Рослинництва

Courses tagged with "Рослинництва"

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 2
Автори: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва; Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей с.-г. культур. Метою курсу є розвинення у студентів компетенцій з прогнозування тендецій світового ринку сільськогосподарської продукції у відповідь на зміну клімату та інші чинники.

Технологія галузі І

Category: БД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємництва). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2 (5).
Автор: Новицька Наталія Валеріївна - доцент кафедри рослинництва.

Category: ЕП

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 2 (5).
Автор: Антал Тетяна Володимирівна - доцент кафедри рослинництва; Дмитришак Михайло Ясонович - доцент кафедри рослинництва; Павлюк Сергій Дмитрович - доцент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, технології їх вирощування, догляду та збирання та переробки сільськогосподарської продукції.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 2 (5).
Автор: Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, технології їх вирощування для студентів економічних спеціальностей.

 

Category: ОіА

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 0.
Автор: Бачинський Олег Вікторович - доцент кафедри рослинництва.

Теслюк Віктор Васильович - доктор с.-г. наук, професор 


Анотація:
Метою навчальної дисципліни «Технологія галузі 1» є формування у майбутніх фахівців знань про технічно досконале і економічно вигідне вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур найкращої якості. На основі вивчення біологічних особливостей рослин студенти в подальшому зможуть розробляти заходи і методи оптимізації факторів зовнішнього середовища для максимальної реалізації потенціалу продуктивності сільськогосподарських культур. Дисципліна базується на знаннях про рослини польової культури, особливостях їх розвитку, вимогах до факторів природного середовища, сучасних прийомах і технологіях вирощування сталих врожаїв високої якості при найменших затратах праці коштів.

Category: ФіК

Спеціальність: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування,  072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Антал Тетяна Володимирівна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва; 

Карпенко Олена  Юріївна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербіології;

Войцехівський Володимир Іванович - канд. с.-г. наук, доцент кафедри технлогії зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва .

Анотація: 

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

ОС Бакалавр, Семестр: 5. ECTS: 2 (4).

Автор: Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва

Коротка анотація  The course is designed to study the botanical, morphological and biological features of crops, the technology of their cultivation for students of specialty 202 "Plant protection and Quarantine". Goal of the course is to provide the theoretical knowledge and practical skills of the production of plant products, skills in the rational choice and effective use of various elements of technology in order to increase the productivity of culture and reduce the cost of production


Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 2 (4).
Автор: Антал Тетяна Володимирівна - доцент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, технології їх вирощування, догляду та збирання та переробки сільськогосподарської продукції.
Дисципліна викладається кафедрами: рослинництва і кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2,5 (5).
Викладач: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва.

Технології виробництва, зберігання та переробки продукції рослинництва та тваринництва

Category: ЕкК

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2 (4).
Автори: Антал Тетяна Володимирівна - доцент кафедри рослинництва; Сонько Роман Володимирович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню стану і перспективам розвитку рослинництва в Україні та світі. Значенню, морфологічним і біологічним особливостям польових культур, сучасним технологіям їх вирощування, включаючи інтенсивні; шляхам і способам покращення якості сільськогосподарської продукції; скороченню затрат праці і засобів при вирощуванні урожаю.

Blank20

Category: ІПЗ

Спеціальність: 123 Комп’ютерна  інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2 (4).
Автори: Гарбар Леся Анатоліївна – доцент кафедри рослинництва; Сонько Роман Володимирович – асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений формуванню у майбутніх фахівців знань про технічно досконале і економічно вигідне вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур найкращої якості. Метою курсу є  ознайомлення з біологічними особливостями рослин з метою розробки заходів і методів оптимізації факторів зовнішнього середовища для максимальної реалізації потенціалу продуктивності сільськогосподарських культур, прогнозування їх врожаїв з врахуванням погодно-кліматичних умов регіону.

NN20`7lek`7lab

Category: КІ

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2 (4).
Автори: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва; Сонько Роман Володимирович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей с.-г. культур, їх технологій вирощування. Метою курсу є розвинення у студентів копметенцій з прогнозування тендецій світового ринку сільськогосподарської продукції у відповідь на зміну клімату та інші чинники.