Спеціальність: всі спеціальності гуманітарно-педагогічного факультету

ОС:Доктор філософії (PhD). ЄКТС 4

Розробники: Маценко Л.М., Білан Л.Л.

Викладачі: Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Дьоміна В.В., Буцик І.М., Демченко І.І.

ОНР: PhD

Спеціальність:

011 Освітні, педагогічні науки!
015 Професійна освіта;
181 Харчові технології;
211 Ветеринарна медицина;
207 Водні біоресурси та аквакультура;
053 Психологія;
032 Історія та археологія;
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Автори: Гольцова Маріанна Геннадіївна, 
доц. кафедри кафедри романо-герман мов і перекладу;
Молоткіна Юлія Олександрівна , ст.викл. кафедри романо-германських мов і перекладу
Спеціальність: 

ОС: PhD. ЄКТС 3

Лектор -
Додонова Віра Іванівна, доктор філософських наук, професор. 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Ступінь вищої освіти: доктор філософії 

Рік навчання 1, семестр 2. ЄКТС 150 

Автор: Буцик Ігор Михайлович, к.пед.наук, доцент кафедри педагогікиФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ БІОЕТИКИ - курс для здобувачів третього освітньо-наукового рівня (аспірантура) 

Лектор Культенко Валентина Павлівна, кандидат філософських наук, доцент

Кількість кредитів ЄКТС 5

Форма контролю Залік 


Спеціальність: Усі спеціальності НУБіП України.
ОР: Доктор філософії (PhD). Рівень вищої освіти:  Третій (освітньо-науковий).
Форма навчання: денна, вечірня, заочна. ECTS: 4.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка, 03 Гуманітарні науки, 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 09 Біологія, 10 Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 15 Автоматизація та приладобудування, 16 Хімічна та біоінженерія, 18 Виробництво та технології, 20 Аграрні науки та продовольство, 21 Ветеринарна медицина.

Автор курсу і викладач: Матвієнко Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент.

Анотація: Завдання «Практичної риторики» як комплексної дисципліни, що вивчає умови і форми ефективної мисленнєво-мовленнєвої комунікації, є навчання мистецтву створювати з урахуванням узусу і відповідної йому комунікативної спрямованості тексти певних жанрів насамперед в усній формі, сприяти практичному оволодінню навичками ораторського мистецтва, культурою вербального спілкування.

Пропонований навчальний курс «Практична риторика» зорієнтований на потреби сьогодення — навчання ефективній технології комунікації, що є безумовним свідченням комунікативної компетентності сьогоднішнього аспіранта — завтрашнього науковця, і враховує сучасні наукові здобутки в осмисленні таємниць мистецтва словесного вираження і впливу на аудиторію.

Спеціальність: Усі спеціальності НУБіП України.
ОР: Доктор філософії (PhD). Рівень вищої освіти:  Третій (освітньо-науковий).
Форма навчання: денна, вечірня, заочна. ECTS: 4.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка, 03 Гуманітарні науки, 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 09 Біологія, 10 Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 15 Автоматизація та приладобудування, 16 Хімічна та біоінженерія, 18 Виробництво та технології, 20 Аграрні науки та продовольство, 21 Ветеринарна медицина.

Автор курсу і викладач: Матвієнко Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент.

Анотація:  Професійна підготовка високоякісного спеціаліста, поряд з іншим, передбачає розвиток культури критичного та креативного мислення, яке допомагає ефективно спілкуватися та вести науковий діалог. Вивчення дисципліни «Критичне та креативне мислення» дає можливість отримати навики критичного та логічного мислення, технік прийняття рішення, доведення та спростування, аргументації, проведення ефективних публічних виступів. Критичне мислення випрацьовується шляхом розвитку самостійного свідомого мислення, вміння чіткого, логічного формувати свої думки, швидко приймати рішення на підставі аналізу та синтезу інформації. Людина, яка критично та креативно мислить, вміє чітко формулювати власні думки, доводити та спростовувати, будувати аргументацію, саме тому основною характеристикою критичного та креативного мислення є самостійність, обґрунтованість та доказовість.


ОНП: PhD (доктор філософії). Семестр: 1ЄКТС: 4.

Викладачі: Ніколаєнко С.М.; Сопівник, Р.В..;  Васюк, О.В.; Буцик І.М.; Маценко Л.М.

Анотація: Освітній компонент «Педагогіка та управління закладами вищої освіти» є обов’язковим освітнім компонентом освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за всіма спеціальностями.


Спеціальність:  033-Філософія ОС: Третій (освітньо-науковий) рівень Семестр:  2. ECTS: 3.
Викладач: Максюта Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації
Анотація: Курс призначений для вивчення проблематики методології філософських досліджень, як посутньої складової філософії, - шляху формування методологічної та світоглядової культури оволодіння знанням загальної картини пізнавальної діяльності, раціонально обґрунтованими способами логічного, критичного мислення, навиками вибору максимально адекватної завданням конкретного пошуку науково-дослідницької методології.

Спеціальність:  033-Філософія ОС: Третій (освітньо-науковий) рівень Семестр:  2. ECTS: 5.
Викладач: Максюта Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації
Анотація: Курс призначений для виявлення й обґрунтування засобами педагогічного процесу актуальних способів поєднання історико-філософських знань, як дійових чинників удосконалення культури мислення суб’єкта навчання зі знаннями фаховими, «профілізації» історико-філософської підготовки, формування національної ідейності та пробудження громадянських якостей молодих науковців

Спеціальність: 033 Філософія

Семестр 1. ECTS 90

Викладач: Культенко В.П., Шкіль С.О.

Курс покликаний допомогти молодим науковцям досягти мети навчання на третьому (аспірантура) рівні - підготувати, написати та захистити дисертацію на здобуття наукового ступеню доктор філософії (phd).Спеціальність:  033-Філософія 

ОС: Третій (освітньо-науковий) рівень Семестр:  1. ECTS: 4.
Викладач: Максюта Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації
Анотація: Метою курсу є вироблення навиків змістовного мислення та застосування теоретичних і науково-методичних знань як у науковому дослідництві, так і практичній діяльності, уміння самостійного формування нових проблем, ідей та віднаходження і практичного використання максимально ефективних шляхів, підходів, способів, прийомів і методик їх вирішення.

ОНР: PhD (доктор філософії). Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Васюк Оксана Вікторівна, професор кафедри педагогіки; Маценко Леся Миколаївна, доцент кафедри педагогіки.
Викладач: Виговська Світлана Володимирівна, доцент кафедри педагогіки.

Рік останньої атестації: 2020
філософія науки

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка, 03 Гуманітарні науки, 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 09 Біологія, 10 Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 15 Автоматизація та приладобудування, 16 Хімічна та біоінженерія, 18 Виробництво та технології, 20 Аграрні науки та продовольство, 21 Ветеринарна медицина. Спеціальність: Усі спеціальності НУБіП України. ОР: Доктор філософії (PhD). Семестр: 1. ECTS: 4.

Викладач: Додонова Віра Іванівна, доктор філософських наук, професор.

Анотація: Курс "Філософія науки" допомагає здобувачами наукового ступеня «доктор філософії» (PhD) набути знань про своєрідність сучасної наукової картину світу, історичний характер та критерії наукового знання, особливості наукової аргументації та наукову культуру, аксіологічні та етичні орієнтири як окремого науковця так і всієї наукової спільноти на різних етапах історичного розвитку науки та суспільства. Вивчення «Філософії науки» формує вміння окреслювати дослідницьке поле та методологію авторського наукового дослідження у відповідності до сучасної парадигми наукового знання та сприяє розвитку комунікативних навичок у здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» (PhD).