Магістри спеціальності Менеджмент

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

Випускова кафедра: Менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Тел.: (044) 527-84-80

E-mail: kafedra.zavadskogo@i.ua

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Горьовий Василь Павлович

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок управління у кризових ситуаціях, методів оцінки і діагностування кризи і кризового стану підприємств, а також основ розробки антикризової програми підприємств

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Гогуля Ольга Петрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права; Коваль Анна Миколаївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності. Виконання договірних зобов'язань суб'єктами господарювання (підприємцями). Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу майна у користування. Договори про виконання робіт. Договори про надання юридичних та фактичних послуг.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Тривалість курсу: лекцій - 15 год, лабораторні роботи - 15 год, самостійна робота - 90 год.
Автор: Харченко Володимир Віталійович - доцент кафедри інформаційних систем.
Анотація: Формування у магістрів, майбутніх менеджерів, знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Драгнєва Наталя Іванівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Теорія та методологія управління якістю, принципи побудови та функціонування систем управління якістю для різних видів товарів (продукції, послуг). Нормативно-законодавчі, організаційні та економічні питання з управління якістю товарів (послуг). Особливості функціонування систем управління якістю продукції, послуг та навколишнього середовища. Проблема якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки країни; вітчизняний та міжнародний досвід управління якістю товарів; використання методологічних основ управління: загальні підходи, принципи та методи роботи щодо якості товарів.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Розподіл годин: Лекції - 15; Практичні - 15; Самостійна робота - 90. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок щодо формування лідерських якостей та здійснення управління людськими ресурсами організації.

Покликання на силабус Силабус

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Самофалова Марія Олексіївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського; Добрівська Мар'яна Володимирівна - старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Анотація: Курс охоплює питання теорії і практики використання психологічних методів менеджменту в колективах організацій, розвитку лідерського потенціалу організації, формування ефективної організаційної культури, забезпечення ефективної взаємодії в команді тощо. Є актуальним для осіб, які здобувають відповідний фах та планують якісно виконувати комплекс функцій менеджменту, збалансовано використовуючи інструменти управлінського впливу.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань щодо концептуальних засад становлення і розвитку сучасних концепцій управління та їх застосування на підприємствах.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Балановська Тетяна Іванівна - завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського; Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері управління бізнесом.
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Горьовий Василь Павлович - професор кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського; Буценко Людмила Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського; Нікуліна Олена Валеріївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Анотація: Сутність управлінської діяльності в кооперативних формуваннях. Органи управління в кооперативі, в кооперативних об’єднаннях та асоціаціях. Навички управлінських комунікацій: засідання, переговори, управління конфліктами. Забезпечення транспарентних відносин між управлінцями та членами кооперативу. Управління процесами планування в кооперативі, стратегічне планування. Покращення процесів та контролю в кооперативі. Лідерство та формування команди. Управління фінансовою діяльністю в кооперативних формуваннях.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Гавриш Оксана Миколаївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - к.е.н., доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: У даному курсі висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Розкрито функціональні основи розвитку конкурентних відносин, враховуючи інституційні чинники конкуренції

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Драгнєва Н.І. - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Курс дає можливість студентам опанувати загальні закономірності, принципи формування, функціонування, процес організації роботи та розвитку апарату управління підприєм­ства, некомерційної організації, державного органу або органу місце­вого самоврядування тощо.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Управління проектами в організації

Рік останньої атестації: 2020

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування методів і підходів до зниження ризиків у діяльності суб'єктів господарювання та формування концептуальних основ безпекоорієнтованого управління.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Драгнєва Наталя Іванівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Якість продукції як об‘єкт управління. Економічні аспекти якості продукції. Фактори, що впливають на якість продукції. Правові аспекти забезпечення якості. Історія управління якістю. Міжнародне та регіональне співробітництво України у сфері управління якістю. Створення і впровадження системи управління якістю у підприємстві. Управління якістю на базі концепції TQM, етапи її розвитку. Стандарти як нормативна база управління якістю. Сертифікація в системі забезпечення якості. Планування та оцінка рівня якості продукції. Система показників якості продукції. Економічна ефективність управління якістю. Зарубіжний досвід управління якістю продукції.

Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Гавриш Оксана Миколаївна - канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування Digital-менеджменту у діяльності підприємств та розв'язання будь-яких управлінських завдань із використанням сучасних цифрових технологій.