Автоматики та робототехнічних систем

Область Курси відмічена як "Автоматики та робототехнічних систем"

Системи та мережі передачі даних/ Комп’ютерне забезпечення, серверні системи та мережі.
Спеціальність:
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Тел.  050 966 23 22 (Viber).
Анотація: Курс присвячений ремонту та технічному обслуговуванню комп’ютерного обладнання а також периферійних та мережевих пристроїв.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6; 1-2 (Ск). ЄКТС: 10; 11 (Ск).
Автор: Дудник Алла Олексіївна - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка; Шуруб Юрій Вікторович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Гладкий Анатолій Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Вивчаються основні положення і методи теорії інформації і кодування: кількісна міра інформації, ентропія та її властивості, джерела інформації, теорія детермінованих та випадкових сигналів, методи передавання та приймання повідомлень, алгоритми оптимального та завадостійкого кодування, коди, що виявляють та виправляють помилки, а також їх професійне застосування в комп'ютерних інформаційних технологіях і системах.


Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Лендєл Тарас Іванович, канд. техн. наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Метою курсу є формування знань про принципи створенням проектів автоматизованих систем з використанням мережі інтернет. При цьому студент використовує навички сучасним мовам програмування; технологіям створення програмно-апаратних продуктів, базам даних та веб-системам; управлінню ІТ-проектами; технологіям Інтернету речей, технологіям паралельних і хмарних обчислень; програмуванню мобільних пристроїв; бізнес-аналітиці тощо.

ВНП

Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 8; 9 (Ск).
Автор: Цигульов Іван Тихонович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Викладач: Руденський Анатолій Андрійович - старший викладача кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: У курсі викладаються наступні питання: місце і функції технічних засобів автоматизації (ТЗА) в системах автоматичного керування, будова та принцип дії ТЗА, шляхи подальшого розвитку і удосконалення цих пристроїв, створення віртуальних моделей технічних засобів і отрмання їх статичних та динамічних характеристик.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Викладач: Опришко Олексій Олександрович, канд. техн. наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Дисципліна "WEB-технології в системах автоматизації" є ключовою частиною сучасної освіти у галузі інформаційних технологій і автоматизації процесів. Ця дисципліна розглядає важливі аспекти розробки, впровадження та підтримки веб-систем та застосунків, які використовуються в сфері автоматизації різних технологічних-процесів та інфраструктурних систем. При вивченні цієї дисципліни студенти набудуть компетенції щодо використання мережевих сервісів таких як Google Docs щодо віддаленої обробки даних для керування технологічними процесами. Набуті компетенції будуть використані в подальшому навчанні при вивченні дисциплін пов’язаних з технологіями Інтернету речей.
П23
Категорія: АКІТР
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Никифорова Лариса Євгенівна - докт. техн. наук, професор, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Викладачі: Никифорова Лариса Євгенівна, докт. техн. наук, професор, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка; Залоїло Ігор Анатолійович канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри фізики.
Анотація: Дисципліна «Біомедична електроніка» передбачає засвоєння студентами основних закономірностей фізичних явищ та процесів, що відбуваються в напівпровідниках та діелектриках при дії на них зовнішніх полів та впливів. В рамках даної дисципліни розглядаються наступні теми: залежність енергії електрона в кристалі від хвильового вектора, правила заповнення електронами станів в зонах кристалу; енергетичний спектр домішок в н/п; статистичні закономірності опису газу носіїв заряду в н/п, правила розподілу електронів по рівнях в зонах; розрахунок концентрації носіїв заряду в н/п в залежності від температури; залежність питомої електропровідності та їх рухливості від температури; гальваномагнітні і термоелектричні ефекти в н/п та їх практичне застосування тощо.
П23
Категорія: БМІ
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Никифорова Лариса Євгенівна, докт. техн. наук, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Викладачі: Никифорова Лариса Євгенівна, докт. техн. наук, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, Лукін Володимир Євгенович, канд. педаг. наук, ст. викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Дисципліна «Вимірювальні перетворювачі та біосенсори» спрямована на вивчення студентами основ автоматичних вимірювань фізичних величин, методів та прийомів, що використовуються при вимірюваннях, засвоєння сучасних підходів до побудови автоматичних і цифрових пристроїв, а також їх практичне використання, приділено значну увагу сучасним біосенсорним системам.
П23
Категорія: БМІ
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 6. Кількість  тижнів: 6.
Автор: Никифорова Лариса Євгенівна - д-р техн. наук, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Виробнича практика передбачає підсилення практичного спрямування підготовки фахівців на базових підприємствах та в організаціях різної форми власності. Метою практики є застосування набутих в навчальному процесі теоретичних знань, науково-дослідних й методичних навичок студентів для розв’язання в майбутніх умовах виробничої діяльності складних задач, пов’язаних із біомедичною інженерією, сприяння вдосконаленню отриманих здобувачами вищої освіти теоретичних знань.
П24
Категорія: БМІ
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Викладач: Никифорова Лариса Євгенівна, докт. техн. наук, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

П21

Категорія: БМІ

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Лектор: Гладкий Анатолій Михайлович - канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Зміст і основна мета курсу - формування знань про основні фізичні процеси в напівпровідниках та принципи будови і роботи основних сучасних електронних пристроїв, їхніх корпусних та інтегральних виконань, освоєння методів розрахунку і моделювання типових пристроїв, набуття практичних умінь щодо їх застосування при виконанні фахових завдань.


Категорія: БМІ

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄKTC: 6.
Автор: Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Застосування комп'ютерних засобів при виконанні завдань, що включають створення графічних об'єктів різних типів. Моделювання геометричними та комп’ютерними методами виробів приладобудування. Побудови та оформлення їх технічних креслень та схем у відповідності до існуючих стандартів. Використання у своїй професійній діяльності інформаційно-проектувальних систем.
П22

Категорія: БМІ
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 6.
Лектор: Лендєл Тарас Іванович, к.т.н., доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Розглянуто основні поняття комп'ютерної техніки, описано основні частини інформаційного забезпечення персонального комп'ютера та комп'ютерно-інтегрованих систем. Наведено принципи роботи в середовищах операційних систем Windows та наведено принципи програмування комп'ютерно-інтегрованих систем.
Категорія: БМІ

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Коваль Валерій Вікторович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Категорія: БМІ

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Викладач: Никифорова Лариса Євгенівна - д-р техн. наук, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Дисципліна «Методи та засоби променевої терапії» передбачає засвоєння студентами основних видів опромінювань, що застосовуються в медичній практиці,  методів променевої терапії, апаратів для променевої терапії та види променів для лікування різних паталогій. В рамках даної дисципліни розглядаються наступні теми: основні властивості іонізуючого випромінювання. Біологічна дія іонізуючого випромінювання на здорову та патологічно змінену клітину; радіоактивність і доза, дозиметрія іонізуючого випромінювання: одиниці й методи визначення радіоактивності та дози опромінення; принципи і методи променевої терапії, фізико-технічні основи рентгенодіагностики, комп’ютерної томографії радіонуклідного дослідження; фізико-технічні основи УЗД та магнітно-резонансної томографії; променеві методи дослідження органів дихання; променеві ознаки запальних захворювань органів дихання; рентгенотерапія, далекодистанційна гамма-терапія, променева терапія джерелами високих енергій; контактні методи променевої терапії

П24

Категорія: БМІ
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.
Викладач: Руденський Анатолій Андрійович, старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. академіка І.І. Мартиненка.
Анотація: Метою курсу є формування знань про принципи побудови та функціонування біомедичної апаратури, побудованої на базі мікроконтролерів
Категорія: БМІ

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Никифорова Лариса Євгенівна, докт. техн. наук, професор, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Викладачі: Никифорова Лариса Євгенівна, докт. техн. наук, професор, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка; Мірошник  Володимир Олександрович, канд. техн. наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Дисципліна «Моделювання біологічних процесів і систем» передбачає вивчення студентами принципів, засобів та способів створення, аналізу, дослідження та застосування математичних моделей для вирішення прикладних задач біології та медицини. В рамках даної дисципліни розкриватимуться наступні теми: аналіз моделей біологічних систем; моделювання динаміки популяцій; інформаційні процеси в біології та медицині; моделювання стохастичних процесів; фармакокінетика; моделювання обмінних процесів в організмі людини; моделювання стану людини та соціальної взаємодії

П23

Категорія: БМІ

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Никифорова Лариса Євгенівна - д-р техн. наук, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Метою практики є: закріплення студентами теоретичних знань з бімедичної інженерії; ознайомлення з основними етапами синтезу систем керування біотехнічними об’єктами та одержання практичних навичок з розробки звітної документації (рефератів); отримання практичних навичок дослідження та формування системного підходу щодо вирішення задач розробки біотехнічних систем.

Категорія: БМІ
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: Никифорова Лариса Євгенівна - д-р техн. наук, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Дисципліна «Основи взаємодії фізичних полів з біологічними об’єктами» передбачає отримання студентами ґрунтовних знань про: природні та лабораторні джерела фізичних полів, їх вплив на живі організми, біоструктури; використання фізичних полів в біології та медицині. В рамках даної дисципліни розглядаються наступні теми: поняття фізичного поля, засоби захисту, постійні електричні і магнітні поля та їх характеристики, природні та штучні джерела полів, електромагнітні поля, фізичні характеристики і їх вимірювання, закономірності виникнення та поширення; акустичне поле, фізичні характеристики і їх вимірювання, фізика акустичних коливань, закономірності виникнення та поширення, інфразвук, ультразвук, фізика ультразвуку та його отримання, гравітація, гравітаційне поле Землі; живі організми як джерела електромагнітних полів. Електромагнітні властивості біоструктур; вплив різних видів полів на біологічний об’єкт.
П24
Категорія: БМІ
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 6. Підсумкова атестація: Екзамен.
Автор: Никифорова Лариса Євгенівна, д‑р техн. наук, професор кафедри автоматики і робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Дисципліна є теоретичною основою сукупності знань, що формують біоінженерний профіль фахівця в області біомедичної інженерії. Пропонуються для вивчення закони управління в технічних системах. Основний акцент робиться на вивченні і дослідженні процесів, що відбуваються в біотехнічних системах. Розглядаються основи взаємодії фізичних полів з біооб'єктами; принципи формування інформаційного поля біологічного об'єкта; енергетичні характеристики перехідних процесів в біологічних об'єктах при перетворенні інформаційного ресурсу; питання вибору параметрів для розробки пристроїв експрес-діагностики та коригування фізіологічного стану тварин і рослин за результатами застосування електрофізичних факторів впливу.
П23

Категорія: БМІ