Будівництва

Courses tagged with "Будівництва"

Загальна кількість годин - 120. Кількість кредитів ECTS - 4. Форма контролю - екзамен. Викладач: Вергезов Олексій Григорович

Аннотація

Наукові основи теорії надійності та ризики будівництва є невід’ємною часткою проектування, зведення, технічної експлуатації та реконструкції об’єктів будівництва. Визначення фізичної сутності регулювання основ безпечності та довговічності проектуємих, експлуатованих і реконструйованих будівель і споруд різного функціонального призначення, рівня відповідальності, класів наслідків заподіяної  шкоди в разі їх  відмови, є основним змістом вивчення даної дисципліни. Вивчення методологічного та математичного апарата  інтегральної оцінки теорій «Надійності» і «Ризиків» надає змогу визначити якісні та кількісні показники будівельного об’єкта впродовж всього терміну його  експлуатації, попередити аварії та потенційні небезпеки, управляти та регулювати ймовірними ризиками руйнування об’єкта.  Система моніторингу та експертної оцінка «Надійності» і «Ризиків» об’єктів будівництва визначає безпечність і надійну робото-спроможність будівель та їхніх складових конструктивних елементів,  забезпечує довговічність та подовження ресурсу робото-придатності.


Category: БЦІ

Розробник: Яковенко І.А., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівництва

Викладач: Мар’єнков Микола Григорович, доктор технічних наук, с.н.с., професор кафедри будівництва

1 семестр

(Всього 120 годин (4 кредити), лекції – 15 годин, практичні роботи – 15 годин,  самостійна робота студента – 90 годин)

 

Анотація до курсу:

Дисципліна " Ремонт та експлуатація будинків і споруд" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо забезпечення надійної експлуатації будівельних конструкцій будівель та інженерних споруд, проведенні їхнього ремонту, діагностування технічного стану будівельних конструкцій та набуває знання щодо організації, загальних положень, вимог щодо безпечної експлуатації будівель та споруд, належного утримання будівельних конструкцій, видів ремонтів, вчиться діагностувати технічний стан будівельних конструкцій, набуває вмінь щодо послідовності проведення обстеження будівель та споруд та їхнього аналізу у галузі будівництва.

 


Category: БЦІ

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ОС Магістр, семестр 1,  ECTS 2

Автор: Бакуліна Валентина Михайлівна - ст. викладач кафедри будівництва

Анотація: Дисципліна „ Інженерний захист та підготовка територій " призначена об’єднати та систематизувати науково-технічну інформацію в галузі інженерної підготовки територій, довести  та  формувати знання та навички проектування захисту територій будівель і споруд та їх комплексів у відповідності з функціональними вимогами, правовими законами України для забезпечення надійного та безпечного використання будівель і споруд.

Category: БЦІ

Об’ємно-просторові рішення будівель і споруд є невід’ємною часткою проектування та будівельного виробництва при зведенні окремих будівель і споруд або їхньої сукупності. В даному курсі передбачається вивчення та створення здорового житла, об’ємно- просторові рішення багатоквартирних житлових будівель, об’ємно-просторові  рішення та інженерного забезпечення каркасно-монолітних багатоповерхових житлових будинків, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення промислових підприємств. Використання зонування виробничих будівель, їх використання по можливості, в рамках об’єму будівлі, раціональне групування дільниць і зон у відповідності з деякими ознаками (рівень виробничої шкідливості, пожежо та вибухобезпеці, неправильність транспортних і людських потоків).


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.


Автор: Дмитренко Євген Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.


Аннотація:  

Дисципліна "Екологічні будівельні матеріали та технології" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі розрахунку, проектування, будівництва, експлуатації, техніко-економічного аналізу існуючих несучих та огороджуючих конструкцій будівель та споруд цивільного, промислового та сільськогосподарського призначення за допомогою використання знань про основні положення екологічної безпеки, прогнозування зміни фізикомеханічних характеристик і хімічних властивостей і оцінки екологічності при виробництві будівельних матеріалів та їх впровадження при зведенні сучасних будівель і споруд.

Дисципліна «Екологічні будівельні матеріали та технології» займає важливе місце в формуванні спеціалістів в галузі будівництва. Основною метою викладання дисципліни є викладення основних наукових положень та принципів спрямованих на визначення екологічних небезпек, зменшення обсягів шкідливих викидів у довкілля при виготовленні будівельних матеріалів і використанні сучасних технологій при будівництві і експлуатації будівель та споруд.
Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.


Автор: Дмитренко Євген Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.


Аннотація:  

Дисципліна "Енергоефективність будівель і споруд" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі розрахунку, проектування, будівництва, експлуатації, техніко-економічного аналізу існуючих несучих та огороджуючих конструкцій будівель та споруд цивільного, промислового та сільськогосподарського призначення за допомогою використання знань про сучасні вимоги нормативних документів щодо енергоефективності будівель та споруд і методики її оцінки, а також засоби покращення і фактори, які на неї впливають.

Дисципліна "Енергоефективність будівель і споруд" займає важливе місце в формуванні спеціалістів в галузі будівництва. Основною метою викладання дисципліни є систематизоване формування необхідних професійних знань та проектних навичок з фізичних основ, загальних принципів, структури та функціонування систем розподілу енергоносіїв у цивільному будівництві.

Category: БЦІ

Викладач: Бойко Андрій Васильович

Анотація

Дисципліна "Науково-інженерні вишукування в будівництві " є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо проведення інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних вишукувань, у тому числі у районах розвитку небезпечних процесів, при реконструкції та в процесі будівництва, інженерно-гідрометеорологічних вишукувань з урахуванням складних умов, набуває вмінь щодо послідовності проведення інженерних вишукувань та обґрунтування схеми розміщення будівель та інженерних споруд для раціонального використання навколишнього середовища у галузі будівництва.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Фесенко Олег Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.

Аннотація:  

Дисципліна «Діагностика технічного стану будівель і споруд» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професіональні задачі обстеження будівель та споруд для діагностування їх технічного стану під час використання за призначенням, а також (за потреби) в періоди нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення тощо.

Дисципліна «Діагностика технічного стану будівель і споруд» займає важливе місце в формуванні фахівців у сфері будівництва та цивільної інженерії.

Основною метою викладання дисципліни є формування знань та навичок щодо необхідної сукупності процедур з обстеження, розрахунків та аналізу їх результатів для діагностування технічного стану конструкцій будівель і споруд. Наблизити навчальний процес до реальної діяльності щодо обстеження технічного стану будівельних конструкцій. Забезпечити студентів необхідними знаннями для самостійного виконання робіт з оцінення технічного стану будівельних конструкцій, у т.ч. розроблення проектної документації для елементів підсилення будівельних конструкцій, проведення техніко-економічного аналізу.
Category: БЦІ

Викладач: Фесенко Олег АнатолійовичСпеціальність: 192 - будівництво та цивільна інженерія. Кількість годин - 120Кількість кредитів ECTS - 4.

Анотація

Дисципліна «Динаміка і стійкість будівель і споруд» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професіональні задачі проектування, будівництва, експлуатації будівель та споруд, з метою їх захисту від динамічних впливів, у т.ч. сейсмічних навантажень, та забезпечення загальної стійкості.Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  2. ЄКТС: 4
Розробник: Яковенко І.А., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівництва

Викладач: Мар’єнков Микола Григорович, доктор технічних наук, с.н.с., професор кафедри будівництва

(Всього 120 годин (4 кредити), лекції – 30 годин, лабораторні роботи – 15 годин,  самостійна робота студента – 75 годин)

 

Анотація до курсу:

Дисципліна " Реконструкція будівель і споруд" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо визначення категорії технічного стану будівельних конструкцій, встановлення можливості проведення реконструкції об’єкту за рахунок детального аналізу існуючих способів та методів, набуває знання щодо розрахунку відповідальних конструкцій, які потребують посилення та відновлення, набуває вмінь щодо послідовності проведення реконструкції будівель та споруд та визначенні раціонального і ефективного методу посилення відповідальних конструкцій у галузі будівництва.2020_Syllabus_OK_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf2020_Syllabus_OK_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf2020_РНП_ОК_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf2020_РНП_ОК_4_Реконструкція_будівель_і_споруд.pdf
Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  1. ЄКТС: 4
Автор: Яковенко Ігор Анатолійович - кафедра будівництва.
Анотація: 

Дисципліна "Моделювання будівель і споруд сільськогосподарського призначення" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі щодо використання комп'ютерних технологій у моделюванні та проектуванні відповідальних будівельних конструкцій будівель та споруд, у тому числі сільськогосподарського призначення, з урахуванням умов їхнього будівництва та технічної експлуатації, що є можливим на основі сучасних ЕОМ у відповідних САПР системах у режимі часткової або повної автоматизації та проведення детального їхнього аналізу.

Основними задачами викладання дисципліни є  вивчення практичних методів моделювання відповідальних конструкцій будівель та споруд, які використовуються при проектуванні, зведенні та реконструкції сільськогосподарських підприємств із використанням сучасних САПР систем; вивчення практичних методів розрахунку та конструювання несучих елементів будівель та споруд, виконаних із різних будівельних матеріалів при проектуванні несучих і огороджуючих будівельних конструкцій сільськогосподарського призначення  на основі діючих нормативних документів ДБН, ДСТУ, EN.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Дмитренко Євген Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.

Аннотація:  

Курс спрямований на формування базових знань та навичок виконання елементів архітектурно-конструктивних частин проекту будівель та споруд за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві, які підтримують BIM-технологію – ПК «ЛІРА САПР», «САПФІР 3D»  та «Autodesk Revit». Надає знання про основні етапи проектування будівель та споруд у середовищі  програмних комплексів, які підтримують технологію імпорту/експорту даних  між собою, а також методи автоматизованого розрахунку та конструювання елементів споруд. Допомагає студентам підготуватися до професійної діяльності в області будівельного проектування в умовах сучасних інформаційних технологій.

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Магістр. Семестр: 2ЄКТС: 2.
Автор:  Ярмоленко Микола Григорович - к.т.н., професор кафедри будівництва.

Анотація – Будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення сьогодні , в зв’язку зі збільшенням об’єктів виробництва , стало дуже актуальним . В даному курсі передбачається вивчення конструктивно-технологічних рішень при зведенні об’єктів сільськогосподарського призначення , нормативної бази по таким об’єктам , додаткових руйнівних факторів , які виникають при експлуатації таких об’єктів.


Category: БЦІ

Спеціальність:  ВСІ (вибіркова дисципліна). ОС: Бакалавр.

Семестр: 7. ЄКТС: 3.

Автор: Вергезов Олексій Григорович - доцент кафедри будівництва.

Анотація. На даний час зведення «Smart» будівель має великий попит у світовій практики сучасного домобудування. Інтелектуальні технології знайшли масштабне застосування в єдиних системах диспетчеризації, автоматизації, безпеки, рентабельність і зручність експлуатації. Завдяки впровадження інтелектуальних систем управління будівлями: експлуатаційні витрати знижуються на 30%; витрати електроенергії на 25%; водоспоживання та водовідведення на 41%; споживання теплової енергії до 50%; зменшення викидів СО 2 - 30%.
Завданням навчальної дисципліни є:

  • вивчення сучасних інтелектуальних систем управління будівлями;
  • вивчення систем датчиків контролю «Розумна» будівля;
  • вивчення систем управління по забезпеченню біопозитивних умов «Smart» будівля.