Електротехніки

Область Курси відмічена як "Електротехніки"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 3 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автор: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна фахової підготовки майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є методика та приладове забезпечення визначення технічного стану електрообладнання. Мета дисципліни: Формування системи практичних навиків, необхідної для інженера-електрика.
Доступ: Закритий.

Діагностування електрообладнання

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальнсть: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна є базовою для майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є нормативні документи з проектвання та будівництва енергетичних об'єктів.
Доступ: Закритий.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3 (6).
Автори: Заблодський Микола Миколайович, професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Чуєнко Роман Миколайович, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: У курсі розглядаються конструкція, принцип дії та характеристики електричних машин змінного струму. На базі комплексних рівнянь, схем заміщення та векторних діаграм описується їх електромагнітний стан та режими роботи. Висвітлюються техніко-економічні характеристики та галузі застосування електричних машин змінного струму.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-5). ECTS: 4 (8).
Автори: Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: У курсі розглядаються конструкція, принцип дії та характеристики електричних машин постійного струму та трансформаторів. На базі комплексних рівнянь, схем заміщення та векторних діаграм описується їх електромагнітний стан та режими роботи електричних машин постійного струму і трансформаторів. Висвітлюються техніко-економічні характеристики та галузі застосування електричних машин постійного струму і трансформаторів.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6). ЄКТС: 4 (8).
Автори: Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Васюк Вячеслав Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; 
Анотація: Електричні машини постійного струму. Трансформатори. Асинхронні машини. Синхронні машини.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЕCTS: 3 (6).
Автор: Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Електричні машини постійного струму. Трансформатори. Асинхронні машини. Синхронні машини.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Осипенко Володимир Васильович - д-р техн. наук, професор кафедри інженерії електроенергетики
Анотація: Методи математичного моделювання технологічних об'єктів різної природи, які мають застосування в енергетичній сфері. Вивчення сучасної алгоритмічної бази статистичних методів моделювання за даними результатів експерименту, а також класичних математичних аналітичних методів, які часто застосовуються при моделювання складних систем, зокрема метода найменших квадратів з відповідними алгоритмами розв'язання систем лінійних рівнянь та ін. 

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 8.
Автор: Синявський Олександр Юрійович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій, Савченко Віталій Васильович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Електромеханічні та механічні характеристики електродвигунів. Регулювання координат електроприводу. Динаміка та енергетика електродвигунів. Визначення потужності електродвигунів. Апарати керування і захисту. Типові схеми керування електроприводами. Вибір електроприводів в цілому.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 10 (Зао). ЄКТС: 4.
Лектор: Коробський Володимир Вікторович, канд. техн. наук, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Нормативно-правові засади та проблеми експлуатації енергетичного обладнання. Енергетичне обладнання в агропромисловому комплексі, оптимізація та надійність. Технічне обслуговування і ремонт енергетичного обладнання. Організація пусконалагоджувальних робіт, приймально-здавальних випробувань та експлуатації об’єктів сільської енергетики.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автори: Заблодський Микола Миколайович, професор кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання; Чуєнко Роман Миколайович, доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Розподіл годин:
Лекції - 30, Практичні - 30, Самостійна робота - 60. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація:
Метою освітньої компоненти «Силові перетворювачі енергії» є формування здобувачами вищої освіти сучасного рівня знань, умінь і навиків при розробці та використанні силової електроніки і технологій, які застосовуються в енергетиці, електротехніці, електромеханіці. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюються з тенденціями розвитку та технологій, що дасть змогу використовувати набуті знання у професійній діяльності.

Покликання на силабус Силабус

Категорія: 3 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (3-5). ECTS: 2 (11).
Лектор: Сорокін Дмитро Сергійовичдоцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна «Теоретичні основи електротехніки» є першою з електротехнічних дисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Вона значною мірою визначає теоретичний рівень професійної підготовки майбутніх фахівців.
Предметом вивчення дисципліни є електромагнітні явища та їх прикладне використання в системі виробництва, передачі та застосування електричної енергії.
Мета дисципліни: Формування системи теоретичних знань фундаментальної електротехнічної підготовки студентів, необхідної для вивчення спеціальних дисциплін.

Доступ: Закритий.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автори: Савченко Віталій Васильович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій;
Синявський Олександр Юрійович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій;
Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить набути студентам необхідних теоретичних і практичних знань з електроприводу виробничих машин і механізмів, вирішення інженерних задач проектування і технічного вдосконалення електроприводів виробничих машин і механізмів у сільськогосподарському виробництві, а також їх дослідження в експлуатаційних умовах.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Автор: Савченко Віталій Васильович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Електромеханічні та механічні характеристики електродвигунів. Регулювання координат електроприводу. Динаміка та енергетика електродвигунів. Визначення потужності електродвигунів. Апарати керування і захисту. Типові схеми керування електроприводами. Вибір електроприводів в цілому.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Червінський Леонід Степанович  - професор  кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Сподоба Михайло Олексійович  - асистенит  кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Мета дисципліни полягає у систематизації знань студентів в галузі електроенергетики і набуття вмінь і навиків основ проектування енергетичних об'єктів АПК.
Основи проектування електротехнічних об'єктів.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЕCTS: 5.
Автори:  Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій. Васюк Вячеслав Володимирович -  доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій. Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій. 
Анотація:  Мета вивчення дисципліни: полягає в освоєнні принципів, конструкцій та роботи електричних машин, спрямованих на специфічні завдання в різних галузях техніки. Студенти засвоюють теоретичні знання щодо принципів дії та розрахунку цих машин, а також їх застосування в енергетиці, промисловості та інших сферах. Основні цілі включають розуміння принципів конструкції, вміння проводити розрахунки та проектування, а також оптимізацію використання спеціальних електричних машин у різних технічних системах.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій;  Васюк Вячеслав Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: 4 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Березюк Андрій Олександрович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій; Васюк Вячеслав Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій; Чміль Анатолій Іванович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій
Анотація: Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основами сучасної електротехніки, з методами розрахунку електричних кіл, з принципами роботи електромеханічних перетворювачів, в т.ч. з принципами роботи електричних машин постійного та змінного струмів, інформаційних мікромашин.

Категорія: Теп
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Тракай Володимир Григорович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Захисні заходи при нормальному та аварійному режимах роботи електроустановок. Безпека праці при монтажі, ремонті та експлуатації електроустановок. Блискавкозахист сільськогосподарських об'єктів.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. ОС: Магістр (ОНП). Семестр: 4. ECTS: 4. Підсумкова атестація: Екзамен.
Викладач: Сорокін Дмитро Сергійович – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення понять і методів, що використовуються в сучасних комплексах програм для інженерного моделювання електромагнітних, теплових і механічних завдань; засобах комп'ютерного інженерного моделювання, заснованих на використанні різних чисельних методів розв'язання рівнянь, що описують різні фізичні процеси; програмному забезпеченні для інженерних розрахунків і моделювання фізичних явищ, що містить електромагнітні, фізичні та хвильові взаємодії; основи програмування в пакетах прикладних програмних засобів.
П23
Категорія: ЕЕЕ