Курси, що читаються спільно для двох спеціальностей: 201 Агрономія та 203 Садівництво та виноградарство.

Спеціальність: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 4.
Викладач: Бринзак Сава Савович, кандидат наук з фізичного виховання, доцент кафедри фізичного виховання.
Анотація: Мета викладання дисципліни полягає у формуванні фізичної культури молодого фахівця і здатності реалізувати її в соціально- професійній підготовці та в сім'ї. Завданням вивчення дисципліни є зміцнення здоров'я студентів та розвиток фізичних здібностей, які відповідають професійній діяльності майбутнього фахівця.

Спеціальності:
201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1. ECTS: 4.

Автор: Кичкирук Тетяна Василівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Викладач: Кичкирук Тетяна Василівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: У курсі викладається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення "людина - світ" в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання - теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки фахівців.

Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕКТС: 2 (4).
Автор: Балан Олександр Дмитрович, доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: Дисципліна "Економіка і підприємництво", як комплексний економічний курс передбачає 4 кредити, по 2 кредити на кожну з дисциплін ("Економіка" і "Підприємництво"). "Підприємництво" вивчає особливості раціональної організації виробництва та його ефективного ведення на засадах підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •201 Агрономія; •202 Захист і карантин рослин; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2 (5).
Автор: Гуцул Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри економіки.
Анотація: Розглядаються питання економічного змісту підприємства та бізнесу, механізм створення, функціонування, управління,  критерії і показники, що  характеризують розвиток сільськогосподарського виробництва, методика визначення економічної ефективності галузі. Висвітлюються умови формування собівартості і рентабельності продукції сільського господарства, а також фінансове обслуговування, забезпечення функціонування підприємств бізнесу.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5 (201), 4 (203).
Авторка: Ярош Анна В'ячеславівна - доцентка кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули 
Анотація: Курс передбачає формування базису професійних компетенцій, необхідних в галузі сільськогосподарських меліорацій як основи підвищення ефективності та прибутковості  агровиробництва, продуктивності та збереження родючості ґрунтів, екологічної безпеки землеробства.

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Cадівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 6,5.
Автор: Піковська Олена Володимирівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс знайомить студентів із принципами агровиробничого групування ґрунтів, властивостями ґрунтів, що враховуються при цьому, таксономічними одиницями класифікації, методами його діагностики, станом ґрунтового вкриття. Курс розкриває питання щодо захисту ґрунтів від різних видів деградації та заходи з охорони і відновлення родючості ґрунтів, а також вчить враховувати агровиробничі групи ґрунтів у плануванні агротехнічних заходів.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальності: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Рогоза Костянтин Геннадійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій; Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки;
Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Викладачі: Рогоза Костянтин Геннадійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій; Болбот Анастасія Ігорівна - асистент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про інформаційні технології, засвоєння основ інформаційних технологій та набуття практичних умінь роботи на ПК із застосуванням пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення.

Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Ярош Анна В'ячеславівна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів компетенцій щодо ведення агровиробництва в умовах актуальних змін клімату (локальних метеорологічних та гідрологічних умов). Досягається опануванням сукупності законів, методів та понять, які розкривають взаємозв'язки об'єктів сільського господарства з погодою та кліматом.
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Спеціальність: 203 Садівництво, овочівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 3.
Автори: Башкірова Наталія Вікторівна - канд. біол. наук, доцент; Дмитренко Юлія Михайлівна - канд. біол. наук, доцент.
Кафедра: Генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.
Анотація: Мета дисципліни – формування у студентів сучасних уявлень про закономірності спадковості та мінливості на різних рівнях організації живої матерії, шляхів їх практичного використання в селекції та насінництві.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Бабицький Андрій Ігорович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики; Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедрою фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Викладені механізми протікання основних життєвих процесів у рослин, розкрито структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів організації, а також обґрунтовано шляхи керування рослинним організмом для оптимізації вирощування сільськогосподарських культур, захисту рослин та охорони природних фітоценозів.

Курс може бути використаним для вивчення предметів "Фізіологія рослин з основами біохімії" та "Фізіологія рослин" студентами спеціальностей 203 «Садівництво та виноградарство», 202 "Захист і карантин рослин" та 101 "Екологія".

Рік останньої атестації: 2020