Спеціальність: Всі. ОС: PhD. Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автор: Діброва А.Д. - доктор економічних наук, професор кафедри глобальної економіки.
П21

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Давиденко Надія Миколаївна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів; Олійник Лариса Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Анотація:  Дисципліна забезпечує теоретичну підготовку та набуття практичних навичок проведення експрес-діагностики стану підприємства, складання прогнозу перспектив виникнення та розвитку кризових ситуацій підприємства на підставі експрес-аналізу, визначення основних напрямів запобігання, подолання та мінімізації наслідків кризових явищ на підприємстві, розробки стратегії розвитку підприємства

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Давиденко Надія Миколаївна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів; Мрачковська Надія Костянтинівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Анотація:  Дисципліна зорієнтована на вивчення глобальних проблем управління фінансами, валютних систем, світового фінансового ринку, глобалізації світового фінансового середовища, механізмі функціонування та регулювання міжнародних фінансів, оподаткуванні в системі міжнародних відносин, міжнародних розрахунках та балансах міжнародних розрахунків, фінансах транснаціональних корпорацій.


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Савчук Василь Кирилович - доктор економічних наук, професор кафедри статистики та економічного аналізу
Анотація:  Економетричне моделювання – основний специфічний метод науки, що застосовується для аналізу та синтезу процесу управління. Це особливий пізнавальний спосіб, коли суб’єкт дослідження замість безпосереднього досліджуваного об’єкта пізнання обирає чи створює подібний до нього допоміжний об’єкт. Створення й застосування тріади «модель – алгоритм – програма» неможливе без опори на різноманітні методи і підходи якісного (вербального) аналізу як лінійних, так і нелінійних економічних моделей, сучасних мов програмування. Воно дає нові додаткові імпульси й стимули для розвитку економічної науки та її практичного використання.

Спеціальність: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор:  Ільчук Микола Максимович - зав.кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, д.е.н., професор

Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, к.е.н.
Анотація:  

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Лемішко О.О. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, Біляк Ю.В. -  к.е.н., доцент кафедри фінансів

Анотація:  

Дисципліна забезпечує теоретичну підготовку та набуття практичних навичок здійснення аналізу тенденцій розвитку корпоративного сектору України, розробки фінансової стратегії корпорації, застосовування методів оцінки вартості корпорації, використання методів нарахування грошових дивідендів, стратегічного та оперативного фінансового контролінгу, проведення моніторингу фінансового стану корпорації, побудови оптимального фінансового портфелю для корпорації, застосування сучасних методів економетрії корпоративних фінансів

Спеціальність: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Єрмаков Олександр Юхимович - доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку
Анотація:  

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Бардаш Сергій Володимирович, д.е.н., професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Навчальна дисципліна «Методологія і праксеологія контролю господарської діяльності» є сучасною науковою дисципліною, вивчення якої спрямовано на набуття та засвоєння здобувачами ступеня вищої освіти «доктор філософії» теоретичних знань, формування наукового світогляду та економічного мислення про теорії, концепції, методологію, праксеологію контролю господарської діяльності, закономірності та тенденції його розвитку, оцінювання його ефективності як виду практичної діяльності, а також вмінь їх застосовувати у власних наукових дослідженнях для розв’язання як наукових проблем, так і проблем практичного характеру.
П21

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Гуцаленко Любов Василівна, д-р екон. наук, професор кафедри обліку та оподаткування; Гуренко Тамара Олексіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація:

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Калюга Євгенія Василівна  -  завідувач кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор, Ганяйло Оксана Миколаївна -  к.е.н, доцент.
Анотація:  У курсі розкриваються теоретичні та практичні аспекти впливу облікових концепцій на систему оподаткування

Спеціальність:051 Економіка. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Ільчук Микола Максимович - завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України; Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, кандидат економічних наук; Збарська Анна Василівна - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, кандидат економічних наук.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: проф. Солодкий М.О., доц. Яворська В.О..
Анотація:  Дисципліна "Ринок капіталу та організовані товарні ринки" передбачає формування загальних і фахових компетентностей у здобувачів  третього освітньо-наукового рівня ОНП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з біржової діяльності, включаючи ринок фінансових і товарних активів. Дисципліна забезпечує здатність працювати автономно, приймати обгрунтовані рішення та генерувати нові ідеї, а також надає можливість опанувати основні концепції, розуміння теоретичних і практичних проблем у сфері біржової діяльності. 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Калюга Євгенія Василівна - завідувач кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор
Анотація: У курсі розкриваються

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Гуцаленко Любов Василівна - д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: У курсі розкриваються теорії, парадигми, концепції, закономірності та тенденції розвитку бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності.
П21

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Лазаришина Інна Дмитрівна - завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, доктор економічних наук, професор.
Анотація:  Предметом навчальної дисципліни «Теорія і методологія економічного аналізу» є теорії,  концепції, методологія та тенденції розвитку економічного аналізу як науки та практичної діяльності.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Худолій Любов Михайлівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи і страхування
Анотація:  Дисципліна «Управління страховими ризиками» передбачає оволодіння професійними знаннями щодо проведення досліджень природи і видів ризиків, практичне застосування інструментарію з оцінки рівня ризику та прийняття ефективних рішень щодо страхування ризиків. В результаті вивчення дисципліни «Управління страховими ризиками» аспіранти набудуть теоретичні знання та практичні навички щодо виявлення та дослідження ступеню впливу ризиків на людину, підприємницьку діяльність, навколишнє середовище та суспільство; щодо алгоритму управління ризиками; визначення потреб суб’єктів ринку у розподілі ризиків та можливостей їх задоволення різними страховими продуктами, формування та реалізації цінової політики при переданні ризиків.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Лабенко Олександр Миколайович - кандидат економічних наук, доцент  кафедри фінансів

Анотація:  Дисципліна забезпечує теоретичну підготовку та набуття практичних навичок управління фінансовими потоками в сфері природокористування, страхування екологічної безпеки та відповідальності; розробки і надання еколого-економічної оцінки господарським рішенням; застосовування фінансових методів, важелів, стимулів, санкцій в сфері фінансів природокористування; обґрунтування доцільності впровадження заходів щодо збереження навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр:        ЄКТС:              .
Автор: Калюга Євгенія Василівна  -  завідувач кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор
Анотація:  У курсі розкриваються 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Давиденко Надія Миколаївна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів; Мрачковська Надія Костянтинівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Анотація:  Дисципліна зорієнтована на  розуміння і напрацювання особистих наукових поглядів з окремих питань фінансових теорій, аналізі поглядів представників світових та вітчизняних фінансових теорій; дослідженні та аналізі компонентів фінансової політики держави, аналізі тенденцій розвитку бюджетної, страхової та банківської  сфери України

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Гуцаленко Любов Василівна, д-р екон. наук, професор кафедри обліку та оподаткування; Литвиненко Володимир Сергійович, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: