Адміністративного менеджменту та ЗЕД

Область Курси відмічена як "Адміністративного менеджменту та ЗЕД"

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент, Управління закладами охорони здоров'я). ОС: Магістр. Семестр: 1, 3. ECTS: 5.
Викладач: Луцяк Віталій Васильович - професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.
Анотація: Дисципліна «Антикризове управління закладами охорони здоров'я» викладається для студентів заочної форми навчання СВО «Магістр» освітньо-професійної програми спеціальності «Менеджмент». При викладанні використовуються сучасні підходи до діагностування фінансово-економічного стану закладу охорони здоров'я; прогнозування банкрутства закладів охорони здоров'я; урахування особливостей реалізації основних функцій менеджменту в практиці управління організаціями за умов кризових ситуацій; застосування сучасних методів та інструментів розв’язання організаціями ключових технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних проблем, що пов’язані з кризою; розробки антикризової програми та антикризової стратегії закладу охорони здоров'я; використання сучасних інструментів антикризового менеджменту в діяльності закладів охорони здоров`я при попередженні та/або подоланні кризових явищ.
Категорія: АМ
Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Коваленко Наталія Олександрівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Основною метою запропонованого курсу є отримання уявлення про важливі для ведення господарської діяльності підприємства техніку менеджменту й кадрову роботу, а також визначення їх впливу на підприємницький успіх за допомогою прикладних програм й підприємницьких ігор.
Категорія: АМ

Бізнес-менеджмент: контроль та оцінка результатів діяльності.
Метою дисципліни є опанування студентами основ економічного аналізу, формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з ефективного управління бізнесом у сучасних умовах господарювання. Для досягнення мети поставлені такі завдання: отримати цілісне уявлення про бізнес-менеджмент як систему управління бізнесом, його функції та структуру; усвідомити дію законів та сучасних тенденцій у сфері управління бізнесом; засвоїти принципи та методи формування систем менеджменту господарських організацій (підприємств) різних форм власності та організаційно-правових форм; навчитись основам раціонального управління позитивним розвитком суб’єктів господарської діяльності України в умовах глобалізації економіки; науково обґрунтовувати напрями підвищення ефективності операційних процесів у сфері діяльності господарських організацій (підприємств); набути практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень з урахуванням кон’юнктури ринків, реалізації стратегій інноваційного розвитку господарських організацій (підприємств), ведення бізнесу в умовах глобалізації економіки.

Категорія: АМ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Костюк Ольга Дмитрівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

Категорія: АМ
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Коваленко Наталія Олександрівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Планування підприємства: загальні економічні принципи, основні показники та методики визначення оптимальної організації і планування підприємства; складання характеристики підприємства; визначення та співставлення процесів виробництва; комбінацію виробничих процесів, розрахунок основних виробничо-економічних показників; поняття факт-підприємства і оптимізованого підприємства; складання планів розвитку підприємства; аналіз показників рентабельності, стабільності та ліквідності; розмежування статичного та мультиперіодичного методів планування господарської діяльності підприємства.
Категорія: АМ
Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Коваленко Наталія Олександрівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Успішна діяльність аграрного підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках вимагає знання системи світових господарських відносин, тенденцій економічних процесів у світі, зовнішньоторговельної політики та ринкового середовища в різних країнах. Тому в рамках курсу розглядається широкий спектр проблем функціонування суб’єктів господарської діяльності на міжнародних ринках, основні фактори макро- та мікросередовища міжнародного аграрного маркетингу, міжнародна конкуренція тощо.
Категорія: АМ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автори: Костюк Ольга Дмитрівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності; Коваленко Наталія Олександрівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.
Анотація: Семінар з написання магістерської роботи.

Категорія: АМ

Дисципліна «Введення у наукову роботу» виступає теоретичною основою сукупності знань та вмінь щодо проведення наукових прикладних досліджень в сфері економіки та менеджменту підприємств

Категорія: АМ
Економіка виробництва.
Спеціальність:
073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.

Автор: Коваленко Наталія Олександрівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Категорія: АМ

Навчальна дисципліна передбачає узагальнення й систематизацію матеріалу з етики спілкування у сфері ділових відносин та управління, висвітлення питань спілкування як соціального феномену, розгляд моральних і психологічних засад ділового спілкування та його техніки.

Категорія: АМ

Основні задачі при викладанні дисципліни є визначення організаційних та особистісних цілей, декомпозиція цілей, ціле побудова. Дисципліна передбачає викладення основ теорії та практики прийняття управлінських рішень: організаційний, економічний, математичний, психологічний та евристичний аспекти процесу прийняття управлінських рішень; цільова орієнтація управлінських рішень, зменшення невизначеності й ризику при прийнятті рішень на всіх управлінських рівнях.

Категорія: АМ

Метою курсу є вивчення сутності особливостей та змісту маркетингу медичних послуг, дослідження ринку медичних послуг та оволодіння інтрументами маркетингу медичних послуг. Формування комплексу маркетингу медичних закладів: особливості товарної, цінової, маркетингової політики, політики розподілу та просування медичних послуг.

Категорія: АМ

Для успішного розвитку України важливе значення має медичне страхування, яке є могутнім видом забезпечення високої якості та доступності медичних послуг, яке залишається недостатньо розвинутим в Україні. Перші кроки у напрямку становлення української моделі медичного страхування вже зроблені, а для подальшого розвитку необхідним є підвищення рівня обізнаності суспільства щодо переваг та недоліків добровільного та обов’язкового медичного страхування. Метою дисципліни "Медичне страхування" є формування у майбутніх фахівців теоретичних та практичних навичок щодо комплексу зобов’язань страховика, які визначають поняття страхового продукту, а також передумов та супутніх обставин виконання цих зобов’язань.

Категорія: АМ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотаціянабуття теоретичних знань та практичних вмінь щодо використання методів соціальних емпіричних досліджень у фаховій підготовці майбутніх магістрів, що дозволить розробляти та приймати управлінські рішення для вирішення економічних проблем, пов’язаних із їх майбутньою практичною діяльністю.

Категорія: АМ
Рік останньої атестації: 2020

Дисципліна «Особиста результативність та комунікативна ефективність» спрямована на набуття студентами знань, що забезпечують розвиток менеджерами кар’єри, визначають принципи та підходи ефективної діяльності та забезпечують ефективні вертикальні та горизонтальні комунікації в організації.

Категорія: АМ
Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Коваленко Наталія Олександрівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Основна мета запропонованого курсу, який є логічним продовженням курсів з економіки виробництва та бізнес-менеджменту, полягає у отриманні студентами знань про об’єктивні закономірності, умови, процеси і специфічні особливості економічної діяльності та розвитку сільського господарства, а також набуття навиків їх практичного застосування для визначення оптимальної організації підприємства.
Категорія: АМ

Розроблено для сучасного фахівця в галузі управління з метою засвоєння принципів, методів та інструментів управління бізнес-процесами підприємства

Категорія: АМ

Раціоналізації управлінської діяльності на основі використання психологічних механізмів, закономірностей, прийомів, а також формування і розвиток особистих та ділових якостей.

Категорія: АМ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Голомша Наталія Євгенівна – к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД
Анотація: Дисципліна „Стратегії міжнародного аграрного маркетингу” передбачає оволодіння студентами принципів, завдань та функцій аграрного маркетингу, розгляд проблем реалізації його основних стратегій – товарної, цінової, розподілу та стимулювання.

Категорія: АМ
Рік останньої атестації: 2021

Формування адекватної сучасним умовам господарювання моделі менеджменту та його організаційної культури, базуючись на ситуаційних завданнях з теорії Адізеса, теорії обмежень Голдрата, та LEAN management.

Категорія: АМ