Адміністративного менеджменту та ЗЕД

Область Курси відмічена як "Адміністративного менеджменту та ЗЕД"

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автори: Остапчук Анатолій Дмитрович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Тюріна Альона Анатоліївна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Дисципліна формує економічне мислення у спеціалістів бізнесового профілю, підприємницький підхід до господарської діяльності. Вивчення її сприяє розумінню студентами основ підприємництва та агробізнесу на рівні підприємства, фірми, окремих господарських суб'єктів. Курс створено для бакалаврів НУБіП України та міжкафедральних навчальних лабораторій НУБіП України в м. Бобровиця.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2020

Автори: Ковтун Олена Анатоліївна -доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Гречанюк Людмила Миколаївна - старший викладач кафедри адміністративного менеджмету та ЗЕД.
Анотація:
Курс “Кількісні методи прийняття рішень” є необхідним при забезпеченні підготовки магістрів-менеджерів для отримання навичок уміння формулювати задачі управлінського та маркетингового дослідження, знання характеру джерел вихідної та маркетингової інформації.

NN17~5lek~prez~zav

Категорія: Бакалаври

Набуття знань та практичних вмінь щодо використання методів соціальних емпіричних досліджень у фаховій підготовці майбутніх бакалаврів, яка передбачає не тільки засвоювання теоретичного матеріалу щодо методів збору соціологічної емпіричної інформації, її обробки та інтерпретаці, але й отримання навичок, які дозволять їм розробляти та приймати управлінські рішення для вирішення проблем, пов’язаних із їх майбутньою практичною діяльністю.

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Ковтун Олена Анатоліївна – доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Чорненька Людмила Миколаївна – доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Мета викладання дисципліни – надання знань про методи оцінювання параметрів ризиків, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами. Задачі викладання дисципліни – вивчення прогнозних ризик-моделей, набуття вмінь використання їх у практиці управління економічними процесами.

NN16~0lek

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Файчук Олександр Михайлович, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

Annotation: The discipline "Basics of Scientific Research" develops students' knowledge and skills to analyze and synthesize information from various sources and search for them to establish causal links between social events and phenomena. Also it explains how to formulate the purpose, objectives of the study, have the skills to collect primary material, follow the research procedure; present the results of their own research orally / in writing to specialists and non-specialists, operate with categories, concepts and facts during the methodological substantiation of research programs and projects, procedures and techniques. Moreover, the discipline «Basics of Scientific Research» teaches to analyze the results of scientific research; to form conclusions and proposals; draw up the results of research in the form of scientific theses, reports, and articles.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Файчук Олександр Михайлович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.
Світова економіка і торгівля

NN20`mod1

Категорія: Марк
Спеціальність: 075 Маркетинг, 071 Облік і оподаткування
ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори:
Діброва Лариса Василівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД
Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД
Категорія: Марк
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Краєвський Володимир Миколайович - доктор економічних наук, професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.
Анотація: Дисципліна "Бізнес-аналіз" спрямована на формування професійних практичних компетенцій щодо використання концептуальних засад бізнес-аналізу, застосування технологій моделювання бізнес-процесів з метою прийняття виважених управлінських рішень.
П23
Категорія: Мен
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4. Форма контролю: Залік.
Автор: Дергач Анна Вадимівна – канд. з держ. упр., ст. викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Проходження студентами 3 курсу спеціальності «Менеджмент» виробничої практики на підприємствах є основною складовою навчального процесу і здійснюється для закріплення набутих теоретичних знань та набуття практичних навичок та вмінь необхідних для роботи менеджера в умовах конкретного підприємства. Курс виробничої практики розроблено із врахуванням основних вимог до змісту проходження практики і орієнтований на підготовку спеціалістів для підприємств різних юридично-правових форм власності та економічних видів діяльності.
Категорія: Мен

Метою дисципліни «Вступ до фаху» є отримання студентами знань, які необхідні для формування чіткого розуміння професії менеджер у сучасній організації та виконання службових обов'язків майбутніми фахівцями. Основні завдання вивчення дисципліни «Вступ до фаху»: - сформувати у студентів сучасне мислення та комплекс спеціальних знань у галузі менеджменту в економічних системах; - сформувати у студентів чітке уявлення про обрану спеціальність; - висвітлити характерні особливості, основні складові, принципи та методи підготовки фахівців з менеджменту; - сформувати основі професійні навички з управління; - надати студентам знання щодо найкращих практик управління підприємствами в Україні та світі

Категорія: Мен
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Костюк Ольга Дмитрівна - к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Міщенко Іван Анатолійович - к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Програма курсу вивчає: базові правила ділового спілкування, вимоги до ведення ділової бесіди, різновиди візитів та їх протокол, етикетну атрибутику, організацію, проведення та поведінку на прийомах, основи крос-культурного менеджменту.
Категорія: Мен

Головною метою навчальної дисципліни «Економіка світового сільського господарства» є підготовка фахівців «нової генерації», які були б здатні орієнтуватись в актуальних проблемах глобальної продовольчої системи.

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3,5
Автори: Міщенко Іван Анатолійович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Завданнями дисципліни є: сформувати знання у студентів про головні закономірності розвитку сільського господарства; навчити студентів аналізувати сучасний стан та оцінювати майбутні тенденції розвитку галузі у глобальному масштабі, визначати рівень розвитку економіки сільського господарства окремих держав, використовувати методи та зарубіжний досвід для вирішення проблем економіки сільського господарства України.


Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань у сфері зовнішньоекономічної діяльності; набуття навичок щодо забезпечення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Діброва Лариса Василівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності


Категорія: Мен

Дисципліна «Зовнішньоекономічна комерційна діяльність» дає можливість сформувати теоретичні знання і виробити практичні уміння оволодіння методичними аспектами практичного застосування планування, організації та проведення зовнішньоекономічної комерційної діяльності, оцінювання та обґрунтування її результативності і набуття навичок щодо застосування сучасних підходів до управління зовнішньоекономічною діяльністю, які базуються на обґрунтуванні кожної операції, оцінці ефекту й ефективності їх здійснення. Вивчення навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна комерційна діяльність» сприятиме підвищенню рівня підготовки фахівців, розширенню обізнаності за рахунок отримання нових знань, виробленню навичок, необхідних для майбутньої практичної діяльності в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Метою вивчення дисципліни є отримання студентами знань об’єктивних закономірностей, реальних процесів та специфічних особливостей організації і техніки проведення зовнішньоекономічних комерційних операцій, а також навичок їх практичного застосування. Основними завданнями дисципліни є вивчення теоретичних положень зовнішньоекономічної комерційної діяльності; обґрунтування класифікації, змісту та специфіки проведення зовнішньоекономічних комерційних операцій; опрацювання структури та змісту зовнішньоторгового контракту; вивчення обов’язків контрагентів та послідовність їхніх дій при укладанні міжнародних комерційних угод з урахуванням міжнародних правил та норм; ознайомлення студентів з особливостями міжнародних комерційних розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; опрацювання студентами методів техніко-економічного обґрунтування зовнішньоекономічних операцій та визначення особливостей щодо кожного виду.

Категорія: Мен

Вивчення дисципліни дозволить студентам усвідомити специфіку маркетингу ЗЕД, здобути теоретичні знання та практичні навички з формування комплексу маркетингу ЗЕД, оцінки доцільності та способів виходу на зовнішні ринки

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент ЗЕД). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Голомша Наталія Євгенівна - к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Дисципліна „Маркетинг ЗЕД” передбачає формування у студентів чіткого уявлення про необхідність і можливість використання маркетингу в зовнішньо­еко­но­мічній діяльності, оволодіння студентами принципів, завдань, функцій та особливостей маркетингу в ЗЕД, набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо формування маркетингової товарної, цінової політики, політики розподілу та стимулювання на зарубіжних ринках.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2022

Тематичний зміст курсу дає можливість систематично отримати знання про розуміння сутності та видів маркетингу зовнішньоекономічної діяльності. Основною метою дисципліни є отримання студентами знань про зовнішньоекономічну маркетингову діяльність, реальні процеси та специфічні особливості маркетингу зовнішньоекономічних операцій, а також навичок їх практичного застосування.

Категорія: Мен

Формування системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації проблем прийняття рішень; надбання навичок формалізації та кількісного обґрунтовування рішень для наступного використання отриманих знань у науково-дослідній, організаційній та проектній роботі; знайомство студентів з перспективами розвитку сучасних інформаційних технологій у галузі систем підтримки прийняття рішень, їх застосування для вирішення управлінських та економічних задач; подальше становлення і вдосконалення інформаційної та програмної культури майбутніх фахівців; підготовка фахівців до професійної діяльності з питань управління на сучасних підприємствах шляхом формування у фахівців цілісного погляду та концептуальних уявлень про найбільш важливі управлінські процеси, до числа яких відноситься розробка та реалізація управлінського рішення. Мета начальної дисципліни: сформувати у студентів потрібний рівень професіоналізму діяльності у сфері управління, оволодіння технологію прийняття ефективних управлінських рішень в обсязі класифікаційних вимог до фахівця з урахуванням кількісних та якісних методів.

Категорія: Мен