Автоматики та робототехнічних систем

Courses tagged with "Автоматики та робототехнічних систем"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.
ОС: phD. ECTS: 10.
Автор: Заєць Наталія Анатоліївна - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: метою курсу є вивчення теоретичних засад функціонування нейроінформаційних систем, що дасть змогу у спеціалізованих програмних середовищах синтезувати відповідні моделі технологічних процесів (об’єктів) та розробити і реалізувати ефективні алгоритми керування.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECTS: 10.
Викладач: Опришко Олексій Олександрович.
Анотація: Курс для аспірантів стосовно новітніх підходів щодо інформаційного забезпечення  аграрних технологій стосовно технологій дистанційного моніторингу та програмування при використанні контролерного обладнання в сучасних системах автоматизації.

Анотація: Розробка і дослідження математичних моделей сільськогосподарських виробництв, обробка експериментальних даних і планування експерименту для підвищення ефективності досліджень на основі компютерних  технологій і уміння використовувати їх в навчальному процесі, дослідницьких і проектних роботах  .

Автор(и) курсу: доцент, к.т.н., Мірошник Володимир Олександрович mir49@meta.ua

Спеціальність: 151  

Період: phd, семестр 2 ECTS: 10 (300 годин)

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОНР: Доктор філософії (перший науковий ступінь). Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автори:
Лисенко Віталій Пилипович - завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, професор.
Коваль Валерій Вікторович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Шворов Сергій Андрійович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Осипенко Володимир Васильович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Лендєл Тарас Іванович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Коротко про курс (1-2 речення).


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.   ОС: Аспирант. Семестр: 7;. ECTS: 10.

Автори: Цигульов Іван Тихонович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Грищенко Володимир Олександрович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Руденський Анатолій Андрійович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Анотація: У курсі викладаються наступні питання: місце і функції технічних засобів в сучасних комп'ю ерно-інтегрованих системах, будова та принцип дії технічних засобів, механічні, робочі та регулювальні характеристики технічних засобів, методи і способи регулювання технічнгих засобів, шляхи подальшого розвитку і удосконалення цих пристроїв, створення віртуальних моделей технічних засобів і отрмання їх статичних та динамічних характеристик.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECTS: 10.
Автор: Гладкий Анатолій Михайлович, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: У курсі розглядаються математичні співвідношення і алгоритми операцій над сигналами: модуляція та демодуляція, дискретизація, квантування, квантизація, перетворення Фур'є, Z-перетворення, згортка, цифрова фільтрація. Вивчаються особливості застосування цифрової обробки сигналів давачів у системах автоматизації, лінії передавання контрольних і керуючих сигналів, формування сигналів керування виконавчими органами систем автоматизації. Компетентності, знання та вміння з дисципліни застосовуються при наукових дослідженнях та вирішенні науково-практичних задач.

Дисципліна “Автоматизація: робототехніка, штучний інтелект” орієнтована на вивчення принципів функціонування робототехнічних комплексів їх виконавчих механізмів та сприймаючих елементів, отримання базових навичок програмування низького рівня, розробляти алгоритми керування та програмно реалізовувати їх з використанням готових бібліотек, розробляти та налагоджувати робототехнічні комплекси, теоретичних засад функціонування нейроінформаційних систем, що дасть змогу у спеціалізованих програмних середовищах синтезувати відповідні моделі технологічних процесів (об’єктів), із використанням яких розробити та реалізувати ефективні алгоритми керування ними.

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 2 (4).
Автор: Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: ? Семестр: 0. ЄКТС :0.
Автор: Комарчук Дмитро Сергійович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

НН16

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Коваль Валерій Вікторович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Спеціальність: •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Курс присвячено вивченню спеціалізованих математичних пакетів MathCad та MatLAB. Дисципліна читається для студентів, які навчаються на базі між кафедральної навчально-наукової лабораторії на базі Таращанського інженерно економіко-правового коледжу.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність:  151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 4.
Лектор:  Лендєл Тарас Іванович, канд. техн. наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка. 
Анотація: Метою курсу є формування знань і навичок проектування автоматизованих систем керування з  використанням мережі інтернет.  При цьому студент використовує  навички сучасних мов програмування; технологій створення програмно-апаратних продуктів,  управлінню ІТ-проектами; технологіям Інтернету речей, технологіям паралельних і хмарних обчислень; програмуванню мобільних пристроїв; бізнес-аналітиці тощо.

Category: АКіТ

Спеціальність:  151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 4.
Лектор:  Лендєл Тарас Іванович, канд. техн. наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка. 
 
Анотація: Метою курсу є формування знань про принципи створенням проектів автоматизованих систем з використанням мережі інтернет.  При цьому студент використовує  навички сучасним мовам програмування; технологіям створення програмно-апаратних продуктів, базам даних та веб-системам; управлінню ІТ-проектами; технологіям Інтернету речей, технологіям паралельних і хмарних обчислень; програмуванню мобільних пристроїв; бізнес-аналітиці тощо.

Category: АКіТ

Спеціальність: 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

ОС: Бакалавр. Семестр: 8-й. ECTS: 3.

Автор: Решетюк Володимир Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Анотація: Основними завданнями вивчення дисципліни є:  надання студентам знань з основних напрямів, закономірностей, змісту і форм наукової діяльності; забезпечення оволодіння методами планування та організації наукової творчості; вдосконалення практичних навичок й умінь виконувати наукові дослідження; ознайомлення з методами роботи з фаховою літературою, засобами пошуку та обробки наукової інформації.


Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 2,5.
Автор: Гачковська Марина Анатоліївна - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Створення математичних моделей предметної області інформаційних истем, зокрема систем автоматизації проектувальних робіт та відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.


Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Магістр, Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ЄКТС: 7; 9 (Ск).
Викладачі кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка: Никифорова Лариса Євгенівна, професор; Дудник Алла Олексіївна, доцент; Кіктєв Микола Олександрович, доцент; Лукін Володимир Євгенович, доцент; Гачковська Марина Анатоліївна, старший викладач.

NN08`16prez`8 zav`25bank

Category: АКіТ

Спеціальності: 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Застосування комп'ютерних засобів при виконанні завдань, що включають створення графічних об'єктів різних типів. Моделювання геометричними та комп’ютерними методами виробів приладобудування. Побудови та оформлення їх технічних креслень та схем у відповідності до існуючих стандартів. Використання у своїй професійній діяльності інформаційно-проектувальних систем.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 3; 4 (Ск).
Автори: Гачковська Марина Анатоліївна - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Класифікація і структура сучасних АСУ; види забезпечення АСУ; АСУ конкретних об'єктів і процесів виробництва в тваринництві, рослинництві і кормовиробництві; функціональні схеми автоматизації; формулювання задач АСУ.

Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автори: Доценти кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка - Гладкий Анатолій МихайловичКомарчук Дмитро СергійовичЦигульов Іван Тихонович.

nn16`9prez`2zav`17bank

Електроніка, мікросхемопроцесорна техніка

Category: АКіТ