Публічне управління і адміністрування

Дисципліна: Українська мова за професійним спрямуванням

      Спеціальність:    281 Публічне управління та адміністрування

      ОС: Бакалавр

      Семестр: 2. ЄКТС:4

      Лектор, викладач: Ожоган Лілія Олександрівна – доцент кафедри журналістики та мовної комунікації

Анотація: Програмою дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» передбачено підвищення рівня мовнокомунікативної компетенції студентів, розвиток практичних навичок  усного і писемного мовлення.     Вивчення курсу сприяє засвоєнню засадничих принципів академічної культури, основних вимог до оформлення і написання офіційно-ділових, наукових текстів, законів і правил спілкування, національних особливостей комунікації; опануванню можливостей української мови в різних структурно-функціональних стилях; оволодінню навичками доцільного і вмотивованого використання різноманітних ресурсів у професійній сфері. Значну увагу приділено вивченню новітніх тенденцій комунікації (ділової, наукової) у сучасному глобалізованому світі.

    

 


Предмет - Регіональні та місцеві фінанси

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС: Бакалавр Семестр: ЄКТС: 4

Автор: Негода Юлія Володимирівна – доцент кафедри фінансів.

Анотація: Студенти отримують знання стосовно теоретико-методологічних основ та організаційно-правового механізму функціонування регіональних та місцевих фінансів, а також особливостей формування, розподілу та використання фінансових ресурсів на місцевому рівні в Україні.  


Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Мета курсу: з’ясування економічної природи податків, їх суті, функцій, об’єктивності в ринкових умовах; розкриття змісту податкової політики, податкової системи, податкового механізму та їх складових, вивчення практичного механізму застосування окремих податків та зборів, освоєння вимог до заповнення податкової звітності та механізму обчислення податків.

Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2020

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.  
  Лектор:   Олійник володимир Вікторич, д.н. з держ. упр., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

  ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.  
  Лектор:   Стецюк Наталія Миколаївна, к.н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності
  Анотація:  У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо історії публічного управління.

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»
ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.

Автор: Харченко Людмила Вікторівна, доктор політичних наук, доцент
кафедри Міжнародних відносин та суспільних наук
Анотація курсу: Курс “Політологія” охоплює методологічні основи
розвитку політичної науки, її основні закони та закономірності. Програма
дисципліни орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами
політичних світових та вітчизняних процесів, закономірностей розвитку і
функціонування політології, її місце та роль у житті суспільства. Важливим
завданням курсу є вивчення сутності, історії, теорії та методології політичної
діяльності та поведінки, вивчення основних світових політичних шкіл,
концепцій та напрямів. Після засвоєння курсу “Політологія” студент повинен
володіти навичками політичної культури і вміти застосовувати політичні
знання у своїй професійній і громадській діяльності.


Державні фінанси і контроль 

Спеціальність: Публічне управління і адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.

Лектор: Тітенко Зоя Миколаївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів.

Викладач: Тітенко Зоя Миколаївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів.

Анотація: Метою курсу є формування і поглиблення знань студентів з питань сутності й ролі державних фінансів у розвитку економічної та соціальної інфраструктури адміністративно-тереторіальних одиниць, а також власне механізму його відтворення. Дисципліна «Державні фінанси і контроль» дає можливість майбутньому спеціалісту об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в країні; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері державних фінансів; визначити заходи, що забезпечують використання фінансів як одного з дієвих важелів економічної політики держави; оцінювати ефективність використання бюджетних коштів.
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
П20

Спеціальність:281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович, професор, в.о. завідувача кафедри кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

П20

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Калуга Володимир Федорович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Зміст дисципліни передбачає осмислення особливостей політичної складової процесу забезпечення функціонування державних органів управління, в т.ч. шляхом вивчення механізмів формування та реалізації приватних інтересів, піднесених до статусу державних чи колективних, а також різноманітних технологій впливу на свідомість людини, маніпулювання її мотиваційною, пізнавальною та аксіологічною сферами. Окрема увага в ході курсу зосереджується на дослідженні підґрунтя публічної активності та основ індивідуальної поведінки, принципів прийняття політичного чи менеджерського рішення, ключових елементах політичної та державницької діяльності.

NN16~10 lek

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 6. Навчальна практика. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Автор: Швиденко Михайло Зіновійович - засл. професор НУБіП України, завідувач кафедри інформаційних систем.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 2.
Автор: Стрілець Василь Васильович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

NN20`lek