Магістри спеціальності Менеджмент

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

Випускова кафедра: Менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Тел.: (044) 527-84-80

E-mail: kafedra.zavadskogo@i.ua

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Горьовий Василь Павлович

Управління – це синтез засобів і способів підготовки управлінських рішень, за допомогою яких здійснюється вплив на процеси господарської діяльності для збереження стійкості й розвитку, а також організація й контроль за їх виконанням для досягнення поставленої мети. У зв’язку з особливістю створення та функціонування кооперативу, де його члени є власниками засобів і майна й одночасно працівниками та клієнтами, виникають особливі відносини щодо становища й обов’язків рядових членів кооперативу та його керівництва. Управління таким підприємством передбачає і своєрідний механізм взаємодії цих суб’єктів, за допомогою якого вони репрезентують свої інтереси та взаємодіють між собою. Завдання, що постають перед кооперативом з огляду управління є досить різноманітними та значущими. Їх має своєчасно вирішувати керівництво, запобігаючи порушенню технології надання послуг та недопущенню припинення даного циклу. Дисципліна «Управління діяльністю кооперативів» покликана сформувати у студентів фундаментальні знання та практичні навички з управління кооперативною діяльності. Метою освоєння дисципліни є формування в студента розуміння кооперативної ідеї, осмислення того, як працює кооператив і про його місце у нинішньому суспільстві.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Гогуля Ольга Петрівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права; Коваль Анна Миколаївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності. Виконання договірних зобов'язань суб'єктами господарювання (підприємцями). Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу майна у користування. Договори про виконання робіт. Договори про надання юридичних та фактичних послуг.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Драгнєва Наталя Іванівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Теорія та методологія управління якістю, принципи побудови та функціонування систем управління якістю для різних видів товарів (продукції, послуг). Нормативно-законодавчі, організаційні та економічні питання з управління якістю товарів (послуг). Особливості функціонування систем управління якістю продукції, послуг та навколишнього середовища. Проблема якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки країни; вітчизняний та міжнародний досвід управління якістю товарів; використання методологічних основ управління: загальні підходи, принципи та методи роботи щодо якості товарів.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Слободяник Анна Миколаївна -доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Анотація: У курсі розглядаються основні принципи математичного моделювання у менеджменті і маркетингу,  методики та інструментарій побудови економіко-математичних моделей у менеджменті й маркетинговій діяльності, його аналіз та використання в економіці.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Самофалова Марія Олексіївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Новак Олександр Володимирович - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Курс охоплює питання теорії і практики використання психологічних методів менеджменту в колективах організацій, розвитку лідерського потенціалу організації, формування ефективної організаційної культури, забезпечення ефективної взаємодії в команді тощо. Є актуальним для осіб, які здобувають відповідний фах та планують якісно виконувати комплекс функцій менеджменту, збалансовано використовуючи інструменти управлінського впливу.

blank20

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Балановська Тетяна Іванівна - професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського. Троян Аліна Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.
Анотація: Курс відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії та практики управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Горьовий Василь Павлович - професор кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського; Буценко Людмила Василівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Анотація: Сутність управлінської діяльності в кооперативних формуваннях. Органи управління в кооперативі, в кооперативних об’єднаннях та асоціаціях. Навички управлінських комунікацій: засідання, переговори, управління конфліктами. Забезпечення транспарентних відносин між управлінцями та членами кооперативу. Управління процесами планування в кооперативі, стратегічне планування. Покращення процесів та контролю в кооперативі. Лідерство та формування команди. Управління фінансовою діяльністю в кооперативних формуваннях.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Артюх Тетяна Олександріна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

blank20

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - к.е.н., доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

У даному курсі висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Розкрито функціональні основи розвитку конкурентних відносин, враховуючи інституційні чинники конкуренції

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Драгнєва Н.І. - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Курс дає можливість студентам опанувати загальні закономірності, принципи формування, функціонування, процес організації роботи та розвитку апарату управління підприєм­ства, некомерційної організації, державного органу або органу місце­вого самоврядування тощо.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Управління проектами в організації

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор:Мостенська Тетяна Леонідівна​ - ​​​завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності​, ​професор.

Blank17

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Тривалість курсу: лекцій - 15 год, лабораторні роботи - 15 год, самостійна робота - 90 год.
Автор: Харченко Володимир Віталійович - доцент кафедри інформаційних систем.
Анотація: Формування у магістрів, майбутніх менеджерів, знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Драгнєва Наталя Іванівна - доцент кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.

Рік останньої атестації: 2018