Цивільного та господарського права

Courses tagged with "Цивільного та господарського права"

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6); 2 (1-2) (Ск). ЄКТС: 2 (4); 3,5 (7) (Ск).
Автор: Панькова Лілія Олександрівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.
Анотація: Метою дисципліни є опанування питань правового забезпечення економічної конкуренції та запобігання монополізму на ринках товарів, робіт, послуг. Аналіз системи конкурентного законодавства України.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (6-7); 2 (2-3) (Ск). ECTS: 2 (4); 3,5 (7) (Ск).
Автор: Канарик Юлія Сергіївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: У курсі вивчаються норми господарсько-процесуального, цивільного, господарського та деяких інших галузей права, що регулюють господарсько-процесуальні правовідносини, як відносини, що виникають в процесі розгляду і вирішення господарських справ.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (6-7); 3 (2-3) (Ск). ЄКТС: 2(4); 3,5 (7) (Ск).
Автор: Світличний Олександр Петрович - професор кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Метою вивчення курсу є поглиблене вивчення студентами норм господарсько-процесуального, цивільного, господарського та деяких інших галузей права, що регулюють господарсько-процесуальні правовідносини, як відносини, що виникають в процесі розгляду і вирішення господарських справ.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 2.
Автори: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права; Бажанова Вікторія Олегівна - асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Мета дисципліни дати студентам основні знання з дисципліни, забезпечити підготовку, спрямовану на формування інтелектуального потенціалу висококваліфікованих правників, які володіють основами теоретичних знань у галузі корпоративного права, необхідних для майбутньої діяльності.
Доступ: Тільки зараховані на курс користувачі.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 5. ЕСТS: 2.
Автор: Пушкар Марина Василівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.
ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж».

Анотація. На курсі розглядаються організаційні основи діяльності нотаріату, ознайомлення студентів  з нотаріальним процесом та його принципами, а також з загальними правилами вчинення нотаріальних дій.


Category: Право

Спеціальність: 081 Право. 

ОС: Бакалавр. 

Семестр: 6. ECTS: 6.


Автори:

Піддубний Олексій Юрійович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та господарського права; 

Олексюк Вікторія Петрівна - асистент кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: Пропонований курс підготовлений згідно із Законом України "Про нотаріат" та іншими правовими нормами, що регулюють діяльність нотаріату. Висвітлюються суть та завдання нотаріальної діяльності, система і компетенція нотаріальних органів, загальні правила їх організації і діяльності, порядок вчинення найпоширеніших нотаріальних дій.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Автор: Канарик Юлія Сергіївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: У курсі розглядаються питання, пов'язані з правовою культурою Стародавнього Риму, з основними інститутами римського публічного і приватного права, а також досліджується вплив римського приватного права на розвиток сучасної світової цивілістики та цивільного права України зокрема.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Автор: Канарик Юлія Сергіївна - доцент кафедри цивільного і господарського права. Анотація: Мета навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» передбачає вивчення об’єктів права інтелектуальної власності відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України. В курсі досліджується низка теоретичних питань: майнові питання, проблеми правової охорони і захисту об’єктів права інтелектуальної власності у відповідності до українського та міжнародного законодавства.
Category: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автори:
Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права;
Олексюк Вікторія Петрівна - асистент кафедри цивільного та господарського права;
Лебідь Інна Володимирівна - асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Курс “Сімейне право” полягає у формуванні системи знань з правового регулювання цивільних та сімейних правовідносин в Україні, у забезпеченні оволодіння студентами сукупністю спеціальних теоретичних знань, а також практичних навичок для подальшої роботи, виховання правової культури майбутніх спеціалістів.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ЄКТС: 2.
Автор: Горіславська Інна Вікторівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.
Анотація: ???

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право (Право).

ОС: Бакалавр.

Семестр: 1-4.

ECTS: 8.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права; Коваль Анна Миколаївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань про правове регулювання цивільних відносин та основних умінь по застосуванню цивільного законодавства. Основними завданнями вивчення дисципліни “Цивільне право” є вивчення студентами законодавства, яке регулює цивільні правовідносини, набуття ними навиків щодо його тлумачення та практичного застосування, вивчення судової практики розгляду цивільних спорів, а також особливостей виникнення, функціонування і зміни цивільного законодавства. Студенти отримають теоретичні та практичні знання, що дозволять продовжити навчання.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-5. ECTS: 8.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Цивільні та сімейні відносини – це найширший пласт суспільних відносин, з яким кожна людина зустрічається на лише протягом всього життя, починаючи з народження, але й щоденно. Участь у цих відносинах реалізується через можливість мати та здійснювати цивільні та сімейні права і обов’язки.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2015
Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-5). ЄКТС: 3 (8).
Автор: Горіславська Інна Вікторівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.
Мета: формування у здобувачів вищої світи системи поглядів та спеціальних знань щодо основних теоретичних аспектів правового регулювання особистих немайнових та майнових правовідносин, практичних навичок та вмінь при вирішенні правових спорів між суб’єктами цивільних правовідносин. 

Завдання: засвоєння здобувачами вищої освіти знань з теорії цивільного права у поєднанні з теоретичними та практичними питаннями реалізації цивільних прав, вивчення процесу розвитку правовідносин, способів захисту майнових і особистих немайнових прав, особливостей правового режиму майна; системи чинного цивільного законодавства, а також правових проблем, що виникають при вирішенні цивільних спорів, визначення правового режиму майна суб’єктів цивільних правовідносин, ознайомлення із специфікою механізму цивільно-правового регулювання.

 
Category: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-5). ЄКТС: 3 (8).
Автор: Горіславська Інна Вікторівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (3-5). ЄКТС: 3 (8).
Автор: Горіславська Інна Вікторівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Правознавство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (6-7). ECTS: 2 (4); 3,5 (7) Ск.
Автор: Пушкар Марина Василівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 081 Правознавство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (6-7). ECTS: 2 (4).
Автор: Пушкар Марина Василівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2017

Specialty: 081 Law (Law). ED: Bachelor. Semester: 3-5. ECTS: 8.
Author: Horislavska Inna - Candidate of Science in Law, Associate professor, Department of civil and economic law.

blank20

Category: Право

Спеціальність: 081 Law; ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.

Лектор: Піддубний Олексій Юрійович,  д.ю.н. проф., завідувач кафедри цивільного та господарського права.

Анотація:  Notary in Ukraine is a system of bodies and officials entrusted with the duty to certify the law and facts, which have having value, and perform other notary actions, prescribed by the law, with the purpose of giving them legal validity. Study of subject “Notary in Ukraine ” is the important and integral part of higher education of students who chose the profession of a lawyer, because their responsibilities will include not only knowledge of laws and regulations, but also to application and explanation of them to others.


Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Магістр (Зао). Семестр: 9. ECTS: 5.
Лектор: Горіславська Інна Вікторівна – доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Мета навчальної дисципліни «Договірне право» - в першу чергу стосується підтримки інститутів обміну, що є невід’ємною частиною нашого життя, та здійснюється на основі договору. Договірне право має багато цілей, але основним є підтримка та контроль договорів, які колективно складають національну економіку, і тому воно функціонує в контексті механізму вирішення спорів. Опанування дисципліни дасть можливість укладати договори з мінімальними ризиками, та забезпечувати безперешкодне функціонування ділової транзакції, створюючи визначеність, передбачуваність та можливість виконання. Також студенти мають здійснювати аналіз правозастосовної практики, судових рішень та рішень органів державної влади в частині регулювання договірних відносин.


Category: Право