Магістри спеціальності Екологія та охорона навколишнього середовища
Спеціальність 101 «Екологія»
Освітні програми «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Випускова кафедра:
Екології агросфери та екологічного контролю
Тел.: (044) 527-81-95
E-mail: eco_dep@gmail.com
Завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Чайка В.М.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит; Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄСТS: 3.
Лектор: Строкаль В.П., доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Обов'язкова навчальна дисципліна призначена для вивчення принципів формування аграрної та екологічної політики на різних рівнях організації: міжнародному, державному, регіональному та рівні організації, формування сучасної екологічної політики та механізмів її реалізації в умовах сьогодення; ознайомлення з принципами формування екологічної політики підприємств, організацій, установ відповідно до міжнародних стандартів ЄС.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища: Екологічний контроль в агросфері: моніторинг, паспортизація, експертиза). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Мета курсу полягає у висвітленні процедури проведення агроекологічного контролю за видами діяльності; набутті умінь й навиків щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля у розрізі підприємств та інших об’єктів природоохоронної діяльності.

Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладачі: Чайка Володимир Миколайович - професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Міняйло Анатолій Анатолійович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Курс забезпечує набуття знань про вплив чинників середовища на продуктивність культурних рослин, структуру і динаміку спільнот організмів, що мешкають в агроценозах, основні закони агроекології, продуктивність агроекосистем та шляхи її підвищення. Набувають умінь і навичок визначати типи агроекосистем та їх функціонування, шляхи екологізації діяльності різних сільськогосподарських об’єктів, складати і використовувати агроекологічні карти і моделі.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автори: Москаленко Антоніна Анатоліївна - доцент кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі; Кошель Антон Олександрович - доцент кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Павлюк С.Д. - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Завдання курсу: сформувати глибокі знання щодо розвитку глобальної екологічної кризи біосфери та геосфер в цілому внаслідок перебігу природних процесів та антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, основних напрямків наукового та практичного вирішення екологічних проблем.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.

Анотація: Екотоксикологія – курс, що направлений на вивчення ефектів впливу токсичних речовин та продуктів їх трансформації на екосистеми та їх кругообіг у біосфері, впливу цих речовин на живі організми, в т.ч. людину. Основним завданням дисципліни «Екотоксикологія» є надання студентам знань щодо токсичності і чинників, що її зумовлюють; токсичних ефектів впливу речовин на біологічні системи; методів біотестування, які використовуються в екотоксикології; умінь здійснювати екотоксикологічну характеристику небезпечності токсичних речовин, що надходять у природне середовище внаслідок діяльності людини.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища; Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Павлюк С.Д. - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Метою дисципліни є контроль і оцінювання ступеню екологічної безпеки господарської діяльності або екологічної ситуації, що склалася на об’єктах (територіях); попередження або припинення негативного впливу певного виду антропогенної діяльності на здоров’я людей і навколишнє природне середовище; виявлення пріоритетів вирішення екологічних проблем та підготовка обґрунтованих еколого-економічних рекомендацій щодо стратегії і тактики розв’язання природоохоронних завдань.

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Кузьмінська О.Г., Саяпіна Т.П.

Рік останньої атестації: 2015к

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Чайка Володимир Миколайович - завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Гудков Ігор Миколайович - професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності; Іллєнко  Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Радіоекологічний моніторинг є обов’язковим компонентом освітньої програми «Екологія та охорона навколишнього середовища», який дає основні поняття щодо комплексу наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями зміни радіонуклідного забруднення навколишнього середовища, в тому числі повітря, грунтів, водного середовища тощо. Вивченню підлягають шляхи і способи вимірювання рівня дози або забруднення (радіоактивного забруднення) для оцінки або контролю за опроміненням в результаті впливу випромінювання або радіоактивних речовин, а також інтерпретація результатів. Істотна увага приділяється методології та валідності отримуваних даних. Вивчення дисципліни «Радіоекологічний моніторинг і безрека» забезпечує опанування таких загальних компетентностей, як знання та розуміння предметної області, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.


Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори:
Гудков Ігор Миколайович - професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України;
Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Сучасні біотехнології та біобезпека – напрямок сучасної науки, основним завданням якого є використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія рослин використовує досягнення молекулярної біології, методи генетичної інженерії, культури тканин, клітин і протопластів, спрямовані на створення високопродуктивних сортів рослин. Сфера використання біотехнологічних процесів постійно розширюється, особливо у сільському господарстві, в охороні здоров’я (сюди можна віднести медицину, фармакологію, охорону навколишнього середовища), харчовій промисловості (харчові та кормові добавки). Клонована ДНК успішно може використовуватись для ідентифікації вірусів і кваліфікованого вибраковування ураженого матеріалу. За допомогою культури рослинної тканини у порівняно короткий час і на обмеженому просторі можна мати багато популяцій, у тому числі мутанти, придатні для селекційної мети. У тканинній культурі можуть бути ідентифіковані лінії з підвищеною інтенсивністю фотосинтезу і вищою продуктивністю.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Аудиторні заняття: 30 год. (лекції - 15 год.; практ. заняття - 15 год.). Самостійна робота: 90 год. Форма контролю: Іспит.
Автор: Рубежняки Ірина Георгіївна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація:
У курсі розглядаються питання з екологічно безпечного стану довкілля, який забезпечується попередженням, запобіганням негативних впливів щодо погіршення екологічної ситуації та виникнення небезпеки для здоров’я людей, оптимізації природокористування. В ході вивчення дисципліни формуються знання щодо умов збалансованої взаємодії людського суспільства з усіма природними біоценозами біосфери, надаються вміння і навички спрямовані на досягнення ефективного результату господарювання та одержання максимального економічного ефекту за як найменшої шкоди для природного середовища, споживання природних ресурсів та їх відтворення і захист навколишнього природного середовища від забруднення та руйнування.

Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: The purpose of teaching the discipline is the formation of students’ knowledge and skills for a comprehensive assessment of the impact on human health and the quality of the environment, objects of economic activity that use sources of ionizing radiation (NPP construction projects, operation of existing nuclear reactors, the Exclusion Zone, places of temporary localization of nuclear waste, etc.) in the scale of the chosen territory, provides skills for preliminary checking of compliance of projects with current legislation and safety requirements, guarantee of minimization of radioactive isotopes' intake to the human body with food products, skills in control and management of actions in the event of radiation accidents in order to assess the extent of pollution and radiation risks. The task is to provide opportunities for using the acquired knowledge and skills for the description, analysis and prediction of radiation risks during the use of ionizing radiation sources under the conditions of limited information, as well as for the implementation of the master's thesis.

Specialty: 101 Ecology (Ecology and Environmental Protection). ED: Master. Semester: 2. ECTS: 4.
Author: Volodymyr Illienko - senior lecturer at the Department of General Ecology, Radiobiology and Life Safety.
Annotation: t
he purpose of teaching the discipline is to study the sources of ionizing radiation in the environment, migration of radioactive substances in different ecosystems, features of physicochemical forms of radionuclides and assessment of environmental impact and risks associated with radioactive contamination. Formation of abilities and skills of carrying out radioecological researches with use of radioactive isotopes, methods of radiochemical separation and modern methods of measurement.

The task is to provide opportunities to use the acquired knowledge and skills to describe, analyze and predict the accumulation of radioactive isotopes and their migration in the environment under conditions of limited information, as well as to perform a master's thesis.

The student should know the characteristics of ionizing radiation and the physico-chemical basis of the interaction of ionizing radiation with substances, methods of radiometry and spectrometry of The student should know the characteristics of ionizing radiation and the physico-chemical basis of the interaction of ionizing radiation with substances, methods of radiometry and spectrometry of ionizing radiation, physical and chemical properties of natural and artificial radioactive isotopes of chemical elements, the basis of statistical processing of experimental data.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна - завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, професор; Москаленко Антоніна Анатоліївна - доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Annotation: Discipline “GIS-analysis of Agrolandscapes” provides to obtaining skills in GIS technologies and well as GIS analysis and remote sensing monitoring. The course provides skills for potential use of remotely sensed data in monitoring of the environment.

Рік останньої атестації: 2016