Цивільного та господарського права

Область Курси відмічена як "Цивільного та господарського права"

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6). ЄКТС: 3 (6).
Авторка: Панькова Лілія Олександрівна - к.ю.н., доцент кафедри цивільного і господарського права.
Анотація: Господарське право спрямоване на опанування знань про правове регулювання економічних відносин, застосування норм матеріального права у сфері діяльності суб'єктів господарювання.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 6.
Автор: Світличний Олександр Петрович - професор кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Метою вивчення курсу є поглиблене вивчення студентами норм господарсько-процесуального, цивільного, господарського та деяких інших галузей права, що регулюють господарсько-процесуальні правовідносини, як відносини, що виникають в процесі розгляду і вирішення господарських справ.
Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 6.

Семестр - 6. Лекційних годин - 30; семінарських годин - 30; самостійна робота - 60

Автор: Канарик Юлія Сергіївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: Господарський процес є фаховою дисципліною, спрямованою на засвоєння студентами системи теоретичних знань і практичних навичок застосовування норм процесуального права разом з нормами матеріального права при вирішенні спорів, що знаходяться у юрисдикції та підвідомчі господарським судам; правових засобів і процедур, спрямованих на ефективний судовий захист прав свобод і інтересів учасників господарсько-процесуальних відносин, підготовка до практичної юридичної діяльності; засвоєння студентами основ господарського судочинства, принципів і способів організації господарського судочинства, набуття і розвиток спеціальних практичних навиків і вмінь у цієї сфері.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 2.
Автори: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права; Бажанова Вікторія Олегівна - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Мета дисципліни дати студентам основні знання з дисципліни, забезпечити підготовку, спрямовану на формування інтелектуального потенціалу висококваліфікованих правників, які володіють основами теоретичних знань у галузі корпоративного права, необхідних для майбутньої діяльності.
Доступ: Тільки зараховані на курс користувачі.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 5. ЕСТS: 2.
Анотація: На курсі розглядаються орга­ні­за­ційні основи діяльності нотаріату, озна­йом­ле­ння студентів з нотаріальним процесом та його принципами, а також з загальними правилами вчинення нотаріальних дій.
ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж".

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2022
Автори курсу: Пушкар Марина Василівна

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.
Автори: Піддубний Олексій Юрійович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та господарського права; Олексюк Вікторія Петрівна - асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Пропонований курс підготовлений згідно із Законом України "Про нотаріат" та іншими правовими нормами, що регулюють діяльність нотаріату. Висвітлюються суть та завдання нотаріальної діяльності, система і компетенція нотаріальних органів, загальні правила їх організації і діяльності, порядок вчинення найпоширеніших нотаріальних дій.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Панькова Лілія Олександрівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.
Анотація: Курс спрямований на опанування питань пов'язаних з організацією підприємницької діяльності відповідно до норм чинного законодавства.

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.

Автор: Канарик Юлія Сергіївна - доцент кафедри цивільного і господарського права. 

Анотація: Мета навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» передбачає вивчення об’єктів права інтелектуальної власності відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України. В курсі досліджується низка теоретичних питань: майнові питання, проблеми правової охорони і захисту об’єктів права інтелектуальної власності у відповідності до українського та міжнародного законодавства.


Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.

Автор: Канарик Юлія Сергіївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: Римське приватне право є обов'язковим предметом навчальної програми всіх юридичних закладів. Історичне значення Римського права для України зумовлено тим, що протягом тривалого часу воно в класичному та греко-римському (візантійському) варіантах впливало на формування та розвиток українського права і продовжує впливати на формування концепції права України сьогодні. Римське приватне право являє на даний час основу суспільного устрою європейської і світової цивілізації, базові поняття і концепції, латинська термінологія активно використовується у міжнародному обігу, конвенціях, дипломатичному протоколі. Мета курсу - ознайомити студентів з правовою культурою Стародавнього Риму, з основними інститутами римського приватного права, а також показати вплив римського приватного права на розвиток сучасної світової цивілістики та цивільного права України зокрема.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.


Автори:
Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права;
Олексюк Вікторія Петрівна - асистент кафедри цивільного та господарського права;

Анотація: Курс “Сімейне право” полягає у формуванні системи знань з правового регулювання цивільних та сімейних правовідносин в Україні, у забезпеченні оволодіння студентами сукупністю спеціальних теоретичних знань, а також практичних навичок для подальшої роботи, виховання правової культури майбутніх спеціалістів.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ЄКТС: 2.
Автор: Горіславська Інна Вікторівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.
Анотація: Спадкове право посідає особливе місце у системі цивільного права. Незважаючи на свій консерватизм, воно залишається актуальним у кожній державі, з огляду на його нерозривний зв'язок із правом власності. Норми спадкового права, зокрема, «дають відповіді» на питання щодо спадкування корпоративних та авторських прав; спадкування за участі іноземних суб’єктів та транскордонне спадкування; спадкування земельних ділянок та іншого майна. Інститут спадкування відіграє важливу роль у житті кожної людини, оскільки його норми за своєю природою покликані забезпечувати правонаступництво поколінь. Завдання спадкового права гарантувати кожному громадянинові право вільного, на свій розсуд розпорядження власним майном на випадок смерті. Норми спадкового права спрямовані і на забезпечення інтересів спадкоємців, створюючи чіткий і прозорий механізм відкриття прийняття спадщини, її охорони, розділу спадкового майна, оформлення спадкових прав тощо.


Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 6.
Автор: Панькова Лілія Олександрівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.

Категорія: Право
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ECTS: 8.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права; Коваль Анна Миколаївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань про правове регулювання цивільних відносин та основних умінь по застосуванню цивільного законодавства. Основними завданнями вивчення дисципліни “Цивільне право” є вивчення студентами законодавства, яке регулює цивільні правовідносини, набуття ними навиків щодо його тлумачення та практичного застосування, вивчення судової практики розгляду цивільних спорів, а також особливостей виникнення, функціонування і зміни цивільного законодавства. Студенти отримають теоретичні та практичні знання, що дозволять продовжити навчання.
Категорія: Право
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ЄКТС: 3 (6).

Автор: Горіславська Інна Вікторівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.
Мета: Формування у здобувачів вищої світи системи поглядів та спеціальних знань щодо основних теоретичних аспектів правового регулювання особистих немайнових та майнових правовідносин, практичних навичок та вмінь при вирішенні правових спорів між суб’єктами цивільних правовідносин.
Завдання: Засвоєння здобувачами вищої освіти знань з теорії цивільного права у поєднанні з теоретичними та практичними питаннями реалізації цивільних прав, вивчення процесу розвитку правовідносин, способів захисту майнових і особистих немайнових прав, особливостей правового режиму майна; системи чинного цивільного законодавства, а також правових проблем, що виникають при вирішенні цивільних спорів, визначення правового режиму майна суб’єктів цивільних правовідносин, ознайомлення із специфікою механізму цивільно-правового регулювання.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ЄКТС: 3 (6).

Для ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Право»2023 року (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» 

Автор: Горіславська Інна Вікторівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.

Цивільні  відносини – це найширший пласт суспільних відносин. Участь у цих відносинах реалізується через можливість набувати та здійснювати цивільні права і обов’язки.  При вивченні цього курсу студент набуває знань не лише системи актів цивільного законодавства, але й відповідних теоретичних положень, без яких неможливо зрозуміти та тлумачити цивільно-правові категорії.  

Мета курсу «Цивільне право» – формування системи знань з правового регулювання цивільних відносин в Україні, що базуються не лише на нормах ЦК України, а й великому масиві інших актів цивільного законодавства, а також отримання навичок застосування їх у судовій та іншій правозастосовчій практиці.


Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ЄКТС: 3 (6).
Автор: Горіславська Інна Вікторівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автор: Бажанова Вікторія Олегівна - канд. юрид. наук, доцент кафедри.
Анотація: Цивільні та сімейні відносини – це найширший пласт суспільних відносин, з яким кожна людина зустрічається на лише протягом всього життя, починаючи з народження, але й щоденно. Участь у цих відносинах реалізується через можливість мати та здійснювати цивільні та сімейні права і обов’язки.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 081 Право. 

ОС: Бакалавр. 

Курс: 3.

Семестр: 6. 

2 кредити ЄКТС, 3 змістовні модулі,

30 год. лекційних занять, 

30 год. семінарских занять.

Автори: 

Дейнега Марина Андріївна - професор кафедри цивільного та господарського права;

Пушкар Марина Василівна - доцент кафедри цивільного та господарського права;

Трохименко Аліна Русланівна - асистент кафедри цивільного та господарського права.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 2.
Автори: 

Пушкар Марина Василівна - доцент кафедри цивільного та господарського права;

Дейнега Марина Андріївна - професор кафедри цивільного та господарського права;

Трохименко Аліна Русланівна - асистент кафедри цивільного та господарського права.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Канарик Юлія Сергіївна.
Викладач: Пушкар Марина Василівна -канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного і господарського права.
ВНП
Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2017