Структура за темами

 • Загальне

  У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  - теоретичні основи систем теплогазопостачання, вентиляції і кондиціону-вання повітря;

  - принципи роботи систем;

  - конструкції основних елементів;

  - методи розрахунку систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря;

  - основи проектування систем;

  - принципи монтажу й експлуатації інженерних систем;

  - вплив інженерних систем на конструктивні рішення будівель.

 • Модуль 1

  Загальні відомості про опалення. Системи водяного опалення

  Вимоги, які ставляться до систем опалення. Теплоносії. Техніко-еконо-мічне порівняння основних систем опалення. Зона застосування. Устрій, принцип дії і класифікація систем водяного опалення. Розміщення, устрій і монтаж основних елементів систем водяного опалення. Циркуляційний тиск у системах водяного опалення. Системи пароводяного і водо-водяного опалення. Поняття про системи опалення будівель підвищеної поверховості.

 • Секція 2

  Тепловологісний і повітряний режими будівель. Методи і засоби їхнього забезпечення

  Мікроклімат приміщення і системи його забезпечення. Тепловий баланс приміщень і тепловитрати на опалення будівель. Розрахункова потужність систем опалення. Тепловитрати через огороджучі конструкції. Тепловитрати на нагрівання інфільтрованого повітря і надходячих у приміщення холодних матеріалів і засобів транспорту. Теплонадходження в приміщення від побутових і виробничих джерел, від сонячної радіації. Питома теплова характеристика будівлі. Вплив об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будівлі на мікроклімат і тепловий баланс приміщення, а також теплову потужність системи опалення.

 • Секція 3

  Системи парового, повітряного і панельно-променистого опалення. Місцеве опалення

  Властивості пари як теплоносія в системах опалення. Класифікація, схеми й устаткування систем парового опалення. Класифікація і види систем повітряного опалення. Рециркуляційні повітронагрівачі і повітряно-теплові завіси цивільних і промислових будівель. Особливості і конструктивні рішення систем панельно-променистого опалення. Місцеве опалення.

 • Секція 4

  Опалювальні прилади систем водяного і парового опалення

  Сучасні вимоги, які ставляться до опалювальних приладів. Види і конс-трукції опалювальних приладів і їхні техніко-економічні показники. Вибір, розміщення й установка опалювальних приладів. Приєднання їх до теплопро-водів. Визначення площі поверхні і числа елементів опалювальних приладів.

  Тест: 1
 • Секція 5

  Загальні відомості про вентиляцію. Природна вентиляція

  Гігієнічні основи вентиляції. Повітрообмін у приміщенні, поняття про способи організації повітрообміну і устрої систем вентиляції. Принципова схема і конструктивні елементи канальної системи природної вентиляції. Визначення природного тиску і розрахунок повітроводів. Вентиляція житлових будівель підвищеної поверховості. «Теплі» горища.

 • Секція 6

  Механічна вентиляція і системи кондиціонування повітря

  Приточні і витяжні системи загальнообмінної вентиляції. Загальні відомості про вентилятори, устроях для нагрівання повітря та обеспилюючих устроях. Конструктивні елементи систем загальнообмінної механічної вентиляції. Види систем кондиціонування повітря, схемні рішення й устаткування.

 • Секція 7

  Джерела теплопостачання промислових і цивільних будівель. Централізоване теплопостачання

  Загальні відомості про паливо. Коротка характеристика окремих видів палива. Процеси горіння. Тепловий баланс котельного агрегату. Загальні характеристики топкових пристроїв. Загальні відомості про котельні установки і конструкцію котлів для теплопостачання будівель. Основні принципи проектування котелень. Вимоги до приміщень котелень.

  Споживачі теплоти. Класифікація систем теплопостачання. Районні котельні і теплоелектроцентралі. Теплові мережі. Засоби прокладки теплових мереж. Приєднання теплоспоживаючих систем до теплових мереж. Теплові пункти.

 • Секція 8

  Газопостачання

  Газові розподільні мережі. Устрій і устаткування. Устрій внутрішніх газопроводів. Використання газу на споруджуваних об'єктах. Техніка безпеки при будівництві й експлуатації систем газопостачання. Правила їхніх іспитів і приймання.

  Тест: 1