Екобіотехнології та біорізноманіття

Courses tagged with "Екобіотехнології та біорізноманіття"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна - д-р с.-г. наук, професор кафедри кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: В дисципліні вивчаються біотехнологія культивування ізольованих клітин і тканин, калюсні та суспензійні культури, мікроклональне розмноження рослин та їх оздоровлення від вірусних інфекйцій, морфогенез та регенерація рослин в умовах in vitro (органогенез, ембріогенез, ризогенез), культура ізольованих протопласті, як основа клітинної інженерії, селекція рослин в умовах in vitro, клітинна та генетична інженерія, методи створення трансгенних рослин.


Category: Агро
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Кляченко Оксана Леонідівна, доктор с.-г. наук, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: В дисципліні вивчаються біотехнологія культивування ізольованих клітин і тканин, калюсні та суспензійні культури, мікроклональне розмноження рослин та їх оздоровлення від вірусних інфекйцій, морфогенез та регенерація рослин в умовах in vitro (органогенез, ембріогенез, ризогенез), культура ізольованих протопласті, як основа клітинної інженерії, селекція рослин в умовах in vitro, клітинна та генетична інженерія, методи створення трансгенних рослин.

Category: СВ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Лобова Оксана Володимирівна - доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології та біоінженерія). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Викладач: Лісовий Микола Михайлович,  д-р с.-г. наук , професор кафедри
Анотація: Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів по створенню  безпечних умов при роботі з біотехнологічним матеріалом.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Лісовий Микола Михайлович, доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Дисципліна “Біоенергетичні системи в аграрному виробництві” вивчає актуальні узагальнення щодо розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем в аграрному виробництві. Серед них основні поняття щодо біоенергетичних систем в аграрному виробництві, основи виробництва і використання дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, використання біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, заготівлі соломи для енергетичного використання та виробництва енергетичних культур, компостування, вермикультури та вермикомпостування, створення біологічних препаратів для захисту рослин та ін.


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладачі: Коломієць Юлія Василівна - д‑р с.г. наук, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття; Таран Оксана Петрівна - канд. біол. наук, ст. викладач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Бакалавр Семестр: 8ЄКТС: 4.
Автор: 
Кваско Олена Юріївна - в.о. завідувача кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Анотація: Курс «Біотехнологічні методи захисту рослин»  націлений на  формування у студентів знань про методи біотехнології, які використовуються в створенні та розробці способів захисту рослин, застосування технології генетичної інженерії та клітинної біології з метою створення рослин, стійких до широкого спектра шкідників та стресових факторів.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Лобова Оксана Володимирівна - к.с.-г.н., доцент.
Анотація: Дисципліна являється складовою частиною змісту загальнопрофесійної підготовки студентів та відіграє важливу роль в формуванні професійних компетенцій майбутнього біотехнолога. Даний курс логічно пов’язаний з іншими дисциплінами (аналітична хімія, органічна хімія, біохімія, мікробіологія, молекулярна біологія, генетика мікроорганізмів, фізіологія і біохімія мікроорганізмів), необхідними для реалізації професійних функцій фахівця.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія ОС: Бакалавр. ECTS: 3
Автор: Борко Ю.П., асистент, кандидат сільськогосподарських наук

Анотація:  дисципліна формує основу практичних технологічних знань, необхідних у роботі біотехнолога завдяки глибокому розумінню синтетичних процесів, що відбуваються в клітинах мікроорганізмів. Освоєння даної дисципліни дозволить поглиблено оволодіти теоретичними основами мікробного синтезу, вивчити найважливіші мікробіологічні процеси, які відбуваються в природі.


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Метою даного курсу є ознайомлення студентів з уявленнями про структуру і закономірності функціонування природних (водних, ґрунтових) і техногенних екосистем, про закономірності абіогенного і біогенного перенесення і трансформації пріоритетних хімічних і біологічних забруднювачів, основні групи мікроорганізмів-біодеструкторів забруднень і способах їх селекції і конструювання. В частині прикладного використання екобіотехнологій студенти одержують знання про основні групи біопрепаратів і способи їх одержання, біологічні методи для переробки відходів, знешкодження забруднень в воді, повітрі і ґрунті, методи біоремедіації природних середовищ, методи використання біопрепаратів в сільському господарстві для заміни хімічних пестицидів і добрив. Як екобіотехнологи, вони повинні мати уяву про шляхи модернізації існуючих і розробки технологічних систем можливих майбутніх виробництв, про різні варіанти реалізації біотехнологій в природних умовах, методи їх техніко-економічної і еколого-економічної оцінки.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - д‑р с.г. наук, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ
Спеціальність: 162 біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4 (7).
Автор: Лобова Оксана Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екобіотехнології та біобезпеки.
Анотація:
Поглиблений аналіз стану і тенденцій розвитку біотехнології та виробництва біотехнологічної продукції. Особливості біотехнологічного виробництва. Структура біотехнологічного виробництва і особливостей його сегментації. Аналіз особливостей державного регулювання біотехнологічного ринку і виробництва продукції біотехнологій. Вивчення актуальних проблем розвитку біотехнологічної промисловості.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Борко Ю.П., асистент, кандидат сільськогосподарських наук.
Анотація: Дисципліна «Загальна мікробіологія і вірусологія» закладає фундамент для глибокого засвоєння студентами знань і вмінь, необхідних для їх професійної діяльності, зокрема про морфологію, ультраструктуру та генетику мікроорганізмів, особливості їх метаболізму, розмноження, поширення, участь у колообігу основних біогенних елементів у природі.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 2 (4).
Лектор: Савчук Марина Вікторівна, канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.
Викладачі: Савчук Марина Вікторівна, канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки, Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.
Анотація: Метою курсу є формування базових знань про мікробіологію, її роль і місце у загальній системі знань про природу, а також фундаментальних знань про систематику та морфологію мікроорганізмів, їх життєдіяльність, ріст, розвиток і способи розмноження та роль в навколишньому середовищі і життєдіяльності людини. Курс дає основи роботи з біологічними агентами, які використовуються у біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби), а також ознайомлення з науково-дослідними методами вивчення мікроорганізмів.

Category: БтБ
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 2.
Автор: Таран Оксана Петрівна, канд. біол. наук, ст. викладач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Завдання курсу «Імуногенетика» полягає в опануванні студентами базових знань сучасних положень і законів імуногенетики, формування гуморального і клітинного імунітету, його ролі в розвитку ряду патологічних процесів, а також в освоєнні методичних прийомів, підходів та прикладних розробок, що застосовуються у сучасній практиці імунбіотехнологічних досліджень.
Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Викладач: Субін Олександр Володимирович - канд. біол. наук, доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Засвоєння основних понять з біотехнології та біоінженерії, різновидів аналізу і тактики його проведення за використанні інструментальних методів, а також основних аналітичних, метрологічних характеристик методів і методик та методології їх оцінки, теоретичних основ і практики застосування інструментальних методів аналізу із числа електрохімічних, спектроскопічних, радіометричних, хроматографічних, гібридних та комбінованих методів аналізу. Набуття навичок практичної роботи з аналізу речовин та матеріалів, засвоєння основних способів одержання інформації про хімічний склад.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінже­нерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Коломієць Юлія Василівна - професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть харак­те­рис­тику об’єктів молекулярної біотехнології; методи рекомбінантних технологій, що викорис­товуються в генній, білковій та мета­бо­лічній інженеріях; приклади моле­ку­лярно-біотехнологічних розробок та їх застосування у народному господарстві, медицині, діагностиці та екології, методи аналітичної біотехнології та молекулярної діагностики, володітимуть основними тематичними поняттями, сучасними уявленнями по шляхи конструювання генетично модифікованих організмів; вмітимуть аналізувати та харак­те­ри­зувати шляхи конструю­вання генетично модифікованих продуцентів.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Богославець Віта Анатоліївна - асистент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

Category: БтБ

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв.
Спеціальність:
162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бородай Віра Віталіївна - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Для майбутніх фахівців спеціальності «162 Біотехнології та біоінженерія» важливо знати правові, організаційні і методичні основи стандартизації, оцінки відповідності та метрології на національних, регіональних, міжнародних рівнях. Бакалаври матимуть можливість оволодіти основами стандартизації, метрології, сертифікації й акредитації біотехнологічних виробництв.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кваско Олена Юріївна, канд. біол. наук, доцент, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Курс "Основи біорізноманіття" спрямований на ознайомлення майбутніх фахівців з базовими принципами моніторингу, інвентаризації видового різноманіття і природних ресурсів. Студенти повинні володіти базовими поняттями біогеографії, еволюційної екології, враховувати різноманіття на різних рівнях організації життя: молекулярному, генетичному, клітинному, таксономічному, екологічному та інших, розумітись на закономірностях антропогенної трансформації флори і фауни, враховувати особливості розповсюдження інвазійних видів і прогнозувати їх вплив на видове багатство і стабільність природних екосистем, оцінювати можливі ризики. Теоретичний курс підкріплюється практичними розробками, які надають можливість майбутнім фахівцям оволодіти навичками збору і аналізу первинної інформації, оцінки видового багатства і різноманіття, визначення рівня домінування окремих видів у біоценозі, оцінки вікового складу організмів у популяціях, визначення індексів подібності флор та фаун.
НП16

Category: БтБ