126 "Інформаційні системи та технології"

Спеціальність: 125 Інформаційні системи і технології ОС: Бакалавр. Семестр: __. ECTS: __.
Автори: Бородкін Георгій Олексійович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

Спеціальність: 126 Інформаційні системи і технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5. Форма навчання: Денна.
Автор: Кравченко Володимир Миколайович - д‑р екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна «Аналіз та візуалізація даних» передбачає постановку задач, що пов’язані з оцінкою, моделюванням і візуалізацією показників різної природи з використанням методів статистичного аналізу та сучасних інформаційно-аналітичних інструментів. Матеріал курсу забезпечує оволодіння студентами фундаментальними знаннями з проведення аналізу емпіричних даних, їх візуалізації та підготовки аналітичних звітів. Передбачається засвоєння практичних аспектів використання сучасних інструментів бізнес-аналітики, зокрема, веб-аналітики. Розглядаються основі статистичні показники та інструменти їх аналізу на основі програмних сучасних засобів (MsExcel, MsPowerBI, R, Python тощо).

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладач: Назаренко Володимир Анатолійович, доктор філософії, асистент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Метою викладання дисципліни «Інтерактивна комп'ютерна графіка» є отримання знань та вмінь дизайну та програмної розробки окремих елементів та програмних систем комп'ютерної графіки. Курс включає огляд та вивчення інструментів та засобів дизайну та розробки. Такі знання майбутній спеціаліст зможе застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання вищої освіти у своїй професійній діяльності.
П23
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Викладач: Понзель Ярослав Юрійович - асистент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: ЕНК дозволить ознайомитися із основними поняттями та інструментами веб-технологій, будувати на їх основі повноцінний веб-застосунок та організовувати правильно його архітектуру.
П23

Спеціальність: 126 ІСТ. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор:  МАМЧЕНКО Сергій
Анотація: 

blank22'

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5‑6. ECTS: 5.
Викладач: Смолій Вікторія Миколаївна - д‑р техн. наук, професор кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Курс має професійне спрямування на вивчення функціонування підсистем: Продажі, Купівлі, Склад і доставка, Виробництво, Казначейство, Фінансовий результат і контролінг, Регламентований облік, НДІ і адміністрування. Узагальнено особливості використання підсистем CRM, ERP та бухгалтерського обліку.
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5‑6). ECTS: 2,5 (5).
Викладач: Смолій Вікторія Миколаївна - д‑р техн. наук, професор кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Курс має професійне спрямування на вивчення функціонування підсистем: Продажі, Купівлі, Склад і доставка, Виробництво, Казначейство, Фінансовий результат і контролінг, Регламентований облік, НДІ і адміністрування. Узагальнено особливості використання підсистем CRM, ERP та бухгалтерського обліку.
П24
Спеціальність: 126 Інформаційні системи і технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 2,5 (5).
Викладачі: Волошина Тетяна Володимирівна, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Саяпіна Таїсія Петрівна, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Вивчення навчальних матеріалів дисципліни "Інформаційні технології" (частина 2) сприяє отриманню майбутніми фахівцями даної спеціальності відповідного рівня теоретичних знань, формування і розвиток спеціальних вмінь, практичних навичок спрямованих на отримання запланованих результатів відповідно до освітньої програми, а саме оволодіння сучасними інформаційними технологіями. Для ІТ-фахівця є важливим вмінням аналізувати, представляти, візуалізувати інформацію та працювати в команді, володіти сучасними інструментами для виконання запланованих завдань.
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Лектор: Клименко Наталія Анатоліївна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Метою курсу є формування компетентностей аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів.

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Понзель Ярослав Юрійович - асистент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: ЕНК дозволить ознайомитися із основними принципами цієї концепції, будувати на її основі гнучке та легкорозширювальне програмне забезпечення та робити код легким у читанні та розумінні.

Спеціальність: 126 Інформаційні системи і технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Викладачі: Волошина Тетяна Володимирівна, Саяпіна Таїсія Петрівна, кафедра інформаційних систем і технологій.
Анотація: вивчення основних концепції та методів проєктування, розробки та впровадження інформаційних систем, ролі інформаційних систем у підтримці бізнес-процесів та управлінні організаціями, впливу інформаційних систем на організаційну культуру, зміну процесів та ефективність роботи, а також основ безпеки інформаційних систем

Рік останньої атестації: 2022
Система електронного документообігу | СЕД системи в Україні

Спеціальність:
126 Інформаційні системи і технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Саяпін Сергій Петрович.
Анотація: ЕНК «Системи електронного документообігу» призначений для підготовки студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» щодо використання сучасних технологій автоматизації документообігу в розробці та модернізації інформаційних систем для всього спектру галузей та форм власності суб'єктів господарювання. Набуття навичок використання готових програмних рішень та розробки спеціалізованих систем, інтеграції систем документообігу як невід’ємних компонентів управлінських інформаційних систем.

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Викладач: 

Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Коваль Тетяна Валеріївна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Анотація:У курсі розглядаються питання, які пов'язані з опануванням змісту граничних теорем теорії ймовірностей, які складають теоретичну базу вивченню і ймовірних процесів, і математичної статистики. У розділі "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. В розділі "Ймовірнісні процеси та математична статистика" йдеться про ймовірнісні процеси та математичні методи обробки та аналізу будь-якої інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Глазунова Олена Григорівна, доктор педагогічних наук, професор; Корольчук Валентина Ігорівна, доктор філософії, доцент.
Кафедра: Інформаційних систем і технологій.

Спеціальність: 126 Інформаційні системи і технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автори: Глазунова Олена Григорівна – професор кафедри інформаційних систем і технологій; Понзель Ярослав Юрійович – асистент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Курс є обов’язковою дисципліною циклу фахової підготовки освітнього ступеня «Бакалавр». Результатами навчання в межах дисципліни є застосовування знань методологій та CASE-засобів проектування складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничотехнічних систем.
Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автори: Волошина Тетяна Володимирівна; Саяпіна Таїсія Петрівна, Харченко Володимир Віталійович
Кафедра: Інформаційних систем і технологій