Спеціальність: 144 – «Теплоенергетика». 

ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

Автор: Волошин Семен Михайлович – доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.

Анотація: Дисципліна «Облік та регулювання розподілу витрат енергії» забезпечує отримання знань та практичних навичок з нормативного забезпечення, проєктування, монтажу, налагодження та експлуатації обладнання систем обліку та регулювання витрат енергії

Спеціальність: Вибіркова дисципліна. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЕКТС: 3.
Автори: Червінський Леонід Степанович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Дисципліна “Автоматизація: робототехніка, штучний інтелект” орієнтована на вивчення принципів функціонування робототехнічних комплексів їх виконавчих механізмів та сприймаючих елементів, отримання базових навичок програмування низького рівня, розробляти алгоритми керування та програмно реалізовувати їх з використанням готових бібліотек, розробляти та налагоджувати робототехнічні комплекси, теоретичних засад функціонування нейроінформаційних систем, що дасть змогу у спеціалізованих програмних середовищах синтезувати відповідні моделі технологічних процесів (об’єктів), із використанням яких розробити та реалізувати ефективні алгоритми керування ними.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: ? Семестр: 0. ЄКТС :0.
Автор: Комарчук Дмитро Сергійович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

НН16

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Коваль Валерій Вікторович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Спеціальність: •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Курс присвячено вивченню спеціалізованих математичних пакетів MathCad та MatLAB. Дисципліна читається для студентів, які навчаються на базі між кафедральної навчально-наукової лабораторії на базі Таращанського інженерно економіко-правового коледжу.

Рік останньої атестації: 2018

Енергія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 144 Теплоенергетика; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2; 3. ECTS: 4; 3; 4.
Автор: Матвієнко Ірина Сергіївна - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації, кандидат філософських наук.
Анотація: В курсі дається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення “людина – світ” в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання – теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Курс розрахований на чорити кредити, загальна кількість годин - 120, з них лекцій - 10 годин, лабораторних робіт - 20 годин; на виконання самостійної роботи передбачено 70 годин. Можлива реалізація стратегії змішаного навчання. Підсумкова атестація здійснюється у формі іспиту.
Викладачі курсу: Олена Кузьмінська та Таїсія Саяпіна
Анотації курсу подано трьома мовами
Анотація: Інформаційно-керуючі комплекси та системи. Концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України. Структури та особливості побудови і застосування існуючих інформаційно-керуючих комплексів та системи для обліку електроенергії.

Силабус_Інформаційні технології_ЕЕЕ.pdfСилабус_Інформаційні технології_ЕЕЕ.pdf
Рік останньої атестації: 2020