"Основи римського права (2осв)"

Спеціальність: 081 Право

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.

Лектор: Канарик Юлія Сергіївна, доцент кафедри цивільного та господарського права

Анотація: У курсі розглядаються питання, пов'язані з правовою культурою Стародавнього Риму, з основними інститутами римського публічного і приватного права, а також досліджується вплив римського приватного права на розвиток сучасної світової цивілістики та цивільного права України зокрема.


"Право інтелектуальної власності (2осв)"

Спеціальність: 081 Право

ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.

Лектор: Канарик Юлія Сергіївна, доцент кафедри цивільного та господарського права

Анотація: Оволодіння знаннями та практичними навичками в сфері охорони, захисту та використання об’єктів права інтелектуальної власності. Ознайомити студентів з основними характеристиками об’єктів, які відносяться до інтелектуальної власності; розкриття ролі інтелектуальної власності в економічному і культурному розвитку нашого суспільства.


Нотаріат в Україні (2осв)

Спеціальність: 081 Право
ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.

Лектор: Піддубний Олексій Юрійович, завідувач кафедри цивільного та господарського права;
Олексюк Вікторія Петрівна, асистент кафедри цивільного та господарського права

Анотація: Курс "Нотаріат України" передбачає вивчення поняття нотаріату, системи органів і посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії. принципів нотаріального провадження, загальних правил здійснення нотаріальних дій. правил здійснення окремих нотаріальних дій.

Господарський процес (2осв)


Спеціальність: 081 Право

ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.


Лектор: Світличний Олександр Петрович, професор кафедри цивільного та господарського права

Анотація: Метою вивчення курсу є поглиблене вивчення студентами норм господарсько-процесуального, цивільного, господарського та деяких інших галузей права, що регулюють господарсько-процесуальні правовідносини, як відносини, що виникають в процесі розгляду і вирішення господарських справ.

Корпоративне право 
Спеціальність: 081 Право (Право).

ОС: Бакалавр. Семестр: 2.  ЄКТС: 2.

Лектор:  Бажанова Вікторія Олегівна, к.ю.н., старший викладач кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету.
 Мета дисципліни:  Під час вивчення курсу студенти отримують досвід ведення справ в корпоративному підприємстві, ознайомлюються з актуальною судовою практикою в сфері корпоративних спорів, опановують вміння якісно і юридично грамотно управляти корпоративним підприємством та виконувати функції покладені на посадових осіб корпоративного підприємства, якісно захищати права учасників корпоративного підприємства

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (2ВО). Семестр:  5. ECTS:  5.
Викладач: Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В. Л. Симиренка.
Анотація: Основним завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців знання і навички з технологій виробництва плодів і ягід. У процесі викладання дисципліни висвітлюється стан та перспективи розвитку плодівництва; значення, анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових та ягідних культур. Розглядається фізіологія стійкості садових рослин до факторів зовнішнього середовища та закономірності їх плодоношення. Програмою передбачається вивчення способів розмноження, структури плодового розсадника та технології вирощування саджанців, закладання плодових насаджень, систем утримання та обробітку ґрунту в садах, удобрення та зрошення насаджень, формування та обрізування плодових рослин, догляд за врожаєм та інші види робіт у садах, підготовка і технологія збирання врожаю.

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Теслюк Віктор Васильович - д-р с.-г. наук, професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: Навчальна дисципліна «Сільськогосподарські машини та машиновикористання в рослинництві» направлена формування в студентів системи теоретичних і практичних знань: призначення, техніко-економічна характеристика, будова, налаштування та особливості сільськогосподарських машин та машиновикористання в рослинництві.

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр (2ВО). Семестр: 8. ЄКТС: 1.
Автор: Гогуля Ольга Петрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Білецька Ганна Сергіївна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. 
Семестр: 3. ECTS: 3.

Лектор: Гбур Люся Володимирівна к.ю.н., асистент кафедри адміністративного та фінансового права.

Анотація: Навчальна дисципліна «Кримінологія» спрямована на розуміння такого явища як злочинність, вивчення закономірностей формування особистості злочинця, причин, умов, проблем протидії злочинності.

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.

Автори:
Піддубний Олексій Юрійович, д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права;
Олексюк Вікторія Петрівна, асист. кафедри цивільного та господарського права.
Лебідь Інна Володимирівна, асист. кафедри цивільного та господарського права

Анотація: Метою дисципліни є формування у студентів системи правових знань, невід'ємно пов'язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних із правовим регулюванням господарської діяльності, правовим статусом суб'єктів господарювання та органів державної влади.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Сидоренко Ірина Олександрівна, доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У межах дисципліни вивчаються основні правила організації території, формування планувальної та об’ємно-просторової структури ландшафтних об’єктів. Розглядаються теоретичні основи і практичні методи ландшафтного проектування у контексті історичного та сучасного досвіду. Проводиться передпроектний аналіз і проектування ландшафтних об’єктів різного функціонального призначення.

П20

Спеціальність: •201 Агрономія; •051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Кривенок Микола Якович - завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного, професор; Ільчук Ігор Іванович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.

Рік останньої атестації: 2016