Відтворення лісів та лісових меліорацій

Область Курси відмічена як "Відтворення лісів та лісових меліорацій"

Спеціальність: 205 Лісове господарство (•Поновлення та розведення лісу; •Відтворення лісів та лісових меліорацій). ОC: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бровко Федір Михайлович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Поновлення та розведення лісу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Пінчук Андрій Петрович - доцент відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання використання методів мікроклонального розмноження для отримання садивного матеріалу деревних рослин з врахуванням їх особливостей.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 205 Лісове господарство (Відтворення лісів та лісових меліорацій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Пінчук Андрій Петрович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання використання новітніх технологій деревного розсадництва, а також законодавства та нормативних актів з насінництва і розсадництва.
Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 205 Лісове господарство (•Відтворення лісів та лісових меліорацій; •Поновлення та розведення лісу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Пінчук Андрій Петрович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Новітні технології насінництва та розсадництва

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Відтворення лісів та лісових меліорацій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Юхновський Василь Юрійович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Категорія: ЛГ

Спеціальність: 205 "Лісове господарство" (вибіркові блоки: •Відтворення лісів та лісових меліорацій; •Поновлення та розведення лісу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Кайдик Олександр Юрійович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Чорнобров Оксана Юріївна - старший викладач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Анотація: Дисципліна розглядає особливості плантаційного лісовирощування в Україні і світі, а також рекомендації зі створення плантаційних насаджень на різних категоріях площ, відведених під них.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Відтворення лісів та лісових меліорацій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Загальна кількість годин: 150 год, у т.ч. лекційні заняття - 30 год, практичні заняття - 15 год, самостійна робота - 105 год.
Автори: Соваков Олександр Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Лобченко Ганна Олександрівна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання обґрунтування необхідності зональних систем; система заходів по боротьбі з водною ерозією: організаційно-господарські, агротехнічні та лукомеліоративні, лісомеліоративні, гідротехнічні; комплекс заходів по боротьбі з вітровою ерозією (дефляцією); ерозія в гірських районах та заходи по боротьбі з нею; особливості зональних систем; економіка і організація робіт по захисту ґрунтів від ерозії.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020
ЕНК створено для студентів ОС "Магістр"
Категорія: ЛГ

Specialty: 205 Forestry (Forest Management in Eastern Europe). Higher education degree: Master. Semester: 2. ECTS: 5.
Total number of hours: 150 hours, including lectures - 30 hours, practical classes - 30 hours, self-work - 90 hours.
Authors: Professor of Forest Restoration and Meliorations, Dr. Vasyl Y. Yukhnovskyi; Associate Professor of Forest Restoration and Meliorations, PhD Oleksandr V. Sovakov; Associate Professor of Forest Restoration and Meliorations, PhD Ganna Lobchenko.
Abstract: The aim of the discipline "Agroforestry systems, practices, technologies" is to study the impact of woody plant species on improving soil conditions and environment, increasing the agto-landscapes by creating different types of agroforestry plantations, their spatial location in agro-landscapes and urban landscapes and management of agroforestry landscapes.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021
Вандерпутте.pdfВандерпутте.pdf

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Декоративне розсадництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Бобошко-Бардин Ірина Миколаївна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Маурер Віктор Мельхіорович - завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Викладач: Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Декоративне розсадництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Пінчук Андрій Петрович - доцент відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання використання методів мікроклонального розмноження для отримання садивного матеріалу декоративних деревних та кущових рослин з врахуванням їх особливостей.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Декоративне розсадництво; Декоративне садівництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Пінчук Андрій Петрович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Сучасні технології та нормативно-правова база декоративного розсадництва

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2009

“Фітомеліорація” є вивчення впливу деревних видів рослин на поліпшення грунтових умов і довкілля, відновлення порушених деградованих ландшафтів своренням різних видів захисних лісових насаджень, їх просторовим розміщенням в агроландшафтах і урболандшафтах та управління оптимізованими лісоарарними та урболандшафтами.


Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Загальна кількість годин: 90 год, у т.ч. лекційні заняття - 15 год, практичні заняття - 30 год, самостійна робота - 45 год.
Автор: Лобченко Ганна Олександрівна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання вивчення видів захисних лісових насаджень, які адаптовані до конкретних природно-географічних зон, особливостей їхнього розміщення, здійсненню оцінки стану існуючих захисних лісових насаджень, а також елементам проектування недостаючих видів насаджень для ефективного функціонування закінчених систем лісомеліоративних насаджень при ландшафтно-контурній організації території конкретного землекористування та особливостям впорядкування агролісомеліоративних насаджень.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Юхновський Василь Юрійович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Соваков Олександр Вікторович - доценит кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Анотація:

Мета вивчення дисципліни пов’язується із потребою розв’язання проблем екологічної збалансованості структури земельних угідь, встановлення безпечного співвідношення площ ріллі, природних угідь, лісових і водних ресурсів, специфікою наукового обґрунтування ведення сільського господарства і агролісомеліорації у сучасних лісоаграрних екологічних системах,  а також вивчення необхідності використання лісомеліоративних насаджень як засобу для ефективного захисту сільськогосподарських угідь від несприятливих природних явищ та покращення навколишнього природного середовища, формування екологічного каркасу агроландшафтів.

Категорія: ГіЗ

Спеціальність: Всі освітні програми НУБіП України. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Загальна кількість годин: 120 год, у т.ч. лекційні заняття - 15 год, практичні заняття - 15 год, самостійна робота - 90 год.
Автор: Лобченко Ганна Олександрівна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Урбоекологія – це наука про взаємозв'язки і взаємодію в часі і просторі двох систем – міської (в складі підсистеми – соціальної, технічної, енергетичної, інформаційної, керівної, адміністративної та ін.) і природної, а також про ноосферне управління урбоекосистемою; іншими словами урбоекологія займається вивченням міських біогеоценозів, їх структури і динаміки, генезису і функціонування окремих компонентів і екосистем як цілого.

Вибіркова дисципліна загальноуніверситетського рівня.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: Всі освітні програми НУБіП України. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Лобченко Ганна Олександрівна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Відновлення лісових ландшафтів – це дисципліна пов’язана із оцінкою, плануванням, впровадженням та управлінням відновленням лісових ландшафтів. Відновлення лісового ландшафту – це діяльність, яка має важливе значення в будь-якій точці планети у межах екологічно орієнтованого розвитку країн та у кінцевій меті має надання спектру екосистемних послуг завдяки комплексному підходу. Відновлення лісового ландшафту надає фахівцям з лісового та садово-паркового господарства, землеустрою, юристам, екологам, представникам аграрного сектору тощо основні теоретичні знання щодо успішної розробки власних проектів відновлення ландшафтів з екологічної, соціальної та економічної точки зору. Курс формує практичні навички з оцінки потреб у відновленні лісового ландшафту, розроблення плану дій для відповідного водозбору, включаючи розрахунок посадкового матеріалу та особливостей його виробництва, планування залучення громади, моніторинг та адаптивне управління.
Вибіркова дисципліна загальноуніверситетського рівня.

Категорія: Магістри