Бакалаври спеціальності Готельно-ресторанна справа
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанний бізнес»
Випускова кафедра: Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу
Тел.: (044) 527-80-61
E-mail: ilevytska@nubip.edu.ua; inna_levytska@ukr.net
Завідувач кафедри – д-р екон. наук, професор Левицька Інна Ванадіївна

Спеціальність 241 Готельно – ресторанна справа 

ОС Бакалавр Семестр  7

Автор: к.е.н., доцент Мосіюк С.І.

Метою дисципліни “Маркетинг підприємств ГРБ” є формування у студентів сучасної цілісної системи поглядів та спеціальних знань у сфері маркетингу, набуття практичних навичок та засвоєння теоретичних основ маркетингової діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, опанування сучасних методик проведення аналізу маркетингового середовища, вибору цільового сегмента споживачів, розробки ефективної товарної, цінової, комунікаційної політики та політики розповсюдження.

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.

Автор: Гопкало Лариса Михайлівна – к.е.н. доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Дисципліна сприяє забезпечує наступні освітні компетенції, знання та уміння: набуття теоретичних і практичних знань щодо концепції закладів ресторанного господарства; принципів моделювання процесів виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів; стандартів процесу обслуговування споживачів; принципів складання виробничої програми, плану-меню, планового меню закладу ресторанного господарства та окремих виробничих цехів; вміння організовувати ефективну роботу складського господарства, забезпечувати раціональний технологічний процес виробництва та реалізації продукції у закладах ресторанного господарства; вміння здійснювати інжиніринг та реінжиніринг меню, карти вин, напоїв; вміння організовувати обслуговування різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів.


ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 4.  ЄКТС: 4.

Автор: Гопкало Лариса Михайлівна – к.е.н. доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу

У результаті вивчення дисципліни студент набуває фахових компетентностей: здатність до організації та проведення технологічного процесів виробництва якісних і безпечних харчових продуктів, обслуговування споживачів; оцінювати чинники впливу на перебіг технологічних процесів та використовувати технічне, інформаційне і програмне забезпечення для управління технологічними процесами; уміння використовувати фундаментальні, професійно-профільовані знання і практичні навички для розроблення нових та удосконалення існуючих ресторанних технологій; здатність проектувати та діагностувати технологічний процес виробництва продукції та її реалізації і складати  необхідну нормативну документацію; уміння  розробляти пропозиції щодо впровадження інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів; здатність визначати та розв’язувати широке коло проблем і задач, пов’язаних з технологією харчової продукції та організацією її реалізації у ресторанному бізнесі завдяки розумінню їхніх основ та проведення теоретичних і експериментальних досліджень.

 

 


Устаткування закладів готельно-ресторанного бізнесу

Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»

ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.

Лектор: Москвічова Олена Сергіївна,  к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу

Анотація:  Характерною особливістю закладів готельно-ресторанного бізнесу є можливість надавати велику кількість нових послуг і продукції, а це вимагає постійного оновлення устаткування. Висока культура обслуговування і конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу знаходиться у органічному взаємозв’язку з високою професійною підготовкою і технічною грамотністю працівників цієї галузі та базується на використанні різноманітного за принципом дії і конструктивним виконанням устаткування. Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійне устаткування, що забезпечує роботу підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування готельного комплексу, основи раціональної експлуатації обладнання. Дисципліна орієнтується на формування комплексу необхідних знань, які дозволять спеціалісту кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації обладнання готельно-ресторанного комплексу, організовувати ремонт і реконструкцію окремих видів обладнання.


Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑2 (1‑5). ЄКТС: 5 (12).
Викладач: Скокова Марина Сергіївна, асистент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Курс «Друга іноземна мова (німецька)» спрямований на комунікативне і фахове володіння іноземною мовою. Навчання іноземній мові в немовному ЗВО, переслідуючи практичні цілі, нерозривно поєднується з загальноосвітніми та виховними задачами. Вивчення іноземної мови у ЗВО сприяє підвищенню загальноосвітнього та фахового рівня спеціаліста.
П20

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Викладач: Шкварун Любов Ігорівна, старший викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: В умовах сервісизації глобальної економіки серед всього різноманіття видів послуг одне з визначних місць в останні десятиліття належить розвитку міжнародного туризму. У його становленні ключову роль завжди відігравав культурний вимір, який став найважливішим фактором початкового етапу розвитку міжнародного туризму.  Організація культурно-дозвіллєвої діяльності - є невідємною складовою у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг.  В реаліях сьогодення культура дозвілля набуває нового звучання.  Адже культурна глобалізація, швидке формування єдиного комунікативного простору, інформатизація суспільства тощо – все це значно розширює можливості сфери дозвілля, пропонуючи нові форми та практики його організації.

П20

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Пилипчук Оксана Станіславівна, к. с.-г. наук, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування знань з теорії та методології організації санітарного режиму та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог у закладах готельно- ресторанного господарства згідно з вимогами державного санітарного законодавства.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Рік останньої атестації: 2020

Specialty: 241 Hotel and Restaurant Business, 015 Professional Education. ED:  Bachelor. Semester: 2 (1-8). ECTS: 3 (16).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, associate professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of culture, making news, movie magic, journeys, experiences, adventurers, cycle city, learning, roles on the roads, experiences of learning, lifelong learning, ambitions, fame and fortune, extreme challenges, 24 hours, music, the Mozart effect, barefoot music, taste, Jamie's kitchen, let's celebrate, survival, going to extreme, survival school, surviving in English, stages, turning eighteen, old friends, the truth about ageing, places, Greek island, Manadela's garden virtual world are widely considered for the detailed perception in this course.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 11.
Автор: Конончук Інна Валеріівна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу; Колесник Марія Юріївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Викладач: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, засл. професор НУБіП України.

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанний бізнес. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем, засл. проф. НУБіП України, Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем, Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанний бізнес. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 7.
Навчальна практика. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, засл. проф. НУБіП України, Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Рік останньої атестації: 2020