Екобіотехнології та біорізноманіття

Courses tagged with "Екобіотехнології та біорізноманіття"

Спеціальність: 201 Агрономія; ОС: Бакалавр; Семестр: 5; ЄКТС: 4.

Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - професор кафедри кафедри екобіотехнології та біорізноманіття, доктор сільськогосподарських наук.

Анотація: Біотехнологія – напрямок сучасної науки і техніки, основним завданням якого є використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія рослин використовує досягнення молекулярної біології, методи генетичної інженерії, культури тканин, клітин і протопластів, спрямовані на створення високопродуктивних сортів рослин.

Сфера використання біотехнологічних процесів постійно розширюється, особливо у сільському господарстві, в охороні здоров’я (сюди можна віднести медицину, фармакологію, охорону навколишнього середовища), харчовій промисловості (харчові та кормові добавки). Провідною ідеєю біотехнології рослин є отримання повноцінних харчових продуктів безпосередньо із рослинної сировини, без участі тварин.

Клонована ДНК успішно може використовуватись для ідентифікації вірусів і кваліфікованого вибраковування ураженого матеріалу. За допомогою культури рослинної тканини у порівняно короткий час і на обмеженому просторі можна мати багато популяцій, у тому числі мутанти, придатні для селекційної мети. У тканинній культурі можуть бути ідентифіковані лінії з підвищеною інтенсивністю фотосинтезу і вищою продуктивністю. Метод мікроклонального розмноження дає можливість отримувати генетично однорідний посадковий матеріал, вирощувати здорові рослини, вільні від вірусних інфекцій. Оволодіння теоретичною базою та практичними навичками роботи з культурою рослин in vitro, отримання трансгенних рослин та рослин, стійких до гербіцидів, хвороб і шкідників, методами генетичної інженерії є необхідною умовою для формування висококваліфікованих спеціалістів сільського господарства.


Category: Агро

Викладач - Патика Тетяна Іванівна, доктор с.-г. наук, с.н.с.
203 "Садівництво та виноградарство"; ОС "Бакалавр", 1 курс, ДФН
ІІ семестр 2020/2021 н.р. кількість кредитів 3,0
Анотація курсу: Ґрунтовно і систематизовано представлено сучасні відомості про світ мікроорганізмів, їх видове різноманіття і функції, специфічні властивості, корисні для сільського господарства з можливістю мати уявлення про перспективи динамічного розвитку   агромікробіологіі. Представляються принципи та нові інструментальні можливості, що дозволяють оцінювати і вивчати біом і метагеном мікроорганізмів в складних комплексах, в природних умовах і, отже, давати можливість розкрити певні здібності і функції, спрямованість того чи іншого процесу (саморегуляції системи «ґрунт – мікроорганізми – рослина», врівноваженості процесів синтезу і деструкції органічної речовини,  продукуванню біологічно активних речовин, доступності поживних речовин рослинам тощо).    Акцентується увага на поживних ресурсах для мікроорганізмів та принципах формування рослинно-мікробних систем. Курс с.-г. мікробіології (агромікробіології) висвітлює роль мікроорганізмів у родючості ґрунту, живленні та переробці рослин, розробляє методи використання мікроорганізмів в сільськогосподарському виробництві, охоплює ґрунтову мікробіологію, мікробіологію кормів, а також захист рослин від бактеріальних, грибних та вірусних хвороб.

Category: СВ
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Патика Тетяна Іванівна, доктор с.-г. наук, с.н.с., професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Курс "Біотехнологія" спрямований на ознайомлення з напрямком сучасної науки і техніки, основним завданням якого є використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві.

Category: СВ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.

Автор: Янсе Лілія Амінівна - доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН, старший науковий співробітник кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Автор: Іванова Тетяна Василівна - доцент, кандидат сільськогосподарських наук кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Актуальність:  Засвоєння основних понять з біотехнології та біоінженерії, різновидів аналізу і тактики його проведення за використанні інструментальних методів, а також основних аналітичних, метрологічних характеристик методів і методик та методології їх оцінки, теоретичних основ і практики застосування інструментальних методів аналізу із числа електрохімічних, спектроскопічних, радіометричних, хроматографічних, гібридних та комбінованих методів аналізу. Набуття навичок практичної роботи з аналізу речовин та матеріалів, засвоєння основних способів одержання інформації про хімічний склад.
Ознайомлення із сучасними інструментальними методами якісного та кількісного хімічного аналізу.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Богославець Віта Анатоліївна - асистент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

np14~5 lek

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. ЄКТС: 2
Автор: Патика Тетяна Іванівна, доктор с.-г. наук, с.н.с.

Анотація: Курс "Основи біорізноманіття" спрямований на ознайомлення майбутніх фахівців з базовими принципами моніторингу, інвентаризації видового різноманіття і природних ресурсів. Студенти повинні володіти базовими поняттями біогеографії, еволюційної екології, враховувати різноманіття на різних рівнях організації життя: молекулярному, генетичному, клітинному, таксономічному, екологічному та інших, розумітись на закономірностях антропогенної трансформації флори і фауни, враховувати особливості розповсюдження інвазійних видів і прогнозувати їх вплив на видове багатство і стабільність природних екосистем, оцінювати можливі ризики. Теоретичний курс підкріплюється практичними розробками, які надають можливість майбутнім фахівцям оволодіти навичками збору і аналізу первинної інформації, оцінки видового багатства і різноманіття, визначення рівня домінування окремих видів у біоценозі, оцінки вікового складу організмів у популяціях, визначення індексів подібності флор та фаун


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

NN14~11rez`ZagInf

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Blank17`4res`ZagInf

Category: БтБ

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: Еко

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

np15~10lek

Category: Еко

Cпеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1 (3).
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Екологія біологічних систем: •мікробіологія, екологія мікроорганізмів; •вірусологія екологія рослин; •екологія тварин.

Blank15~ZagInf

Category: Еко

Cпеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1 (5).
Автор: Патика Микола Володимирович - завідувач кафедри екобітехнологій та біорізноманіття.

Анотація: Курс "Екологія біологічних систем" спрямований на вивчення ролі мікроорганізмів у родючості ґрунту, живленні та переробці рослин, розробки та  методи використання мікроорганізмів в сільськогосподарському виробництві, екології, охоплює основні поняття з ґрунтової мікробіології, мікробіології кормів, а також захисту рослин від бактеріальних, грибних та вірусних хвороб. Розглядається роль та  місце заселення мікроорганізмів, їх екологічні (трофічні) зв'язки, екологічно значущі рівні організації мікробного ценозу як біологічної системи.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Бережняк Євгеній Михайлович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 1 (4).
Автори: Бережняк Євгеній Михайлович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Міняйло Анатолій Анатолійович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: В курсі розглядаються питання присвячені питанням пізнання раціонального використання природно-ресурсного потенціалу України, ознайомлення та реалізація законодавчої та нормативно-правової бази щодо захисту, охорони й відтворення природних ресурсів держави, збереження біорізноманіття екосистем, а також впровадження ефективних методів оптимізації використання природних ресурсів та поліпшення екологічного стану довкілля різних регіонів.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Бережняк Євгеній Михайлович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Метою курсу є вивчення теоретичних і методичних основ рекреаційної географії, впливу функціонування рекреаційних об’єктів і комплексів на природне середовище, а також набуття практичних навичок щодо територіальної організації рекреаційної діяльності.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Бережняк Євгеній Михайлович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5; 2 (Ск). ECTS: 2; 4 (Ск).
Автор: Павлюк Сергій Дмитрович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: ЕНК спрямований закріпити теоретичні знання набуті під час вивчення інших дисциплін циклу професійної та практичної підготовки в поєднанні з їх практичним використанням з метою поліпшення біологічної, технологічної і гігієнічної якості сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, підвищення екологічного рівня агропромислового виробництва.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2019