Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр (2ВО). Семестр: 8. ЄКТС: 1.

Рік останньої атестації: 2016
Автори курсу: Гогуля Ольга Петрівна; Білецька Ганна Сергіївна

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.

Автори:
Піддубний Олексій Юрійович, д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права;
Олексюк Вікторія Петрівна, асист. кафедри цивільного та господарського права.
Лебідь Інна Володимирівна, асист. кафедри цивільного та господарського права

Анотація: Метою дисципліни є формування у студентів системи правових знань, невід'ємно пов'язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних із правовим регулюванням господарської діяльності, правовим статусом суб'єктів господарювання та органів державної влади.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.
Лектор: Бажанова Вікторія Олегівна, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету.
Анотація: Мета дисципліни: Під час вивчення курсу студенти отримують досвід ведення справ в корпоративному підприємстві, ознайомлюються з актуальною судовою практикою в сфері корпоративних спорів, опановують вміння якісно і юридично грамотно управляти корпоративним підприємством та виконувати функції покладені на посадових осіб корпоративного підприємства, якісно захищати права учасників корпоративного підприємства.

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Лектор: Гбур Люся Володимирівна, канд. юрид. наук, асистент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Навчальна дисципліна «Кримінологія» спрямована на розуміння такого явища як злочинність, вивчення закономірностей формування особистості злочинця, причин, умов, проблем протидії злочинності.

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Сидоренко Ірина Олександрівна, доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У межах дисципліни вивчаються основні правила організації території, формування планувальної та об’ємно-просторової структури ландшафтних об’єктів. Розглядаються теоретичні основи і практичні методи ландшафтного проектування у контексті історичного та сучасного досвіду. Проводиться передпроектний аналіз і проектування ландшафтних об’єктів різного функціонального призначення.

П20

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (2ВО). Семестр: 5. ECTS: 5.
Викладач: Гаврилюк Олександр Сергійович - асистент кафедри садівництва ім. проф. В. Л. Симиренка.
Анотація: Основним завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців знання і навички з технологій виробництва плодів і ягід. У процесі викладання дисципліни висвітлюється стан та перспективи розвитку плодівництва; значення, анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових та ягідних культур. Розглядається фізіологія стійкості садових рослин до факторів зовнішнього середовища та закономірності їх плодоношення. Програмою передбачається вивчення способів розмноження, структури плодового розсадника та технології вирощування саджанців, закладання плодових насаджень, систем утримання та обробітку ґрунту в садах, удобрення та зрошення насаджень, формування та обрізування плодових рослин, догляд за врожаєм та інші види робіт у садах, підготовка і технологія збирання врожаю.
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Теслюк Віктор Васильович - д-р с.-г. наук, професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: Навчальна дисципліна «Сільськогосподарські машини та машиновикористання в рослинництві» направлена формування в студентів системи теоретичних і практичних знань: призначення, техніко-економічна характеристика, будова, налаштування та особливості сільськогосподарських машин та машиновикористання в рослинництві.

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Кривенок Микола Якович - професор; Ільчук Ігор Іванович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Анотація: Програмою дисципліни передбачено вивчення стану основних шляхів розвитку тваринництва на сучасному етапі в Україні та розвинутих країнах світу, біологічних основ розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, а також технологій виробництва продукції тваринництва в умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

Рік останньої атестації: 2016