Адміністративного менеджменту та ЗЕД

Courses tagged with "Адміністративного менеджменту та ЗЕД"

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). 

ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.

Форма контролю: Залік.

Автор: Дергач Анна Вадимівна – старший викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту, к.держ.упр.

Анотація: Проходження студентами 3 курсу спеціальності «Менеджмент» (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами) виробничої практики на підприємствах є основною складовою навчального процесу і здійснюється для закріплення набутих теоретичних знань та набуття практичних навичок та вмінь необхідних для роботи менеджера в умовах конкретного підприємства. Курс виробничої практики розроблено із врахуванням основних вимог до змісту проходження практики і орієнтован на підготовку спеціалістів для підприємств різних юридично-правових форм власності та економічних видів діяльності.

Набуття знань та практичних вмінь щодо використання методів соціальних емпіричних досліджень у фаховій підготовці майбутніх бакалаврів, яка передбачає не тільки засвоювання теоретичного матеріалу щодо методів збору соціологічної емпіричної інформації, її обробки та інтерпретаці, але й отримання навичок, які дозволять їм розробляти та приймати управлінські рішення для вирішення проблем, пов’язаних із їх майбутньою практичною діяльністю.

Автори: Ковтун Олена Анатоліївна -доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Гречанюк Людмила Миколаївна - старший викладач кафедри адміністративного менеджмету та ЗЕД.
Анотація:
Курс “Кількісні методи прийняття рішень” є необхідним при забезпеченні підготовки магістрів-менеджерів для отримання навичок уміння формулювати задачі управлінського та маркетингового дослідження, знання характеру джерел вихідної та маркетингової інформації.

NN17~5lek~prez~zav

Спеціальність: 073 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: 5

Період викладання: 6 семестр

 

Викладач: к.ек.н., доц. Сидоренко С.В.

 

Міжнародна логістика - це новітній науково-практичний напрямок, який динамічно розвивається нині в світі та Україні. Знання та практичні навички з міжнародної логістики потрібні нині фахівцям з міжнародних економічних відносин, зовнішньо-економічної діяльності, міжнародним менеджерам, менеджерам українських та іноземних корпорацій, підприємств тощо.

 Мета: Формування системи теоретичних знань щодо узагальнених правил та зобов’язань, встановлених державами на договірній основі; норм і принципів, що регулюють їх відносини у сфері логістичного співробітництва, а також отримання прикладних вмінь з використання основних міжнародних логістичних процедур та правил

Завдання курсу: на основі теоретичних положень сформувати правильне уявлення про сучасні форми міжнародної логістичної діяльності та особливості виконання норм логістичного регулювання в міжнародній ринковій діяльності підприємств.

blank20

Спеціальність: •073 Менеджмент (Менеджмент); •075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори: Ковтун Олена Анатоліївна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Гречанюк Людмила Миколаївна - старший викладач кафедри адміністративного менеджмету та ЗЕД.

NN16~6prez~3zav

 

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Файчук Олександр Михайлович, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

Annotation: The discipline "Basics of Scientific Research" develops students' knowledge and skills to analyze and synthesize information from various sources and search for them to establish causal links between social events and phenomena. Also it explains how to formulate the purpose, objectives of the study, have the skills to collect primary material, follow the research procedure; present the results of their own research orally / in writing to specialists and non-specialists, operate with categories, concepts and facts during the methodological substantiation of research programs and projects, procedures and techniques. Moreover, the discipline «Basics of Scientific Research» teaches to analyze the results of scientific research; to form conclusions and proposals; draw up the results of research in the form of scientific theses, reports, and articles.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Файчук Олександр Михайлович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

NN20`mod1

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Діброва Лариса Василівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.

Category: Марк

Вивчення дисципліни дозволить студентам усвідомити специфіку маркетингу ЗЕД, здобути теоретичні знання та практичні навички з формування комплексу маркетингу ЗЕД, оцінки доцільності та способів виходу на зовнішні ринки

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент ЗЕД).

ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.

Автори: Голомша Наталія Євгенівна - к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.

Дисципліна „Маркетинг в ЗЕД” передбачає формування у студентів чіткого уявлення про необхідність і можливість використання маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності, оволодіння студентами принципів, завдань, функцій та особливостей маркетингу в ЗЕД, набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо формування маркетингової товарної, цінової політики, політики розподілу та стимулювання на зарубіжних ринках.

Category: Мен

Завданням дисципліни є опанування матеріалів зі створення та функціонування ефективної системи фінансово-економічної безпеки як однією із найважливіших умов забезпечення стабільного розвитку національної економічної системи, створення належних умов для ефективного функціонування суб’єктів економічних відносин на всіх рівнях та формування позитивних соціально-економічних умов для населення.

Category: Мен

Програма курсу вивчає: базові правила ділового спілкування, вимоги до ведення ділової бесіди, різновиди візитів та їх протокол, етикетну атрибутику, організацію, проведення та поведінку на прийомах, ділових, зустрічах, основи крос-культурного менеджменту.

Category: Мен

Програма курсу вивчає: базові правила ділового спілкування, вимоги до ведення ділової бесіди, різновиди візитів та їх протокол, етикетну атрибутику, організацію, проведення та поведінку на прийомах, основи крос-культурного менеджменту

Category: Мен

Головною метою навчальної дисципліни «Економіка світового сільського господарства» є підготовка фахівців «нової генерації», які були б здатні орієнтуватись в актуальних проблемах глобальної продовольчої системи.

Category: Мен

Метою дисципліни «Вступ до фаху» є отримання студентами знань, які необхідні для формування чіткого розуміння професії менеджер у сучасній організації та виконання службових обов'язків майбутніми фахівцями. Основні завдання вивчення дисципліни «Вступ до фаху»: - сформувати у студентів сучасне мислення та комплекс спеціальних знань у галузі менеджменту в економічних системах; - сформувати у студентів чітке уявлення про обрану спеціальність; - висвітлити характерні особливості, основні складові, принципи та методи підготовки фахівців з менеджменту; - сформувати основі професійні навички з управління; - надати студентам знання щодо найкращих практик управління підприємствами в Україні та світі

Category: Мен

Формування системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації проблем прийняття рішень; надбання навичок формалізації та кількісного обґрунтовування рішень для наступного використання отриманих знань у науково-дослідній, організаційній та проектній роботі; знайомство студентів з перспективами розвитку сучасних інформаційних технологій у галузі систем підтримки прийняття рішень, їх застосування для вирішення управлінських та економічних задач; подальше становлення і вдосконалення інформаційної та програмної культури майбутніх фахівців; підготовка фахівців до професійної діяльності з питань управління на сучасних підприємствах шляхом формування у фахівців цілісного погляду та концептуальних уявлень про найбільш важливі управлінські процеси, до числа яких відноситься розробка та реалізація управлінського рішення. Мета начальної дисципліни: сформувати у студентів потрібний рівень професіоналізму діяльності у сфері управління, оволодіння технологію прийняття ефективних управлінських рішень в обсязі класифікаційних вимог до фахівця з урахуванням кількісних та якісних методів.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS3.
Автор: Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД

Анотація:  формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань у сфері зовнішньоекономічної діяльності; набуття навичок щодо забезпечення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності

Category: Мен

Specialty: Management.

Level of higher education: first (bachelor). Semester: 3, 5. ECTS: 4.

Author: Lutsiak Vitalii Vasylovich - professor of the department of administrative management and foreign economic activity.

Abstract: given course "Business Analysis in Excel" considers modern approaches to data analysis of enterprises with Microsoft Office Excel application, which allows: start the process of analysis and predict changes in the state of the enterprise using built-in functions, optimize the process of processing and obtaining of necessary information, export data for analysis and import of received results for decision-making by the relevant services and departments of the enterprise.

Category: Мен