Адміністративного менеджменту та ЗЕД

Courses tagged with "Адміністративного менеджменту та ЗЕД"

Набуття знань та практичних вмінь щодо використання методів соціальних емпіричних досліджень у фаховій підготовці майбутніх бакалаврів, яка передбачає не тільки засвоювання теоретичного матеріалу щодо методів збору соціологічної емпіричної інформації, її обробки та інтерпретаці, але й отримання навичок, які дозволять їм розробляти та приймати управлінські рішення для вирішення проблем, пов’язаних із їх майбутньою практичною діяльністю.

Автори: Ковтун Олена Анатоліївна -доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Гречанюк Людмила Миколаївна - старший викладач кафедри адміністративного менеджмету та ЗЕД.
Анотація:
Курс “Кількісні методи прийняття рішень” є необхідним при забезпеченні підготовки магістрів-менеджерів для отримання навичок уміння формулювати задачі управлінського та маркетингового дослідження, знання характеру джерел вихідної та маркетингової інформації.

NN17~5lek~prez~zav

Спеціальність: 073 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: 5

Період викладання: 6 семестр

 

Викладач: к.ек.н., доц. Сидоренко С.В.

 

Міжнародна логістика - це новітній науково-практичний напрямок, який динамічно розвивається нині в світі та Україні. Знання та практичні навички з міжнародної логістики потрібні нині фахівцям з міжнародних економічних відносин, зовнішньо-економічної діяльності, міжнародним менеджерам, менеджерам українських та іноземних корпорацій, підприємств тощо.

 Мета: Формування системи теоретичних знань щодо узагальнених правил та зобов’язань, встановлених державами на договірній основі; норм і принципів, що регулюють їх відносини у сфері логістичного співробітництва, а також отримання прикладних вмінь з використання основних міжнародних логістичних процедур та правил

Завдання курсу: на основі теоретичних положень сформувати правильне уявлення про сучасні форми міжнародної логістичної діяльності та особливості виконання норм логістичного регулювання в міжнародній ринковій діяльності підприємств.

blank20

Спеціальність: •073 Менеджмент (Менеджмент); •075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори: Ковтун Олена Анатоліївна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Гречанюк Людмила Миколаївна - старший викладач кафедри адміністративного менеджмету та ЗЕД.

NN16~6prez~3zav

 

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Файчук Олександр Михайлович, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

Annotation: The discipline "Basics of Scientific Research" develops students' knowledge and skills to analyze and synthesize information from various sources and search for them to establish causal links between social events and phenomena. Also it explains how to formulate the purpose, objectives of the study, have the skills to collect primary material, follow the research procedure; present the results of their own research orally / in writing to specialists and non-specialists, operate with categories, concepts and facts during the methodological substantiation of research programs and projects, procedures and techniques. Moreover, the discipline «Basics of Scientific Research» teaches to analyze the results of scientific research; to form conclusions and proposals; draw up the results of research in the form of scientific theses, reports, and articles.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Файчук Олександр Михайлович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

NN20`mod1

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Діброва Лариса Василівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.

Category: Марк

Головною метою навчальної дисципліни «Економіка світового сільського господарства» є підготовка фахівців «нової генерації», які були б здатні орієнтуватись в актуальних проблемах глобальної продовольчої системи.

Category: Мен

Метою дисципліни «Вступ до фаху» є отримання студентами знань, які необхідні для формування чіткого розуміння професії менеджер у сучасній організації та виконання службових обов'язків майбутніми фахівцями. Основні завдання вивчення дисципліни «Вступ до фаху»: - сформувати у студентів сучасне мислення та комплекс спеціальних знань у галузі менеджменту в економічних системах; - сформувати у студентів чітке уявлення про обрану спеціальність; - висвітлити характерні особливості, основні складові, принципи та методи підготовки фахівців з менеджменту; - сформувати основі професійні навички з управління; - надати студентам знання щодо найкращих практик управління підприємствами в Україні та світі

Category: Мен

Формування системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації проблем прийняття рішень; надбання навичок формалізації та кількісного обґрунтовування рішень для наступного використання отриманих знань у науково-дослідній, організаційній та проектній роботі; знайомство студентів з перспективами розвитку сучасних інформаційних технологій у галузі систем підтримки прийняття рішень, їх застосування для вирішення управлінських та економічних задач; подальше становлення і вдосконалення інформаційної та програмної культури майбутніх фахівців; підготовка фахівців до професійної діяльності з питань управління на сучасних підприємствах шляхом формування у фахівців цілісного погляду та концептуальних уявлень про найбільш важливі управлінські процеси, до числа яких відноситься розробка та реалізація управлінського рішення. Мета начальної дисципліни: сформувати у студентів потрібний рівень професіоналізму діяльності у сфері управління, оволодіння технологію прийняття ефективних управлінських рішень в обсязі класифікаційних вимог до фахівця з урахуванням кількісних та якісних методів.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS3.
Автор: Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД

Анотація:  формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань у сфері зовнішньоекономічної діяльності; набуття навичок щодо забезпечення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності

Category: Мен

The discipline "Business Analysis in Excel" is taught to full-time students of the "Bachelor" educational degree educational and professional program of the specialty 073 "Management". While teaching it is used modern approaches to data analysis of enterprises with Microsoft Office Excel application, which allows: start the process of analysis and predict changes in the state of the enterprise using built-in functions, optimize the process of processing and obtaining of necessary information, export data for analysis and import of obtained results for decision-making by the relevant services and departments of the enterprise.

Category: Мен

Вивчається сутність і основні концептуальні напрямки бізнес-аналізу. Досліджуються завдання, методи і інструменти бізнес-аналізу, що застосовуються в практиці управління комерційними організаціями в умовах нестійкого стану економічного середовища. Розглядаються основні методичні положення бізнес-аналізу, вивчаються характеристики стратегічного ринкового управління, заснованого на аналізі в режимі поточного часу, наведена специфіка побудови робочих моделей в стратегічному і оперативно-тактичному управлінні компаніями.

Category: Мен

Дисципліна «Зовнішньоекономічна комерційна діяльність» дає можливість сформувати теоретичні знання і виробити практичні уміння оволодіння методичними аспектами практичного застосування планування, організації та проведення зовнішньоекономічної комерційної діяльності, оцінювання та обґрунтування її результативності і набуття навичок щодо застосування сучасних підходів до управління зовнішньоекономічною діяльністю, які базуються на обґрунтуванні кожної операції, оцінці ефекту й ефективності їх здійснення. Вивчення навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна комерційна діяльність» сприятиме підвищенню рівня підготовки фахівців, розширенню обізнаності за рахунок отримання нових знань, виробленню навичок, необхідних для майбутньої практичної діяльності в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Метою вивчення дисципліни є отримання студентами знань об’єктивних закономірностей, реальних процесів та специфічних особливостей організації і техніки проведення зовнішньоекономічних комерційних операцій, а також навичок їх практичного застосування. Основними завданнями дисципліни є вивчення теоретичних положень зовнішньоекономічної комерційної діяльності; обґрунтування класифікації, змісту та специфіки проведення зовнішньоекономічних комерційних операцій; опрацювання структури та змісту зовнішньоторгового контракту; вивчення обов’язків контрагентів та послідовність їхніх дій при укладанні міжнародних комерційних угод з урахуванням міжнародних правил та норм; ознайомлення студентів з особливостями міжнародних комерційних розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; опрацювання студентами методів техніко-економічного обґрунтування зовнішньоекономічних операцій та визначення особливостей щодо кожного виду.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент ЗЕД).
 ОС: Бакалавр.  Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Голомша Ольга Ярославівна - старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Метою викладання дисципліни "Міжнародні організації" є здобуття студентами знань щодо історії та конкретних умов виникнення міжнародних організацій; методів, інструментів, структури та видів їхньої діяльності; особливостей та перспектив участі України в міжнародних інститутах, а також набуття навичок практичного використання здобутих теоретичних знань.

Category: Мен

Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності. Тематичний зміст курсу дає можливість систематично отримати знання про розуміння сутності та видів маркетингу зовнішньоекономічної діяльності. Основною метою дисципліни є отримання студентами знань про зовнішньоекономічну маркетингову діяльність, реальні процеси та специфічні особливості маркетингу зовнішньоекономічних операцій, а також навичок їх практичного застосування.

Category: Мен

The purpose of studying the discipline "International economic integration. European integration "is to provide students with modern knowledge of international integration processes and European integration, which allow to form a new model managers who will be able to make the right decisions in the context of European integration of Ukraine into the European Union. The tasks of the discipline are: to teach students to determine the economic effects of international economic integration, to familiarize them with the stages of formation and development of the European Union, to provide in-depth knowledge on the peculiarities of the implementation of the Common Agricultural Policy of the EU and to teach students to identify the threats and opportunities from the process of integration of the Ukrainian economy into the EU.

Category: Мен

International Economic Relations. The purpose of teaching discipline is to form a system of specialist knowledge of the future managers on the problems and prospects of the development of international economic relations for fundamental and special education and practical activity in the specialty. The result of studying the discipline is: the formation of a holistic view of the processes that characterize the international level of interaction of national economies; mastering the latest approaches to assess the evolutionary nature of the IEC system development; mastering the culture of modern economic thinking.

Category: Мен