Транспортних технологій

Courses tagged with "Транспортних технологій"

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 6.
Автор: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: У курсі розглядаються передові методи і технологічні особливості вантажних автомобільних перевезень і транспортно-експедиційного обслуговування власників вантажів, види рухомого складу і його техніко-експлуатаційні якості, методи проектування, оптимізації, функціонування і управління транспортно–технологічними системами.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Курс з вантажознавства надасть майбутньому спеціалісту теоретичні знання та практичні навички з питань систематизації та аналізу вантажів за видами, ознаками, для забезпечення ефективного використання транспортних засобів та отримання економічного ефекту при вантажних перевезеннях.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 6.
Автор: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Вивчення основних положень проблеми комплексного розвитку і взаємодії різних видів транспорту як єдиної системи. Предметом дисципліни є способи організації взаємодії різних видів транспорту у транспортних вузлах.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 6.
Автор: Загурський Олег Миколайович - професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: У курсі розглядаються основні принципи та задачі дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності. В ньому викладено теоретичні відомості щодо побудови економіко-математичних моделей та розв’язання найбільш поширених оптимізаційних задач, спрямованих на удосконалення транспортних процесів та систем. Для розв’язання задач використовуються сучасні математичні методи дослідження операцій: лінійне програмування, динамічне програмування, мережеве планування та управління, теорія масового обслуговування, теорія ігор та прийняття рішень, імітаційне моделювання тощо.


Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

ОС: Бакалавр. Семестр:4. ECTS:4

Лектор: Сліпуха Тетяна Іванівна, асистент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Викладач: Сліпуха Тетяна Іванівна, асистент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Анотація:  надання майбутнім фахівцям з транспортних технологій системи знань та практичних навичок для ухвалення управлінських рішень з урахуванням технічних та економіко-експлуатаційних показників роботи автомобільного і тракторного транспорту, продуктивності транспорту, собівартості перевезень, показників роботи парку автотранспортних засобів.

Орієнтуватися в розподілі виробничих сил у країні, регіоні, ефективно

розподіляти потоки вантажів та пасажирів за видами транспорту, які

входять до транспортної системи країни.


Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: . ЄКТС: 4.

Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Анотація: надання теоретичних та практичних знань з використання інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерних мереж та різних сервісів для візуалізації

інформації, які будуть основою для його використання при вивчені професійно-орієнтованих

дисциплін, засвоєння студентом комплексу теоретичних знань візуальної комунікації та

практичних навичок зі створення фахових моделей та їх візуалізації.

Category: ТТ
Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК; Сліпуха Тетяна Іванівна - асистент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Курс з логістики має за мету формування у студентів знань про сутність, методи і правила використання інструментами логістики, формування економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем логістики та опанування навичками їх розв'язання, ефективного управління матеріальними потоками в транспортній галузі.
Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 4 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – формування знань з основних характеристик елементів системи “Дорожні умови - транспортні потоки”, основних характеристик дорожнього руху, методів і методик дослідження дорожнього руху.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Бондарєв Сергій Іванович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: 
У курсі розглядається формування системних теоретичних знань та набуття практичних умінь з організації і управління міжнародними вантажними і пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

ОС: Бакалавр. Семестр:6. ECTS:4.

Лектор: Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім.М.П.Момотенка

Викладач: Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім.М.П.Момотенка

Анотація: засвоєння студентами основ європейських стандартів та вимог на автомобільному транспорті, усвідомлення  основних напрямків  інтеграції, що закладають перспективи  подальшого розвитку галузі.  Ознайомлення з правилами здійснення професійної діяльності в установах публічного чи приватного права, функціонування яких пов’язане зі співробітництвом України з ЕС в напрямку автомобільного транспорту.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт).

ОС – Бакалавр. Семестр – 6. ECTS – 3.

Лектор – Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Викладач: Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Анотація: Мета вивчення дисципліни «Основи інженерного менеджменту» — формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі транспорту і транспортної інфраструктури, розуміння концептуальних основ системного управління в транспортних підрозділах організацій, господарств і підприємств АПК; набуття навичок і умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації, прийняття адекватних управлінських рішень.


Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 5.
Лектор і викладач: Мацюк Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Дисципліна «Основи теорії транспортних процесів і систем» входить до дисциплін циклу професійної підготовки спеціальності 275 – транспортні технології (на всіх видах транспорту) і присвячена широкому колу фундаментальних питань щодо устрою та функціонуванню транспортних систем, їх особливості для різних видів сучасних і перспективних видів транспорту та транспортно-технологічних ліній.
Головною метою дисципліни є набуття слухачами компетенцій у частині забезпечення ефективного функціонування транспортних процесів і систем, організації оптимальної роботи транспортних підприємств та творчого мислення при розв’язанні інженерних і дослідницьких задач різної складності.
Завданням дисципліни є набуття професійних знань та вмінь з основ теорії транспортних процесів і систем, в частині формування причино-наслідкових зв’язків між параметрами транспортних системи та продуктивністю – пропускною, переробною та провізною спросожностями, надійністю, ефективністю – яку ці системи здатні забезпечувати.
У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач буде:
знати та розуміти: поняттєвий апарат основ теорії транспортних процесів і систем, методологію та інструментарій дослідження та вдосконалення транспортних процесів та систем;
мати уявлення: про причино-наслідкові зв’язки між ефективністю функціонування транспортних систем та множиною технологічних параметрів даних систем;
вміти: коректо та ефективно застосовувати набуті знання та навички щодо вдосконалення технологічних процесів та систем на практиці.

Робоча програма курсу.pdfРобоча програма курсу.pdf
Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 6.
Автор: Мацюк Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є засвоєння майбутніми інженерами-технологами теоретичних основ системного підходу до аналізу процесів, зокрема, транспортних та управління ними. Системність є не тільки теоретичною категорією, а й усвідомленим аспектом практичної діяльності. Оскільки великі й складні системи стали предметом вивчення, керування і проєктування, необхідним є узагальнення методів дослідження систем і впливу на них. «Основи теорії систем і управління» – дисципліна, яка поєднує з абстрактними теоріями системності живу системну практику. Продовж курсу на ґрунті методів загальної теорії систем і системного аналізу досліджуються математичні моделі реальних процесів, а також в програмному середовищі R одержуються статистичні оцінки відповідних параметрів моделей та демонструються найрізноманітніші візуалізації.

Category: ТТ

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7; 3 (Ск). ECTS: 7; 5 (Ск).
Автор: Бондарєв Сергій Іванович – доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основ організації пасажирських перевезень на різних видах сполучення, методик розрахунку роботи автобусів на всіх типах маршрутів, аналітичних та графічних методів розрахунку пасажиропотоків та методик складання паспорту маршруту.

Опис курсу.pdfОпис курсу.pdf
Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – формування спеціальних знань та уявлень із положень, приписів і настанов, що визначають порядок дорожнього руху.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2021

 Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: . ЄКТС: 4

Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК. 

Мета дисципліни — вивчення основних положень, категорій і закономірностей інформації, інформаційних процесів, технологій та систем, що дасть змогу швидко та якісно розв’язувати практичні завдання автоматизації бізнес-процесів типового транспортного підприємства. 

Метою викладання дисципліни «Сучасні логістичні інформаційні технології.» є формування у студентів системи знань і розуміння застосування інформаційних систем в логістиці, а також є набути практичних навиків проведення основних операцій з даними щодо структури, компонентів та якості інформаційних систем.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 5 (Ск). ЄКТС: 4; 3 (Ск).
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Вивчити основи проектування розстановки дорожніх знаків, вживання розмітки у відповідності із дорожніми умовами, експлуатація технічних засобів регулювання, дорожні огородження і направляючі пристрої, матеріали і устаткування для нанесення розмітки.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) ». 

ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.

Лектор:  Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Викладач:  Опалко Вікторія Григорівна, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Анотація: Мета вивчення дисципліни «Транспортне планування територій» — формування у студентів уявлення про транспортне планування як комплексної діяльності, що здійснюється в рамках управління транспортними системами міських та сільських поселень, та розвиток відповідних необхідних компетенцій.. Завдання дисципліни -  набути знання з питань створення умов, що найкраще вирішують проблеми транспортного обслуговування територій з урахуванням технічних, технологічних, економічних і правових аспектів та практичного застосування методів організації транспортного планування територій. 


Category: ТТ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. 
ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 1 .

Автори: 
Опалко Вікторія Григорівна - к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка, 
Шатров Руслан Володимирович - к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка.

Анотація: Дисципліна передбачає вивчення понять та методів процесу прийняття рішень, а також інструменти їх обґрунтування та підтримки. Розкриваються сучасні підходи до аналізу та прийняття рішень. Висвітлюються теорії раціональної поведінки, багатокритеріальні рішення, особливості переробки інформації людиною у зв'язку з прийняттям рішень.

Category: АІ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – забезпечення методологічної підготовки фахівців у галузі організації та безпеки дорожнього руху до творчого вирішення інженерних і дослідницьких завдань шляхом вивчення зв'язків і залежностей в системі «Дорожні умови ‒ транспортні потоки» та забезпечення ефективного виконання вимог транспортного потоку в практичній діяльності.

Category: АТ