Екобіотехнології та біорізноманіття

Courses tagged with "Екобіотехнології та біорізноманіття"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - д-р с.-г. наук, професор кафедри кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: В дисципліні вивчаються біотехнологія культивування ізольованих клітин і тканин, калюсні та суспензійні культури, мікроклональне розмноження рослин та їх оздоровлення від вірусних інфекйцій, морфогенез та регенерація рослин в умовах in vitro (органогенез, ембріогенез, ризогенез), культура ізольованих протопласті, як основа клітинної інженерії, селекція рослин в умовах in vitro, клітинна та генетична інженерія, методи створення трансгенних рослин.


Category: Агро

Викладач - Патика Тетяна Іванівна, доктор с.-г. наук, с.н.с.
203 "Садівництво та виноградарство"; ОС "Бакалавр", 1 курс, ДФН
ІІ семестр 2020/2021 н.р. кількість кредитів 3,0
Анотація курсу: Ґрунтовно і систематизовано представлено сучасні відомості про світ мікроорганізмів, їх видове різноманіття і функції, специфічні властивості, корисні для сільського господарства з можливістю мати уявлення про перспективи динамічного розвитку   агромікробіологіі. Представляються принципи та нові інструментальні можливості, що дозволяють оцінювати і вивчати біом і метагеном мікроорганізмів в складних комплексах, в природних умовах і, отже, давати можливість розкрити певні здібності і функції, спрямованість того чи іншого процесу (саморегуляції системи «ґрунт – мікроорганізми – рослина», врівноваженості процесів синтезу і деструкції органічної речовини,  продукуванню біологічно активних речовин, доступності поживних речовин рослинам тощо).    Акцентується увага на поживних ресурсах для мікроорганізмів та принципах формування рослинно-мікробних систем. Курс с.-г. мікробіології (агромікробіології) висвітлює роль мікроорганізмів у родючості ґрунту, живленні та переробці рослин, розробляє методи використання мікроорганізмів в сільськогосподарському виробництві, охоплює ґрунтову мікробіологію, мікробіологію кормів, а також захист рослин від бактеріальних, грибних та вірусних хвороб.

Category: СВ
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Патика Тетяна Іванівна, доктор с.-г. наук, с.н.с., професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Курс "Біотехнологія" спрямований на ознайомлення з напрямком сучасної науки і техніки, основним завданням якого є використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві.

Category: СВ

Спеціальність 162 біотехнології та біоінженерія 
ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4 (7).
Автор: Лобова Оксана Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екобіотехнології та біобезпеки

Опис курсу: Поглиблений аналіз стану і тенденцій розвитку біотехнології та виробництва біотехнологічної продукції. Особливості біотехнологічного виробництва. Структура біотехнологічного виробництва і особливостей його сегментації. Аналіз особливостей державного регулювання біотехнологічного ринку і виробництва продукції біотехнологій. Вивчення актуальних проблем розвитку біотехнологічної промисловості.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія ОС: Бакалавр. ECTS: 3
Автор: Борко Ю.П., асистент, кандидат сільськогосподарських наук

Анотація:  дисципліна формує основу практичних технологічних знань, необхідних у роботі біотехнолога завдяки глибокому розумінню синтетичних процесів, що відбуваються в клітинах мікроорганізмів. Освоєння даної дисципліни дозволить поглиблено оволодіти теоретичними основами мікробного синтезу, вивчити найважливіші мікробіологічні процеси, які відбуваються в природі.


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія ОС: Бакалавр. ECTS: 4
Автор: Борко Ю.П., асистент, кандидат сільськогосподарських наук

Анотація: Дисципліна «Загальна мікробіологія і вірусологія» закладає фундамент для глибокого засвоєння студентами знань і вмінь, необхідних для їх професійної діяльності, зокрема про морфологію, ультраструктуру та генетику мікроорганізмів, особливості їх метаболізму, розмноження, поширення, участь у колообігу основних біогенних елементів у природі.

Category: БтБ

Спеціальність:  162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС: Бакалавр. Семестр:  8. ECTS: 2.

Автор: Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Анотація:  Завдання курсу «Імуногенетика» полягає в опануванні студентами базових знань сучасних положень і законів імуногенетики, формування гуморального і клітинного імунітету, його ролі в розвитку ряду патологічних процесів, а також в освоєнні методичних прийомів, підходів та прикладних розробок, що застосовуються у сучасній практиці імунбіотехнологічних досліджень. 


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Метою даного курсу є ознайомлення студентів з уявленнями про структуру і закономірності функціонування природних (водних, ґрунтових) і техногенних екосистем, про закономірності абіогенного і біогенного перенесення і трансформації пріоритетних хімічних і біологічних забруднювачів, основні групи мікроорганізмів-біодеструкторів забруднень і способах їх селекції і конструювання. В частині прикладного використання екобіотехнологій студенти одержують знання про основні групи біопрепаратів і способи їх одержання, біологічні методи для переробки відходів, знешкодження забруднень в воді, повітрі і ґрунті, методи біоремедіації природних середовищ, методи використання біопрепаратів в сільському господарстві для заміни хімічних пестицидів і добрив. Як екобіотехнологи, вони повинні мати уяву про шляхи модернізації існуючих і розробки технологічних систем можливих майбутніх виробництв, про різні варіанти реалізації біотехнологій в природних умовах, методи їх техніко-економічної і еколого-економічної оцінки.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.

Автор: Янсе Лілія Амінівна - доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН, старший науковий співробітник кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Автор: Іванова Тетяна Василівна - доцент, кандидат сільськогосподарських наук кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Актуальність:  Засвоєння основних понять з біотехнології та біоінженерії, різновидів аналізу і тактики його проведення за використанні інструментальних методів, а також основних аналітичних, метрологічних характеристик методів і методик та методології їх оцінки, теоретичних основ і практики застосування інструментальних методів аналізу із числа електрохімічних, спектроскопічних, радіометричних, хроматографічних, гібридних та комбінованих методів аналізу. Набуття навичок практичної роботи з аналізу речовин та матеріалів, засвоєння основних способів одержання інформації про хімічний склад.
Ознайомлення із сучасними інструментальними методами якісного та кількісного хімічного аналізу.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Богославець Віта Анатоліївна - асистент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Курс призначений для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" в галузі знань  162 «Біотехнології та біоінженерія»

  Для майбутніх фахівців  спеціальності «162 Біотехнології та біоінженерія» важливо знати правові, організаційні і методичні основи стандартизації, оцінки відповідності та метрології на національних, регіональних, міжнародних рівнях. Бакалаври матимуть можливість оволодіти основами  стандартизації, метрології, сертифікації й акредитації біотехнологічних виробництв .


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. ЄКТС: 2
Автор: Патика Тетяна Іванівна, доктор с.-г. наук, с.н.с.

Анотація: Курс "Основи біорізноманіття" спрямований на ознайомлення майбутніх фахівців з базовими принципами моніторингу, інвентаризації видового різноманіття і природних ресурсів. Студенти повинні володіти базовими поняттями біогеографії, еволюційної екології, враховувати різноманіття на різних рівнях організації життя: молекулярному, генетичному, клітинному, таксономічному, екологічному та інших, розумітись на закономірностях антропогенної трансформації флори і фауни, враховувати особливості розповсюдження інвазійних видів і прогнозувати їх вплив на видове багатство і стабільність природних екосистем, оцінювати можливі ризики. Теоретичний курс підкріплюється практичними розробками, які надають можливість майбутнім фахівцям оволодіти навичками збору і аналізу первинної інформації, оцінки видового багатства і різноманіття, визначення рівня домінування окремих видів у біоценозі, оцінки вікового складу організмів у популяціях, визначення індексів подібності флор та фаун


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

NN14~11rez`ZagInf

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Лобова Оксана Володимирівна - к.с.-г.н., доцент.
Анотація: Дисципліна являється складовою частиною змісту загальнопрофесійної підготовки студентів та відіграє важливу роль в формуванні професійних компетенцій майбутнього біотехнолога. Даний курс логічно пов’язаний з іншими дисциплінами (аналітична хімія, органічна хімія, біохімія, мікробіологія, молекулярна біологія, генетика мікроорганізмів, фізіологія і біохімія мікроорганізмів), необхідними для реалізації професійних функцій фахівця.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Blank17`4res`ZagInf

Category: БтБ

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: Еко

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - д-р с.-г. наук, професор кафедри кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: В дисципліні вивчаються біотехнологія культивування ізольованих клітин і тканин, калюсні та суспензійні культури, мікроклональне розмноження рослин та їх оздоровлення від вірусних інфекйцій, морфогенез та регенерація рослин в умовах in vitro (органогенез, ембріогенез, ризогенез), культура ізольованих протопласті, як основа клітинної інженерії, селекція рослин в умовах in vitro, клітинна та генетична інженерія, методи створення трансгенних рослин.

ВНП np15'10lek'5prez

Category: Еко

Cпеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1 (3).
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Екологія біологічних систем: •мікробіологія, екологія мікроорганізмів; •вірусологія екологія рослин; •екологія тварин.

Blank15~ZagInf

Category: Еко