Акушерства,гінекології та біотехнології відтворенн

Область Курси відмічена як "Акушерства,гінекології та біотехнології відтворенн"

Превентивні ветеринарні технології незаразних хвороб свиней: Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення.
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення свинарства). ОС: Магістр. Семестр: 12. ECТS: 3 (9).
Автор: Деркач Сергій Степанович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Всебічне поглиблене вивчення механізмів етіології та патогенезу акушерсько-гінекологічної патології свиней, а також новітніх методів біотехнології відтворення у свинарстві та підготовка випускника-магістра до самостійної практичної та наукової роботи.
Дисципліна викладається на кафедрах:
• акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин;
• терапії і клінічної діагностики;
• хірургії і патофізіології.
Категорія: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ECTS: 1,5 (3).
ЕНК переатестовано комісією з атестації ЕНК НУБіП України 30.06.2021 р. (протокол №2).
Автор: Лакатош Віктор Михайлович, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ФВМ НУБіП України.
Анотація: на курсі вивчаються особливості репродукції дрібних домашніх та екзотичних тварин.

Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2021
Превентивні технології забезпечення здоров'я коней: Біотехнологія відтворення.
Ветеринарне забезпечення здоров'я коней.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Бородиня Валентина Іванівна, канд. вет. наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Клінічна навчальна дисципліна «Ветеринарне забезпечення здоров'я коней» включає теми, які охоплюють питання, як фізіологічних основ і сучасних технологій розмноження коней, так і фізіологічних та патологічних процесів, які відбуваються протягом репродуктивного життя, вагітності, родів, післяродового періоду, в статевих органах і молочній залозі коней.
Категорія: ВМ 1,5
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Незаразна патологія тварин). ОС: PhD. Семестр: 2. ЕКТС: 4.
Викладач: Ковпак Віталій Васильович, професор кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Вибіркова навчальна дисципліна «Біотехнологія репродукції тварин» – спрямована на сформування у здобувача чіткого уявлення про клітинні та ембріологічні основи запліднення in vitro, кріоконсервування статевих клітин та ембріонів; сучасні методи допоміжних репродуктивних технологій у ветеринарній медицині та біології. Робоча програма передбачає вивчення здобувачами дисципліни впродовж одного семестру і реалізується через проведення лекцій, лабораторних занять та самостійної роботи студентів.
П23
Категорія: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Вальчук Олександр Анатолійович, доцент, завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин; Ковпак Віталій Васильович, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин; Мазур Валерій Миколайович, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин
Анотація: Пропонована дисципліна покликана ознайомитись з процесами наукового дослідження, його структурою та методами. Виробити у дослідника вміння застосовувати нові методи досліджень, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного підходу; навчитися проводити дослідження; інтерпретувати результати наукової діяльності.

Категорія: ВМ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна репродуктологія). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЕСТS: 4.
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Дисципліна вивчає вивчає перебіг фізіологічних і патологічних процесів у репродуктивних органах і молочній залозі ссавців, їх регуляцію, розробляє методи біотехнології відтворення, діагностики, прогнозування, лікування і профілактики акушерських, гінекологічних та андрологічних хвороб сільськогосподарських, домашніх, промислових і диких тварин.

Категорія: ВМ

Цікаві факти про ветеринарію: історія розвитку | Цікаво і корисно знати

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Жук Юрій Васильович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Дисципліна розкриває закономірності життєдіяльності здорового і хворого організму тварини, причини і суть захворювання, профілактику і лікування хворих тварин, підвищення продуктивності,забезпечення захисту людей від хвороб, спільних для людей і тварин.

Категорія: ТВППТ

Вибіркова дисципліна. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Жук Юрій Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Основи ветеринарних знань» – є освоєння студентами теоретичних і практичних знань та набуття умінь і навичок в галузі ветеринарної медицини, яка розкриває основні закономірності життєдіяльності як здорового так і хворого організму тварини. Вивчає причини виникнення і суть незаразних та заразних захворювань тварин з метою їх діагностики, розробку профілактичних заходів і основні принципи лікування хворих тварин. Дисципліна також розглядає методи та засоби підвищення продуктивності тварин, забезпечення контролю за якістю та безпечністю отриманої від них продукції, а також захист людей від інфекційних та інвазійних хвороб, спільних для людей і тварин.

Категорія: Магістри