ОС: PhD. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Лектор: Додонова Віра Іванівна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії.

Спеціальність: гуманітарно-педагогічний факультет (011, 015, 032, 053, 033), економічний (051, 071, 072, 076), інформаційних технологій (122), юридичний (081).
ОС: PhD. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Качмарчик Світлана Григорівна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології.
Анотація: Метою даного курсу є вдосконалення навичок та вмінь розуміння англомовних джерел інформації, ведення монологічного та діалогічного мовлення, реферування та анотування. Курс підготовки включає: (1) огляд граматичного матеріалу, характерного для текстів наукового функціонального стилю та підготовка до лексично-граматичного тесту; (2) ознайомлення з терміносистемою спеціальності, розширення лексичного запасу аспірантів; (3) підготовка термінологічного англо-українського словника (не менше 100 термінів); (4) розвиток усного мовлення (монологічного та діалогічного) з проблем дослідження аспіранта. Підготовка виступу англійською мовою на науковій конференції університету; (5) пошук англомовної оригінальної літератури, пов’язаної з проблемами дослідження аспіранта, в друкованих та електронних джерелах; (6) читання та усний адекватний переклад оригінального англомовного тексту за фахом аспіранта; (7) розвиток вмінь та навичок смислової компресії тексту; складання анотацій та рефератів українською та англійською мовами; (8) опрацювання оригінального англомовного фахового тексту і підготовка реферату.

Спеціальність:
011 Освітні, педагогічні науки;
015 Професійна освіта;
032 Історія та археологія;
053 Психологія;
181 Харчові технології;
207 Водні біоресурси та аквакультура;
211 Ветеринарна медицина;
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.
ОС: PhD. Семестр: 1-2. ЄКТС: 4.
Автори: Гольцова Маріанна Геннадіївна, доцент кафедри кафедри романо-германських мов і перекладу; Молоткіна Юлія Олександрівна, ст. викладач кафедри романо-германських мов і перекладу.
Спеціальність: 015 Професійна освіта. ОС: PhD. Cеместр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Буцик Ігор Михайлович, д-р педаг. наук, професор кафедри педагогіки.
Спеціальність: Всі спеціальності аспірантів-іноземців ГПФ. ОС: PhD. Семестр: 1-2 (1-4). ECTS: 11 (21).
Викладачі: Адамчук Наталія Василівна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації; Степаненко Ніна Степанівна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації; Поливач Марія Анатоліївна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: ...
Спеціальність: Всі спеціальності аспірантів-іноземців ГПФ. ОС: PhD. Семестр: 3-4 (1-4). ECTS: 11 (21).
Викладачі: Адамчук Наталія Василівна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації; Степаненко Ніна Степанівна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації; Поливач Марія Анатоліївна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації, Пироговська Віра Олександрівна доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: ...
Спеціальність: 033 Філософія. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Викладач: Максюта Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Курс призначений для виявлення й обґрунтування засобами педагогічного процесу актуальних способів поєднання історико-філософських знань, як дійових чинників удосконалення культури мислення суб’єкта навчання зі знаннями фаховими, «профілізації» історико-філософської підготовки, формування національної ідейності та пробудження громадянських якостей молодих науковців.

Спеціальність: Усі спеціальності НУБіП України.
ОР: Доктор філософії (PhD). Рівень вищої освіти:  Третій (освітньо-науковий).
Форма навчання: денна, вечірня, заочна. ECTS: 4.

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка, 03 Гуманітарні науки, 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 09 Біологія, 10 Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 15 Автоматизація та приладобудування, 16 Хімічна та біоінженерія, 18 Виробництво та технології, 20 Аграрні науки та продовольство, 21 Ветеринарна медицина.

Автор курсу і викладач: Матвієнко Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент.

Анотація:  Професійна підготовка високоякісного спеціаліста, поряд з іншим, передбачає розвиток культури критичного та креативного мислення, яке допомагає ефективно спілкуватися та вести науковий діалог. Вивчення дисципліни «Критичне та креативне мислення» дає можливість отримати навики критичного та логічного мислення, технік прийняття рішення, доведення та спростування, аргументації, проведення ефективних публічних виступів. Критичне мислення випрацьовується шляхом розвитку самостійного свідомого мислення, вміння чіткого, логічного формувати свої думки, швидко приймати рішення на підставі аналізу та синтезу інформації. Людина, яка критично та креативно мислить, вміє чітко формулювати власні думки, доводити та спростовувати, будувати аргументацію, саме тому основною характеристикою критичного та креативного мислення є самостійність, обґрунтованість та доказовість.


Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи.
Спеціальність: 033 Філософія. ОС: PhD. Семестр: 1. ECTS: 3.
Викладач: Культенко В.П., Шкіль С.О.
Анотація: Курс покликаний допомогти молодим науковцям досягти мети навчання на третьому (аспірантура) рівні - підготувати, написати та захистити дисертацію на здобуття наукового ступеню доктор філософії (phd).

Спеціальність:  033-Філософія ОС: Третій (освітньо-науковий) рівень Семестр:  2. ECTS: 3.
Викладач: Максюта Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації
Анотація: Курс призначений для вивчення проблематики методології філософських досліджень, як посутньої складової філософії, - шляху формування методологічної та світоглядової культури оволодіння знанням загальної картини пізнавальної діяльності, раціонально обґрунтованими способами логічного, критичного мислення, навиками вибору максимально адекватної завданням конкретного пошуку науково-дослідницької методології.

ОC: PhD. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Васюк Оксана Вікторівна, професор кафедри педагогіки; Маценко Леся Миколаївна, доцент кафедри педагогіки.
Викладач: Виговська Світлана Володимирівна, доцент кафедри педагогіки.
Рік останньої атестації: 2020

ОНП: PhD (доктор філософії). Семестр: 1ЄКТС: 4.

Викладачі: Ніколаєнко С.М.; Сопівник, Р.В..;  Васюк, О.В.; Буцик І.М.; Маценко Л.М.

Анотація: Освітній компонент «Педагогіка та управління закладами вищої освіти» є обов’язковим освітнім компонентом освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за всіма спеціальностями.


Спеціальність: всі спеціальності гуманітарно-педагогічного факультету

ОС:Доктор філософії (PhD). ЄКТС 4

Розробники: Маценко Л.М., Білан Л.Л.

Викладачі: Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Дьоміна В.В., Буцик І.М., Демченко І.І.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки. ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Буцик Ігор Михайлович, канд. педаг. наук, доцент кафедри педагогіки.
філософія науки Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка; 03 Гуманітарні науки; 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування; 08 Право; 09 Біологія; 10 Природничі науки; 12 Інформаційні технології; 13 Механічна інженерія; 14 Електрична інженерія; 15 Автоматизація та приладобудування; 16 Хімічна та біоінженерія; 18 Виробництво та технології; 20 Аграрні науки та продовольство; 21 Ветеринарна медицина. Спеціальність: Усі спеціальності НУБіП України. ОР: Доктор філософії (PhD). Семестр: 1. ECTS: 4.

Автори: Додонова Віра Іванівна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації; Культенко Валентина Павлівна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Курс "Філософія науки" допомагає здобувачами наукового ступеня «доктор філософії» (PhD) набути знань про своєрідність сучасної наукової картину світу, історичний характер та критерії наукового знання, особливості наукової аргументації та наукову культуру, аксіологічні та етичні орієнтири як окремого науковця так і всієї наукової спільноти на різних етапах історичного розвитку науки та суспільства. Вивчення «Філософії науки» формує вміння окреслювати дослідницьке поле та методологію авторського наукового дослідження у відповідності до сучасної парадигми наукового знання та сприяє розвитку комунікативних навичок у здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» (PhD).

Рік останньої атестації: 2023

ОС: PhD. Семестр: 1. ЄКТС: 5. Форма контролю: Залік.