Спеціальність:241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм; 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1, 2. ECTS: 4.
Автори: Кудрявицька Аліна Миколаївна, Піскунова Лариса Едуардівна – доценти, кандидати с.г. наук.
Викладач: Кудрявицька Аліна Миколаївна, доцент, кандидат с.г. наук.
Кафедра: Загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Курс «Безпека праці і життєдіяльності» присвячений сучасним тенденціям розв'язання проблем безпеки людини.

Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑2 (1‑5). ЄКТС: 5 (12).
Викладач: Скокова Марина Сергіївна, асистент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Курс «Друга іноземна мова (німецька)» спрямований на комунікативне і фахове володіння іноземною мовою. Навчання іноземній мові в немовному ЗВО, переслідуючи практичні цілі, нерозривно поєднується з загальноосвітніми та виховними задачами. Вивчення іноземної мови у ЗВО сприяє підвищенню загальноосвітнього та фахового рівня спеціаліста.
НН20

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Несвідомін Андрій Вікторович, канд. техн. наук, доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Предметом дисципліни є побудова і читання креслень, ескізів, технічних рисунків і схем, які є графічними засобами фіксування, збереження та передавання технічної інформації в процесі її розробки і реалізації. Графічні методи та закони, що вивчаються в дисципліні, разом з математичним апаратом, складають основу розробки графоаналітичних методів для вирішення широкого кола технічних завдань.
П21

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (2ВО).
Загальна кількість годин - 120 (4 кредити), з них лекції - 8 годин, лабораторні роботи - 6 годин, самостійна робота - 106 годин.  Підсумкова атестація - залік.
ЕНК "Інформаційні технології" призначений для перепідготовки фахівців

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Друга вища освіта). Семестр: 1. ЕСTS: 6.
Автори курсу: викладачі кафедри інформаційних і дистанційних технологій - Корольчук В.І.; Волошина Т.В.
Анотація: У курсі розглядаються питання використання інформаційних систем та технологій в професійній діяльності фахівцями в сфері права.

Рік останньої атестації: 2019

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.
Автор: Гопкало Лариса Михайлівна – к.е.н. доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Дисципліна сприяє забезпечує наступні освітні компетенції, знання та уміння: набуття теоретичних і практичних знань щодо концепції закладів ресторанного господарства; принципів моделювання процесів виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів; стандартів процесу обслуговування споживачів; принципів складання виробничої програми, плану-меню, планового меню закладу ресторанного господарства та окремих виробничих цехів; вміння організовувати ефективну роботу складського господарства, забезпечувати раціональний технологічний процес виробництва та реалізації продукції у закладах ресторанного господарства; вміння здійснювати інжиніринг та реінжиніринг меню, карти вин, напоїв; вміння організовувати обслуговування різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів.