Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Courses tagged with "Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води"

Спеціальність: 162 - Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 1.
Лектор: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Прокопчук Надія Миколаївна, к.х.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою навчальної практики загальної та неорганічної хімії є застосування набутих теоретичних знань та практичних навичок для здійснення комплексного дослідження, наближеного до виробничого лабораторного експерименту.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, професор.
Анотація: Курс спрямовано на навчання з аналітичної хімії біогенних s-, p-, d-елементів та утворюваних ними сполук, що мають значення для майбутньої спеціальності.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Галімова Валентина Михайлівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: У курсі розглядаються питання хімічних процесів перетворення та трансформації за допомогою культур мікроорганізмів, виділених ферментів, личинкової технології та вермикомпостування різних  відходів  органічних сполук рослинної сировини  у кормові і харчові продукти, вітаміни та різні види біопаливав; переробка осадів стічних вод на органо-мінеральні добрива методом біокомпостування.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2018

Таблиця "План проведення тижня хімії"

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ESTS: 6.
Автори: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонаорганічної хімії та якості води; Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонаорганічної хімії та якості води.
Анотація: Дисципліна складається з двох взаємозв’язаних частин за модульно побудованою програмою. Перша частина охоплює загальнотеоретичні положення хімічних дисциплін і в більшій мірі стосується сучасних уявлень про будову атомів, молекул, речовин, природу хімічного зв’язку, хімічну рівновагу, періодичність властивостей елементів, їх сполук. Розглядаються закономірності перебігу різних типів хімічних реакцій і процесів з погляду формування діалектичного мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду студентів. Друга частина присвячена власне неорганічній хімії, де розглянуто закономірності змін властивостей s-, p-, d-елементів відповідно до груп періодичної системи Д.І. Менделєєва. Набуті знання з неорганічної хімії дозволять майбутньому фахівцю оволодіти навичками якісного і кількісного прогнозування вірогідності перебігу хімічних реакцій та встановлення механізмів взаємодії неорганічних речовин, що використовуються в біотехнологічній практиці, а також їх трансформації в біосфері.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 162 Біотехнологія та біоінженерія. ОСБакалавр. Семестр3. ECTS6.
Автори: Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Лаврик Руслан Володимирович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Description: This course will cover theory and applications of qualitative and quantitative analytical chemistry,with particular emphasis on quantitative chemical analysis. The students will learn about various processes and measurements involved in a chemical analysis, and about statistical analyses of the data acquired during such experiments. The topics related to both classic (e.g., titrations) and modern analytical techniques (e.g., separations and spectroscopy) will be covered.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 Біотехнологія та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автори: Лаврик Руслан Володимирович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Chemistry is a fundamental discipline, obligatory for teaching students received the specialties in the field of Plant Protection of Higher Educational Agrarian Universities of III-IV accreditation levels. In modern society Chemistry is powerful source of productive powers. In particular, intensification of scientific and technological progress in agricultural and food production requires a rational use of chemical science achievement, intensification of ecological monitoring of economic activity.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність:101 - Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1.
Лектор: Прокопчук Надія Миколаївна, к.х.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Кравченко Ольга Олександрівна, к.б.н., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою навчальної практики з гідрології є надання студенту можливості застосувати набуті теоретичні знання та практичні навички для вирішення конкретних гідрологічних завдань і вправ.

Category: Еко

Спеціальність:101 - Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1.
Лектор: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Прокопчук Надія Миколаївна, к.х.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою спецпрактикуму з аналітичної хімії є надання студенту можливості застосувати набуті теоретичні знання та практичні навички для здійснення комплексного аналітичного дослідження, наближеного до виробничого лабораторного експерименту.

Category: Еко

Спеціальність: 101 - Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 1.
Лектор: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Прокопчук Надія Миколаївна, к.х.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою навчальної практики неорганічної та біонеорганічної хімії є застосування набутих теоретичних знань та практичних навичок для здійснення комплексного дослідження, наближеного до виробничого лабораторного експерименту.

Category: Еко

Хімія (загальна та неорганічна хімія) - Chemistry (General & Inorganic chemistry) (ChemGI)
Спеціальність:  101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр:  1. ECTS: 6.
Викладач: Войтенко Лариса Владиславівна, канд. хім. наук, доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: The discipline studies the theoretical foundations of contemporary General Chemistry and data about features of bio-elements. Inorganic chemistry studies the function of bio-active compounds including atoms of a few metals or non-metals, particularly metal-complex compounds (ferine, chlorophyll etc.) and their biocatalyst functions.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, професор.
Анотація: Курс спрямовано на навчання з аналітичної хімії біогенних s-, p-, d-елементів та утворюваних ними сполук, що мають значення для майбутньої спеціальності.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2016к

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 3.
Автори: Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Гідрологія - комплекс наук, що вивчають властивості води, процеси, що протікають у водних об'єктах (річках, озерах, водосховищах, морях, підземних джерелах), залежність характеристик водних об'єктів від фізико-географічних чинників.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Ущапівська Тетяна Іванівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анатоція: Дисципліна “Неорганічна і біонеорганічна хімія” належить до базових загальноосвітніх предметів і забезпечує формування фундаменту знань та практичних навичок спеціаліста у галузі екології та біотехнології, необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Войтенко Лариса Владиславівна, к.х.н., доцент аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
voitenko@nubip.edu.ua
Анотація: Хімія з основами біогеохімії вивчає хімічні, фізичні, геологічні та біологічні процеси, які регулюють склад навколишнього середовища, біогеохімічні цикли у їх взаємодії з живою матерією через біологічні системи Землі в часі та просторі. Курс включає закони формування хімічного складу біосфери; принципи біогеохімічного районування, біогеохімічні провінції та ендемічні захворювання в них; теорії походження життя, шляхи та види біогенної та антропогенної міграції хімічних елементів; методи прогнозування хімічних перетворень полютантів; механізми фракціонування ізотопів живою речовиною; роль живої речовини в геохімічних процесах гіпергенезу та кори вивітрювання; біогеохімічні закономірності, засновані на методах хімічної індикації стану складових біосфери.

Category: Еко

Specialty: 101 Ecology. ELBachelor. Semester2. ЕCTS5.
Author: Voitenko Larysa Vladyslavivna – Docent of Analytical, Bio-Inorganic Chemistry & Water Quality, Candidate of Chemical Sci.
Annotation: Analytical chemistry (chemical analysis) is the area of chemistry responsible for characterizing the composition of matter, both qualitatively (what is present) and quantitatively (how much is present).
Course includes: (1) the qualitative tests of cations and anions; (2) methods of indentification of soluble and insoluble substances; (3) gravimetric analysis; (4) volumetry (neutralization, RedOx methods, precipitation titrimetry; complexonometry).

Category: Еко

«Chemistry with the Foundations of Biogeochemistry»


Degree of Higher Education – Bachelor 

Specialty 101 Ecology

Educational professional program - Ecology

Year of training – the forth; Semester: 7

Learning form – full-time

Amount of the ECTC credits 

Language of instruction - English


Voitenko Larysa Vladyslavivna, Candidate of Chem Sci, Docent

voitenko@nubip.edu.ua


Discipline studies chemical, physical, geological and biological processes that are regulating the composition of the environment, biogeochemical cycles in their interaction with living matter through the biological systems of the Earth in time and space. The course includes the laws of the chemical composition formation of the ecosphere; principles of biogeochemical zoning, biogeochemical provinces and endemic diseases in them; theories of the origin of life, ways and types of biogenic and anthropogenic migration of chemical elements; methods for predicting chemical transformations of pollutants; mechanisms of isotope fractionation with living matter; the role of living matter in the geochemical processes of hypergenesis and crust weathering; biogeochemical patterns based on methods of chemical indication of the environmental state; transformation of xenobiotic.Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалвр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECST: 6.
Автор: Панчук Тамара Костянтинівна - доцент кафедри аналітичної і біонероганічної хімії та якості води.
Анотація: У курсі розглянутий матеріал встановлення генетичного зв′язку між класами неорганічних сполук, наведені сучасні уявлення про будову атому та молекули; природу та характеристики хімічного зв’язку в них; основні закони хімічної кінетики та хімічної рівноваги; природу утворення розчинів та процеси, що відбуваються в розчинах, природу процесів зі зміною ступеня окислення елементів, будову, хімічні властивості координаційних (комплексних) сполук; хімію  найважливіших елементів VII, VI, V груп періодичноъ системи елементів, розглянуті теоретичні основи аналізу речовин, наведені методи якісного і кількісного аналізу речовин невідомого складу, ознайомлення студентів із сучасними методами хімічного аналізу речовин, в тому числі аналізу природних вод та методів аналізу і контролю навколишнього середовища, надані необхідні навички розрахунків у кількісному аналізі.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: У курсі розглядаються загальні питання неорганічної хімії: основні закони, будова атома та періодичний закон, способи одержання простих і складних сполук (крім органічних), а також закономірності їх перетворення. У розділі аналітичної хімії, розглянуті принципи і методи розділення та визначення хімічного складу речовин.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність:101 «Екологія»

ОС: доктор філософії ECTS: 5 (150)

Автори:  Максін Віктор Іванович, професор аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Строкаль Віта Петрівна, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю

Анотація: метою вивчення дисципліни «Екологічна оцінка природних вод» є формування у здобувачів чіткого уявлення про основні принципи здійснення екологічної оцінки водних ресурсів, пов’язаної з нераціональним, виснажливим використанням природних вод; погіршенням екологічного стану водних басейнів, зниженням рівня і якості вод; неконтрольованим використанням пестицидів і агрохімікатів в сільському господарстві, використанням мийних засобів низької якості.