Землеробства та гербології

Courses tagged with "Землеробства та гербології"

Спеціальність: 201 Агрономія; Освітній ступінь: Доктор філософії; Рівень вищої освіти: Третій освітньо-науковий; ЄКТС: 5.

Автори: Танчик Семен Петрович – завідувач кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН; Літвінов Дмитро Вікторович – доцент кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук.

Анотація: метою освоєння дисципліни «Сучасні концепції формування сівозмін» є формування у майбутніх фахівців глибоких теоретичних і практичних знань із таких питань: наукові основи формування сівозмін у тому числі і в умовах зміни клімату, науково-обґрунтовані методи регулювання розміщення сільськогосподарських культур у сівозміні, критерії оцінки попередників, у тому числі і з питання алелопатії та синергізму, особливості побудови сівозміні короткої ротації, формування сівозмін за умов органічного землеробства, принципи формування сівозмін за Mini-till і No-till, метод Stacking (подовжені сівозміни), управління балансом вологи, біогенних елементів і біомаси, фітосанітарного стану у агроценозах за оптимізації розміщення культур, зменшення негативних наслідків ерозійних процесів, оптимізації технічної логістики.

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства), 015.37«Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»

ОС: Бакалавр. Семестр 4. ЄКТС: 3

Викладач: Косолап Микола Павлович - доцент кафедри землеробства та гербології, кандидат сільськогосподарських наук

Category: ПО

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 7,5 (10).
Автор: Антал Тетяна Володимирівна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва; Карпенко Олена Юріївна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербології; Войцехівський Володимир Іванович - канд. с.-г. наук, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація:

Технологія галузі І

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Косолап Микола Павлович – доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: У курсі розглядаються питання особливостей та закономірностей формування агрофітоценозів та присутності в них бур’янового компоненту. Вивчаються біологічні особливості бур’янів, їх взаємодія та вплив на сільськогосподарські культури та методи, заходи і засоби їх контролювання.

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Карпенко Олена Юріївна - доцент кафедри землеробства та гербології.

blank20

Category: ЗКР

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Павлов Олександр Сергійович - старший викладач кафедри землеробства та гербології.

НН16`8lek`4prez`2zav

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Рожко Валентина Михайлівна - доцент кафедри землеробства та гербології.

Blank16~5lek~5prez

Category: ГіЗ

Спеціальність: Вибіркова дисципліна

ОС: Бакалавр

Семестр: 7

ЄКТС: 4

Автори: Павлов Олександр Сергійович – доцент кафедри землеробства та гербології.

Анотація: Органічне землеробство в Україні за останнє десятиріччя набуло значного розвитку. В органічній сфері центральне значення має уявлення про те, що здоров’я, якість продуктів харчування та природа системи землеробства нерозривно пов’язані. В цій дисципліні розглядаються ключові теоретичні основи органічного виробництва та практичні рекомендації щодо екологічно, енергетично та економічно вигідного його ведення. У результаті вивчення даної дисципліни студент отримає знання та вміння щодо: загальних принципів та теоретичних основ органічного землеробства; особливостей ґрунтозахисного обробітку ґрунту; системи удобрення та добрив дозволених в органічному землеробстві; проектування біологізованих сівозмін та використання проміжних посівів; використання біологічних препаратів у системі захисту культур від шкідливих організмів, оцінювання екологічної безпечності технологій вирощування сільськогосподарських культур.