Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування(ОП«Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу»; ∙072 Фінанси, банківська справа та страхування; 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 017 Фізична культура та спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 3. ECTS: 2 (4).
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна – доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Курс «Безпека життєдіяльності» присвячений сучасним тенденціям розв'язання проблем безпеки людини.
Інтегрована навчальна дисципліна «Безпека праці і життєдіяльності» викладається на кафедрах:
Загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності - «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист»; Охорони праці та інженерії середовища - «Охорона праці».
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Білан Сергій Олексійович - завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, професор.

NN15`1mod

Спеціальності: 015 Професійна освіта; 061 Журналістика; 133 Галузеве машинобудування; 192 Будівництво та цивільна інженерія; 201 Агрономія; 202 Захист і карантин рослин; 203 Садівництво та виноградарство; 205 Лісове господарство; 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор:
Білан Сергій Олексійович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, доктор історичних наук, професор.
Анотація: Загальне завдання курсу полягає в тому, щоб на основі вивчення основних віх історії української державності здійснити підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних аналізувати події минулого, робити глибокі висновки та використовувати набутий досвід у своїй професійній та громадській діяльності на благо нашої держави.

Спеціальності: •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •053 Психологія; •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Шинкарук Василь Дмитрович - професор кафедри журналістики та мовної комунікації; Фоміна Галина Віталіївна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Мета дисципліни – ознайомити студентів із основами латинської мови, допомогти набути практичних умінь і навичок перекладу латинських текстів та використання латиномовної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності. Оволодіння студентами основами латинської мови надасть їм можливість читати і перекладати латинські тексти, відкриє доступ до вільного і свідомого сприйняття наукової термінології .

Спеціальність: •011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті); •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 3. ЄКТС: 5; 4.
Лектор: Сопівник Руслан Васильович - завідувач кафедри педагогіки.
Викладачі:
Смоляк Павло Орестович - асистент кафедри педагогіки.

Спеціальність: 061 Журналістика; •291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автори: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Рік останньої атестації: 2020

1 (1).png

Спеціальності: 053 Психологія; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 4.
Автор: Колодіна Лариса Степанівна, доцент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Метаформування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних вмінь і навичок усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного виду діяльності.

Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (скорочений термін); 6 (повний термін). ЄКТС: 4.
Автор: Васюк Оксана Вікторівна - професор кафедри педагогіки.
Анотація: У курсі розкриваються основні етапи становлення та розвитку педагогічної думки та освіти України від найдавніших часів до сьогодення. При цьому особлива увага приділена персоналіям, висвітленню педагогічних надбань видатних вітчизняних мислителів – філософів, просвітителів, педагогів.
Рік останньої атестації: 2021

Для  спеціальності "Захист і карантин рослин". ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Андрушко Ірина Петрівна – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.
Протокол №9 від 17.04.2024.


Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.
Викладачі: Майданюк Ірина Зіновіївна - завідувач кафедри культурології, професор; Пузиренко Ярина Василівна - доцент кафедри культурології.

Риторика та психологія спілкування

Українська мова за професійним спрямуванням.
Спеціальності: 015 Професійна освіта; 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.
Спеціальності: 015 Професійна освіта; 035 Філологія; 053 Психологія; 231 Соціальна робота; 291 Міжнародні відносини.
Викладач: Отрошко Олена Володимирівна, ст. викладач кафедри фізичного виховання.