Будівництва

Область Курси відмічена як "Будівництва"

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Викладачі: Мар’єнков Микола Григорович, д-р техн. наук, с.н.с., професор кафедри будівництва; Бакуліна Валентина Михайлівна - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Дисципліна "Технічна експлуатація та ремонт будівель і споруд" є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь щодо безпечної експлуатації будівель і споруд на протязі їх життєвого циклу. За результатами отримання необхідних знань майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо забезпечення надійної експлуатації будівельних конструкцій будівель і споруд, визначення їх технічного стану, обґрунтування необхідності проведення ремонту, та набуває знання щодо організації, загальних положень, вимог щодо безпечної експлуатації будівель та споруд, належного утримання будівельних конструкцій, видів ремонтів, вчиться діагностувати технічний стан будівельних конструкцій, набуває вмінь щодо послідовності проведення обстеження будівель та споруд та їхнього аналізу у галузі будівництва.
П23
Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-5). ECTS: 2 (5).
Викладач: Бакуліна Валентина Михайлівна, старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Дисципліна «Технологія будівельного виробництва» призначена для перехjду будівництва на якісно новий рівень, який можливий за рахунок послідовного проведення курсу на подальшу його індустріалізацію, суттєве скорочення ручної праці, вдосконалення структури і організації будівельного виробництва, застосування величезного асортименту нових будівельних матеріалів і новітніх технологій.
П23
Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (4-5). ECTS: 3 (5).
Викладач: Бакуліна Валентина Михайлівна, старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Дисципліна «Технологія будівельного виробництва» призначена для перехjду будівництва на якісно новий рівень, який можливий за рахунок послідовного проведення курсу на подальшу його індустріалізацію, суттєве скорочення ручної праці, вдосконалення структури і організації будівельного виробництва, застосування величезного асортименту нових будівельних матеріалів і новітніх технологій.
П23
Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Всього годин: 120; з них лекцій - 15; лабораторних робіт - 30; самостійної роботи - 75.
Викладач: Фесенко Олег Анатолійович - канд. техн. наук, ст. викладач кафедри будівництва.
НП`20

Категорія: БЦІ

Викладач: Фесенко Олег АнатолійовичСпеціальність: 192 - будівництво та цивільна інженерія. Кількість годин - 120Кількість кредитів ECTS - 4.

Анотація

Дисципліна «Динаміка і стійкість будівель і споруд» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професіональні задачі проектування, будівництва, експлуатації будівель та споруд, з метою їх захисту від динамічних впливів, у т.ч. сейсмічних навантажень, та забезпечення загальної стійкості.Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Фесенко Олег Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Дисципліна «Діагностика технічного стану будівель і споруд» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професіональні задачі обстеження будівель та споруд для діагностування їх технічного стану під час використання за призначенням, а також (за потреби) в періоди нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення тощо.
Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Дмитренко Євген Анатолійович - канд. техн. наук, ст. викладач кафедри будівництва; Фесенко Олег Анатолійович - канд. техн. наук, ст. викладач кафедри будівництва.
Анотація Дисципліна "Енергоефективність будівель і споруд" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі розрахунку, проектування, будівництва, експлуатації, техніко-економічного аналізу існуючих несучих та огороджуючих конструкцій будівель та споруд цивільного, промислового та сільськогосподарського призначення за допомогою використання знань про сучасні вимоги нормативних документів щодо енергоефективності будівель та споруд і методики її оцінки, а також засоби покращення і фактори, які на неї впливають.
НП`20

Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Фесенко Олег Анатолійович, канд. тех. наук, ст. викладач кафедри будівництва; Бакуліна Валентина Михайлівна - ст. викладач кафедри будівництва.
Анотація: Дисципліна „Інженерний захист та підготовка територій" призначена об’єднати та систематизувати науково-технічну інформацію в галузі інженерної підготовки територій, довести та формувати знання та навички проектування захисту територій будівель і споруд та їх комплексів у відповідності з функціональними вимогами, правовими законами України для забезпечення надійного та безпечного використання будівель і споруд.
НП22
Категорія: БЦІ

Викладач: Бойко Андрій Васильович

Анотація

Дисципліна "Науково-інженерні вишукування в будівництві " є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо проведення інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних вишукувань, у тому числі у районах розвитку небезпечних процесів, при реконструкції та в процесі будівництва, інженерно-гідрометеорологічних вишукувань з урахуванням складних умов, набуває вмінь щодо послідовності проведення інженерних вишукувань та обґрунтування схеми розміщення будівель та інженерних споруд для раціонального використання навколишнього середовища у галузі будівництва.


Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Яковенко Ігор Анатолійович - кафедра будівництва.
Анотація: Дисципліна "Моделювання будівель і споруд сільсько­гос­по­дар­сь­кого призначення" є теоре­тичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо використання комп'ютерних технологій у моделю­ванні та проек­ту­ва­нні відпо­ві­даль­них буді­вель­них конст­рук­цій будівель та споруд, у тому числі сіль­сь­ко­гос­по­дар­сь­кого призна­че­ння, з ураху­ва­нням умов їхнього будів­ництва та техніч­ної експлу­а­та­ції, що є можли­вим на основі сучасних ЕОМ у від­по­від­них САПР сис­те­мах у режимі част­ко­вої або повної авто­ма­ти­за­ції та про­ве­дення деталь­ного їхнього аналізу.
Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Яковенко Ігор Анатолійович - д-р тех. наук, професор кафедри будівництва.
Анотація: Наукові основи теорії надійності та ризики будівництва є невід’ємною часткою проектування, зведення, технічної експлуатації та реконструкції об’єктів будівництва. Визначенн фізичної сутності регулювання основ безпечності та довговічності проектуємих, експлуатованих і реконструйованих будівель і споруд різного функціонального призначення, рівня відповідальності, класів наслідків заподіяної шкоди в разі їх відмови, є основним змістом вивчення даної дисципліни.
П20

Категорія: БЦІ

Об’ємно-просторові рішення будівель і споруд є невід’ємною часткою проектування та будівельного виробництва при зведенні окремих будівель і споруд або їхньої сукупності. В даному курсі передбачається вивчення та створення здорового житла, об’ємно- просторові рішення багатоквартирних житлових будівель, об’ємно-просторові  рішення та інженерного забезпечення каркасно-монолітних багатоповерхових житлових будинків, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення промислових підприємств. Використання зонування виробничих будівель, їх використання по можливості, в рамках об’єму будівлі, раціональне групування дільниць і зон у відповідності з деякими ознаками (рівень виробничої шкідливості, пожежо та вибухобезпеці, неправильність транспортних і людських потоків).


Категорія: БЦІ
2020_Syllabus_OK_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf2020_Syllabus_OK_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf2020_РНП_ОК_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf2020_РНП_ОК_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  2. ЄКТС: 4
Розробник: Яковенко І.А., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівництва

Викладач: Мар’єнков Микола Григорович, доктор технічних наук, с.н.с., професор кафедри будівництва

(Всього 120 годин (4 кредити), лекції – 30 годин, лабораторні роботи – 15 годин,  самостійна робота студента – 75 годин)

 

Анотація до курсу:

Дисципліна " Реконструкція будівель і споруд" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо визначення категорії технічного стану будівельних конструкцій, встановлення можливості проведення реконструкції об’єкту за рахунок детального аналізу існуючих способів та методів, набуває знання щодо розрахунку відповідальних конструкцій, які потребують посилення та відновлення, набуває вмінь щодо послідовності проведення реконструкції будівель та споруд та визначенні раціонального і ефективного методу посилення відповідальних конструкцій у галузі будівництва.Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Розробник: Яковенко І.А., д-р техн. наук, доцент, професор кафедри будівництва.
Викладач: Мар’єнков Микола Григорович, д-р техн. наук, с.н.с., професор кафедри будівництва.
Анотація: Дисципліна "Ремонт та експлуатація будинків і споруд" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо забезпечення надійної експлуатації будівельних конструкцій будівель та інженерних споруд, проведенні їхнього ремонту, діагностування технічного стану будівельних конструкцій та набуває знання щодо організації, загальних положень, вимог щодо безпечної експлуатації будівель та споруд, належного утримання будівельних конструкцій, видів ремонтів, вчиться діагностувати технічний стан будівельних конструкцій, набуває вмінь щодо послідовності проведення обстеження будівель та споруд та їхнього аналізу у галузі будівництва.
Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Дмитренко Євген Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Курс спрямований на формування базових знань та навичок виконання елементів архітектурно-конструктивних частин проекту будівель та споруд за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві, які підтримують BIM-технологію – ПК «ЛІРА САПР», «САПФІР 3D» та «Autodesk Revit». Надає знання про основні етапи проектування будівель та споруд у середовищі програмних комплексів, які підтримують технологію імпорту/експорту даних між собою, а також методи автоматизованого розрахунку та конструювання елементів споруд. Допомагає студентам підготуватися до професійної діяльності в області будівельного проектування в умовах сучасних інформаційних технологій.
Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Березовий Микола Георгійович - доцент кафедри будівництва.
Анотація: Будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення є актуальним необхідним завданням в сучасному світі. В даному курсі передбачається вивчення конструктивно-технологічних рішень при зведенні об’єктів сільськогосподарського призначення, нормативної бази в галузі зведення таких об’єктів, додаткових руйнівних факторів, які виникають при експлуатації таких об’єктів.
Категорія: БЦІ
Вибіркова дисципліна. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Березовий Микола Георгійович – канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва.
Анотація: Зведення «Smart» будівель є актуальним завданням в сучасній практиці домобудування. Інтелектуальні технології знайшли масштабне застосування в єдиних системах диспетчеризації, автоматизації, безпеки, рентабельність і зручність експлуатації. Впровадження інтелектуальних систем управління будівлями надає можливість досягти зниження експлуатаційних витрат, витрат електроенергії, водоспоживання та водовідведення, споживання теплової енергії, зменшення викидів вуглекислого газу. Метою дисципліни є одержання студентами знань про сучасні інтелектуальні системи управління будівлями, системи датчиків контролю «Smart» будівель, системи управління забезпеченням біопозитивних умов.
П23
Категорія: Бакалаври
Вибіркова дисципліна.
ОС: Магістр. Семестр: 7. ЕКТС: 4.
Викладач: Березовий Микола Георгійович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівництва berezovyi@nubip.edu.ua
Анотація: Завдяки комфортному та раціональному розплануванню житлового простору, доцільному підбору світової та кольорової гами, застосуванню певних матеріалів та елементів декору змінюється психофізіологічний стан людини та генеруються позитивні емоції. Дизайн-проект житла – це розробка індивідуального стилю вашого приміщення і організація простору з урахуванням особливостей побуту, дозвілля і ваших особистих уподобань. Це втілення уявлень власника про домашній затишок, естетичні та функціональні сторони приміщень.
П23
Категорія: Магістри