Магістри спеціальності Менеджмент

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Управління персоналом»

Випускова кафедра: Управління та освітніх технологій

Тел.: (044) 527-83-56

E-mail: metod_dep@nubip.edu.ua

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, професор Кубіцький Сергій Олегович

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Гаврилюк Віталій Петрович  - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Метою дисципліни є отримання студентами можливості побачити як налагодити комунікацію і взаємодію в групі - ефективно і з максимальною вигодою, а також попрактикуватися в ході проведення групових вправ. Основними завданнями вивчення дисципліни виступають оволодіння методами аналізу командних ролей, вибір та управління факторами, що впливають на ефективність командної і групової роботи, набуття навичок управління розвитком персоналу для досягнення максимальної ефективності.


Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність 073 Менеджмент (Управління персоналом)
ОС Магістр Семестр: 3 ЄКТС: 4
Викладач: Биховченко Валентина Петрівна, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами» є здобуття відповідних теоретичних знань, ознайомитися з принципами та механізмами функціонування проектного менеджменту, а також сформувати навички управління проектною діяльністю, які необхідні для діяльності менеджера в різних галузях народного господарства України. В процесі вивчення дисципліни будуть розглянуті наступні теми: Управління проектами в системі менеджменту організацій; Обґрунтування доцільності проекту та його ефективності; Організаційні структури управління проектами; Планування проекту як складова управління проектами; Планування строків та термінів виконання проектів; Управління ресурсним забезпеченням проектів; Кадрове забезпечення виконання проекту; Управління комунікаціями та інформаційним забезпеченням проекту; Контролювання строків та термінів виконання проекту; Управління ризиками в проектах; Управління якістю виконання проекту.

Курс призначено для підготовки фахівців ОС «Магістр» (6 курс, 3 семестр, 4 кредити) за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Опанування теорії та практики соціального управління; закономірностей, принципів, методів, форм та механізмів управління різноманітними явищами та процесами сучасного суспільства, як на мікрорівнях, так і на макрорівнях.

Автор курсу: Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій


Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 8.
Автор: Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Суханова Алла Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: В дисципліні "Бізнес-планування" вивчаються актуальні питання розробки бізнес-плану нового проєкту чи розвитку вже діючого підприємства. Бізнес-планування є важливим елементом управлінської діяльності, зокрема в сфері управління персоналом, так як може бути розроблений й для підвищення ефективності управління трудовими ресурсами. Метою дисципліни є вивчення процесу бізнес-планування задля відкриття нового управлінського проєкту чи підвищення ефективності діючого підприємства.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: У курсі розглядаються питання законодавчої бази трудових відносин; проблеми соціального партнерства та сучасні механізми запобігання трудовим конфліктам.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи і реабілітації, Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування системи теоретичних знань і придбання практичних умінь і навичок з питань побудови та функціонування автоматизованих інформаційних систем для управління персоналом підприємств та організацій з використанням сучасних комп'ютерних, телекомунікаційних засобів і розвинених інструментальних засобів, а також на оволодіння практичними навичками вибору та використання АІС для управління персоналом (HRM-систем), аналіз ринку професійного програмного забезпечення для HR-менеджерів та розроблення моделей бізнес-процесів управління персоналом.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Михайліченко Микола Васильович - професор кафедри управління та освітніх технологій, Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Дисципліна спрямована на надання майбутнім фахівцям знання необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій, практичних навичок, механізмів управління організацією, необхідні для оволодіння системними знаннями теорії та практики аудиту діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин. Завдання дисципліни: вивчення основних теоретичних положень аудиту, сконцентрувавши увагу на особливостях кадрового аудиту; оволодіння професійними термінами та поняттями аудиторської діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин; з’ясування сутності аудиту персоналу, його об’єкта та суб’єктів; засвоєння інформації, що характеризує дотримання законодавства в сфері праці, її оцінка та аналіз; формування особливостей діагностичної роботи в системі управління персоналом; вивчення організації та методик процесу аудиту та його оформлення; набуття практичних навичок щодо планування та організації аудиту, виконання окремих аудиторських процедур.

Blank19

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Рудик Ярослав Михайлович, Білан Людмила Леонідівна - доценти кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Висвітлення та аналіз проблем документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом, а також кадрового (спеціального) діловодства. Вивчення сучасних типових документів, технологій їх оформлення і рекомендацій щодо обліку кадрів, підготовки розпорядчих документів з кадрових питань.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Автор: Балановська Тетяна Іванівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Балановська Тетяна Іванівна, професор кафедри
управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Висвітлення та аналіз проблем відбору, оцінки, навчання, мотивації персоналу, кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом; формування кадрової політики компанії та оптимізації її організаційної структури; розробки програм корпоративної соціальної відповідальності, удосконалення систем і технологій управління персоналом, оцінки соціально-економічної ефективності їх впровадження.

blank20