Комп’ютерних систем,мереж

Область Курси відмічена як "Комп’ютерних систем,мереж"

Анотація: Основні положення та означення комп’ютерної логіки. Інформаційні основи комп’ютерної техніки. Алгебри перемикальних функцій. Методи мінімізації перемикальних функцій. Синтез комбінаційних схем у різних елементних базисах. Основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю. Методи синтезу цифрових автоматів з пам'яттю. Аналіз логічних схем та динамічних процесів в цифрових автоматах. Типові цифрові схеми комп’ютерів. Введення в теорію систем числення. Форми подання та кодування чисел в комп’ютерах. Операції з фіксованою комою. Операції з плаваючою комою. Синтез операційних автоматів. Цифрові автомати як основа побудови комп’ютерів.

Автор(и) курсу: 

Спеціальність: Кібербезпека

Період: 2 курс  ECTS: 


Категорія: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4‑5. ECTS: 7.
Лектор: Місюра Максим Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Навчальна дисципліна «Комп’ютерні системи» передбачає ознайомлення студента з основними класами сучасних комп'ютерних систем, принципами їх організації, функціонування, архітектурою, особливістю роботи в різних операційних системах, технологіями резервування, хмарними сервісами і ефективного застосування та тенденціями їх розвитку.

Категорія: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Кулініч Олег Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Мета курсу - формування у студентів знань з організації комплексних систем захисту інформації на підприємстві. Основні питання: сутність та завдань комплексної системи захисту інформації (КСЗІ); принципи організації та етапи розробки КСЗІ, фактори, що впливають на організацію КСЗІ; визначення та нормативне закріплення складу інформації, яка підлягає захисту; визначення об'єктів захисту; аналіз і оцінка загроз безпеці інформації тощо.

Категорія: КБ

Компонентна база та схемотехніка в системах захисту інформації. Ч1
Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладачі: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Труш Олександр Вікторович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.

Категорія: КБ

Компонентна база та схемотехніка в системах захисту інформації (КБ). Ч2
Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладачі: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.

Категорія: КБ

Спеціальність -125 Кібербезпека. Рік підготовки - 2, семестр - 3. Мова курсу - українська. ОС: бакалавр

Структура курсу: годин/кредитів: 150/5, модулів - 2. Фінальна форма контролю: іспит

Анотація. Ознайомлення з основними фізичнимита програмними принципами, методами та засобами захисту інформації та пошуку розвідувальної апаратури, надання студентам знань з основ захисту інформації, принципів, методів та засобів несанкціонованого одержання інформації, а також створення протидії захисту інформації по каналах, на яких можливі її втрати.

Завдання навчальної дисципліни: полягає у вивченні засобів та методів захисту цілісності, конфіденційності та доступності інформації. Для чого розглядається використання криптографічних, інженерно-технічних, організаційних та мережевих методів та засобів захисту.

Лектор: к.т.н., доц. Сагун Андрій Вікторович

Категорія: КБ
Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5. Кількість тижнів: 6.
Викладач: Сагун Андрій Вікторович - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.

Категорія: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович, канд. педаг. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Викладач: Дрейс Юрій Олександрович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Метою курсу є формування знань про комплекс адміністративних та обмежувальних заходів, спрямованих на оперативне вирішення задач захисту інформації шляхом регламентації діяльності персоналу і порядку функціонування засобів (систем) забезпечення інформаційної діяльності та систем забезпечення технічного захисту інформації. В курсі основна увага присвячена вивченню організаційних заходів захисту інформації: використання й підготовка законодавчих і нормативних документів в області інформаційної безпеки, які на правовому рівні повинні регулювати доступ до інформації з боку користувачів.

Категорія: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Мамченко Сергій Миколайович - д-р педаг. наук, професор кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Вибіркова дисципліна має навчити майбутніх спеціалістів відповідати вимогам інформаційної безпеки - комплексного, циклічного процесу, який складається з етапів: планування аудиту; планування заходів по аудиту (розробка, узгодження і затвердження планів заходів); перевірка на відповідність групі вимог (наприклад, на відповідність стандарту ISO/IEC 27001: 2013); систематизація результатів обстеження і формування звітності. Аудит дозволяє привести раніше створену систему безпеки у відповідність до оновлених вимог, упорядкувати і систематизувати нині існуючі заходи, спрямовані на забезпечення захисту ІС.

П22

Категорія: КБ

Анотація курсу:

Навчальна дисципліна передбачає вивчення основ використання криптографічних та стеганографічних засобів та методів захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах, дослідження проблем зберігання, опрацювання, пошуку, передачі, перетворення, закриття та відновлення інформації в організаціях і на підприємствах різних напрямків діяльності та різних форм власності, способів захисту від несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів.

Структура курсу: годин - 120, ECTS - 4, модулів - 2.

Ступінь вищої освіти – Бакалавр, Спеціальність 125 – КІБЕРБЕЗПЕКА; Освітня програма «Кібербезпека»

Рік навчання  3, семестр 5, Форма навчання денна,Кількість кредитів ЄКТС 4

Мова викладання українська

Автор курсу: к.т.н., доцент Сагун Андрій Вікторович

Категорія: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Кулініч Олег Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Мета курсу - вивчення сучасних методів захисту інформації, а також навиків використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. В рамках курсу передбачено проведення теоретичних та практичних завдань з протидії інформаційним атакам у комп’ютерних мережах, безпровідних мережах, веб-середовищі, вивчення механізмів захисту від SQL-ін‘єкцій, криптографічних, DoS/DDoS атак та ін.

Категорія: КБ

Проведення розслідувань інцидентів інформаційної безпеки
Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Викладач: Дрейс Юрій Олександрович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Завдання навчальної дисципліни «Проведення розслідувань інцидентів інформаційної безпеки» - є теоретична та практична підготовка здобувачів до проведення розслідувань інцидентів інформаційної безпеки в різних установах та на підприємствах, зокрема АПК. Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців відповідно до навчального плану. Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області кібербезпеки.

Категорія: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Викладач: Сагун Андрій Вікторович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Навчальна дисципліна передбачає вивчення практики проектування та використання продуктів та послуг інформаційної безпеки. В курсі розглядається підходи до проектування продуктів та послуг інформаційної безпеки, що пов’язані з неперервністю процесу ведення журналів реєстрації подій та інцидентів на основі автоматизованих процедур. Увагу приділено застосуванню національних та міжнародних регулюючих актів в сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки для розслідування інцидентів.

Категорія: КБ
Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Сагун Андрій Вікторович - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія ризиків інформаційної безпеки” є формування комплексу знань щодо основ теорії ризиків інформаційної безпеки, набуття студентом теоретичних знань та практичних навичок щодо управління ризиками інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах для реалізації встановленої політики безпеки для розв'язання проблем економіки та в агропромисловому секторі.
Категорія: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Викладач: Коваленко Олексій Єпифанович - д-р техн. наук, професор кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Професійно застосовувати системне програмне забезпечення комп'ютерних технологій під час навчання і навчитися створювати власне системне програмне забезпечення з метою більш ефективного вирішення задач аналізу, оптимізації, безпечного функціонування, прогнозування стану роботи комп'ютерного і мережевого устаткування. Завдання полягає в отриманні студентами знань та навиків роботи з сучасними системними програмними засобами, які дозволяють діагностувати і виправляти логічні помилки накопичувачів на низькому рівні.
П23

Категорія: КБ

Анотація: 

Частина 1: Навчальна дисципліна передбачає формування у студентів знань та вмінь створення системних програм низькорівневими засобами – на основі асемблера. Охоплюються, зокрема, наступні питання: опрацювання переривань, реалізація низькорівневого введення/виведення, робота з регістрами, стеком, дампом пам’яті, створення і використання макросів, процедур тощо. 

Частина 2: Навчальна дисципліна передбачає формування у студентів знань та вмінь створення системних програм, що охоплюють, зокрема, наступні предметні області: визначення конфігурації обладнання; робота з відеопідсистемою; опанування засобів опрацювання помилок та виключних ситуацій, засобів створення динамічних бібліотек; поглиблення навичок роботи з файлами і папками, навичок створення багатомодульних проектів; набуття навичок створення системних програм засобами Win32 API, поглиблення навичок роботи з контейнерами даних, що особливо важливо з позиції безпечності результуючих системних програм. 

Автор(и) курсу: к.т.н., доц., доц. каф. КСМ та Кіб Шкарупило Вадим Вікторович

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Період: 3 курс ECTS: 7 кредитів (210 годин)


Категорія: КБ
Спеціальність: 125 Кібербезпека та захист інформації (Кібербезпека). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Лахно Валерій Анатолійович – д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Викладач: Комар Катерина Вячеславівна – ст. викладач кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Мета дисципліни “Стандарти інформаційної та кібернетичної безпеки” полягає у формуванні у майбутніх спеціалістів умінь та компетенцій для визначення місця і ролі кібербезпеки в загальній системі національної безпеки, стану та принципів забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави, необхідних для подальшої роботи та навчити їх застосуванню методів та засобів ефективного та безпекового поводження з інформацією незалежно від її походження та виду в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій.
П24
Категорія: КБ
Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Шкарупило Вадим Вікторович - канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Навчальна дисципліна передбачає розгляд та оволодіння аспектами використання сучасних технологій безпечного програмування. Увага приділяється, зокрема, технологіям коректного використання шаблонів проєктування – у якості засобів сприянні передбачуваності функціонування створюваної програми; технологіям контролю інваріантів – для убезпечення від помилок, що можуть виникнути на етапі виконання програми; технологіями використання контейнерів даних – зокрема для коректного вивільнення динамічної пам’яті.
Категорія: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3,5.
Викладач: Гончар Сергій Феодосійович - професор кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Мета курсу - розкриття сучасних методів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах і ознайомлення з особливостями їх апаратної та програмної реалізацій. Дисципліна передбачає вивчення: видів загроз інформації в комп’ютерних системах та мережах; основних протоколів безпеки; принципів функціонування систем захисту; основних програмних і апаратних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах; методів несанкціонованого зняття та навмисного пошкодження інформації та засоби протидії цим спробам.

Категорія: КБ