Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Свердан Михайло Михайлович – доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Основні принципи і методичні підходи до економіки підприємств енергетичної галузі, організація та планування виробництва енергетичних підприємств, функціонування виробничих систем та процесів підприємств енергетичної галузі економіки, організація управління виробничою інфраструктурою енергетичних підприємств.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Лендєл Тарас Іванович - доцент викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Системи автоматики, класифікація. Основні електронні пристрої, що використовуються в системах керування. Статичні і динамічні характеристики. Характеристики елементів систем і об'єктів керування. Схеми, передаточні функції.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автори: Савченко Віталій Васильович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій;
Синявський Олександр Юрійович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій;
Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить набути студентам необхідних теоретичних і практичних знань з електроприводу виробничих машин і механізмів, вирішення інженерних задач проектування і технічного вдосконалення електроприводів виробничих машин і механізмів у сільськогосподарському виробництві, а також їх дослідження в експлуатаційних умовах.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Автор: Савченко Віталій Васильович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Електромеханічні та механічні характеристики електродвигунів. Регулювання координат електроприводу. Динаміка та енергетика електродвигунів. Визначення потужності електродвигунів. Апарати керування і захисту. Типові схеми керування електроприводами. Вибір електроприводів в цілому.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Мета дисципліни полягає у систематизації знань студентів в галузі електроенергетики і набуття вмінь і навиків у розрізі проєктування електричних систем.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Каплун Віктор Володимирович - професор кафедри інженерії енергосистем; Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри інженерії енергосистем.
Анотація: Курс "Основи наукових досліджень" розкриває сутність методології, методів, концепцій і понять щодо проведення наукової діяльності, формування у студентів уявлення про особливості проведення наукових досліджень у сфері електричної інженерії.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета дисципліни полягає в формуванні у майбутніх фахівців сталих знань та вмінь з проектування енергетичних об’єктів та систем, розробки проектної документації для мережевих об'єктів електроенергетики та електричних станцій, вивчення та розрахунок параметрів схем електропостачання споживачів, вивчення методик розрахунку для проектування енергетичних об'єктів, вивчення державної нормативної бази необхідної для виконання та погодження проектної документації.
Протокол №2 від 28.09.2020

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Червінський Леонід Степанович  - професор  кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Сподоба Михайло Олексійович  - асистенит  кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Мета дисципліни полягає у систематизації знань студентів в галузі електроенергетики і набуття вмінь і навиків основ проектування енергетичних об'єктів АПК.
Основи проектування електротехнічних об'єктів.

Рік останньої атестації: 2019

Cпеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Лектор: Кривоносов Валерій Єгорович, д-р техн. наук, професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Викладач: Ликтей Вікторія Володимирівна, асистент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основні відомості про пристрої релейного захисту та автоматики енергосистем. Принципи функціонування релейного захисту елементів енергосистем. Розрахунок параметрів релейного захисту та пристроїв автоматики.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Гай Олександр Валентинович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Дисципліна “Перехідні  процеси в енергетиці” є важливою профілюючою дисципліною в розрізі циклу професійної підготовки студента. Метою дисципліни є: формування спеціаліста в галузі забезпечення нормальної стійкої роботи системи електропостачання при будь-яких порушеннях її режимів; засвоєння процесів, що відбуваються  в синхронних генераторах станцій  і в мережах електричних систем;  вивчення електромеханічних перехідних процесів в електричних системах, як при великих, так і при малих збуреннях.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЕCTS: 4.
Автори:  Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.  Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій. Васюк Вячеслав Володимирович -  доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Анотація:  Мета вивчення дисципліни: є ознайомлення студентів з основами використання програмного забезпечення для виконання розрахунків електротехнічних установок. Курс надасть студентам необхідні знання та навички для використання спеціалізованих програмних засобів у процесі проєктування та розрахунку електричних установок. Окрім того, студенти ознайомляться з основними методами та алгоритмами розрахунку електричних установок та їх параметрів. Курс допоможе студентам здобути практичні навички роботи з програмним забезпеченням, виконувати розрахунки та проєкти, що дозволить їм підготуватись до роботи в обраній галузі та написання кваліфікаційної бакалаврської роботи. Загалом, мета вивчення дисципліни полягає у формуванні компетенцій студентів у галузі програмного забезпечення для розрахунків електротехнічних установок, що дозволить їм ефективно використовувати ці знання у своїй професійній діяльності.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Горобець Валерій Григорович - професор, завідувач кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: ЕНК присвячений питанням виробництва теплової і електричної енергії. В ЕНК розкрита сутність роботи і особливості теплоенергетичних установок різної потужності. Описані основні види теплоенергетичних установок за типом електрогенеруючого обладнання, а також різновиди їх теплогенеруючого устаткування. Проведено аналіз основних показників ефективності теплоенергетичних установок. Розглянуто основні режими роботи ТЕС, ТЕЦ і котельних установок та можливості підвищення надійності і ефективності їх роботи. Наведені методики розрахунку теплообмінного обладнання, що входить до складу теплоенергетичних установок. Особлива увага приділяється вивченню енергетичних установок, що працюють на альтернативних джерелах енергії.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Бєляєв Віталій Костянтинович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
АннотаціяДисципліна присвячена вивченню питань, що постають при експлуатації та проектуванні енергетичного обладнання номінальною напругою більше 1000 В. Необхідною і мабуть найбільш коштовною частиною енергетичного обладнання, від елементів ліній електропередавання до трансформаторів та генераторів, є електрична ізоляція. Знання особливостей процесів і явищ в ізоляції під впливом високої напруги дозволить розуміти та правильно застосовувати вимоги до обладнання, розв'язувати нестандартні завдання що виникають в експлуатації.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій;  Васюк Вячеслав Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри інженерії енергосистем. 

Анотація: Курс базується на основі теорії проєктного менеджменту з інтеграцією в енергетичну галузь та передбачає  cформувати навички управління проєктом від стадії планування до його реалізації.

Рік останньої атестації: 2019