Банківської справи та страхування

Область Курси відмічена як "Банківської справи та страхування"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри банківської справи і страхування.
Анотація: У курсі розглядаються питання теоретичних основ страхування в суспільстві та складові страхового процесу в туристичній діяльності.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика; Цифрова економіка); 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Худолій Любов Михайлівна - професор, завідувач кафедри банківської справи та страхування; Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.
Анотація: Метою дисципліни є формування у майбутніх менеджерів цілісної системи знань щодо сутності грошей фінансів і кредиту та набуття навичок аналізу різних аспектів грошово-кредитної та фінансової політики, оволодіння практикою використання грошово-кредитних та фінансових інструментів для розв’язання фінансових проблем в державі, у бізнесі та домогосподарстві.

Категорія: Мен

The formation of a comprehensive system of knowledge about the essence of money and credit, and the acquisition of skills for analyzing various aspects of monetary and financial policy, mastering the practice of using monetary and financial instruments for solving financial problems in the state and in business. The discipline "Finance, Money and Credit" is a necessary component of general theoretical and professional training of managers, forms the basic knowledge for a thorough study of the complex knowledge of finance, money and credit

Категорія: Мен
Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Викладач: Файчук Ольга Валеріївна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи та страхування.
Annotation: The international banking business is a key player in the global economy. The banking business is currently dynamically implementing financial technologies and digitizing all processes as much as possible, including international financial transactions. The purpose of the discipline is to form theoretical and practical knowledge and competencies of students in the development of international and domestic banking and increase stability and efficiency in the work of commercial banks through the attraction of foreign capital.
Міжнародна банківська система

П23

Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автори:
Бронін Олег Володимирович - доцент кафедри банківської справи та страхування;
Муравський Олексій Андрійович - доцент кафедри банківської справи та страхування;
Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.
bank-new-1536x864_01 (1).jpg
Анотація: Значення дисципліни полягає у тому, що вона формує  у студентів системи теоретичних знань з питань функціонування банківської системи України та оволодіння практичними навичками проведення банківських операцій.

Категорія: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Викладач: Бронін Олег Володимирович, доцент кафедри банківської справи і страхування.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів системи теоретичних знань з питань функціонування валютного ринку та оволодіння практичними навичками проведення валютно-кредитних та розрахункових банківських операцій.


Категорія: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОСБакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Навчальна дисципліна "Платіжні системи" спрямована на висвітлення актуальних питань, які розкривають суть та структуру платіжних систем, платіжних інструментів, специфіку побудови національної платіжної системи України та особливості дії платіжних систем провідних країн світу.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Опальчук (Мамчур) Руслана Миколаївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

повний курс на 2 семестри

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Курс 2-3. Семестр: 4-5. ЄКТС: 8.
Автор: Опальчук (Мамчур) Руслана Миколаївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Категорія: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1ст курс), 8 (4 курс). ЄКТС: 10.
Автор: Опальчук (Мамчур) Руслана Миколаївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 4 (8).
Автори: Шевченко Н.Ю. - доцент кафедри фінансів.
Викладач: Лемішко О.О. - доцент кафедри фінансів.
Анотація: У курсі розглядаються питання про сутність і форми прояву фінансів, механізм функціонування фінансових відносин та їх оптимізацію у суспільстві, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інститутів, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ECTS: 4 (8).
Автори: Шевченко Н.Ю. - доцент кафедри фінансів.
Викладач: Лемішко О.О. - доцент кафедри фінансів.
Анотація: У курсі розглядаються питання про сутність і форми прояву фінансів, механізм функціонування фінансових відносин та їх оптимізацію у суспільстві, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інститутів, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 5; 6 (Ск).
Автори: Доценти кафедри банківської справи та страхування - Костюк Вікторія Анатоліївна; Жарікова Олена Борисівна.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 5; 4 (Ск).
Викладач: Костюк Вікторія Анатоліївна, к.е.н., доц. кафедри банківської справи та страхування.

Категорія: ФіК
Спеціальність: 072 Finance, banking and insurance. ОС: Bachelor. Семестр: 7. ЄКТС: 5. Автори: Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування; Муравський Олексій Андрійович - доцент кафедри банківської справи та страхування.
Аннотація: Involves the study of the following issues: banking system and its functions; a commercial bank – the main component of the Ukrainian banking system; features of banking operations. The essence, tasks and peculiarities of functioning of the banking system, the current practice of performing active and passive operations of banks, the work of the central bank and the tools of monetary and monetary policy in the current conditions of the economy are considered. Particular attention is paid to the stability of the banking system and the mechanism of regulation of banking activities.
Категорія: ФіК
Спеціальність: 072 Finance, banking and insurance. ОС: Bachelor. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.
Аннотація: The discipline "Financial market" is aimed at forming students' theoretical knowledge and developing practical skills regarding the relationships between the sources of financial resources and their use, the functioning of financial instruments, the essence of financial mediation, the peculiarities of the circulation of various types of financial instruments, types, forms and methods of regulation financial market. The discipline involves a consistent and systematic study of the essence and meaning of the financial market in the field of economic relations, designed to provide a better understanding and awareness of all economic processes that take place in the market.
Категорія: ФіК
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 6.
Викладач: Файчук Ольга Валеріївна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи та страхування.
Annotation: Formation of the students' system of theoretical knowledge on the functioning of the foreign exchange market and mastering of practical skills of currency credit and settlement banking operations. The objectives to understand the essence and significance of the foreign exchange market in the sphere of economic relations; get acquainted with the theory of functioning and development of the world monetary system; to systematize such categories as "currency", "foreign exchange market", "international settlements", "foreign exchange transactions"; to study the types, types and forms of international settlements.
Валютно-кредитні та розрахункові банківські операції.
П23
Категорія: ФіК

повний курс на 2 семестри

Specialty: 072 Finance, Banking and Insurance. ED: Bachelor. Semester: 4-5. ECTS: 10.
Author: Opalchuk (Mamchur) Ruslana - associate professor of banking and insurance department.

Категорія: ФіК

Specialty: 072 Finance, Banking and Insurance. ED: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 4.
Author: Opalchuk (Mamchur) Ruslana - associate professor of banking and insurance department.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Опальчук (Мамчур) Руслана Миколаївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

 

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2018