Фізична культура і спорт

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1, 2. ЄКТС: 6.

Викладач:

Шапошнік Володимир Миколайович – кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання.

Анотація: Створення теоретичного фундаменту освоєння предметів медикобіологічного циклу та дисциплін професійного спрямування для підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту; підготовка студентів до науково обґрунтованого проведення тренувального процесу з урахуванням морфологічних особливостей будови тіла спортсмена.


Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ЄКТС: 6.

Викладач:

Шапошнік Володимир Миколайович – кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання.

Анотація: Принципи життєдіяльності організму людини. Механізми функціонування окремих систем (нервова, кровообіг, дихання, травлення, обман речовин, та енергії, терморегуляція, залози внутрішньої секреції, вища нервова діяльність, руховий апарат). Фiзiологiчнi методи дослідження людини. Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту знань про фізіологію м’язової діяльності, розкрити фізіологічну сутність спортивної діяльності та тренованості організму, його функціональні можливості, які можуть і повинні бути реалізовані у процесі цілеспрямованого фізичного виховання. Системний підхід до вивчення фізіологічних процесів під час адаптації, принципи зворотних зв’язків значно підвищать ефективність навчально-тренувального процесу та дозволять розглядати організм людини, як систему, що саморегулюється та самоорганізується.


Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ЄКТС: 6.

Викладачі:

Гордєєва Світлана Валентинівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (лекції).

Крупко Наталя Володимирівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (лабораторні)

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики» є формування системи знань з історії, теорії і методики викладання гімнастики; опанування технікою основних гімнастичних вправ; набуття студентами необхідних знань, умінь та навичок для підготовки їх до професійної діяльності й організаційної роботи в загальноосвітній школі та шкільних й позашкільних дитячо-юнацьких закладах зі спортивним напрямом.Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт.

ОС: Бакалавр. Семестр: 2, ECTS: 2

Лектор: Скібчик Володимир Іванович, к.т.н., старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Викладач: Скібчик Володимир Іванович, старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Анотація. Метою курсу є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування.


СпортСпеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Викладачі: Супрун Аліна Григорівна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації;

Лаута Олена Дмитрівна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: Філософія являється світоглядом вищого теоретичного рівня, відображає сутнісні характеристики буття людини, соціуму і природи та основні форми їхньої взаємодії. Вивчення філософії сприяє світоглядно- методологічній підготовці студентів, формуванню філософської культури мислення, актуалізації національної свідомості майбутньої суспільної еліти, а тому є необхідною складовою теоретичного рівня університетського підготовки. Засвоєння філософських знань сприяє гуманізації суспільства, формуючи якісно вищий рівень взаємовідносин між людиною та світом, що спирається на критичне, творче та самостійне мислення.

Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: «Фізична культура і спорт».

ОС: БакалаврСеместр 1ЄКТС: 3

Викладач: Біліченко Алла Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр:1. ЕКТС: 4

Викладач: Булгакова Оксана Володимирівна – доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Анотація: Завдання курсу – формування у студентів системи знань та навичок про основні тенденції та напрямки розвитку українських земель, набуття практичних навичок та вмінь системного розгляду минулого України. За результатами навчання студенти зможуть: розуміти основні тенденції перебігу історичного процесу на українських землях; знати історію української державності; засвоїти основні події та факти минулого України.Спеціальність 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Павленко Оксана Миколаївна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Навчальна дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студента-фахівця, що засвідчує високий рівень його професійних знань, комунікативних умінь, ціннісних орієнтацій, загальної гуманітарної культури, інтегральних показників культури мовлення, необхідних для майбутньої професійної діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну підготовку студентів; сформувати систему знань з української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності.

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС:4.

Лектор: Путров Сергій Юрійович - доктор філософських наук, професор кафедри фізичного виховання 

Викладач: Прима Анастасія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання 

Анотація: Історія фізичної культури є однією із профілюючих дисциплін і являє собою специфічну галузь історичних і педагогічних знань. Вона є важливим розділом науки про фізичну культуру. Предметом її вивчення є загальні закономірності виникнення, становлення і розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах буття суспільства. У зміст предмету історія фізичної культури і спорту входить вивчення засобів, форм і методів, ідей, теорій і систем фізичної культури. Фізична культура розглядається як органічна частина всієї людської культури, виховання і навчання людей підготовки їх до трудової і військової діяльності. Історія простежує еволюцію фізичної культури і спорту з найдавніших часів до наших днів.Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Викладач: Варава Олена Борисівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітаціїСпеціальність: 017 Фізична культура і спорт. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС:4.

Викладачі: 

Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції)

Прима Анастасія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання (практичні)

orig_421395.jpg
Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», 231 "Соціальна робота"

Рівень вищої освіти (ОС) Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 01«Освіта/Педагогіка»

Семестр:1,2 ЄКТС: 3

Викладач: Павленко Оксана Миколаївна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації

Анотація. Загальноосвітні завдання курсу полягають у розширенні лінгвістичного світогляду студентів, у підвищенні їх загальної мовної культури шляхом удосконалення навичок нормативного вживання інтернаціоналізмів греко-латинського походження. Завдяки чіткій побудові граматики та синтаксису латинська мова розвиває також уміння та навички логічного мислення. Фізична культура

Спеціальність: 017 «Фізична культура і спорт» 


ОС: Бакалавр 

Семестр: 1.  

ЄКТС: 4.

Викладачі: Супрун Аліна Григорівна – доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Гейко Світлана Миколаївна -  доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації; 

Лаута Олена Дмитрівна -  доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації

Анотація: Етика і естетика – це філософські дисципліни, які спрямовані на висвітлення специфіки морального і естетичного відношення людини до світу, що є необхідною складовою духовної культури. Етична і естетична свідомість розвиває людську суб’єктивність в її нормативно-ціннісному і чуттєво-творчому ставленні до дійсності, формує культуру особистості, дозволяє розв’язувати важливі і значущі для особистості проблеми. Важливо зосередити увагу на гуманістичних проблемах етики та естетики в перехідному суспільстві та посприяти розвитку (пробудженню, формуванню і спонуканню) морально-етичної та естетичної рефлексії, активної високоінтелектуальної особистості.