Екобіотехнології та біорізноманіття

Courses tagged with "Екобіотехнології та біорізноманіття"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - д-р с.-г. наук, професор кафедри кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: В дисципліні вивчаються біотехнологія культивування ізольованих клітин і тканин, калюсні та суспензійні культури, мікроклональне розмноження рослин та їх оздоровлення від вірусних інфекйцій, морфогенез та регенерація рослин в умовах in vitro (органогенез, ембріогенез, ризогенез), культура ізольованих протопласті, як основа клітинної інженерії, селекція рослин в умовах in vitro, клітинна та генетична інженерія, методи створення трансгенних рослин.


Category: Агро

Викладач - Патика Тетяна Іванівна, доктор с.-г. наук, с.н.с.
203 "Садівництво та виноградарство"; ОС "Бакалавр", 1 курс, ДФН
ІІ семестр 2020/2021 н.р. кількість кредитів 3,0
Анотація курсу: Ґрунтовно і систематизовано представлено сучасні відомості про світ мікроорганізмів, їх видове різноманіття і функції, специфічні властивості, корисні для сільського господарства з можливістю мати уявлення про перспективи динамічного розвитку   агромікробіологіі. Представляються принципи та нові інструментальні можливості, що дозволяють оцінювати і вивчати біом і метагеном мікроорганізмів в складних комплексах, в природних умовах і, отже, давати можливість розкрити певні здібності і функції, спрямованість того чи іншого процесу (саморегуляції системи «ґрунт – мікроорганізми – рослина», врівноваженості процесів синтезу і деструкції органічної речовини,  продукуванню біологічно активних речовин, доступності поживних речовин рослинам тощо).    Акцентується увага на поживних ресурсах для мікроорганізмів та принципах формування рослинно-мікробних систем. Курс с.-г. мікробіології (агромікробіології) висвітлює роль мікроорганізмів у родючості ґрунту, живленні та переробці рослин, розробляє методи використання мікроорганізмів в сільськогосподарському виробництві, охоплює ґрунтову мікробіологію, мікробіологію кормів, а також захист рослин від бактеріальних, грибних та вірусних хвороб.

Category: СВ
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Кляченко Оксана Леонідівна, доктор с.-г. наук, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: В дисципліні вивчаються біотехнологія культивування ізольованих клітин і тканин, калюсні та суспензійні культури, мікроклональне розмноження рослин та їх оздоровлення від вірусних інфекйцій, морфогенез та регенерація рослин в умовах in vitro (органогенез, ембріогенез, ризогенез), культура ізольованих протопласті, як основа клітинної інженерії, селекція рослин в умовах in vitro, клітинна та генетична інженерія, методи створення трансгенних рослин.

Category: СВ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Лобова Оксана Володимирівна - доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженеріяОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Лісовий Микола Михайлович, доктор с.-г. наук, професор

Професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття 

Анотація:  

Дисципліна  “Біоенергетичні системи в аграрному виробництві” вивчає  актуальні узагальнення щодо розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем в аграрному виробництві. Серед них основні поняття щодо біоенергетичних систем в аграрному виробництві, основи виробництва і використання дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, використання біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, заготівлі соломи для енергетичного використання та виробництва енергетичних культур, компостування, вермикультури та вермикомпостування, створення біологічних препаратів для захисту рослин та ін.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Бакалавр Семестр: 8ЄКТС: 4.
Автор: 
Кваско Олена Юріївна - в.о. завідувача кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Анотація: Курс «Біотехнологічні методи захисту рослин»  націлений на  формування у студентів знань про методи біотехнології, які використовуються в створенні та розробці способів захисту рослин, застосування технології генетичної інженерії та клітинної біології з метою створення рослин, стійких до широкого спектра шкідників та стресових факторів.

Category: БтБ
Спеціальність: 162 біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4 (7).
Автор: Лобова Оксана Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екобіотехнології та біобезпеки.
Анотація:
Поглиблений аналіз стану і тенденцій розвитку біотехнології та виробництва біотехнологічної продукції. Особливості біотехнологічного виробництва. Структура біотехнологічного виробництва і особливостей його сегментації. Аналіз особливостей державного регулювання біотехнологічного ринку і виробництва продукції біотехнологій. Вивчення актуальних проблем розвитку біотехнологічної промисловості.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія ОС: Бакалавр. ECTS: 3
Автор: Борко Ю.П., асистент, кандидат сільськогосподарських наук

Анотація:  дисципліна формує основу практичних технологічних знань, необхідних у роботі біотехнолога завдяки глибокому розумінню синтетичних процесів, що відбуваються в клітинах мікроорганізмів. Освоєння даної дисципліни дозволить поглиблено оволодіти теоретичними основами мікробного синтезу, вивчити найважливіші мікробіологічні процеси, які відбуваються в природі.


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія ОС: Бакалавр. ECTS: 4
Автор: Борко Ю.П., асистент, кандидат сільськогосподарських наук

Анотація: Дисципліна «Загальна мікробіологія і вірусологія» закладає фундамент для глибокого засвоєння студентами знань і вмінь, необхідних для їх професійної діяльності, зокрема про морфологію, ультраструктуру та генетику мікроорганізмів, особливості їх метаболізму, розмноження, поширення, участь у колообігу основних біогенних елементів у природі.

Category: БтБ

Спеціальність:  162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС: Бакалавр. Семестр:  8. ECTS: 2.

Автор: Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Анотація:  Завдання курсу «Імуногенетика» полягає в опануванні студентами базових знань сучасних положень і законів імуногенетики, формування гуморального і клітинного імунітету, його ролі в розвитку ряду патологічних процесів, а також в освоєнні методичних прийомів, підходів та прикладних розробок, що застосовуються у сучасній практиці імунбіотехнологічних досліджень. 


Category: БтБ

Спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" (ОС "Бакалавр")
Освітня програма "Біотехнології та біоінженерія"  ECTS: 4
Викладач - д.с.-г.н., професор Лісовий Микола Михайлович
кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
Анотація: В ЕНК розглядаються питання використання технологій біовиробництва сільськогосподарськоі та промислової продукції , з урахуванням нагальних потреб агровиробництва та новітніх перспективних розробок агробіотехнології

Category: БтБ

Спеціальність:  162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр:  3. ECTS: 4(8)
Лектор:  Савчук Марина Вікторівна, канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.
Викладачі: . Савчук Марина Вікторівна, канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки., Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.
Анотація: Метою курсу є формування базових знань про мікробіологію, її роль і місце у загальній системі знань про природу,   а також фундаментальних знань про систематику та морфологію мікроорганізмів, їх життєдіяльність, ріст, розвиток і способи розмноження та роль в навколишньому середовищі і життєдіяльності людини. Курс дає основи роботи з біологічними агентами, які  використовуються  у біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби), а також ознайомлення  з науково-дослідними методами вивчення мікроорганізмів.  

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології та біоінженерія). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Викладач: Лісовий Микола Михайлович,  д-р с.-г. наук , професор кафедри
Анотація: Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів по створенню  безпечних умов при роботі з біотехнологічним матеріалом.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Метою даного курсу є ознайомлення студентів з уявленнями про структуру і закономірності функціонування природних (водних, ґрунтових) і техногенних екосистем, про закономірності абіогенного і біогенного перенесення і трансформації пріоритетних хімічних і біологічних забруднювачів, основні групи мікроорганізмів-біодеструкторів забруднень і способах їх селекції і конструювання. В частині прикладного використання екобіотехнологій студенти одержують знання про основні групи біопрепаратів і способи їх одержання, біологічні методи для переробки відходів, знешкодження забруднень в воді, повітрі і ґрунті, методи біоремедіації природних середовищ, методи використання біопрепаратів в сільському господарстві для заміни хімічних пестицидів і добрив. Як екобіотехнологи, вони повинні мати уяву про шляхи модернізації існуючих і розробки технологічних систем можливих майбутніх виробництв, про різні варіанти реалізації біотехнологій в природних умовах, методи їх техніко-економічної і еколого-економічної оцінки.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 2.
Автор: Стародуб Микола Федорович - професор кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.
NN16`lek`prez`31bank

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.

Автор: Янсе Лілія Амінівна - доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН, старший науковий співробітник кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Автор: Іванова Тетяна Василівна - доцент, кандидат сільськогосподарських наук кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Актуальність:  Засвоєння основних понять з біотехнології та біоінженерії, різновидів аналізу і тактики його проведення за використанні інструментальних методів, а також основних аналітичних, метрологічних характеристик методів і методик та методології їх оцінки, теоретичних основ і практики застосування інструментальних методів аналізу із числа електрохімічних, спектроскопічних, радіометричних, хроматографічних, гібридних та комбінованих методів аналізу. Набуття навичок практичної роботи з аналізу речовин та матеріалів, засвоєння основних способів одержання інформації про хімічний склад.
Ознайомлення із сучасними інструментальними методами якісного та кількісного хімічного аналізу.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 8.
Автор: Стародуб Микола Федорович - професор кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Богославець Віта Анатоліївна - асистент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ