Банківської справи та страхування

Область Курси відмічена як "Банківської справи та страхування"

Спеціальність: •051 Економіка; •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 4. ECTS: 4.
Автори: Аврамчук Лідія Андріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри банківської справи та страхування; Файчук Ольга Валеріївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи та страхування; Жарікова Олена Борисівна - кандидат економічних наук, доцент.
Анотація: Основні питання теорії й практики функціонування механізму грошей і валюти, грошового і валютного ринків, грошової і валютної систем, кредиту і фінансових посередників.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 6. ЄКТС: 2; 4.
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри банківської справи і страхування.
Анотація: У курсі розглядаються питання теоретичних основ страхування в суспільстві та складові страхового процесу в суспільній діяльності.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Опальчук Руслана Миколаївна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи та страхування.

П16

Категорія: ФіК

Спеціальністіь: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Бронін Олег Володимирович - доцент кафедри банківської справи і страхування.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Жарікова Олена Борисівна - доцент кафедри банківської справи та страхування; Аврамчук Лідія Андріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Худолій Любов Михайлівна - доктор економічних наук, професор, авідувач кафедри банківської справи і страхування; Файчук Ольга Валеріївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи і страхування.
Анотація: Значення дисципліни полягає в тому, що вона формує магістра як такого, що вміє здійснювати глибокий фінансово-економічний аналіз і прогнозувати розвиток економічних систем на перспективу. Дисципліна дає цілісне уявлення щодо процесу наукових досліджень у будь-якій галузі людської діяльності, в т.ч. у фінансово-економічній; вчить правильному застосуванню певних методів та методичних підходів для отримання нових знань; дозволяє  набути навички проведення наукового дослідження, грамотного формулювання наукових висновків, впровадження наукових результатів у бізнес і науку з метою розвитку фінансових відносин і отримання високих фінансово-економічних результатів.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Костюк Вікторія Анатоліївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

НП16

Категорія: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Опальчук (Мамчур) Руслана Миколаївна - доцент кафедри банківської справи та страхування; Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри банківської справи і страхування.
Анотація: У курсі розглядаються питання щодо опрацювання управлінських рішень з пріоритетних (вузлових) питань діяльності страхових компаній.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит), •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Муравський Олексій Андрійович -  к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування.
Анотація: 
З появою Інтернету світ почав стрімко змінюватися, до того ж темп змін постійно зростає. Децентралізація в інформаційних системах стала не просто черговою віхою технологічної еволюції, як це було у випадку з появою рідинно-кристалічних моніторів і відмовою людей від звичних моніторів з електронно-променевою трубкою, вона пропонує кардинально новий підхід, який здатний змінити принципи людської взаємодії. Це особливо помітно, коли йдеться про політичний устрій чи забезпечення довіри до банківської системи, платіжної системи, систем організації фінансів. Устрій традиційних облікових систем не дозволяє користувачам бути впевненими у цілісності та достовірності отриманих даних – усе, що залишається, це довіряти. До появи Bitcoin всі фінансові системи були закритими і захищалися «традиційними» методами: за допомогою фаєрволів, систем контролю доступу тощо. Поява Bitcoin показала, що фінансова система може не тільки існувати без єдиного центру прийняття рішень, але також бути прозорою для всіх та дозволяти проводити її аудит, при цьому забезпечуючи приватність платежів користувачів та гарантуючи за допомогою математики надійну роботу за заданими правилами. Вміння користуватися цими фінансовими технологіями є піонерними навичками для фінансистів, а враховуючи, що студенти неекономічних спеціальностей мають менше базових знань, вмінь та компетенцій у сфері фінансових відносин, для них посилюється актуальність засвоєння курсу «Все про блокчейн, біткоїна та криптовалюти». У швидкозмінному світі у виграші будуть ті спеціалісти і громадяни, які швидше за інших навчаться користуватися новітніми фінансовими технологіями і інструментами.

Категорія: Спільні курси

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Худолій Любов Михайлівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи і страхування, Жарікова Олена Борисівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи і страхування
Анотація:  Дисципліна забезпечує теоретичну підготовку та набуття практичних навичок у здійсненні організації роботи центрального банку, реалізації монетарної політики держави, методи рефінансування комерційних банків, кредитування комерційних банків під забезпечення державними цінними паперами, реєстрація та ліцензування комерційних банків,  установлення НБУ економічних нормативів, що регламентують діяльність комерційних банків.


Категорія: Аспіранти

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Опальчук (Мамчур) Руслана Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи та страхування
Анотація:  Дисципліна «Управління страховими ризиками» передбачає оволодіння професійними знаннями щодо проведення досліджень природи і видів ризиків, практичне застосування інструментарію з оцінки рівня ризику та прийняття ефективних рішень щодо страхування ризиків. В результаті вивчення дисципліни «Управління страховими ризиками» аспіранти набудуть теоретичні знання та практичні навички щодо виявлення та дослідження ступеню впливу ризиків на людину, підприємницьку діяльність, навколишнє середовище та суспільство; щодо алгоритму управління ризиками; визначення потреб суб’єктів ринку у розподілі ризиків та можливостей їх задоволення різними страховими продуктами, формування та реалізації цінової політики при переданні ризиків.

Категорія: Аспіранти
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Худолій Любов Михайлівна - доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи і страхування, Костюк Вікторія Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри банківської справи і страхування
Анотація: Дисципліна передбачає набуття вмінь застосовувати отримані в процесі навчання теоретичні знання з аналізу кон’юнктури фінансових ринків; набуття досвіду управління у сфері регулювання діяльності фінансових інститутів.
Категорія: Аспіранти

Вибіркова дисципліна. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Викладачі: Муравський Олексій Андрійович - канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи та страхування; Аврамчук Лідія Андріївна - канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи та страхування.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Інтернет-банкінг для бізнесу» є оволодіння студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо сучасного стану, особливостей процесу створення й напрямки розвитку інтернет-банкінгу, функціонування і використання інноваційних форм інтернет-банкінгу, оскільки в умовах діджиталізації дистанційний банкінг став невід’ємною складовою ведення бізнесу в будь якій сфері.
П23

Категорія: Бакалаври

Вибіркова дисципліна загальноуніверситетського рівня
ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.


Категорія: Бакалаври

Вибіркова дисципліна.
ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Мрачковська Надія Костянтинівна - доцент кафедри фінансів; Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: В дисципліні розглядаються питання оподаткування підприємств за галузевою структурою. Вивчення курсу дає можливість студентам набути знання щодо особливостей податкового законодавства з питань справляння податків і зборів з підприємств різних галузей економіки та фізичних осіб, а також виконувати розрахунки податкових зобов’язань та оформляти податкову звітність.

Категорія: Магістри
Рік останньої атестації: 2017