Спеціальність: 163 - Біомедична інженерія.
ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.

Автор: д.т.н., професор Никифорова Л.Є.
Анотація: навчальна  практика  проводиться для студентів першого курсу ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження згідно робочого навчального плану і є складовою частиною підготовки фахівців за спеціальністю 163 – Біомедична інженерія. Метою практики є: закріплення студентами теоретичних знань з бімедичної інженерії; ознайомлення з основними етапами синтезу систем керування біотехнічними об’єктами та одержання практичних навичок з розробки звітної документації (рефератів); отримання практичних навичок дослідження та формування системного підходу щодо вирішення задач розробки біотехнічних систем.

Завдання практики:
- ознайомлення та закріплення знань з класифікації біотехнічних систем та етапів їх синтезу;
- ознайомлення з новітніми системами   біотехнічними системами для діагностики  та коригування фізіологічного стану біологічного організму  з підготовкою звітної документації та рефератів;
- отримання навичок самостійної роботи на ПК з підготовки звітної документації;
- опанування програмного забезпечення персонального комп`ютера;
- отримання практичних навичок роботи з текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, редактором презентаций Power Point, програмою MS Visio, системами MathCAD та MatLAB при оформленні звітної документації з об’єктів автоматизації;
- розвиток навичок вибору та використання різних електромагнітних впливів на біологічний об’єкт для керування його життєдіяльністю.

Знання та практичний досвід, що будуть отримані у процесі практики, дозволять значно розширити можливості студентів при засвоєнні комплексу дисциплін, вивченню яких повинна передувати навчальна  практика.


Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄKTC: 4.
Автор: Решетюк Володимир Михайлович, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Дисципліна «Основи електротехніки» (далі ОЕТ) включає аналіз лінійних електричних кіл в сталому і ключовому режимах при дії постійного, однофазного, трифазного та несинусоїдного струмів; елементи синтезу електричних кіл. Здобуття умінь та навичок з ОЕ студентами, шляхом вивчення складових дисципліни, якими є: основні поняття - природа електрики, електричне поле, електричний струм, електрична напруга, електрична потужність, магнітне поле, магнітний потік (індукція), напруженість магнітного поля, ЕРС; фундаментальні закони - закон Кулона, закон Ома, закон Ленца, закон Ампера, сила Лоренца, закон електромагнітної індукції, закони Кірхгофа, закони Максвелла; базові елементи електричного кола - резистивний, індуктивний та ємнісний елементи, джерело струму та ЕРС; режими роботи джерел електричної енергії; електричні кола - топологічні поняття теорії кіл, послідовне, паралельне, змішане сполучення елементів, перехідні процеси в колах; електромагнітні статичні пристрої - трансформатори, дроселі, магнітні підсилювачі; електромагнітні комутаційні пристрої - реле, контактори, електромагнітні пускачі, тягові електромагніти.

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія 
ОС:
Бакалавр
Курс: 1 (2 семестр)
Кількість кредитів EKTC: 4
Автор: Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Застосування комп'ютерних засобів при виконанні завдань, що включають створення графічних об'єктів різних типів. Моделювання геометричними та комп’ютерними методами виробів приладобудування. Побудови та оформлення їх технічних креслень та схем у відповідності до існуючих стандартів. Використання у своїй професійній діяльності інформаційно-проектувальних систем.

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - д-р вет. наук, професор, завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Метою курсу є опанування клінічних методів досліджень у ветеринарній медицині, які передбачають їх інструментальну та апаратну реалізацію.

П22

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія 
ОС: Бакалавр (1-й курс, 2 семестр)
ECTS4.
Лектор: Лендєл Тарас Іванович, к.т.н., доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Розглянуто основні поняття комп'ютерної техніки, описано основні частини інформаційного забезпечення персонального комп'ютера та комп'ютерно-інтегрованих систем. Наведено принципи роботи в середовищах операційних систем Windows та наведено принципи програмування комп'ютерно-інтегрованих систем.


Спеціальність:  163  Біомедична інженерія.

ОС: Бакалавр. Семестр:  2, 3. ECTS: 6.

Лектор: Криворучко Дмитро Іванович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого

Викладач: Криворучко Дмитро Іванович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого

Анотація: Метою курсу є формування у студентів сучасних знань про особливості функціонування організму людини і тварин. Студенти отримують фундаментальні знання щодо суті фізіологічних процесів, функціонування клітин, органів і систем організму та їх інтегративної діяльності. Знання основних відомостей про функції організму людини та тварин, дозволить підготувати спеціалістів у області біомедичної інженерії.


Спеціальність: 163 Біомедична інженерія.  

ОС: Бакалавр. Семестр: 1-3.  ECTS: 9.
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Стеблецький Анатолій Леонідович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

АнотаціяОсновною задачею вивчення дисципліни «Вища математика» є забезпечення теоретичної підготовки загальноосвітніх, інженерних і спеціальних дисциплін. Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (1-3 семестри) для спеціальності 163 Біомедична інженерія охоплює модулі: «Визначники, матриці, системи лінійних рівнянь», «Аналітична геометрія і елементи векторної алгебри», «Диференційне числення функцій однієї і багатьох  змінних», «Інтегральне числення функцій однієї змінної», «Диференційні рівняння»,  «Ряди» та «Елементи математичної статистики і теорії ймовірностей». Знання з вищої математики сприятимуть розвиткові логічного та алгоритмічного мислення, дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних задач у галузі біомедичної інженерії


Спеціальність - 163 Біомедична інженерія

Освітній ступінь - Бакалавр. Курс навчання - 1. Семестр:  1.

Автори:  Чумак Тетяна Миколаївна. канд. пед. наук, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації; Шишкова Лілія Сергіївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації.

Анотація: Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Копілевич В.А., доктор хімічних наук, професор.
Анотація: Дисципліна “Хімія (неорганічна і аналітична)” належить до обов’язкових компонентів ОПП циклу дисциплін загальної підготовки, які забезпечує формування фундаменту знань та практичних навичок фахівця у галузі біомедичної інженерії, необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін. Метою вивчення курсу хімії є оволодіння знаннями про хімічні закони і закономірності хімічних перетворень (хімічна форма руху матерії) з орієнтацією на ендогенні процеси, що відбуваються у об’єктах навколишньому середовищі, про властивості і застосування хімічних елементів та їх біогенних сполук та формування навичок виконання аналітичного експерименту.

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-3. ECTS: 9.
Викладачі: Мельник Олег Петрович – д-р вет. наук, професор, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; Дишлюк Надія Володимирівна – д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна «Біоморфологія людини і тварин» є однією із фундаментальних дисциплін підготовки фахівців, які будуть розробляти матеріали біомедичного призначення, вироби з них та біомедичну техніку, а також створювати високотехнологічні медичні технології. Дисципліна вивчає будову і форму організму людини і тварин. Предметом її вивчення як науки є зовнішня форма тіла, їхніх розмірів, топографія останніх, а також зовнішня і внутрішня будова органів, їх систем та апаратів, будова тканин і їхніх клітин та міжклітинної речовини.
П21

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Лектор: Кліх Лариса Володимирівна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Викладач: Тупицька Ольга Миколаївна, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (2-4). ЄКТС: 3 (15).
Автори: Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Томчук Віктор Анатолійович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: орієнтована на вивчення молекулярних основ порушень у функціонуванні органів і систем організму за розвитку патологій, систематизує дані аналізу біохімічних констеляцій різноманітного біоматеріалу, що важливо для визначення ключових біохімічних маркерів патологічних процесів у патогенезі хвороб задля подальшого їх використання у практичній діяльності з моделювання роботи органів та їх систем у разі виникнення патологій, розробки діагностичних тест-систем і способів контролю ступеня відновлення їх функцій за різних терапевтичних підходів, забезпечення високої ефективності профілактичних та реабілітаційних заходів.
Рік останньої атестації: 2009