Транспортних технологій

Courses tagged with "Транспортних технологій"

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6; 3 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: У курсі розглядаються передові методи і технологічні особливості вантажних автомобільних перевезень і транспортно-експедиційного обслуговування власників вантажів, види рухомого складу і його техніко-експлуатаційні якості, методи проектування, оптимізації, функціонування і управління транспортно–технологічними системами.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Курс з вантажознавства надасть майбутньому спеціалісту теоретичні знання та практичні навички з питань систематизації та аналізу вантажів за видами, ознаками, для забезпечення ефективного використання транспортних засобів та отримання економічного ефекту при вантажних перевезеннях.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7; 4 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

nn19~lek~metod

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 6.
Автор: Загурський Олег Миколайович - професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: У курсі розглядаються основні принципи та задачі дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності. В ньому викладено теоретичні відомості щодо побудови економіко-математичних моделей та розв’язання найбільш поширених оптимізаційних задач, спрямованих на удосконалення транспортних процесів та систем. Для розв’язання задач використовуються сучасні математичні методи дослідження операцій: лінійне програмування, динамічне програмування, мережеве планування та управління, теорія масового обслуговування, теорія ігор та прийняття рішень, імітаційне моделювання тощо.


Category: ТТ

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

ОС: Бакалавр. Семестр:4. ECTS:4

Лектор: Сліпуха Тетяна Іванівна, асистент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Викладач: Сліпуха Тетяна Іванівна, асистент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Анотація:  надання майбутнім фахівцям з транспортних технологій системи знань та практичних навичок для ухвалення управлінських рішень з урахуванням технічних та економіко-експлуатаційних показників роботи автомобільного і тракторного транспорту, продуктивності транспорту, собівартості перевезень, показників роботи парку автотранспортних засобів.

Орієнтуватися в розподілі виробничих сил у країні, регіоні, ефективно

розподіляти потоки вантажів та пасажирів за видами транспорту, які

входять до транспортної системи країни.


Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор:
Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК; Опалко Вікторія Григорівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація:
Курс з логістики має за мету формування у студентів знань про сутність, методи і правила використання інструментами логістики, формування економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем логістики та опанування навичками їх розв'язання, ефективного управління матеріальними потоками.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

ОС: Бакалавр. Семестр:6. ECTS:4.

Лектор: Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім.М.П.Момотенка

Викладач: Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім.М.П.Момотенка

Анотація: засвоєння студентами основ європейських стандартів та вимог на автомобільному транспорті, усвідомлення  основних напрямків  інтеграції, що закладають перспективи  подальшого розвитку галузі.  Ознайомлення з правилами здійснення професійної діяльності в установах публічного чи приватного права, функціонування яких пов’язане зі співробітництвом України з ЕС в напрямку автомобільного транспорту.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт).

ОС – Бакалавр. Семестр – 6. ECTS – 3.

Лектор – Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Викладач: Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Анотація: Мета вивчення дисципліни «Основи інженерного менеджменту» — формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі транспорту і транспортної інфраструктури, розуміння концептуальних основ системного управління в транспортних підрозділах організацій, господарств і підприємств АПК; набуття навичок і умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації, прийняття адекватних управлінських рішень.


Category: ТТ

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) ». 

ОС: Бакалавр. Семестр: 4,5. ECTS: 5.

Лектор:  Мацюк Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Викладач:  Мацюк Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Анотація: засвоєння майбутніми інженерами-механіками теоретичних основ функціонування транспортних процесів і систем.  На базі цієї теорії будується організація перевезень та управління ними. Розгляд основних питань пов'язаний з системним представленням циклів перевезень – сукупностей елементів, що створюють закінчені операції доставки вантажів і організації транспортного процесу в цілому як їх композиції, дослідження продуктивності роботи транспорту та собівартості перевезень вантажів і пасажирів, формуванням структури та раціональним використанням транспортних засобів, організації спільної роботи транспортних і навантажувально-розвантажувальних комплексів як систем масового обслуговування. 

Робоча програма курсу.pdfРобоча програма курсу.pdf
Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 4 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – формування знань з основних характеристик елементів системи “Дорожні умови - транспортні потоки”, основних характеристик дорожнього руху, методів і методик дослідження дорожнього руху.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3,4.
Автор: Бондарєв Сергій Іванович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: 
Мета вивчення дисципліни – формування системних теоретичних знань та набуття практичних умінь з організації міжнародних вантажних і пасажирських перевезень автомобільним транспортом (від розробника).

Category: ТТ

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) ». 

ОС: Бакалавр. 

Семестр: 4,5. ECTS: 5.

Лектор:  Мацюк Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Викладач:  Мацюк Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Анотація: Метою вивчення дисципліни є засвоєння майбутніми інженерами-механіками теоретичних основ системного підходу до аналізу процесів, зокрема, транспортних та управління ними. Системність є не тільки теоретичною категорією, а й усвідомленим аспектом практичної діяльності. Оскільки великі й складні системи стали предметом вивчення, керування і проектування, необхідним є узагальнення  методів дослідження систем і впливу на них. «Основи теорії систем і управління» – дисципліна, яка поєднує з абстрактними теоріями системності живу системну практику. В продовж курсу на грунті методів загальної теорії систем і системного аналізу досліджуються  математичні моделі реальних процесів, а також в програмному середовищі R одержуються статистичні оцінки відповідних параметрів моделей та демонстуються найрізноманітніші візуалізації.

Category: ТТ

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7; 3 (Ск). ECTS: 7; 5 (Ск).
Автор: Бондарєв Сергій Іванович – доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основ організації пасажирських перевезень на різних видах сполучення, методик розрахунку роботи автобусів на всіх типах маршрутів, аналітичних та графічних методів розрахунку пасажиропотоків та методик складання паспорту маршруту.

Опис курсу.pdfОпис курсу.pdf
Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – формування спеціальних знань та уявлень із положень, приписів і настанов, що визначають порядок дорожнього руху.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) ». 

ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.

Лектор:  Нікітін Анатолій Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Викладач:  Нікітін Анатолій Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Анотація: забезпечення методологічної підготовки фахівців у галузі функціонування складних транспортних систем, та творчого рішення інженерних і дослідницьких задач. Завдання дисципліни -  набути знання з питань створення умов, що найкраще вирішують проблеми транспортного обслуговування територій з урахуванням технічних, технологічних, економічних і правових аспектів та практичного застосування методів організації транспортного планування територій. 


Category: ТТ

Спеціальність: 275.03.Транспортні технології (на втомобільному транспорті). 

ОС: Бакалавр. Семестр: 7 ЄКТС: 2;

Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК; 

Анотація: Курс з транпсортної лоігстики має за мету формування у студентів системи знань і розуміння концептуальних основ транспортної логістики, як інструменту ринкової економіки, теорії і практики розвитку

цього напряму та набуття вмінь і навичок ефективного управління вантажопотоками. Основними завданнями що мають бути вирішенні у процесі викладання дисципліни є: 

- набуття теоретичних знань з управління вантажопотоками; 

- оволодіння навичками логістичного мислення з оптимізації вантажопотоків та розроблення логістичних систем і механізмів функціонування; 

- опанування практичними методами скорочення витрат підприємств на переміщення матеріальних ресурсів; 

- координація транспортного обслуговування споживачів за їх замовленнями. 

Інтеґрований підхід до викладання курсу «Транспортна логістика» націлений на формування у студентів наступних знань і навичок.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5; 3 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

nn16`7lek`7lab

Category: ТТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – забезпечення методологічної підготовки фахівців у галузі організації та безпеки дорожнього руху до творчого вирішення інженерних і дослідницьких завдань шляхом вивчення зв'язків і залежностей в системі «Дорожні умови ‒ транспортні потоки» та забезпечення ефективного виконання вимог транспортного потоку в практичній діяльності.

Category: АТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Формування у майбутніх магістрів професійних знань і умінь в області раціональної організації транспортного процесу, зокрема технологічних перевезень врожаю від збиральних машин використовуючи сучасні високоефективні транспортні технології.

Category: АТ

Спеціальність 275.03 - транспортні технології (на автомобільному транспорті) ОС: Магістр Семестр 1 (перший) ЕСТS – 4.

Лектор: Бондарєв Сергій Іванович, к.т.н, доцент кафедри

Викладач: Бондарєв Сергій Іванович, ктн, доцент кафедри

Анотація: Дисципліна відноситься до циклу фахової підготовки спеціаліста з організації транспортного забезпечення сільських територій.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння наступних матеріалів:

основні положення існуючих підходів щодо організації транспортного забезпечення аграрної сфери, транспортні логістичні системи з перевезень сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом, логістичні ланцюги при обслуговуванні виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, економіко-технічне забезпечення транспортних процесів у ланцюгах постачань та сучасного стану транспортного забезпечення аграрних підприємств на принципах інтеграції та координації в агрологістиці. 

Category: ТТ