Комп’ютерних систем,мереж

Область Курси відмічена як "Комп’ютерних систем,мереж"

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладач: Сокульський Олег Євгенович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами знань і вмінь стосовно успішного прикладного застосування сучасних засобів автоматизації процесу розроблення програмної складової сучасних комп'ютерних систем комерційного спрямування, зокрема розподілених систем. До таких засобів відноситься, зокрема, бібліотека модульного тестування JUnit, системи контролю версій Subversion (SVN), Git, система автоматизації процесу побудови та розгортання проєктів Maven тощо. У результаті вивчення дисципліни студенти оволодіють навичками прикладного застосування засобів автоматизації процесу розроблення програмної складової сучасних комп'ютерних систем комерційного спрямування, зокрема розподілених систем.
НН22
Категорія: КБ

Спеціальність: 123 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Смолій Віктор Вікторович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: У дисципліні розглядаються принципи організації та функціонування геоінформаційних систем (ГІС). Архітектура ГІС. Дані в геоінформаційних системах. Представлення даних. Апаратні засоби ГІС. Організація ГІС реального часу. Властивості об’єктів в ГІС. Математичні моделі інформаційних каналів. Прикладне застосування ГІС. Програмне забезпечення ГІС. Аналіз даних в ГІС. Картометричні операції в ГІС. Просторовий аналіз в ГІС. Прикладні аспекти геоінформаційного аналізу даних.

Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4; 5 (курсовий проект). ЄКТС: 7.
Викладач: Смолій Віктор Вікторович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Гамаюнов Нікіта Дмитрович - асистент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Мета курсу - забезпечення сприяння формуванню знань щодо структури процесів обробки графічної інформації у комп’ютерних системах, розвиток інженерного мислення на засадах вивчення базових положень, алгоритмів та засобів обробки графічної інформації, забезпечення майбутнім фахівцям достатнього рівня знань із способів та засобів обробки графічних даних, необхідних при проектуванні сучасних систем з синтезу й аналізу візуальної інформації.


Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-5). ЄКТС: 4 (7).
Автор: Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.

Категорія: КІ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4; 5 (курсовий проект). ЄКТС: 7.
Викладач: Смолій Віктор Вікторович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Гамаюнов Нікіта Дмитрович - асистент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Мета курсу - формування знань щодо структури системи введення та виводу інформації, методи організації роботи з пристроями Вв/Вив, особливостей роботи пристроїв та методів довгострокового зберігання та реєстрації інформації.

Категорія: КІ
Виробнича практика (КІ)
Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Викладач: Місюра Максим Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Мета виробничої практики – поєднання теоретичної підготовки здобувачів з формуванням практичних навичок роботи за фахом для полегшення виходу здобувачів на ринок праці після закінчення ЗВО. Одночасно переслідується і навчальна мета, яка полягає у систематизації, закріпленні і розширенні теоретичних і практичних знань здобувача, набутих в попередні періоди.
Узагальненою метою виробничої практики є закріпити і поглибити знання, отримані за попередній час навчання в університеті, і використовувати їх для обґрунтованого прийняття проектних рішень, набути досвіду роботи виконання пошуку і порівняльного аналізу при виборі найбільш прийнятних протоколів, алгоритмів та програм, вдосконалити знання й уміння при проектуванні комп’ютерних систем в цілому і практично закріпити навички розробки її базових елементів програмного, інформаційного та технічного забезпечення для комп’ютерних мереж та систем, набути досвіду в оформленні проектних і графічних матеріалів, складанні пояснювальних записок, специфікацій, відомостей та інше.
Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія та 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор:  Лахно Валерій Анатолійович - професор кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Завдання навчальної дисципліни «Захист інформації в комп'ютерних системах» - є теоретична та практична підготовка здобувачів до розробки та застосування сучасних програмно-апаратних систем захисту інформації в різних установах та на підприємствах, зокрема АПК.

Професійний сертифікатhttps://coursera.org/share/e9966cbdc87f45c97b9dab1eaef5dbdd


Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4. 
Автор: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: курс призначений для ознайомлення здобувачів вищої освіти зі схемотехнічними основами побудови елементів цифрових інтегральних схем, засобами аналізу та розрахунку параметрів схем на мікроелектронній базі; вивчення принципів побудови, функціонування та використання базових цифрових елементів сучасних інтегральних схем.

Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія; 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 4 (8).
Викладачі: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри  комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Нікітенко Євгеній Васильович, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри  комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Основні положення та означення комп’ютерної логіки. Інформаційні основи комп’ютерної техніки. Алгебри перемикальних функцій. Методи мінімізації перемикальних функцій. Синтез комбінаційних схем у різних елементних базисах. Основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю. Методи синтезу цифрових автоматів з пам'яттю. Аналіз логічних схем та динамічних процесів в цифрових автоматах. Типові цифрові схеми комп’ютерів. Введення в теорію систем числення. Форми подання та кодування чисел в комп’ютерах. Операції з фіксованою комою. Операції з плаваючою комою. Синтез операційних автоматів. Цифрові автомати як основа побудови комп’ютерів.

Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ЄКТС: 4 (8).
Автори: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ЄКТС: 4 (8).
Автори: Гусєв Борис Семенович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Блозва Андрій Ігорович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс призначений для вивчення принципів роботи комп'ютерних мереж, їх умов роботи. Студенти вивчають комутацію та маршрутизацію трафіку, основні протоколи роботи та налаштування, які необхідні для обладнання.

Категорія: КІ
Рік останньої атестації: 2018к

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: .
Анотація: Курс призначений для вивчення принципів роботи комп'ютерних мереж, їх умов роботи. Студенти вивчають комутацію та маршрутизацію трафіку, основні протоколи роботи та налаштування, які необхідні для обладнання.

Категорія: КІ
Рік останньої атестації: 2018к

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5‑6. ECTS: 7.
Автор: Місюра Максим Дмитрович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Предмет, завдання та методи теорії КС. Обчислювальні процеси в КС та їх моделі. Планування робіт в КС. Метрики КС: продуктивність, ефективність, надійність. Структурна організація КС різних поколінь. КС класу SISD. КС класу SIMD: матричні, векторні, асоціативні. КС класу MISD: конвеєрні комп’ютерні системи. КС класу MIМD: мультипроцесорні, мультикомп’ютерні, системи з неоднорідним доступом до оперативної пам’яті, кластерні системи, GRID системи. Комп’ютерні системи з нетрадиційною архітектурою. Інтерфейси КС. Основні поняття відмовостійкості КС. Структурні аспекти побудови відмовостійких КС.

Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Місюра Максим Дмитрович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Предмет, завдання та методи теорії КС. Обчислювальні процеси в КС та їх моделі. Планування робіт в КС. Метрики КС: продуктивність, ефективність, надійність. Структурна організація КС різних поколінь. КС класу SISD. КС класу SIMD: матричні, векторні, асоціативні. КС класу MISD: конвеєрні комп’ютерні системи. КС класу MIМD: мультипроцесорні, мультикомп’ютерні, системи з неоднорідним доступом до оперативної пам’яті, кластерні системи, GRID системи. Комп’ютерні системи з нетрадиційною архітектурою. Інтерфейси КС. Основні поняття відмовостійкості КС. Структурні аспекти побудови відмовостійких КС.

Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Архітектура мобільних комп’ютерних систем (КС). Апаратне забезпечення мобільних КС. Програмне забезпечення мобільних КС. Програмування мобільних КС. Програмування в середовищі Android з використанням Android SDK. Робота з базами даних, особливості SQLite.

Категорія: КІ

Анотація: Навчальна практика з проєктування цифрових пристроїв

Автор(и) курсу: доц. Гусєв Б.С.

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

Період: курс 2, семестр 4 ECTS: 5 кредитів 6 тижнів)


Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Самощенко Олександр Вікторович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація
: Основи паралельних і розподілених обчислень. Структури паралельних та розподілених КС. Паралельні алгоритми: представлення, побудова та аналіз. Паралельні алгоритми для задач лінійної алгебри. Процеси (потоки). Стан процесу. Взаємодія процесів через спільні змінні. Завдання взаємного виключення і синхронізації та засоби її вирішення: атомарні змінні, семафори, м'ютекси, події, критичні секції, монітори. Взаємодія процесів через посилання повідомлень. Примітиви Send/Receive. Механізм рандеву. Моделі паралельних обчислень. Мови паралельного програмування. Бібліотеки паралельного програмування. Приклади: MPI, PVM, OpenMP. Програмування для багатоядерних систем. Розподілені обчислення.

Категорія: КІ

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Викладач: Смолій Віктор Вікторович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.

NN16 id=4025

Категорія: КІ