Бакалаври спеціальності Теплоенергетика

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Освітньо-професійна програма «Теплоенергетика»

Випускова кафедра: Теплоенергетики

Тел.: (044) 527-87-48

E-mail: gorobetsv@ukr.net

Завідувач кафедри - доктор технічних наук, доцент Горобець Валерій Григорович.

Спеціальність: 144 - Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.

Спеціальність: 144 - Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр:  4. ECTS: 4.
Автор:  Антипов Євген Олексійович, канд. техн. наук, доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Метою вивчення дисципліни – є формування у майбутніх фахівців умінь і знань основ проектування, будівництва та експлуатації теплових мереж та систем на їх осно

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Горобець Валерій Григорович - професор, завідувач кафедри теплоенергетики; Шеліманова Олена Віталівна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Метою дисципліни є вивчення основних напрямків підготовки спеціалістів теплоенергетичного профілю, особливості майбутньої професії, зміст та завданнями практичної діяльності в енергетичній сфері.  Розглядаються основні дисципліни, які будуть вивчатися при підготовці бакалаврів та надається інформація про необхідні вимого при підготовці спеціаліста теплоенергетичного профілю. Особлива увага приділена сучасним тенденціям розвитку теплоенергетики, які пов’язані з енергозбереженням та альтернативними джерелами енергії. Дисципліна забезпечує формування первинних знань з основ теплоенергетики та уявлень про майбутнє місце роботи, оволодіння базовим понятійно-термінологічним апаратом теплоенергетики та розумінням шляхів сталого розвитку суспільства.


Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 8.
Автори: Горобець Валерій Григорович - професор, завідувач кафедри теплоенергетики;
Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Дисципліна вивчає основні процеси переносу теплоти і маси у технологічних
процесах та енергетичних пристроях та апаратахРозглядаються різні механізми
переносу теплотиа саметеплопровідністьконвективний теплоперносперенос
випромінюваннямтеплообмін при кипінні та конденсаціїНаведено основні рівняння
та методики розрахунку теплоі масообмінних процесівРозглянуто основні
теплоенергетичні пристроїякі використовуютьс в АПК.

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1‑3). ECTS: 5 (15).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Основною задачею вивчення дисципліни “Вища математика” є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, загальноінженерних і спеціальних дисциплін, враховуючи зростаючу роль математичних методів моделювання, проектування, дослідження і планування. Роль вищої математики полягає в оволодінні математичними основами сучасного математичного апарату. Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач у галузі електричної інженерії.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 11. Автори: Горобець Валерій Григорович - професор, завідувач кафедри теплоенергетики; Шеліманова Олена Віталівна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.

Анотація: в основі предмету є засвоєння майбутніми інженерами-теплоенергетиками теоретичних основ технічної термодинаміки, раціонального використання тепло енергоресурсів та захисту навколишнього середовища. А також підготовити бакалаврів до практичної і наукової діяльності в області сучасних і пріоритетних методах підвищення рівня вирішення енергетичних проблем, у тому числі вивчення термодинамічних основ роботи двигунів внутрішнього згорання, паросилових та газотурбінних установок теплових електростанцій, тощо.

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2, 8. ЄКТС: 6.
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання оволодіння основними категоріями фонематичного, граматичного ряду, базовою лексикою та моделями словотворення. Проходить підготовка студентів до професійного спілкування в усній та письмових формах англійською мовою. Здійснюється професійно-орієнтоване навчання майбутніх спеціалістів.

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Розглянуто основні принципи водопостачання та водовідведення для населених пунктів. Вивчені принципи водопідготовки та транспортування питної води споживачам. Розглянуто конструкції та функціонування башт Рожновського та методи обробки в них питної води. Вивчаються основи водовідведення тв. водоочистки стічних вод.

П20

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики; Василенков Віктор Єгорович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Серед основних завдань освітньої професійної програми необхідно виділити такі, як: знання і визначення складу газоподібного палива, його основних характеристик, горіння газоподібного палива, функціонування і конструктивні особливості їх обладнання, схем установок, пристроїв, котельної установки, які працюють на газі тощо.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4‑5. ЄКТС: 8.
Автори: Сподинюк Надія Андріївна - доцент кафедри теплоенергетики, Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Дисципліна передбачає підготовку студентів до самостійного розв’язання теоретичних та прикладних задач гідродинаміки, знання законів гідравліки, принципів функціонування та проектування гідравлічних систем, експлуатації гідравлічних пристроїв і машин, що застосовуються в сільській, комунальній і виробничій сферах.

П20

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Навчальна дистанційна практика є одним з найважливіших видів навчальної роботи і покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їхньої професійної підготовки. Викладено основні вимоги та вказівки до проведення навчальної практики.

np20

Спеціальність: 144 Теплоенергетика (Теплоенергетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Доценти кафедри теплоенергетики - Міщенко Анатолій Васильович; Шеліманова Олена Віталіївна.

np09`5res

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Березюк Андрій Олександрович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій; Ликтей Вікторія Володимирівна - асистент кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій.
Анотація: Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основами сучасної електротехніки, з методами розрахунку електричних кіл, з принципами роботи електромеханічних перетворювачів, в т.ч. з принципами роботи електричних машин постійного та змінного струмів, інформаційних мікромашин.

НН20'mod1

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑2. ЄКТС: 10.
Автори: Відьмаченко Анатолій Петрович - професор кафедри фізики; Бойко Володимир Васильович - завідувач кафедри фізики; Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.
Викладач: Чорній Віталій Петрович - канд. фіз.-мат. наук, асистент кафедри фізики.

Фізика (Теп)

Рік останньої атестації: 2018к