Електропостачання

Courses tagged with "Електропостачання"

Спеціальність: 141 - Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка.

ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 8.

Автори: Каплун В.В. – професор кафедри електропостачання ім. В.М. Синькова; Макаревич С.С.  - доцент кафедри електропостачання ім. В.М. Синькова.

Анотація: Курс створений з метою формування компетентностей, одержання  знань та отримання навичок з моделювання процесів з розвитку електричних систем і мереж.


Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

ОС: Магістр. Семестр:  1. ECTS: 4.

Автор: Нікіфоров Андрій Петрович, д-р техн. наук, доцент кафедри електропостачання.

Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім інженерам-електрикам необхідних теоретичних і практичних знань з принципів побудови, роботи  алгоритмів пристроїв телемеханіки та необхідного програмного забезпечення для їх роботи.


Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Нікіфоров Андрій Петрович, д-р техн. наук, доцент кафедри електропостачання.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім інженерам-електрикам необхідних теоретичних і практичних знань із принципів побудови, функціонування автоматичних систем та пристроїв керування процесами в електроенергетиці.
Анотація: Інформація в системах управління електропостачанням. Засоби телемеханіки в системах управління електропостачанням. Системи телекерування, телевимірювання і телесигналізації. Канали зв'язку в системах автоматики і телемеханіки. Диспетчерське обладнання пунктів управління. Засоби автоматики в системах управління електропостачанням. Техніко-економічні показники автоматизації та телемеханізації.

НН20

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 2ECTS: 4.

Автор: Омельчук Анатолій Олександрович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.

Анотація: Основна мета дисципліни полягає в засвоєнні студентами комплексу питань щодо забезпечення надійної та економічної роботи систем електропостачання та дотримання вимог щодо якісної електроенергії, вивчення студентами методів обґрунтування параметрів систем електропостачання АПК, дослідження та оптимізації режимів їх роботи, дослідження сумісності сучасного електрообладнання в системах електроспоживання АПК, підготовки студентів до дослідження та розвитку систем електропостачання АПК.


Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4. Автори: Козирський В.В. - професор, Мартинюк Л.В. - асистент.


Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Волошин Семен Михайлович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Дисципліна «Автоматизовані системи контролю і управління електроспоживанням» забезпечує отримання знань та практичних навичок з нормативного забезпечення, проєктування, монтажу, налагодження та експлуатації обладнання автоматизованих систем контролю і управління електроспоживанням.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В. М. Синькова.
Анотація: Основною метою дисципліни є усвідомлення студентами ролі систем  автономного   електроживлення  з використанням відновлюваних джерел електроенергії; засвоєння комплексу питань щодо обґрунтування типу та методики вибору автономних джерел електропостачання, їх конструктивних особливостей, технічних параметрів автономних  електричних систем;  вивчення схем та особливостей роботи електростанцій; підготовка студентів до діяльності у електроенергетичних службах підприємств в умовах формування та розвитку енергоринку України.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Гребченко Микола Васильович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Електрична частина підстанцій і резервних електростанцій. Захист сільських електроустановок від перенапруги. Підвищення економічної ефективності і надійності систем електропостачання сільського господарства. Автоматизація та телемеханізація керування системами енергопостачання.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Бєляєв Віталій Костянтинович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синько.
Анотація: Сучасний розвиток техніки характеризується зменшенням рівнів корисних сигналів при незмінно високому рівні електромагнітних завад. Така тенденція вимагає приділяти багато уваги забезпеченню можливості нормального функціонування апаратури (керуючої, вимірювальної, технологічної, побутової та інш.)  в умовах впливу потужних завад (від блискавки, високовольтних ліній електропередавання (ЛЕП), розрядів статичної електрики та інш.). Відповідно до директиви Європейського Союзу (2014/30/EU) будь яке електричне обладнання що проектується, розміщується, завозиться на територію Союзу повинне відповідати вимогам електромагнітної сумісності (ЕМС). Електромагнітна сумісність технічних засобів це властивість функціонувати без погіршення якісних покажчиків в умовах заданої обстановки таким чином, щоб не впливати на роботу інших технічних засобів і навколишнє середовище. Головні питання що розглядаються в межах ЕМС та розглянуті в дисципліні: визначення характеристик завад потужних джерел електромагнітного впливу (енергетичне обладнання, ЛЕП, блискавки та інш.); вивчення механізмів виникнення впливів; вивчення засобів захисту обладнання від впливів та визначення їх ефективності; підтвердження рівня ЕМС і випробування на ЕМС готових пристроїв.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. В.М. Синькова.
Анотація: у курсі розглядаються питання формування системи основних складових енергетичної безпеки країни та їх вплив на енергетичну галузь вцілому; взаємозв'язкі процесу виробництва, розподілу і передачі електричної енерегії; дослідження режимів роботи енергоефективного виробництва електроенергії.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (•Енергоінжиніринг; •Науково-технічні засади електромеханічного перетворення енергії). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Волошин Семен Михайлович - доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (•Електричні мережі і системи; •Електричні станції, мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основною метою дисципліни є усвідомлення студентами ролі систем автономного електропостачання з використанням традиційних та відновлюваних джерел енергії; засвоєння комплексу питань щодо обґрунтування типу та методик вибору автономних джерел електропостачання, їх конструктивних особливостей, технічних показників електроенергії автономних електрогенераторів; вивчення особливостей роботи автономних електростанцій, викликаних особливостями роботи окремих споживачів сільськогосподарського виробництва; підготовка студентів до діяльності у електроенергетичних службах підприємств в умовах формування та розвитку енергоринку в Україні.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електромеханіка та електромеханіка (Електроенергетика, електромеханіка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Іноземцев Георгій Борисович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова; Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка («Електротехнічні системи електроспоживання). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 6.
Автор: Каплун Віктор Володимирович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. В.М. Синькова.

Анотація: курс формує компетентності, одержання  знань та отримання навичок з оцінювання режимів електроенергетичних систем як технологічного процесу збору, обробки, відображення, реєстрації, збереження і передачі інформації.

Blank19

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (•Електричні мережі і системи; •Електротехнічні системи електроспоживання; •Електричні станції, мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Козирський Володимир Вікторович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова; Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Cпеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. (Електротехнічні системи електроспоживання). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Гребченко Микола Васильович - завідувач кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, професор.

blank20`2res

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета дисципліни полягає в формуванні у майбутніх фахівців сталих знань та вмінь з проведення і організації технології обслуговування і ремонту електрообладнання електротехнічних систем, підтримання потрібного рівня їх надійності і працездатності.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Петренко Андрій Володимирович, доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета дисципліни полягає в формуванні у майбутніх фахівців сталих знань та вмінь з проведення і організації технології обслуговування і ремонту енергообладнання і засобів автоматики, підтримання потрібного рівня їх надійності і працездатності.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

ОС: Магістр. Семестр:  4. ECTS: 4.

Автор:  Нікіфоров Андрій Петрович, д-р техн. наук, доцент кафедри електропостачання.

Анотація. Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім інженерам-електрикам необхідних теоретичних і практичних знань з принципів побудови, функціонування автоматичних систем та пристроїв керування процесами в електроенергетиці.


Category: ЕЕЕ