ОП "Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами" спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Викладач: Боголюбов Володимир Миколайович, професор кафедри загальної екології, радіобіології та БЖД.
П24

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В. М. Синькова.
Анотація: Розглядається сучасний стан електростанцій з відновлюваними джерелами енергії, перспективи їх розвитку, особливості конструкції, електричних схем та принцип роботи. Особлива увага приділяється методам розрахунку основних параметрів електростанцій, їх вузлів та елементів. Вивчається нормативно-правова документація пов'язана із функціонуванням відновлюваних джерел енергії в Україні. Аналізується функціонування типових схемних рішень та експлуатаційно-технічних характеристик таких станцій як вітроелектростанції, сонячні електростанції, біопаливні та гідроелектростанції.
НН23
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Кравченко Ольга Олександрівна, к.б.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація:  Дисципліна “Електрохімія” належить до обов’язкових компонентів ОПП циклу дисциплін загальної підготовки, які забезпечує формування фундаменту знань та практичних навичок фахівця у галузі «Електрична інженерія», необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін. Метою вивчення курсу «Електрохімія» є оволодіння знаннями про властивості систем, що містять іонні провідники, та перетворення речовин на межі поділу фаз за участю заряджених частинок (іонів, електронів). Зокрема, електрохімія вивчає закони взаємного перетворення електричної і хімічної форм руху матерії, будову і властивості розчинів електролітів, процеси електролізу, електрохімічну корозію, роботу електрохімічних елементів, електросинтез речовин. Базовими для електрохімії є загальнотеоретичні положення хімічних дисциплін щодо електронної будови атомів, природи хімічного зв’язку, хімічної рівноваги, електролітичної дисоціації, окисно-відновних процесів та реакцій комплексоутворення.
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 141 Електроенергетики, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики; Горобець Валерій Григорович - завідувач кафедри теплоенергетики, професор.

Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Викладач: Кругляк Геннадій Віталійович, старший викладач кафедри інженерії енергосистем.
Анотація: Метою освітньої компоненти «Цифрові інформаційні технології в електроенергетиці» є формування здобувачами вищої освіти сучасного рівня знань, умінь і навиків при розробці та використанні сучасних інформаційних систем і технологій, які застосовуються в енергетиці, електротехніці, електромеханіці. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюються з тенденціями розвитку інформаційних систем та технологій, що дасть змогу використовувати набуті знання у професійній діяльності.
П24