Лісівництва

Область Курси відмічена як "Лісівництва"

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Білоус Валентин Михайлович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Вивчення дисципліни «Біологія лісових звірів і птахів» є закономірним етапом закріплення комплексного розуміння студентами механізму функціонування лісових екосистем, розуміння важливого місця і ролі фауни у системі грамотного ведення лісового господарства з врахуванням екологічних особливостей птахів, ссавців та представників інших груп лісової фауни при проектуванні лісогосподарських робіт та охоронних заходів.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 5.
Автор: Білоус Валентин Михайлович - старший викладач кафедри лісівництва.
Анотація: В сучасних умовах дикі тварини, зокрема мисливські, зазнають від господарської діяльності людини подвійний вплив: по-перше це антропогенне перетворення ландшафтів, а по-друге пряме переслідування. Вплив господарської діяльності людини на природне середовище змінює умови існування тварин, що призводить до зміни їх ареалів та чисельності.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2018
Категорія: ЛГ

Спеціальність: Лісове господарство (Мисливствознавство). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. EСTS: 4.
Автор: Білоус Валентин Михайлович - старший викладач кафедри біології лісу та мисливствознавства.
Анотація: За останні роки провідні збройові фірми Європи, США, Японії розробили і представили на зовнішній і внутрішній ринок ряд мисливських рушниць двостволок різного призначення, що відповідають сучасному технічному рівню збройової техніки. Асортимент мисливської зброї дуже різноманітний і надає покупцеві можливість вибрати рушницю, що відповідає вимогам аматорської або промислового полювання.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Електронний навчальний курс ЛІСІВНИЦТВО (ЧАСТИНА 1 "ЛІСОЗНАВСТВО")

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 4. ECTS: 3.
Розподіл годин: Лекції - 30. Практичні - 45. Самостійна робота - 15. Підсумковий контроль: Залік.
Анотація: У курсі розглядаються питання про природу лісу, його біологію, морфологію, типологію, географію та екологію. Розкриваються закони життя лісу, його формування, вплив на довкілля.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6). EСTS: 4 (7).
Автор: Левченко Вячеслав Володимирович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь з рубок головного користування, способів сприяння природному поновленню лісів, біологічних основ і технологій рубок догляду за лісом, рубок формування і оздоровлення лісів, підвищення продуктивності та якості лісів лісівницькими способами, ведення господарства у приміських лісах рекреаційного призначення, які є невід’ємною частиною ведення лісового господарства у лісах України.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Пузріна Наталія Василівна - к. с.-г. наук, доцент,  завідувач кафедри лісівництва.

Викладачі курсу: Пузріна Наталія Василівна - к. с.-г. наук, доцент,  завідувач кафедри лісівництва. Бойко Ганна Олексіївна -  к. с.-г. наук, доцент, 

Анотація: Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка бакалаврів лісового господарства в галузі захисту лісу від шкідників. Лісова ентомологія, як складова частина захисту лісу, є одним з ведучих предметів професійної підготовки  спеціалістів для лісового господарства. Знання лісової ентомології необхідні фахівцям лісогосподарського профілю, котрі працюють практично на всіх рівнях управління: помічнику лісничого, лісничому, інженерам державних підприємств лісового господарства, лісових культур, охорони та захисту лісу тощо, працівникам спеціалізованих підприємств лісозахисту та працівникам лісовпорядкувальних експедицій.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 4.
Автори: Сендонін Сергій Євгенович - доцент кафедри лісівництва; Гуменюк Василь Володимирович - доцент кафедри лісівництва; Зібцев Сергій Вікторович - професор кафедри лісівництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання про природу лісових пожеж та багаточисельні зміни в лісі, що викликані ними; лісова пірологія розробляє методи боротьби з лісовими пожежами, а також визначає шляхи та можливості використання позитивної ролі вогню в лісовому господарстві.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4; 0,5 (навч. практ).
Автор: Кульбанська Іванна Миколаївна, канд. біол. наук, доцент кафедри лісівництва.
Лектор: Гойчук Анатолій Федорович, д-р с.-г. наук, професор кафедри лісівництва.
Викладач: Кульбанська Іванна Миколаївна, канд. біол. наук, доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Лісова фітопатологія» є професійна підготовка бакалаврів лісового господарства у галузі захисту лісових насаджень від збудників інфекційних захворювань та несприятливих факторів навколишнього середовища.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 205 Лісове господарств (Мисливствознавство). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. EСTS: 3.
Автор: Білоус Валентин Михайлович - старший викладач кафедри біології лісу та мисливствознавства.
Анотація: В навчальному виданні надано комплекс теоретичних та практичних знань про основні методи обліку, їх класифікацію, засоби екстраполяції облікових даних, підходи до наукового контролю облікової інформації, основних закономірностях динаміки чисельності популяцій мисливських тварин і засобах її прогнозування, а також одержання мисливської продукції в кількості згідно наукового прогнозу, який сприяє підвищенню чисельності та щільності об’єктів полювання та не суперечить принципам стійкого використання природних ресурсів.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Виговський Андрій Юрійович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: У курсі розглядається методи та принципи оптимального вибору лісогосподарської техніки для виконання механізованих робіт у лісовому господарстві в сучасних умовах, а також вивчається загальна будова тракторів, які використовуються у лісовому господарстві.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Білоус Валентин Михайлович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Досвід багатьох європейських держав засвідчує, що мисливство може бути заняттям вигідним та престижним. Мисливські угіддя України потенційно багатші за середньоєвропейські, але рівень ведення та ефективність мисливського господарства України поступається європейським. Проблему підвищення продуктивності мисливських угідь можна вирішити за рахунок охорони та раціонального використання мисливських ресурсів.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 4 (ст). EСTS: 2.
Автор: Левченко Вячеслав Володимирович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація. Мета навчальної практики полягає у закріпленні теоретичних знань про природу лісу, способи його поновлення, рубки головного користування та рубки формування і оздоровлення лісів. Студенти здобувають необхідні вміння та навички щодо організації та проведення основних видів лісогосподарських робіт, які є невід’ємною частиною ведення лісового господарства у лісах України.


Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 1 (Ск). EСTS: 6.
Автор: Левченко Вячеслав Володимирович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань, вмінь та навичок для заготівлі cіна, лісових ягід, плодів, грибів, лікарських рослин та інших видів недеревної продукції лісу, що має важливе значення для збільшення виробництва високоякісної харчової та лікарської продукції і раціонального використання лісових ресурсів.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.

Розподіл годин: Лекції - 13. Практичні - 26. Самостійна робота - 81. Підсумковий контроль: Екзамен.

Анотація: Вивчення дисципліни забезпечує студентів теоретичними та практичними знаннями з питань техніки та технології заготівлі деревини, її первинної обробки, способів зберігання та раціонального використання.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Токарєва Ольга Вікторівна - доцент кафедри лісівництва.
Викладачі: Токарєва Ольга Вікторівна - доцент кафедри лісівництва; Сендонін Сергій Євгенович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Дисципліна розкриває студентам суть спеціальності, місце бакалавра, інженера і магістра лісового господарства у функціюванні та подальшому розвитку галузі. Висвітлюються основні етапи розвитку лісового господарства, місце лісової науки, вклад видатних вчених-лісівників у розвиток лісівничих знань. Задача дисципліни також полягає у вивченні прав і обов’язків студентів університету, знайомству зі специфікою роботи закладів вищої освіти, формами навчальної роботи, основними документами, які регламентують навчання у закладах вищої освіти. Ставиться завдання ознайомити студентів з історією НУБіП та ННІ ЛіСПГ.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Лектор: Зібцев Сергій Вікторович - професор кафедри лісівництва.
Викладач: Гуменюк Василь Володимирович - доцент кафедри лісівництва.
Викладач: Сошенський Олександр Михайлович - доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Дисципліна спрямована на вивчення всіх сторін та етапів організації охорони лісів від пожеж, а також гасіння пожеж, чинників що впливають на успішність гасіння, обладнання, що використовується при гасінні, процедур міжвідомчого погодження гасіння, забезпечення логістики та взаємодії на пожежі.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Анотація: У курсі розглядаються основні відомості щодо загальних понять та вимог до продукції полювання, методологічних та наукових засад стандартизації та сертифікації мисливської продукції; підготовки матеріалів для сертифікації мисливської продукції та правила оформлення сертифікаційних документів.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2018
Автори курсу: Кульбанська Іванна Миколаївна
Спеціальність: 205 Лісове господарство
ОС: Бакалавр 
Семестр: 8 
ЄКТС: 
Автор: Білоус Максим Михайлович - доцент кафедри лісівництва.

Анотація: Вивчення курсу сприяє формуванню наукових знань щодо технології перевезення лісових вантажів, раціональної організації оперативного управління лісовозним процесом на основі сучасних методів логістики та ефективної експлуатації спеціальних транспортних машин.


Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS:  4.
Лектор: Виговський Андрій Юрійович, канд. техн. наук, доцент кафедри лісівництва.
Викладач: Виговський Андрій Юрійович, канд. техн. наук, доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Метою курсу є формування знань про принципи раціональної організації технологічних процесів і технічних систем в зеленому будівництві та ефективного використання комплексу машин у професійній діяльності.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2020