Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладач: Перегуда Ю.А. - канд. геогр. наук, доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Мета – формування системи теоретичних знань, прикладних вмінь і практичних навичок щодо використання методичного, організаційного, статистичного забезпечення дослідження й прогнозування економічної кон’юнктури для визначення стану та тенденцій розвитку товарних ринків або економіки в цілому. Курс має на меті підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками для оцінки світових аграрних ринків і прийняття рішень щодо інвестування реалізації бізнес-ідей в аграрні ринки України.
П22