Комп’ютерних систем,мереж

Courses tagged with "Комп’ютерних систем,мереж"

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Гончар Сергій Феодосійович - професор кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Дрейс Юрій Олександрович - доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Мета курсу - формування у студентів знань з організації комплексних систем захисту інформації на підприємстві. Основні питання: сутність та завдань комплексної системи захисту інформації (КСЗІ); принципи організації та етапи розробки КСЗІ, фактори, що впливають на організацію КСЗІ; визначення та нормативне закріплення складу інформації, яка підлягає захисту; визначення об'єктів захисту; аналіз і оцінка загроз безпеці інформації тощо.

Category: КБ

Спеціальність -125 Кібербезпека. Рік підготовки - 2, семестр - 3. Мова курсу - українська. ОС: бакалавр

Структура курсу: годин/кредитів: 150/5, модулів - 2. Фінальна форма контролю: іспит

Анотація. Ознайомлення з основними фізичнимита програмними принципами, методами та засобами захисту інформації та пошуку розвідувальної апаратури, надання студентам знань з основ захисту інформації, принципів, методів та засобів несанкціонованого одержання інформації, а також створення протидії захисту інформації по каналах, на яких можливі її втрати.

Завдання навчальної дисципліни: полягає у вивченні засобів та методів захисту цілісності, конфіденційності та доступності інформації. Для чого розглядається використання криптографічних, інженерно-технічних, організаційних та мережевих методів та засобів захисту.

Лектор: к.т.н., доц. Сагун Андрій Вікторович

Category: КБ

Анотація: Метою курсу є формування знань про комплекс адміністративних та обмежувальних заходів, спрямованих на оперативне вирішення задач захисту інформації шляхом регламентації діяльності персоналу і порядку функціонування засобів (систем) забезпечення інформаційної діяльності та систем забезпечення технічного захисту інформації. В курсі основна увага присвячена вивченню організаційних заходів захисту інформації:  використання й підготовка законодавчих і нормативних документів в області інформаційної безпеки, які на правовому рівні повинні регулювати доступ до інформації з боку користувачів.

Спеціальність:  125 Кібербезпека ( Кібербезпека ). ОС: БакалаврСеместр:  3. ECTS: 6.

Автор: Касаткін Дмитро Юрійович, к.пед.н., доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.

Category: КБ

Анотація курсу:

Навчальна дисципліна передбачає вивчення основ використання криптографічних та стеганографічних засобів та методів захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах, дослідження проблем зберігання, опрацювання, пошуку, передачі, перетворення, закриття та відновлення інформації в організаціях і на підприємствах різних напрямків діяльності та різних форм власності, способів захисту від несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів.

Структура курсу: годин - 120, ECTS - 4, модулів - 2.

Ступінь вищої освіти – Бакалавр, Спеціальність 125 – КІБЕРБЕЗПЕКА; Освітня програма «Кібербезпека»

Рік навчання  3, семестр 5, Форма навчання денна,Кількість кредитів ЄКТС 4

Мова викладання українська

Автор курсу: к.т.н., доцент Сагун Андрій Вікторович

Category: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Гончар Сергій Феодосійович - професор кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Дрейс Юрій Олександрович - доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Мета курсу - вивчення сучасних методів захисту інформації, а також навиків використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. В рамках курсу передбачено проведення теоретичних та практичних завдань з протидії інформаційним атакам у комп’ютерних мережах, безпровідних мережах, веб-середовищі, вивчення механізмів захисту від SQL-ін‘єкцій, криптографічних, DoS/DDoS атак та ін.

Category: КБ

Анотація: 

Частина 1: Навчальна дисципліна передбачає формування у студентів знань та вмінь створення системних програм низькорівневими засобами – на основі асемблера. Охоплюються, зокрема, наступні питання: опрацювання переривань, реалізація низькорівневого введення/виведення, робота з регістрами, стеком, дампом пам’яті, створення і використання макросів, процедур тощо. 

Частина 2: Навчальна дисципліна передбачає формування у студентів знань та вмінь створення системних програм, що охоплюють, зокрема, наступні предметні області: визначення конфігурації обладнання; робота з відеопідсистемою; опанування засобів опрацювання помилок та виключних ситуацій, засобів створення динамічних бібліотек; поглиблення навичок роботи з файлами і папками, навичок створення багатомодульних проектів; набуття навичок створення системних програм засобами Win32 API, поглиблення навичок роботи з контейнерами даних, що особливо важливо з позиції безпечності результуючих системних програм. 

Автор(и) курсу: к.т.н., доц., доц. каф. КСМ та Кіб Шкарупило Вадим Вікторович

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Період: 3 курс ECTS: 7 кредитів (210 годин)


Category: КБ

Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія ризиків інформаційної безпеки” є формування комплексу знань щодо основ теорії ризиків інформаційної безпеки, набуття студентом теоретичних знань та практичних навичок щодо управління ризиками інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах для реалізації встановленої політики безпеки для розв'язання проблем економіки та в агропромисловому секторі.

Category: КБ

Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність 125 – КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітня програма «Кібербезпека»

Рік навчання 3, семестр 5

Кількість кредитів ЄКТС 4

Викладач: к.т.н.. доц. Шкарупило Вадим Вікторович

Навчальна дисципліна передбачає розгляд та оволодіння аспектами використання сучасних технологій безпечного програмування. Увага приділяється, зокрема, технологіям коректного використання шаблонів проєктування – у якості засобів сприянні передбачуваності функціонування створюваної програми; технологіям контролю інваріантів – для убезпечення від помилок, що можуть виникнути на етапі виконання програми; технологіями використання контейнерів даних – зокрема для коректного вивільнення динамічної пам’яті.

Category: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3,5.
Викладач: Гончар Сергій Феодосійович - професор кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Мета курсу - розкриття сучасних методів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах і ознайомлення з особливостями їх апаратної та програмної реалізацій. Дисципліна передбачає вивчення: видів загроз інформації в комп’ютерних системах та мережах; основних протоколів безпеки; принципів функціонування систем захисту; основних програмних і апаратних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах; методів несанкціонованого зняття та навмисного пошкодження інформації та засоби протидії цим спробам.

Category: КБ

Спеціальність: 123 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Смолій Віктор Вікторович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

NN18 - 1 лекція, 3 завд.

У дисципліні розглядаються принципи організації та функціонування геоінформаційних систем (ГІС). Архітектура ГІС. Дані в геоінформаційних системах. Представлення даних. Апаратні засоби ГІС. Організація ГІС реального часу. Властивості об’єктів в ГІС. Математичні моделі інформаційних каналів. Прикладне застосування ГІС. Програмне забезпечення ГІС. Аналіз даних в ГІС. Картометричні операції в ГІС. Просторовий аналіз в ГІС. Прикладні аспекти геоінформаційного аналізу даних.

Category: КІ

Спеціальність: Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр.

Мета курсу -  забезпечення сприяння формуванню знань щодо структури процесів обробки графічної інформації у комп’ютерних системах, розвиток інженерного мислення на засадах вивчення базових положень, алгоритмів та засобів обробки графічної інформації, забезпечення майбутнім фахівцям достатнього рівня знань із способів та засобів обробки графічних даних, необхідних при проектуванні сучасних систем з синтезу й аналізу візуальної інформації.


Category: КІ

Спеціальність: Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 2 (4).
Автор: Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.

Category: КІ
Рік останньої атестації: 2016

Виробнича практика (КІ)
Спеціальність:  123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр:  6. ECTS: 5.
Лектор:  Місюра Максим Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Викладач: Місюра Максим Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація:  Мета виробничої практики – поєднання теоретичної підготовки здобувачів з формуванням практичних навичок роботи за фахом для полегшення виходу здобувачів на  ринок праці після закінчення ЗВО.  
Одночасно переслідується і навчальна мета, яка полягає у систематизації, закріпленні  і розширенні теоретичних  і практичних знань здобувача, набутих в попередні періоди.
Узагальненою метою виробничої практики є закріпити і поглибити знання, отримані  за  попередній час навчання в університеті,  і  використовувати  їх  для  обґрунтованого прийняття проектних рішень, набути досвіду роботи виконання пошуку і порівняльного аналізу при виборі найбільш прийнятних протоколів, алгоритмів та програм, вдосконалити знання й уміння при проектуванні комп’ютерних систем в цілому і практично закріпити навички розробки її базових елементів програмного, інформаційного та технічного забезпечення для комп’ютерних мереж та систем, набути досвіду в оформленні проектних і графічних  матеріалів, складанні пояснювальних записок, специфікацій, відомостей та інше.

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія та 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор:  Лахно Валерій Анатолійович - професор кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Завдання навчальної дисципліни «Захист інформації в комп'ютерних системах» - є теоретична та практична підготовка здобувачів до розробки та застосування сучасних програмно-апаратних систем захисту інформації в різних установах та на підприємствах, зокрема АПК.

Category: КІ

ЕНК призначений для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" напряму 123 "Комп'ютерна інженерія"

NN18 - 12 лаб.

Category: КІ

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія; 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 9.
Викладачі: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри  комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Нікітенко Євгеній Васильович, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри  комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Основні положення та означення комп’ютерної логіки. Інформаційні основи комп’ютерної техніки. Алгебри перемикальних функцій. Методи мінімізації перемикальних функцій. Синтез комбінаційних схем у різних елементних базисах. Основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю. Методи синтезу цифрових автоматів з пам'яттю. Аналіз логічних схем та динамічних процесів в цифрових автоматах. Типові цифрові схеми комп’ютерів. Введення в теорію систем числення. Форми подання та кодування чисел в комп’ютерах. Операції з фіксованою комою. Операції з плаваючою комою. Синтез операційних автоматів. Цифрові автомати як основа побудови комп’ютерів.

Category: КІ