За навчальний рік

п.113: Систематичне використання студентами та НПП сертифікованого електронного навчального курсу на базі платформи дистанційного навчання Moodle у навчальному процесі (за поданням декана факультету інформаційних технологій).
ЕНК  атестовані  більше  5  років  тому  і  не переатестовані не враховуються.
Визначається за індивідуальною роботою викладача за умови повноцінного ведення курсу та заповнення журналу оцінок.

Години нараховуються у такий спосіб:
- за наявності ведення викладачами форумів новин, питань-відповідей та ін. (не менше п’яти повідомлень) - 5 год. 
- за наявності проведення перевірки викладачем самостійних, лабораторних (практичних, семінарських) робіт (відповідно до робочої програми дисципліни), надісланих студентом у систему – 0,15 год за 1 роботу на кожного активного студента.

Записується за попередній навчальний рік (зараз це 2023-2024). Перевірка використання ЕНК здійснюється після закінчення кожного семестру та виставляється для перевірки викладачами. Протягом 2-х тижнів після публікації центр дистанційних технологій приймає уточнення та апеляцію до опублікованих даних за вказаний семестр. Під час заповнення рейтингу уточнення і апеляція використання ЕНК за попередній навчальний рік не приймається. На початку жовтня проводиться підсумок за рік та підготовка загального результату, який виставляється в таблиці.
Занесені в рейтингову таблицю бали повинні співпадати з вашими балами у вказаній таблиці.

 


За календарний рік

п. 114: Робота із сертифікації електронних навчальних курсів (за наявності наказу ректора та протоколів засідань комісії) 

Вписують члени комісії з атестації ЕНК (Наказ № 102 від 14.02.2023).

Також, рецензенти від кафедр, гаранти освітніх програм та відповідальні за ІКТ по факультетах, які проводили перевірки “2 год за висновок” відповідно до таблиці  “але не більше, ніж 20 год на рік”.

В поясненні до цифри необхідно написати:

1. член комісії - __год
2. рецензент - __год
3. гарант програми - __год
4. відповідальний за ІКТ по факультету - __год

п. 127: Атестація вперше електронного навчального курсу (ЕНК) на базі навчально-інформаційного порталу (elearn.nubip.edu.ua) для дисциплін наявних в навчальних планах освітніх програм університету (за поданням комісії з атестації ЕНК)
100 год. на всіх авторів за 1 ECTS атестованого ЕНК.

Подається згідно атестованих у поточний календарний рік ЕНК відповідно до розподілу між авторами кредитів навчального курсу (які вказувалися під час подачі заявки на атестацію).

В поясненні до цифри необхідно написати:

Назва ЕНК (URL на elearn.nubip.edu.ua), всього __кредитів., в рейтинг __год.:
автор 1 - __год <-- поточний НПП виділяється
автор 2 - __год

Наприклад:

Інформатика (https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=7000), всього 4кр, в рейтинг 400год.:
Клодій К.Р. - 100 год
Припік М.О - 300 год

У випадку доатестації ЕНК, необхідно вказати кількість кредитів доатестації.
Наприклад:

Інформатика (https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=7000), всього 4кр, доатестація 1кр, в рейтинг 100год.:
Клодій К.Р. - 30 год
Припік М.О - 70 год

п. 128: Переатестація ЕНК (не раніше, ніж через 5 років після атестації), (за поданням комісії з атестації ЕНК)
50 год. на всіх авторів за 1 ECTS атестованого ЕНК.

Подається згідно переатестованих у поточний календарний рік ЕНК відповідно до розподілу між авторами кредитів навчального курсу (які вказувалися під час подачі заявки на переатестацію).

В поясненні до цифри необхідно написати:

Назва ЕНК (URL на elearn.nubip.edu.ua), всього __кредитів., в рейтинг __год.:
автор 1 - __год <-- поточний НПП виділяється
автор 2 - __год

п. 129: Щорічне оновлення елементів атестованого ЕНК (за поданням комісії з атестації ЕНК). 10 год. за ЕНК на всіх авторів, які здійснювали оновлення.

Вписувати можуть лише НПП, які зареєстровані в ЕНК в ролі “викладач” (“асистент” технічно не може здійснювати оновлення). 

В поясненні до цифри необхідно написати:

Назва ЕНК (URL на elearn.nubip.edu.ua), всього 10год:
НПП 1 - __год <-- поточний НПП виділяється
НПП 2 - __год

п. 130: Робота відповідального по ННІ/факультету з впровадження ІКТ та/або електронного деканату у навчальний процес (за наказом ректора)

Вписують відповідальні за ІКТ від факультетів згідно наказу № 101 від 14.02.2023 р. (та доповненнями по окремих відповідальних)


п.121: Підготовка та публікація навчального відеоматеріалу. 
За умови схвалення навчально-методичною комісією ННІ/факультету та публікації на youtube-відеоканалі факультету (одне відео 20-30 хв.)

Формати відео: 
- скрінкаст  (запис з екрану комп’ютера): 10 год за 30 хв. 
- відеолекція (запис лекції з презентацією): 6 год за 30 хв. 
- відеоурок (запис у студії з накладанням спецефектів): 20 год за 30 хв.

Відео повинно бути доступне за посиланням.

В поясненні до цифри необхідно написати:

Назва навчального відео (URL адреса на YouTube), всього __хв., в рейтинг __год.:
автор 1 - __год <-- поточний НПП виділяється
автор 2 - __год

Наприклад:

Теорія магнітних полів Сатурна (https://youtu.be/Kgl3U572YpYE), відеолекція, всього 40хв, в рейтинг 8год:
Клодій К.Р. - 6 год
Припік М.О - 2 год

 

 

Остання зміна: середа, 17 квітня 2024, 11:46