Спеціальності: •101 Екологія; 162 Біотех­но­логії та біоінже­нерія; •202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ECTS: 4.
Викладач: Культенко Валентина Павлівна – канд. філос. наук, доцент, завідувач кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Філософія допомагає розвинути навички абстрактного, критичного мислення, суттєво впливає на формування раціо­на­льного світогляду. Вивчення дисципліни сприятиме фундаменталізації та систе­ма­ти­зації знань студентів та формуватиме соціально-гуманістичні орієнтації особистості студентів шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства. 🤓

Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: •101 Екологія; •162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Макаренко Н.А., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Строкаль В.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Основною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо розроблення екологічних та організаційно-правових заходів для уникнення негативного впливу сільськогосподарської діяльності на навколишнє природне середовище і людину, зниження вірогідності змін з небажаними екологічними наслідками, забезпечення екологічного балансу на різних рівнях організації агроекосистем, збалансованого розвитку соціально-економічного потенціалу сільськогосподарських територій і держави в цілому.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Лобова Оксана Володимирівна - доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 101 екологія; 162 біотехнологія та біоінженерія; 202 захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 4. ECTS2 (4).
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Викладач: Бондарь Валерія Іванівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Рік останньої атестації: 2021к

Спеціальність: 101 Екологія; 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович, доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Викладачі: Малюков Володимир Павлович, професор кафедри комп’ютерних систем і мереж; Осипова Тетяна Юріївна, доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Забезпечує знання з методів математичного моделювання стану довкілля та основних закономірностей поширення полютантів від джерела їх викиду, харчовими ланцюгами, до людини, про основні закони розповсюдження полютантів у навколишньому середовищі, про їх вплив на компоненти екосистем, уміння оцінювати дозові навантаження на людину, а також закономірності динаміки розвитку популяцій живих організмів, та вплив на них стану довкілля.

Рік останньої атестації: 2009