Магістри спеціальності Екологія та охорона навколишнього середовища
Спеціальність 101 «Екологія»
Освітні програми «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Випускова кафедра:
Екології агросфери та екологічного контролю
Тел.: (044) 527-81-95
E-mail: eco_dep@gmail.com
Завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Чайка В.М.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Гудков Ігор Миколайович - професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності; Іллєнко  Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Радіоекологічний моніторинг є обов’язковим компонентом освітньої програми «Екологія та охорона навколишнього середовища», який дає основні поняття щодо комплексу наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями зміни радіонуклідного забруднення навколишнього середовища, в тому числі повітря, грунтів, водного середовища тощо. Вивченню підлягають шляхи і способи вимірювання рівня дози або забруднення (радіоактивного забруднення) для оцінки або контролю за опроміненням в результаті впливу випромінювання або радіоактивних речовин, а також інтерпретація результатів. Істотна увага приділяється методології та валідності отримуваних даних. Вивчення дисципліни «Радіоекологічний моніторинг і безрека» забезпечує опанування таких загальних компетентностей, як знання та розуміння предметної області, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.


Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: The purpose of teaching the discipline is the formation of students’ knowledge and skills for a comprehensive assessment of the impact on human health and the quality of the environment, objects of economic activity that use sources of ionizing radiation (NPP construction projects, operation of existing nuclear reactors, the Exclusion Zone, places of temporary localization of nuclear waste, etc.) in the scale of the chosen territory, provides skills for preliminary checking of compliance of projects with current legislation and safety requirements, guarantee of minimization of radioactive isotopes' intake to the human body with food products, skills in control and management of actions in the event of radiation accidents in order to assess the extent of pollution and radiation risks. The task is to provide opportunities for using the acquired knowledge and skills for the description, analysis and prediction of radiation risks during the use of ionizing radiation sources under the conditions of limited information, as well as for the implementation of the master's thesis.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: The purpose of teaching the discipline is the formation of knowledge about the peculiarities of the environment formation with a complex of unfavorable factors for the population (environmental, sanitary, hygienic, economic, economic and social) arising as a result of radiation accidents. The task is to provide opportunities for using the acquired knowledge and skills for the development of recommendations, decision-making, long-term planning of countermeasures in the event of radiation accidents and territory radioactive contamination by radioactive isotopes, as well as for master's thesis.

Спеціальність: 101 Екологія.ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Блінкова О.І. - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Аудиторні заняття: 30 год. (лекції - 15 год.; практ. заняття - 15 год.). Самостійна робота: 90 год. Форма контролю: Іспит.
Автор: Рубежняки Ірина Георгіївна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація:
У курсі розглядаються питання з екологічно безпечного стану довкілля, який забезпечується попередженням, запобіганням негативних впливів щодо погіршення екологічної ситуації та виникнення небезпеки для здоров’я людей, оптимізації природокористування. В ході вивчення дисципліни формуються знання щодо умов збалансованої взаємодії людського суспільства з усіма природними біоценозами біосфери, надаються вміння і навички спрямовані на досягнення ефективного результату господарювання та одержання максимального економічного ефекту за як найменшої шкоди для природного середовища, споживання природних ресурсів та їх відтворення і захист навколишнього природного середовища від забруднення та руйнування.

Спеціальність: 101 Екологія Екологічний контроль та аудит; Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄСТS: 3.
Лектор: Строкаль В.П., доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Обов'язкова навчальна дисципліна призначена для вивчення принципів формування аграрної та екологічної політики на різних рівнях організації: міжнародному, державному, регіональному та рівні організації, формування сучасної екологічної політики та механізмів її реалізації в умовах сьогодення; ознайомлення з принципами формування екологічної політики підприємств, організацій, установ відповідно до міжнародних стандартів ЄС.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища: Екологічний контроль в агросфері: моніторинг, паспортизація, експертиза). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Мета курсу полягає у висвітленні процедури проведення агроекологічного контролю за видами діяльності; набутті умінь й навиків щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля у розрізі підприємств та інших об’єктів природоохоронної діяльності.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автори: Москаленко Антоніна Анатоліївна - доцент кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі; Кошель Антон Олександрович - доцент кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Макаренко Наталія Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Екотоксикологія – курс, що направлений на вивчення ефектів впливу токсичних речовин та продуктів їх трансформації на екосистеми та їх кругообіг у біосфері, впливу цих речовин на живі організми, в т.ч. людину. Основним завданням дисципліни «Екотоксикологія» є надання студентам знань щодо токсичності і чинників, що її зумовлюють; токсичних ефектів впливу речовин на біологічні системи; методів біотестування, які використовуються в екотоксикології; умінь здійснювати екотоксикологічну характеристику  небезпечності токсичних речовин, що надходять у природне середовище внаслідок діяльності людини.


Екотоксикологія.pdfЕкотоксикологія.pdf

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 2.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри методики навчання та управління навчальними закладами.
Анотація:  Методика навчання розглядається як галузь педагогічної науки, що досліджує освітній процес та розкриває закономірні зв’язки між трьома невід’ємно пов’язаними між собою структурними елементами навчання: навчальним предметом (об’єкт пізнання), викладанням (діяльність викладача) та учінням (діяльність учнів, студентів) для того, щоб на підставі виявлених закономірностей розробити вимоги до змісту навчального предмета, викладання та учіння.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Чайка Володимир Миколайович - завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: 

Гудков Ігор Миколайович - професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України; 

Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кляченко Оксана Леонідівна, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Сучасні біотехнології та біобезпека – напрямок сучасної науки, основним завданням якого є використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія рослин використовує досягнення молекулярної біології, методи генетичної інженерії, культури тканин, клітин і протопластів, спрямовані на створення високопродуктивних сортів рослин. Сфера використання біотехнологічних процесів постійно розширюється, особливо у сільському господарстві, в охороні здоров’я (сюди можна віднести медицину, фармакологію, охорону навколишнього середовища), харчовій промисловості (харчові та кормові добавки). Клонована ДНК успішно може використовуватись для ідентифікації вірусів і кваліфікованого вибраковування ураженого матеріалу. За допомогою культури рослинної тканини у порівняно короткий час і на обмеженому просторі можна мати багато популяцій, у тому числі мутанти, придатні для селекційної мети. У тканинній культурі можуть бути ідентифіковані лінії з підвищеною інтенсивністю фотосинтезу і вищою продуктивністю.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Кузьмінська О.Г., Саяпіна Т.П.

Рік останньої атестації: 2015к
Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Клепко Алла Володимирівна - завідувач кафедри радіобіології та радіоекології.
Біологічні методи в радіаційних дослідженнях.

П20

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Іллєнко Володимир Віталійович - асистент кафедри радіобіології та радіоекології.
Анотація:
The discipline learns concentration and migration of radionuclides in environmental objects, agricultural products and their effects on plants, animals and agro-ecosystems as a whole. The aim of the course is to give students an introduction to the methods of radioactivity measurements in different samples, dose assessment, evaluation of radionuclides migration in the environment, risk assessments and the use of effective countermeasures on the territories contaminated by radionuclides.

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна - завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, професор; Москаленко Антоніна Анатоліївна - доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Annotation: Discipline “GIS-analysis of Agrolandscapes” provides to obtaining skills in GIS technologies and well as GIS analysis and remote sensing monitoring. The course provides skills for potential use of remotely sensed data in monitoring of the environment.

Рік останньої атестації: 2016