Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Викладач: Березюк Андрій Олександрович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Автор: Березюк Андрій Олександрович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 4 (10).
Автор: Панталієнко Людмила Анатоліївна − доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал охоплює розділи: «Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних», «Теорія рядів», «Гармонійний аналіз» та «Операційне числення», що викладаються послідовно, зі зберіганням їх логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.

Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Усенко Сергій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних і практичних знань з електричного освітлення і опромінення, електронагрівання і електротехнологій, навчити їх кваліфіковано формулювати і вирішувати інженерні завдання проектування і технічного вдосконалення електротехнологічного електрообладнання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти знайомляться з різнотипними джерелами оптичного випромiнювання та напрямками їx застосування.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 8. ECTS: 4.
Автори: Шеліманова Олена Віталівна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Основні відомості про заходи енергозбереження. Альтернативні джерела енергії. Проектування систем енергозабезпечення з використанням альтернативних джерел енергії.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Омельчук Анатолій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М.Синькова.
Анотація: Метою курсу є формування та засвоєння необхідного обсягу теоретичних знань щодо монтажу електричного обладнання та засобів автоматизації, характеристик обладнання, вивчення сучасних технологій та способів проведення монтажу, вимог нормативних документів щодо виконання монтажу електричного обладнання/

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Васюк Вячеслав Володимирович – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Навчальна електромонтажна практика має за мету ознайомлення із структурою підприємства по монтажу електрообладнання або із структурним підрозділом по монтажу електрообладнання у структурі підприємства; закріплення теоретичних знань у галузі монтажу електротехнiчного обладнання сільськогосподарських підприємств та отримання основних виробничо-монтажних навичок; вивчення технології і технологічних засобів монтажу електрообладнання; ознайомлення із типовими електромонтажними пристроями, конструкціями, виробами для монтажу.

Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Червінський Леонід Степанович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Сподоба Михайло Олексійович - д-р філософії, асистент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна забезпечує набуття теоретичних і практичних знань в питаннях забезпечення сільськогосподарських приміщень, технологічних і супутніх процесів сучасними автоматизованими системами освітлення і опромінення. Практичні знання студенти отримують і закріплюють під час виконання лабораторних занять із аналітичним висновком щодо оптимальніших рішень сформульованих завдань. При відповідності тематики магістерських робіт студенти впроваджують набуті знання у власну технічну розробку, що підсилює її актуальність.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 4 (Ск). ECTS: 2; 2 (Ск).
Автор: Гладкий Анатолій Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Зміст і основна мета курсу - формування знань про принципи дії напівпровідникових приладів, підсилювальних, імпульсних, логічних, цифрових та мікропроцесорних пристроїв, освоєння методів їх моделювання і набуття практичних умінь щодо застосування електронних і мікропроцесорних пристроїв в електротехнічних, електромеханічних та електротехнологічних установках.
Основи електроніки і мікропроцесорної техніки (ЕЕЕ). Ч1

Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Усенко Сергій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить отримати знання з проектування та використання освітлювального, опромінювального та електронагрівного обладнання.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3 (5).
Автор: Горобець Валерій Григорович - професор кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: У ЕНК висвітлено основи технічної термодинаміки і теорії тепло- і масообміну, застосування теплових двигунів і машин в сільському господарстві. Викладено питання опалення і вентиляції будівель виробничого та громадського призначення, використання теплоенергетичних пристроїв в різних галузях АПК. Висвітлено принципи роботи та використання в сільському господарстві нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії.

Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-5). ECTS: 2 (5).
Автор: Гладкий Анатолій Михайлович - доцент кафедри автоматики і робототехнічних систем ім. академіка І.І.Мартиненка.

У курсі розглядаються методи аналізу та синтезу лінійних систем автоматичного керування з детермінованими і стохастичними вхідними впливами, нелінійні системи, технічні засоби автоматизації.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 3,5 (11).
Лектор: Сорокін Дмитро Сергійович доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна «Теоретичні основи електротехніки» є першою з електротехнічних дисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Вона значною мірою визначає теоретичний рівень професійної підготовки майбутніх фахівців.
Предметом вивчення дисципліни є електромагнітні явища та їх прикладне використання в системі виробництва, передачі та застосування електричної енергії.
Мета дисципліни: Формування системи теоретичних знань фундаментальної електротехнічної підготовки студентів, необхідної для вивчення спеціальних дисциплін.

Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 3,5 (11).
Автор: Сорокін Дмитро Сергійович  доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна є базовою для майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є електромагнітні явища та їх прикладне використання в системі виробництва, передачі та застосування електричної енергії. Мета дисципліни: Формування системи теоретичних знань фундаментальної електротехнічної підготовки студентів, необхідної для вивчення спеціальних дисциплін.

Рік останньої атестації: 2018