Тема 6. Планування та організація створення нового товару

1. Види групової та індивідуальної роботи в процесі пошуку креативної ідеї. Загальна класифікація творчих методів і прийомів

Вихідним пунктом будь-якого творчого процесу є прагнення розв’язати творче протиріччя. Іноді рішення стає можливим завдяки складній аналітичній роботі, іноді – завдяки раптовому осяянню.

Сучасні методи вивчення творчих механізмів можна розділити на три категорії:

1)      методи, що пропонують описати проблемну ситуацію в термінах умовної мови (наприклад, теорія розв’язання винахідницьких задач, або ТРИЗ, Г. Альтшуллера). Використання гнучких альтернативних мов і алгоритмів відкриває нові шляхи вирішення творчої проблеми;

2)    методи, спрямовані на заміну поточного опису ситуації іншим: наприклад, мозковий штурм, асоціативні методики. Ця група методів орієнтується  на інтуїтивні здібності мислителя, оскільки в них ніколи не задається напрям пошуку потрібної асоціації, а просто пропонується його придумати;

3)      методи, що руйнують старий опис ситуації, але при цьому не пропонують нічого нового: наприклад, метод маленьких чоловічків.

Такі методи змушують розглядати кожну ланку старого опису окремо як самостійну одиницю і ставити її під сумнів. Розширення прийнятної моделі світу в цьому випадку стає методом вирішення проблеми.

Практика генерування ідей неможлива без знання розроблених методик ефективного творчого мислення. Серед них виділяють три основні групи: методи психологічної активізації мислення, методи систематизованого пошуку, методи цілеспрямованого пошуку.

Кожен з методів має на меті полегшити пошук креативної ідеї (розв’язання творчого завдання) порівняно з методом «проб і помилок». Доцільність застосування методу, що належить до тієї чи іншої групи, залежить від складності поставленого завдання.

Так, для вирішення порівняно простих завдань доцільно використовувати методи двох перших груп. Методи цілеспрямованого пошуку спеціально створювалися для розв’язання складних творчих (винахідницьких) завдань.