Транспортних технологій

Область Курси відмічена як "Транспортних технологій"

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 6.
Автор: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: У курсі розглядаються передові методи і технологічні особливості вантажних автомобільних перевезень і транспортно-експедиційного обслуговування власників вантажів, види рухомого складу і його техніко-експлуатаційні якості, методи проектування, оптимізації, функціонування і управління транспортно–технологічними системами.

Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Курс з вантажознавства надасть майбутньому спеціалісту теоретичні знання та практичні навички з питань систематизації та аналізу вантажів за видами, ознаками, для забезпечення ефективного використання транспортних засобів та отримання економічного ефекту при вантажних перевезеннях.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 6.
Автор: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Вивчення основних положень проблеми комплексного розвитку і взаємодії різних видів транспорту як єдиної системи. Предметом дисципліни є способи організації взаємодії різних видів транспорту у транспортних вузлах.

Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 6.
Автор: Загурський Олег Миколайович - професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: У курсі розглядаються основні принципи та задачі дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності. В ньому викладено теоретичні відомості щодо побудови економіко-математичних моделей та розв’язання найбільш поширених оптимізаційних задач, спрямованих на удосконалення транспортних процесів та систем. Для розв’язання задач використовуються сучасні математичні методи дослідження операцій: лінійне програмування, динамічне програмування, мережеве планування та управління, теорія масового обслуговування, теорія ігор та прийняття рішень, імітаційне моделювання тощо.


Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Надання теоретичних та практичних знань з використання інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерних мереж та різних сервісів для візуалізації інформації, які будуть основою для його використання при вивчені професійно-орієнтованих дисциплін, засвоєння студентом комплексу теоретичних знань візуальної комунікації та практичних навичок зі створення фахових моделей та їх візуалізації.
Категорія: ТТ
Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК; 
Анотація: Курс з логістики має за мету формування у студентів знань про сутність, методи і правила використання інструментами логістики, формування економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем логістики та опанування навичками їх розв'язання, ефективного управління матеріальними потоками в транспортній галузі.
Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 4 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – формування знань з основних характеристик елементів системи “Дорожні умови - транспортні потоки”, основних характеристик дорожнього руху, методів і методик дослідження дорожнього руху.

Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Бондарєв Сергій Іванович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: 
У курсі розглядається формування системних теоретичних знань та набуття практичних умінь з організації і управління міжнародними вантажними і пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом.

Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

ОС: Бакалавр. Семестр:6. ECTS:4.

Лектор: Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри ттранспортних технологій та засобів у АПК

Викладач: Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Анотація: засвоєння студентами основ європейських стандартів та вимог на автомобільному транспорті, усвідомлення  основних напрямків  інтеграції, що закладають перспективи  подальшого розвитку галузі.  Ознайомлення з правилами здійснення професійної діяльності в установах публічного чи приватного права, функціонування яких пов’язане зі співробітництвом України з ЕС в напрямку автомобільного транспорту.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт).

ОС – Бакалавр. Семестр – 6. ECTS – 3.

Лектор – Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Викладач: Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Анотація: Мета вивчення дисципліни «Основи інженерного менеджменту» — формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі транспорту і транспортної інфраструктури, розуміння концептуальних основ системного управління в транспортних підрозділах організацій, господарств і підприємств АПК; набуття навичок і умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації, прийняття адекватних управлінських рішень.


Категорія: ТТ
Робоча програма курсу.pdfРобоча програма курсу.pdf

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 5.
Лектор і викладач: Мацюк Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Дисципліна «Основи теорії транспортних процесів і систем» входить до дисциплін циклу професійної підготовки спеціальності 275 – транспортні технології (на всіх видах транспорту) і присвячена широкому колу фундаментальних питань щодо устрою та функціонуванню транспортних систем, їх особливості для різних видів сучасних і перспективних видів транспорту та транспортно-технологічних ліній.
Головною метою дисципліни є набуття слухачами компетенцій у частині забезпечення ефективного функціонування транспортних процесів і систем, організації оптимальної роботи транспортних підприємств та творчого мислення при розв’язанні інженерних і дослідницьких задач різної складності.
Завданням дисципліни є набуття професійних знань та вмінь з основ теорії транспортних процесів і систем, в частині формування причино-наслідкових зв’язків між параметрами транспортних системи та продуктивністю – пропускною, переробною та провізною спроможностями, надійністю, ефективністю – яку ці системи здатні забезпечувати.
У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач буде:
знати та розуміти: поняттєвий апарат основ теорії транспортних процесів і систем, методологію та інструментарій дослідження та вдосконалення транспортних процесів та систем;
мати уявлення: про причино-наслідкові зв’язки між ефективністю функціонування транспортних систем та множиною технологічних параметрів даних систем;
вміти: коректо та ефективно застосовувати набуті знання та навички щодо вдосконалення технологічних процесів та систем на практиці.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 6.
Автор: Мацюк Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є засвоєння майбутніми інженерами-технологами теоретичних основ системного підходу до аналізу процесів, зокрема, транспортних та управління ними. Системність є не тільки теоретичною категорією, а й усвідомленим аспектом практичної діяльності. Оскільки великі й складні системи стали предметом вивчення, керування і проєктування, необхідним є узагальнення методів дослідження систем і впливу на них. «Основи теорії систем і управління» – дисципліна, яка поєднує з абстрактними теоріями системності живу системну практику. Продовж курсу на ґрунті методів загальної теорії систем і системного аналізу досліджуються математичні моделі реальних процесів, а також в програмному середовищі R одержуються статистичні оцінки відповідних параметрів моделей та демонструються найрізноманітніші візуалізації.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

ОС: Бакалавр. Семестр:4. ECTS:4

Лектор: Сліпуха Тетяна Іванівна, асистент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Викладач: Сліпуха Тетяна Іванівна, асистент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Анотація:  надання майбутнім фахівцям з транспортних технологій системи знань та практичних навичок для ухвалення управлінських рішень з урахуванням технічних та економіко-експлуатаційних показників роботи автомобільного і тракторного транспорту, продуктивності транспорту, собівартості перевезень, показників роботи парку автотранспортних засобів.

Орієнтуватися в розподілі виробничих сил у країні, регіоні, ефективно

розподіляти потоки вантажів та пасажирів за видами транспорту, які

входять до транспортної системи країни.


Категорія: ТТ

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 5.
Автор: Бондарєв Сергій Іванович – доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основ організації і управління пасажирськими перевезеннями на різних видах сполучення і повідомлення, методик розрахунку роботи автобусів на всіх типах маршрутів, аналітичних та графічних методів розрахунку пасажиропотоків, розрахунку кількості рухомого складу і водіїв на маршруті та методик складання паспорту маршруту.

Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – формування спеціальних знань та уявлень із положень, приписів і настанов, що визначають порядок дорожнього руху.

Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2021

 Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: . ЄКТС: 4.
Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК. Мета дисципліни — вивчення основних положень, категорій і закономірностей інформації, інформаційних процесів, технологій та систем, що дасть змогу швидко та якісно розв’язувати практичні завдання автоматизації бізнес-процесів типового транспортного підприємства. Метою викладання дисципліни «Сучасні логістичні інформаційні технології.» є формування у студентів системи знань і розуміння застосування інформаційних систем в логістиці, а також є набути практичних навиків проведення основних операцій з даними щодо структури, компонентів та якості інформаційних систем.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 5 (Ск). ЄКТС: 4; 3 (Ск).
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Вивчити основи проектування розстановки дорожніх знаків, вживання розмітки у відповідності із дорожніми умовами, експлуатація технічних засобів регулювання, дорожні огородження і направляючі пристрої, матеріали і устаткування для нанесення розмітки.

Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Лектор:  Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Викладач: Опалко Вікторія Григорівна, д-р фіз.-мат. наук, доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета вивчення дисципліни «Транспортне планування територій» — формування у студентів уявлення про транспортне планування як комплексної діяльності, що здійснюється в рамках управління транспортними системами міських та сільських поселень, та розвиток відповідних необхідних компетенцій. Завдання дисципліни - набути знання з питань створення умов, що найкраще вирішують проблеми транспортного обслуговування територій з урахуванням технічних, технологічних, економічних і правових аспектів та практичного застосування методів організації транспортного планування територій.
Категорія: ТТ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. 
ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 1 .

Автори: 
Опалко Вікторія Григорівна - к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка, 
Шатров Руслан Володимирович - к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка.

Анотація: Дисципліна передбачає вивчення понять та методів процесу прийняття рішень, а також інструменти їх обґрунтування та підтримки. Розкриваються сучасні підходи до аналізу та прийняття рішень. Висвітлюються теорії раціональної поведінки, багатокритеріальні рішення, особливості переробки інформації людиною у зв'язку з прийняттям рішень.

Категорія: АІ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – забезпечення методологічної підготовки фахівців у галузі організації та безпеки дорожнього руху до творчого вирішення інженерних і дослідницьких завдань шляхом вивчення зв'язків і залежностей в системі «Дорожні умови ‒ транспортні потоки» та забезпечення ефективного виконання вимог транспортного потоку в практичній діяльності.

Категорія: АТ