Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Харченко Світлана Василівна - професор кафедри журналістики та мовної комунікації, доктор філологічних наук.
Анотація: Програму навчальної дисципліни спрямовано на подальший розвиток професійної лінгвістичної та комунікативної компетенцій студента, зокрема надати знання і виробити практичні навички щодо правильного вживання граматичних форм та лексичних одиниць в текстах дипломатичних документів.

Спеціальність:291«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4 кредити.
Автор: Гольцов Андрій Геннадійович, д-р. політ. наук, проф. кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Мета вивчення навчального курсу «Україна в сучасному геополітичному просторі» полягає у формуванні в здобувачів вищої освіти наукових знань щодо сучасного геополітичного простору, геополітики Української Держави на різних ієрархічних рівнях просторової організації світу; формуванні вмінь та навичок студентів проводити дослідження геополітичного середовища України, її геополітики щодо різних регіонів та держав світу.

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Магістр. Семестр:  2. ECTS: 4.
Лектор: Грушецький Богдан Павлович, канд. політ. наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Анотація: В рамках дисципліни «Аграрна дипломатія» формується системне мислення щодо особливостей розвитку аграрної дипломатії країн світу, вдосконалюються навики аналізу сучасного стану й оцінки перспектив її подальшого розвитку. Досліджуються методи і шляхи використання досвіду зарубіжних країн у вирішенні проблем аграрної дипломатії України.

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Харчук Олександр Олександрович - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладачі: Стрілець Василь Васильович, д-р іст. наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук; Кропивко Олена Михайлівна, канд. іст. наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Курс спрямований на отримання студентами знань про суб’єктів та основні напрями аграрної політики (зокрема, міжнародні аспекти такої політики) найрозвинутіших в аграрному відношенні країн, що входять в Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

ОС: Магістр. Семестр: 1. ЕКТС: 4

Викладач: Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій, кандидат педагогічних наук, доцент

Спеціальність: 291«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4 кредити.

Автор: Гольцов Андрій Геннадійович, д-р. політ. наук, проф. кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Мета вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні системи та глобальний розвиток» полягає у формуванні в здобувачів вищої освіти наукових знань щодо формування та розвитку міжнародних систем, їхніх трансформацій та сучасного функціонування в умовах глобалізації суспільного життя; формуванні вмінь та навичок студентів проводити дослідження міжнародних систем у контексті глобального розвитку людства.

"Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності"
Спеціальність:
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Гольцов Андрій Геннадійович, д-р. політ. наук, проф. кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Мета вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності» полягає у формуванні в здобувачів вищої освіти наукових знань щодо глобальних проблем сучасності та основних засад і напрямів діяльності міжнародних організацій щодо їх розв’язання; формуванні вмінь та навичок студентів проводити дослідження функціонування міжнародних організацій у сфері вирішення глобальних проблем.

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Магістр (Зао). Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Метою курсу є отримання студентами знань об’єктивних закономірностей, реальних процесів та специфічних особливостей міжнародної економічної діяльності, а також навичок їх практичного застосування.

Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Дєліні Марина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, в.о. зав. кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Шинкарук Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями і практичними навичками з аналізу місця України в сучасній аграрній світовій політиці як всього світу, так й окремих держав, угруповань та міжнародних торгівельних та аграрних організацій. Розглядаються актуальні питання місця і ролі України у сучасному світі, зовнішньополітичний курс держави у міжнародних відносинах в аграрній сфері, спрямований на її участь у вирішенні глобальних проблем сучасної продовольчої безпеки.


Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.

Автор: Білан Сергій Олексійович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, доктор історичних наук, професор.


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор:Кравченко Наталія Борисівна - доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук.
Анотація: Вивчення дисципліни передбачає засвоєння основних понять, категорій та принципів, теоретичних та методологічних питань міжнародного співробітництва в аграрній сфері, а також його практичної реалізації у міжнародному просторі.
П21