Спеціальність 125 Кібербезпека

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач:  Блозва Андрій Ігорович, доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.  
Анотація: У дисципліні розкриваються підходи роботи та функціонування безпровідних, мобільних та хмарних технологій. Основи побудови бездротових мереж, основи захисту інформації у таких системах.

П20

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Навчальна дисципліна  передбачає вивчення актуальних питань захисту інформації з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для їхньої подальшої роботи та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретичне та практичне засвоєння необхідного рівня умінь та компетенцій в умовах зростаючої інформатизації суспільства та підвищення рівня загроз інформаційної безпеки.

nn19

Анотація: Основні положення та означення комп’ютерної логіки. Інформаційні основи комп’ютерної техніки. Алгебри перемикальних функцій. Методи мінімізації перемикальних функцій. Синтез комбінаційних схем у різних елементних базисах. Основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю. Методи синтезу цифрових автоматів з пам'яттю. Аналіз логічних схем та динамічних процесів в цифрових автоматах. Типові цифрові схеми комп’ютерів. Введення в теорію систем числення. Форми подання та кодування чисел в комп’ютерах. Операції з фіксованою комою. Операції з плаваючою комою. Синтез операційних автоматів. Цифрові автомати як основа побудови комп’ютерів.

Автор(и) курсу: 

Спеціальність: Кібербезпека

Період: 2 курс  ECTS: 


Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4‑5. ECTS: 7.
Лектор: Місюра Максим Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Навчальна дисципліна «Комп’ютерні системи» передбачає ознайомлення студента з основними класами сучасних комп'ютерних систем, принципами їх організації, функціонування, архітектурою, особливістю роботи в різних операційних системах, технологіями резервування, хмарними сервісами і ефективного застосування та тенденціями їх розвитку.

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Лахно Валерій Анатолійович - завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж, професор.
Анотація: Мета курсу - формування у студентів знань з організації комплексних систем захисту інформації на підприємстві. Основні питання: сутність та завдань комплексної системи захисту інформації (КСЗІ); принципи організації та етапи розробки КСЗІ, фактори, що впливають на організацію КСЗІ; визначення та нормативне закріплення складу інформації, яка підлягає захисту; визначення об'єктів захисту; аналіз і оцінка загроз безпеці інформації тощо.

blank20

Анотація: Метою курсу є формування знань про комплекс адміністративних та обмежувальних заходів, спрямованих на оперативне вирішення задач захисту інформації шляхом регламентації діяльності персоналу і порядку функціонування засобів (систем) забезпечення інформаційної діяльності та систем забезпечення технічного захисту інформації. В курсі основна увага присвячена вивченню організаційних заходів захисту інформації:  використання й підготовка законодавчих і нормативних документів в області інформаційної безпеки, які на правовому рівні повинні регулювати доступ до інформації з боку користувачів.

Спеціальність:  125 Кібербезпека ( Кібербезпека ). ОС: БакалаврСеместр:  3. ECTS: 6.

Автор: Касаткін Дмитро Юрійович, к.пед.н., доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.

Навчальна дисципліна передбачає засвоєння студентами сучасних методів захисту інформації, а також навиків використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. В рамках курсу передбачено проведення теоретичних та практичних завдань з протидії інформаційним атакам у комп’ютерних мережах, безпровідних мережах, веб-середовищі, вивчення механізмів захисту від SQL-ін‘єкцій, криптографічних, DoS/DDoS атак та ін.

Спеціальність: 125  Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. 
Викладачі: Лахно Валерій Анатолійович - завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж, професор;  Іванченко Ігор Сергійович - к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Анотація: Мова асемблера як засіб ефективного програмування. Архітектура і система команд базового процесора. Програмування підпрограм на мові Асемблера. Технології розробки багатомодульних системних програм. Використання програмних бібліотек. Обробка структур даних в системних програмах.

Автор(и) курсу: Шкарупило Вадим Вікторович

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Період: 2 курс ECTS: кредитів (+годин)

NN16

Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія ризиків інформаційної безпеки” є формування комплексу знань щодо основ теорії ризиків інформаційної безпеки, набуття студентом теоретичних знань та практичних навичок щодо управління ризиками інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах для реалізації встановленої політики безпеки для розв'язання проблем економіки та в агропромисловому секторі.