Землеробства та гербології

Область Курси відмічена як "Землеробства та гербології"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Танчик Семен Петрович – завідувач кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН; Цюк Олексій Анатолійович – професор кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук, професор; Літвінов Дмитро Вікторович – доцент кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук.
Анотація: Метою дисципліни є формування системного світогляду, уявлень, теоретичних знань, практичних умінь і навичок з наукових основ механічних обробітків ґрунту. Сучасні концепції механічного обробітку ґрунту озброюють майбутніх фахівців теоретичними і практичними питаннями із захисту ґрунтів від ерозії, підвищення ефективності меліоративних заходів та удосконалення методів управління продуктивністю сільськогосподарських культур. Завдання навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних і практичних знань із значення та завдання механічного обробітку ґрунту, вплив на його родючість та продуктивність сільськогосподарських культур.
Категорія: 201 Агрономія
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Танчик Семен Петрович – завідувач кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН; Літвінов Дмитро Вікторович – доцент кафедри землеробства та гербології, доктор с.-г. наук.
Анотація: Метою освоєння дисципліни «Сучасні концепції формування сівозмін» є формування у майбутніх фахівців глибоких теоретичних і практичних знань із таких питань: наукові основи формування сівозмін у тому числі і в умовах зміни клімату, науково-обґрунтовані методи регулювання розміщення сільськогосподарських культур у сівозміні, критерії оцінки попередників, у тому числі і з питання алелопатії та синергізму, особливості побудови сівозміні короткої ротації, формування сівозмін за умов органічного землеробства, принципи формування сівозмін за Mini-till і No-till, метод Stacking (подовжені сівозміни), управління балансом вологи, біогенних елементів і біомаси, фітосанітарного стану у агроценозах за оптимізації розміщення культур, зменшення негативних наслідків ерозійних процесів, оптимізації технічної логістики.
Категорія: 201 Агрономія

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства), 015.37«Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»

ОС: Бакалавр. Семестр 5. ЄКТС: 3

Викладач: Рожко Валентина Михайліана - доцент кафедри землеробства та гербології, кандидат сільськогосподарських наук

Категорія: ПО

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 7,5 (10).
Автор: Антал Тетяна Володимирівна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва; Карпенко Олена Юріївна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербології; Войцехівський Володимир Іванович - канд. с.-г. наук, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація:

Технологія галузі І

Категорія: Спільні курси

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Косолап Микола Павлович – доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: У курсі розглядаються питання особливостей та закономірностей формування агрофітоценозів та присутності в них бур’янового компоненту. Вивчаються біологічні особливості бур’янів, їх взаємодія та вплив на сільськогосподарські культури та методи, заходи і засоби їх контролювання.

Категорія: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Карпенко Олена Юріївна - доцент кафедри землеробства та гербології.

blank20

Категорія: ЗКР

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Павлов Олександр Сергійович - старший викладач кафедри землеробства та гербології.

Категорія: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Рожко Валентина Михайлівна - доцент кафедри землеробства та гербології.

Категорія: ГіЗ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Анісимова Антоніна Анатоліївна - старший викладач кафедри землеробства та гербології.

Категорія: ГМаш

Вибіркова дисципліна. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Павлов Олександр Сергійович – доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Органічне землеробство в Україні за останнє десятиріччя набуло значного розвитку. В органічній сфері центральне значення має уявлення про те, що здоров’я, якість продуктів харчування та природа системи землеробства нерозривно пов’язані. В цій дисципліні розглядаються ключові теоретичні основи органічного виробництва та практичні рекомендації щодо екологічно, енергетично та економічно вигідного його ведення.

Категорія: Бакалаври
Вибіркова дисципліна. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Косолап Микола Павлович – канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Система землеробства No-till – одна з перспективних систем землеробства майбутнього, яка в найбільшій мірі відповідає екологічним, соціальним та економічним вимогам суспільства. Зумовлене це суттєвим зниженням витрат праці і матеріальних ресурсів за підвищення екологічної стійкості та продуктивності агроекосистем і збереження та розширеного відтворення родючості ґрунту.
НН20
Альтерн. курс Системи землеробства No-till i Strip-till ☑️
Категорія: Магістри