Курси, що читаються спільно для двох спеціальностей: 201 Агрономія та 203 Садівництво та виноградарство.

Спеціальність: 201 Агрономія, 203 Садівництво та виноградництво. ОС: Бакалавр.
Автор: Бринзак Сава Савович, кандидат наук з фізичного виховання, доцент кафедри фізичного виховання.

Спеціальності: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. 


ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1. ECTS: 4.

Автор: Кичкирук Т.В. - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Викладач: Кичкирук Тетяна Василівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Анотація: У курсі викладається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення "людина - світ" в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання - теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки фахівців.

Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕКТС: 2 (4).
Автор: Балан Олександр Дмитрович, доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: Дисципліна "Економіка і підприємництво", як комплексний економічний курс передбачає 4 кредити, по 2 кредити на кожну з дисциплін ("Економіка" і "Підприємництво"). "Підприємництво" вивчає особливості раціональної організації виробництва та його ефективного ведення на засадах підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •201 Агрономія; •202 Захист і карантин рослин; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2 (5).
Автор: Гуцул Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства.
Анотація: Розглядаються питання економічного змісту підприємства та бізнесу, механізм створення, функціонування, управління,  критерії і показники, що  характеризують розвиток сільськогосподарського виробництва, методика визначення економічної ефективності галузі. Висвітлюються умови формування собівартості і рентабельності продукції сільського господарства, а також фінансове обслуговування, забезпечення функціонування підприємств бізнесу.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 6; 4; 7 (Ск).
Автор: Ярош Анна В'ячеславівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Курс передбачає формування у студентів базису професійних компетенцій, необхідних в галузі сільськогосподарських меліорацій як основи підвищення ефективності агровиробництва, продуктивності та збереження родючості ґрунтів,екологічної безпеки землеробства.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Феделеш-Гладинець Марія Іванівна - доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Сільськогосподарська мікробіологія

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Cадівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 6,5.
Автор: Піковська Олена Володимирівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс знайомить студентів із принципами агровиробничого групування ґрунтів, властивостями ґрунтів, що враховуються при цьому, таксономічними одиницями класифікації, методами його діагностики, станом ґрунтового вкриття. Курс розкриває питання щодо захисту ґрунтів від різних видів деградації та заходи з охорони і відновлення родючості ґрунтів, а також вчить враховувати агровиробничі групи ґрунтів у плануванні агротехнічних заходів.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальності: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладачі:
Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж;
Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж;
Іваник Юлія Юріївна - доцент  кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про інформаційні технології, засвоєння основ інформаційних технологій та набуття практичних умінь роботи на ПК із застосуванням пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення.

Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр.  Семестр: 2. ECTS: 4; 5.
Лектор: Ярош Анна В'ячеславівна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів компетенцій щодо ведення агровиробництва в умовах актуальних змін метеорологічних та гідрологічних умов. Досягається опануванням сукупності законів, методів та понять, які розкривають взаємозв'язки об'єктів сільського господарства з погодою та кліматом.