Біохімії і фізіології тварин

Область Курси відмічена як "Біохімії і фізіології тварин"

Біохімія в біомедичній інженерії: Ч1 Біохімія.
Спеціальність:
163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Лектор: Кліх Лариса Володимирівна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Викладач: Тупицька Ольга Миколаївна, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Категорія: БМІ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-4). ЄКТС: 5 (15).
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович – доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Томчук Віктор Анатолійович – завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Дисципліна «Біохімія в біо­ме­дич­ній інженерії» передбачає вивчення сту­ден­тами необхідних теоретичних знань й практичних умінь з питань застосовування фізичних, хімічних і біологічних лабо­ра­тор­них методів у біохімічному аналізі, в тому числі для визначення маркерних біохімічних показників у діагностиці хвороб ссавців, моделюванні біотехнічних систем функ­ціо­нування живих організмів в нормі та за розвитку патологічних станів.
Категорія: БМІ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (2-4). ЄКТС: 5 (15).
Автори: Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Томчук Віктор Анатолійович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;
Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: орієнтована на вивчення молекулярних основ порушень у функціонуванні органів і систем організму за розвитку патологій, систематизує дані аналізу біохімічних констеляцій різноманітного біоматеріалу, що важливо для визначення ключових біохімічних маркерів патологічних процесів у патогенезі хвороб задля подальшого їх використання у практичній діяльності з моделювання роботи органів та їх систем у разі виникнення патологій, розробки діагностичних тест-систем і способів контролю ступеня відновлення їх функцій за різних терапевтичних підходів, забезпечення високої ефективності профілактичних та реабілітаційних заходів.
Категорія: БМІ
Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ECTS: 6.
Викладач: Криворучко Дмитро Іванович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів сучасних знань про особливості функціонування організму людини і тварин. Студенти отримують фундаментальні знання щодо суті фізіологічних процесів, функціонування клітин, органів і систем організму та їх інтегративної діяльності. Знання основних відомостей про функції організму людини та тварин, дозволить підготувати спеціалістів у області біомедичної інженерії.

Категорія: БМІ

ЕНК призначений для підготовки абітурієнтів за шкільною програмою до вступу в університет.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Викладач: Калачнюк Лілія Григорівна, докт. біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі «Біохімічні процеси клітини» розглядаються питання біохімічних процесів клітини (як еукаріотичної, так і прокаріотичної). Особлива увага зосереджується на будові клітинних мембран, внутрішньоклітинних органел, цитоскелету і мітохондрій та на процесах міжклітинної взаємодії, механізмах міжклітинної і внутрішньоклітинної передачі сигналів.

П22

Категорія: ВГ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; 
Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Томчук Віктор Анатолійович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Курс передбачає формування компетентностей з питань лабораторної діагностики хвороб тварин різних видів, а саме: методології проведення біохімічних досліджень різноманітного біологічного матеріалу, отриманого від хворих тварин, та комплексної оцінки біохімічних констеляцій для визначення ступеня порушення функціонального стану як цілісного організму, так і окремих органів і систем, правильної інтерпретації одержаних результатів, а також забезпечення системи управління якістю функціонування біохімічних лабораторій.
П22
Категорія: ВМ 6

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (забезпечення збройних сил). Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2013
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7. ЄКТС: 2.
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Томчук Віктор Анатолійович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Використання різних біохімічних методів дослідження клінічного стану тварин, особливості їх застосування при дослідженні окремих органів та систем з метою встановлення точного діагнозу та розробки методів лікування і профілактики захворювань. Біохімічні тести та симптоми (синдроми) порушень обміну речовин, інших хвороб тварин.
Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ЄКТС: 4.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович – доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Дисципліна «Менеджмент якості діяльності лабораторій» передбачає вивчення студентами необхідних теоретичних знань і практичних умінь застосовувати державні та Міжнародні стандарти, щодо організації роботи хіміко-аналітичних лабораторій; оцінювати придатність методик лабораторного аналізу, простежуваність та невизначеність одержаних результатів вимірювань; навчити студентів створенню безпечних умов, щодо забезпечення біологічної безпеки при роботі з патогенними біологічними агентами в умовах біологічних лабораторій; привити найважливіші аспекти професійної діяльності спеціалістів ветеринарної медицини у забезпеченні біобезпеки та біозахисту у ветеринарних біологічних діагностичних лабораторіях; дати знання щодо міжнародних норм і законів України з регулювання питань біобезпеки та біозахисту у діяльності лікаря ветеринарної медицини.
П23
Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач:   Кладницька Лариса Володимирівна, доктор ветеринарних наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Нейрофізіологія з основами зоопсихології» є формування в студентів знань про закономірності функціонування нервової системи на різних рівнях її організації – від молекулярного до системного, уявлень про єдність та складний баланс процесів на різних рівнях організації нервової системи, складні зворотні зв’язки у механізмах її функціонування, основні фактори оточуючого середовища, які впливають на її розвиток та пластичні зміни.
П21


Категорія: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автори: Журенко Олена Василівна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Дисципліна відсутня в навчальному плані.
Категорія: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.н.). Семестр: 3 (3-4). ECTS: 3,5 (7).
Викладач: Кладницька Лариса Володимирівна - д-р вет. наук, професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальна дисципліна «Фізіологія тварин» спрямована на формування у здобувача чіткого уявлення про перебіг фізіо​ло​гічних процесів в організмі тварин різних видів і навчити їх методів управління фізіологічними функціями для збереження здоров’я, підвищення продуктивності, покращення якості продукції тваринництва.
П24
Категорія: ВМ 6
Робоча програма.pdfРобоча програма.pdf
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.н.). Семестр: 4 (3-4). ECTS: 3,5 (7).
Викладач: Кладницька Лариса Володимирівна - д-р вет. наук, професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальна дисципліна «Фізіологія тварин» спрямована на формування у здобувача чіткого уявлення про перебіг фізіо​ло​гічних процесів в організмі тварин різних видів і навчити їх методів управління фізіологічними функціями для збереження здоров’я, підвищення продуктивності, покращення якості продукції тваринництва.
П24
Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2-3. ЄКТС: 5.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі розглядаються питання фізико-хімічних і біологічних властивостей природних сполук, основних шляхів обміну речовин, механізму регуляції та взаємозв’язку біохімічних перетворень.

Категорія: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2013
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5. ЄКТС: 2,5.
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;
Томчук Віктор Анатолійович - завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;
Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Категорія: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович – доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Томчук Віктор Анатолійович – завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Вибіркова дисципліна «Організація лабораторної справи» передбачає вивчення студентами необхідних теоретичних знань й практичних умінь з питань досягнення гарантії якості лабораторних досліджень на основі вдосконалення та високої достовірності методик дослідження, а також забезпечення необхідної лабораторної інформації для практичної ветеринарної медицини; застосовувати державні та Міжнародні стандарти, щодо організації роботи клініко-діагностичних лабораторій; оцінювати придатність методик, простежуваність та невизначеність отриманих результатів вимірювань; навчити студентів створенню безпечних умов, щодо забезпечення біологічної безпеки в лабораторії, бути обізнаними в лабораторному посуді, обладнанні, аналітичних приладах і методиках лабораторного аналізу.
Категорія: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3-4. ESTC: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі розглядаються питання хімічного складу живих організмів, фізико-хімічних і біологічних властивостей природних сполук, основних шляхів обміну речовин, механізму регуляції та взаємозв’язку біохімічних перетворень.
Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна лабораторна діагностика). ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ECTS: 4 (6).
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Томчук Віктор Анатолійович, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Курс передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок з питань проведення різноманітних клініко-лабораторних досліджень та комплексної оцінки лабораторних показників різного біологічного матеріалу, отриманого від хворих тварин, для визначення функціонального стану їх організму та лабораторної діагностики хвороб різних систем і органів. Комплексна дисципліна викладається кафедрами:
• біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого;
• терапії і клінічної діагностики;
• хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.

Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2021