Адміністративного та фінансового права

Область Курси відмічена як "Адміністративного та фінансового права"

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Позняков Спартак Петрович - професор кафедри адміністративного та фінансового права; Гбур Люся Володимирівна - асистент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Криміналістика належить до навчальних дисциплін, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста-юриста. Вивчення курсу «Криміналістика» необхідне для вирішення загально-правових завдань. Отримані знання своїми специфічними засобами, прийомами та методами сприяє швидкому і повному розкриттю злочинів, встановленню всіх обставин справи і притягненню до кримінальної відповідальності.
Доступ: Тільки для зареєстрованих користувачів.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-5. ECTS: 7.
Автори: Яра Олена Сергіївна, к.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права; Голуб Світлана Миколаївна, асистент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними положеннями та інститутами кримінального права, які передбачені нормами Кримінального кодексу України, для формування у них в подальшому теоретичних знань, а також практичних навичок та вмінь, необхідних для вирішення проблем кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, які існують у правозастосовчій практиці.
ВСП «Рівненський коледж НУБіП України».
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право. ОС: перший ( бакалаврський). Семестр: 3 . ЄКТС: 2,4 (6).
Автор: Ковальова Світлана Сергіївна -доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Дисципліна дає можливість сформувати систему знань про сутність кримінального права та з’ясувати його місце в правовій системі суспільства.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ECTS: 4 (8).
Автор: Яра Олена Сергіївна - декан юридичного факультету, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Дисципліна розкриває актуальні теми правового регулювання протидії злочинності, а також розкриває форми реалізації законодавства про кримінальну відповідальність. Вивчається після теорії держави та права.
Доступ: Закритий.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2016

Cпеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (ІІ вища). Семестр: 2. ЄКТС: 1,5.
Автор: Яра Олена Сергіївна - декан юридичного факультету, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право (Право).Рівень вищої освіти 1(бакалаврський). Семестр: 4. ЄКТС: 3 (7).
Автор: Ковальова Світлана Сергіївна -доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Вивчення кримінального права України, «Особливої частини» підпорядковується меті формування юриста з ґрунтовним знанням кримінального законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити положення кримінального закону та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). Освітній рівень:перший (бакалаврський). Семестр: 5). ЄКТС: 2,5 (7).
Автор: Ковальова Світлана Сергіївна -доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Вивчення кримінального права України, «Особливої частини» підпорядковується меті формування юриста з ґрунтовним знанням кримінального законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити положення кримінального закону та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 7.
Автор: Ковальова Світлана Сергіївна - старший викладач кафедри адміністративного та фінансового права.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автор: Долгополов Анатолій Миколайович - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: курс складається із Загальної та Особливої частин. У Загальній частині студенти вивчають поняття, завдання і принципи кримінального процесу, класифікацію суб’єктів кримінальнопроцесуальної діяльності, їхні права, обов’язки і відповідальність, теорію доказів. В Особливій частині розглядається рух кримінальної справи на досудових стадіях кримінального процесу і в суді, а також порядок особливого провадження справи у кримінальному судочинстві. Мета вивчення курсу полягає у засвоєнні і набутті слухачами необхідних теоретичних знань та практичних навичок у сфері кримінального процесуального права.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Анотація: Навчальна дисципліна «Кримінологія» розкриває основні поняття та категорії кримінології, її предмет, завдання та методологію. Аналізує сучасні погляди вчених-кримінологів на проблему формування особи злочинця, визначення причин і умов злочинності, індивідуальної злочинної поведінки, планування та організації попереджувальної діяльності. В навчальному курсі наведено кримінологічну характеристику окремих видів злочинності та заходи їх профілактики.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2018
Автори курсу: Ковальова Світлана Сергіївна

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2016
Автори курсу: Ковальова Світлана Сергіївна

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Артеменко Олена Вікторівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права; Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Метою та основним завданням даної навчальної дисципліни є формування у студентів знань щодо поняття, системи, особливостей та проблематики злочинності, її основних характеристик та кримінологічної характеристики особи злочинця.

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Автор: Головій Людмила Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Курс передбачає закріплення студентами теоретичних знань, отриманих під час вивчення дисципліни "Адміністративне право" в НУБіП України.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Навчальна практика "Судові та правоохоронні органи".
Спеціальність:
081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Улютіна Олена Анатоліївна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Електронний навчальний курс "Навчальна практика "Судові та правоохоронні органи України" розроблений для студентів денної форми навчання юридичного факультету зі спеціальності 081 "Право".
Візія курсу: Практичне навчання студентів в умовах карантину, через інтерактивну платформу з використанням практичних ситуативних завдань, що можуть стати в нагоді майбутньому юристу.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ECTS: 2.
Автор: Слюсаренко Сергій Вікторович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: У процесі вивчення курсу "Податкове право" студентами розглядаються сутність податкового права та основні принципи побудови податкової системи України, питання адміністрування пода­тків та механізм справляння основних видів податків і зборів. Особли­ва увага приділяється організації податкового контролю та відповіда­льності за порушення податкового законодавства.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 6.
Автор: Галайдюк Лідія Юріївна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Стасюк Надія Андріївна - старший викладач кафедри адміністративного та фінансового права.

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Метою курсу є оволодіння студентами загальними теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для правильного і своєчасного призначення судово-психіатричної експертизи, для вірного формулювання її цілей, забезпечення всіма необхідними даними на підекспертну особу, грамотної трактовки висновків експертизи

NN15~4 лек, през.

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Улютіна Олена Анатоліївна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Метою курсу є підготовка фахівця-юриста, який володіє основами чинного законодавства про правові норми діяльності судових та правоохоронних органів України.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8). ECTS: 2 (4).
Автор: Слюсаренко Сергій Вікторович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Основною метою курсу "Фінансове право" є підготовка професіоналів, які мають високу правову свідомість та правову культуру, володіють необхідними професійними знаннями та практичними навичками в галузі фінансового права України; приймати обґрунтовані та основані на діючому законодавстві рішення в рамках своєї майбутньої компетенції.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8). ECTS: 2 (4).
Автор: Слюсаренко Сергій Вікторович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: У процесі вивчення курсу "Фінансове право. Особлива частина" аналізується банківське законодавство як сучасна галузь у системі національного права України. Розглядається предмет, метод і джерела банківського права, визначено правове становище Національного банку України і комерційних банків щодо здійснення операцій із залучення вкладів та відкриття банківських рахунків, розрахунково-касових та кредитних операцій, операцій з цінними паперами та валютних операцій. Обґрунтовано правові заходи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2019