Екобіотехнології та біорізноманіття

Область Курси відмічена як "Екобіотехнології та біорізноманіття"

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2.
Розподіл годин: Навчальна практика - 60. Кількість тижнів: 2. Підсумковий контроль: Залік.
Анотація: Метою навчальної практики є систематизація, закріплення та поглиблення практичних навичок на основі опанування теоретичного матеріалу з даної дисципліни, знайомство з будовою та використанням сучасних геодезичних приладів, вивчення практичних прийомів та методики виконання різних видів геодезичних знімань, камеральної обробки їх результатів, графічних побудов та оформлення планів, профілів і технічної документації.

Категорія: СПГ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - д-р с.-г. наук, професор кафедри кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: В дисципліні вивчаються біотехнологія культивування ізольованих клітин і тканин, калюсні та суспензійні культури, мікроклональне розмноження рослин та їх оздоровлення від вірусних інфекйцій, морфогенез та регенерація рослин в умовах in vitro (органогенез, ембріогенез, ризогенез), культура ізольованих протопласті, як основа клітинної інженерії, селекція рослин в умовах in vitro, клітинна та генетична інженерія, методи створення трансгенних рослин.


Категорія: Агро
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Кляченко Оксана Леонідівна, доктор с.-г. наук, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: В дисципліні вивчаються біотехнологія культивування ізольованих клітин і тканин, калюсні та суспензійні культури, мікроклональне розмноження рослин та їх оздоровлення від вірусних інфекйцій, морфогенез та регенерація рослин в умовах in vitro (органогенез, ембріогенез, ризогенез), культура ізольованих протопласті, як основа клітинної інженерії, селекція рослин в умовах in vitro, клітинна та генетична інженерія, методи створення трансгенних рослин.

Категорія: СВ
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології та біоінженерія). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Викладач: Лісовий Микола Михайлович, д-р с.-г. наук професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів по створенню безпечних умов при роботі з біотехнологічним матеріалом.
Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Лісовий Микола Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Дисципліна “Біоенергетичні системи в аграрному виробництві” вивчає актуальні узагальнення щодо розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем в аграрному виробництві. Серед них основні поняття щодо біоенергетичних систем в аграрному виробництві, основи виробництва і використання дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, використання біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, заготівлі соломи для енергетичного використання та виробництва енергетичних культур, компостування, вермикультури та вермикомпостування, створення біологічних препаратів для захисту рослин та ін.


Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Коломієць Юлія Василівна - д‑р с.-г. наук, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття
Анотація: метою даного курсу є ознайомлення студентів із принципами використання біологічних знань у виробництві практично цінних продуктів і набути розуміння про сучасні біотехнологічні процеси, які базуються на генетичній і клітинній інженерії. Завдання курсу: формує знання про методи клонування фрагментів ДНК, особливості будови векторів на основі прокаріот та еукаріот, створення бібліотек геномів, рестрикційних карт, одержання лікарських препаратів, одержання трансгенних рослин і тварин. В результаті вивчення дисципліни бакалавр повинен вміти на основі новітніх досягнень, використовуючи методичні рекомендації, планувати та обирати оптимальні умови для отримання рекомбінантних ДНК та трансформації генетичного матеріалу.


Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Кваско Олена Юріївна - в.о. завідувача кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Курс «Біотехнологічні методи захисту рослин» націлений на формування у студентів знань про методи біотехнології, які використовуються в створенні та розробці способів захисту рослин, застосування технології генетичної інженерії та клітинної біології з метою створення рослин, стійких до широкого спектра шкідників та стресових факторів.
Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Лобова Оксана Володимирівна - к.с.-г.н., доцент.
Анотація: Дисципліна являється складовою частиною змісту загальнопрофесійної підготовки студентів та відіграє важливу роль в формуванні професійних компетенцій майбутнього біотехнолога. Даний курс логічно пов’язаний з іншими дисциплінами (аналітична хімія, органічна хімія, біохімія, мікробіологія, молекулярна біологія, генетика мікроорганізмів, фізіологія і біохімія мікроорганізмів), необхідними для реалізації професійних функцій фахівця.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семетр: 5. ECTS: 4.
Викладач: Лобова Оксана Володимирівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Дисципліна формує основу практичних технологічних знань, необхідних у роботі біотехнолога завдяки глибокому розумінню синтетичних процесів, що відбуваються в клітинах мікроорганізмів. Освоєння даної дисципліни дозволить поглиблено оволодіти теоретичними основами мікробного синтезу, вивчити найважливіші мікробіологічні процеси, які відбуваються в природі.
Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ECTS: 2 (5).
Викладач: Кваско Олена Юріївна - канд. біол. наук, доцент, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Дисципліна «Загальна мікробіологія і вірусологія» закладає фундамент для глибокого засвоєння студентами знань і вмінь, необхідних для їх професійної діяльності, зокрема про морфологію, ультраструктуру та генетику мікроорганізмів, особливості їх метаболізму, розмноження, поширення, участь у колообігу основних біогенних елементів у природі.
Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Метою даного курсу є ознайомлення студентів з уявленнями про структуру і закономірності функціонування природних (водних, ґрунтових) і техногенних екосистем, про закономірності абіогенного і біогенного перенесення і трансформації пріоритетних хімічних і біологічних забруднювачів, основні групи мікроорганізмів-біодеструкторів забруднень і способах їх селекції і конструювання. В частині прикладного використання екобіотехнологій студенти одержують знання про основні групи біопрепаратів і способи їх одержання, біологічні методи для переробки відходів, знешкодження забруднень в воді, повітрі і ґрунті, методи біоремедіації природних середовищ, методи використання біопрепаратів в сільському господарстві для заміни хімічних пестицидів і добрив. Як екобіотехнологи, вони повинні мати уяву про шляхи модернізації існуючих і розробки технологічних систем можливих майбутніх виробництв, про різні варіанти реалізації біотехнологій в природних умовах, методи їх техніко-економічної і еколого-економічної оцінки.

Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - д‑р с.г. наук, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4 (7).
Автор: Лобова Оксана Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екобіотехнології та біобезпеки.
Анотація: Поглиблений аналіз стану і тенденцій розвитку біотехнології та виробництва біотехнологічної продукції. Особливості біотехнологічного виробництва. Структура біотехнологічного виробництва і особливостей його сегментації. Аналіз особливостей державного регулювання біотехнологічного ринку і виробництва продукції біотехнологій. Вивчення актуальних проблем розвитку біотехнологічної промисловості.

Категорія: БтБ
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 2.
Автор: Таран Оксана Петрівна, канд. біол. наук, ст. викладач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Завдання курсу «Імуногенетика» полягає в опануванні студентами базових знань сучасних положень і законів імуногенетики, формування гуморального і клітинного імунітету, його ролі в розвитку ряду патологічних процесів, а також в освоєнні методичних прийомів, підходів та прикладних розробок, що застосовуються у сучасній практиці імунбіотехнологічних досліджень.
Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Викладач: Субін Олександр Володимирович - канд. біол. наук, доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Засвоєння основних понять з біотехнології та біоінженерії, різновидів аналізу і тактики його проведення за використанні інструментальних методів, а також основних аналітичних, метрологічних характеристик методів і методик та методології їх оцінки, теоретичних основ і практики застосування інструментальних методів аналізу із числа електрохімічних, спектроскопічних, радіометричних, хроматографічних, гібридних та комбінованих методів аналізу. Набуття навичок практичної роботи з аналізу речовин та матеріалів, засвоєння основних способів одержання інформації про хімічний склад.

Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінже­нерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть харак­те­рис­тику об’єктів молекулярної біотехнології; методи рекомбінантних технологій, що викорис­товуються в генній, білковій та мета­бо­лічній інженеріях; приклади моле­ку­лярно-біотехнологічних розробок та їх застосування у народному господарстві, медицині, діагностиці та екології, методи аналітичної біотехнології та молекулярної діагностики, володітимуть основними тематичними поняттями, сучасними уявленнями по шляхи конструювання генетично модифікованих організмів; вмітимуть аналізувати та харак­те­ри­зувати шляхи конструю­вання генетично модифікованих продуцентів.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2022

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв.
Спеціальність:
162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Для майбутніх фахівців спеціальності «162 Біотехнології та біоінженерія» важливо знати правові, організаційні і методичні основи стандартизації, оцінки відповідності та метрології на національних, регіональних, міжнародних рівнях. Бакалаври матимуть можливість оволодіти основами стандартизації, метрології, сертифікації й акредитації біотехнологічних виробництв.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кваско Олена Юріївна, канд. біол. наук, доцент, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Курс "Основи біорізноманіття" спрямований на ознайомлення майбутніх фахівців з базовими принципами моніторингу, інвентаризації видового різноманіття і природних ресурсів. Студенти повинні володіти базовими поняттями біогеографії, еволюційної екології, враховувати різноманіття на різних рівнях організації життя: молекулярному, генетичному, клітинному, таксономічному, екологічному та інших, розумітись на закономірностях антропогенної трансформації флори і фауни, враховувати особливості розповсюдження інвазійних видів і прогнозувати їх вплив на видове багатство і стабільність природних екосистем, оцінювати можливі ризики. Теоретичний курс підкріплюється практичними розробками, які надають можливість майбутнім фахівцям оволодіти навичками збору і аналізу первинної інформації, оцінки видового багатства і різноманіття, визначення рівня домінування окремих видів у біоценозі, оцінки вікового складу організмів у популяціях, визначення індексів подібності флор та фаун.
НП16

Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Лобова Оксана Володимирівна - доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4+1 (навчальна практика).
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Вивчення курсу дозволить вивчити основні біотехнологічні процеси для отримання біологічно-активних сполук, оволодіти принципами і методами конструювання об’єктів біотехнології, культивування окремих штамів промислових мікроорганізмів, методи підбору біологічних агентів з метою отримання окремих продуктів, основами управління процесами культивування мікроорганізмів та контролю якості отриманого продукту, визначенням екологічної безпеки продуктів біотехнології, створених на основі генетично модифікованих мікроорганізмів.


Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2023