Skip to main content

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) та загальноуніверситетський вибір. 

ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів
Анотація: Дисципліна надає студентам теоретичні та практичні знання з організації та функціонування фінансових відносин підприємств та міжгалузевих фінансових відносин, техніки фінансових розрахунків; прийомів і методів складання фінансової частини бізнес-плану; фінансування і кредитування господарської діяльності і капітальних вкладень складання фінансової звітності підприємства; регулювання корпоративного сектору економіки; управління ризиковістю фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства);  •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 2ЄКТС: 5.
Автори: Кириченко А.В. - к.е.н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

Спеціальність: Всі. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Діброва А.Д. - професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук; Сокур Л.В. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; 

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства, Прикладна економіка); •051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Вдовенко Н.М. - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Богач Л.В. - старший викладач кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук.

Анотація: Курс присвячений засвоєнню глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні  процеси,  сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації; особливостей глобальної економіки,  розробленню стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 

051 Економіка

ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ECTS: 5.
Автор: Маршалок Михайло Станіславович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Основною метою курсу є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення конкурентоспроможності підприємств та управління нею в сучасних умовах господарювання. 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Долженко Інна Іванівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Завданням дисципліни є вивчення теоретичних та організаційних засад податкового законодавства і менеджменту; набуття навичок контрольної роботи податкових органів, умінь роз’яснювати положення податкового законодавства, розв’язувати дискусійні питання, подавати пропозиції щодо його вдосконалення.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Магістр. Семестр: 2; 3. ECTS: 5.
Автор: Барановська Оксана Дмитрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку організації.

Рік останньої атестації: 2019