Транспортних технологій

Courses tagged with "Транспортних технологій"

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт).

ОС – Бакалавр. Семестр – 6. ECTS – 3.

Лектор – Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Викладач: Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Анотація: Мета вивчення дисципліни «Основи інженерного менеджменту» — формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі транспорту і транспортної інфраструктури, розуміння концептуальних основ системного управління в транспортних підрозділах організацій, господарств і підприємств АПК; набуття навичок і умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації, прийняття адекватних управлінських рішень.


Category: ТТ

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) ». 

ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.

Лектор:  Нікітін Анатолій Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Викладач:  Нікітін Анатолій Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Анотація: забезпечення методологічної підготовки фахівців у галузі функціонування складних транспортних систем, та творчого рішення інженерних і дослідницьких задач. Завдання дисципліни -  набути знання з питань створення умов, що найкраще вирішують проблеми транспортного обслуговування територій з урахуванням технічних, технологічних, економічних і правових аспектів та практичного застосування методів організації транспортного планування територій. 


Category: ТТ

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

ОС: Бакалавр. Семестр:6. ECTS:4.

Лектор: Овчар Петро Андрійович, док. екон. наук., доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Викладач: Овчар Петро Андрійович, док. екон. наук., доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Анотація: засвоєння студентами основ європейських стандартів та вимог на автомобільному транспорті, усвідомлення  основних напрямків  інтеграції, що закладають перспективи  подальшого розвитку галузі.  Ознайомлення з правилами здійснення професійної діяльності в установах публічного чи приватного права, функціонування яких пов’язане зі співробітництвом України з ЕС в напрямку автомобільного транспорту.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

ОС: Бакалавр. Семестр:4. ECTS:4

Лектор: Овчар Петро Андрійович, док. екон. наук., доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Викладач: Овчар Петро Андрійович, док. екон. наук., доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Анотація:  надання майбутнім фахівцям з транспортних технологій системи знань та практичних навичок для ухвалення управлінських рішень з урахуванням технічних та економіко-експлуатаційних показників роботи автомобільного і тракторного транспорту, продуктивності транспорту, собівартості перевезень, показників роботи парку автотранспортних засобів.

Орієнтуватися в розподілі виробничих сил у країні, регіоні, ефективно

розподіляти потоки вантажів та пасажирів за видами транспорту, які

входять до транспортної системи країни.


Category: ТТ

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) ». 

ОС: Бакалавр. Семестр: 4,5. ECTS: 5.

Лектор:  Нікітін Анатолій Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Викладач:  Нікітін Анатолій Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК .

Анотація: засвоєння майбутніми інженерами-механіками теоретичних основ функціонування транспортних процесів і систем.  На базі цієї теорії будується організація перевезень та управління ними. Розгляд основних питань пов'язаний з системним представленням циклів перевезень – сукупностей елементів, що створюють закінчені операції доставки вантажів і організації транспортного процесу в цілому як їх композиції, дослідження продуктивності роботи автомобіля та собівартості перевезень вантажів, формуванням структури та раціональним використанням транспортних засобів, організації спільної роботи транспортних і навантажувально-розвантажувальних засобів як системи масового обслуговування. 

Робоча програма курсу.pdfРобоча програма курсу.pdf
Category: ТТ

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6; 3 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: У курсі розглядаються передові методи і технологічні особливості вантажних автомобільних перевезень і транспортно-експедиційного обслуговування власників вантажів, види рухомого складу і його техніко-експлуатаційні якості, методи проектування, оптимізації, функціонування і управління транспортно–технологічними системами.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Курс з вантажознавства надасть майбутньому спеціалісту теоретичні знання та практичні навички з питань систематизації та аналізу вантажів за видами, ознаками, для забезпечення ефективного використання транспортних засобів та отримання економічного ефекту при вантажних перевезеннях.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7; 4 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

nn19~lek~metod

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 6.
Автор: Загурський Олег Миколайович - професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Анотація: У курсі розглядаються основні принципи та задачі дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності.

В ньому викладено теоретичні відомості щодо побудови економіко-математичних моделей та розв’язання найбільш поширених оптимізаційних задач, спрямованих на удосконаленнят ранспортних процесів та систем. Для розв’язання задач використовуються сучасні математичні методи дослідження операцій: лінійне програмування, динамічне програмування, мережеве планування та управління, теорія масового обслуговування, теорія ігор та прийняття рішень, імітаційне моделювання тощо.


Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор:
Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК; Опалко Вікторія Григорівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація:
Курс з логістики має за мету формування у студентів знань про сутність, методи і правила використання інструментами логістики, формування економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем логістики та опанування навичками їх розв'язання, ефективного управління матеріальними потоками.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 4 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – формування знань з основних характеристик елементів системи “Дорожні умови - транспортні потоки”, основних характеристик дорожнього руху, методів і методик дослідження дорожнього руху.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Бондарєв Сергій Іванович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація:
Мета вивчення дисципліни – підготовка спеціалістів широкого профілю з експлуатації автотранспорту, самостійно застосовувати отриманні знання і вміння для практичного вирішення задач з управління автомобільним транспортом на міжнародних маршрутах.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5; 2-3 (Ск). ЄКТС: 8; 6 (Ск).
Автор: Овчар Петро Андрійович - доктор економічних наук, доцент.

NN~bank0

Category: ТТ

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7; 3 (Ск). ECTS: 7; 5 (Ск).
Автор: Бондарєв Сергій Іванович – доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основ організації пасажирських перевезень на різних видах сполучення, методик розрахунку роботи автобусів на всіх типах маршрутів, аналітичних та графічних методів розрахунку пасажиропотоків та методик складання паспорту маршруту.

Опис курсу.pdfОпис курсу.pdf
Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – формування спеціальних знань та уявлень із положень, приписів і настанов, що визначають порядок дорожнього руху.

nn16~15 lek zav

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5; 3 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

nn16`7lek`7lab

Category: ТТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт; 

ОС:  Магістр. Семестр: 2ЄКТС: 4

Автори: Дьомін Олександр Анатолійович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК;

Анотація: формування у майбутніх магістрів професійних знань і умінь в області раціональної організації транспортного процесу, зокрема технологічних перевезень врожаю від збиральних машин використовуючи сучасні високоефективні транспортні технології.


Category: АТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Колосок Ігор Олександрович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета – забезпечення методологічної підготовки фахівців у галузі організації та безпеки дорожнього руху до творчого вирішення інженерних і дослідницьких завдань шляхом вивчення зв'язків і залежностей в системі «Дорожні умови ‒ транспортні потоки» та забезпечення ефективного виконання вимог транспортного потоку в практичній діяльності.

Category: АТ

Спеціальність 275 - транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

ОС: Магістр. Семестр: 1. 

Лектор: Бондарєв Сергій Іванович, к.т.н., доцент.

Викладач: Бондарєв Сергій Іванович, к.т.н., доцент.

Анотація: дисципліна відноситься до циклу фахової підготовки спеціаліста з організації перевезення вантажів АПК автотранспортом. Метою вивчення дисципліни є засвоєння наступних матеріалів: класифікація та основні властивості вантажів АПК і продукції переробки сільгосппродукції; особливості перевезення вантажів автотранспортом і їх зберігання; технології вантажних операцій та розміщення (кріплення) вантажів в кузовах автомобілів різних типів; законодавчі (підзаконні) акти, постанови, нормативні вимоги та інша документація для комплексної організації транспортування вантажів АПК.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспортні). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Загурський Олег Миколайович - професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Робоча програма.pdfРобоча програма.pdf
Category: ТТ